Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11365/2020
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:Mórahalom Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:A kész dokumentumok átadásának helye és a teljesítés közbeni konzultáció helyszíne: Mórahalom Városi Önkormányzat 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ALAMO TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mórahalom Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92056107
Postai cím: Szentháromság Tér 1.
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nógrádi Zoltán
Telefon: +36 62281022
E-mail: info@morahalom.hu
Fax: +36 62281044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.morahalom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000448282020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés Összefoglaló szakmai elemzések, stratégiák készítése a „Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása”projektben tárgyban

1. részfeladat - Kulturális turizmus fejlesztése
Részletes leírás 1:
A térség kulturális értékeinek belföldi és nemzetközi értékesíthetőségét, fejlesztési koncepcióját leíró tanulmány.
Műszaki specifikáció 1:
A beszerzés céljához kapcsolódóan a fő feladat a Szeged-Makó turisztikai fejlesztési térségre vonatkozó turisztikai termékspecifikus (kulturális turizmus) összefoglaló és elemző tanulmány elkészítése termékfejlesztési javaslatok megfogalmazásával.
Részletes feladatleírás:
- kulturális turisztikai altermékek beazonosítása és a térségi vonzerők besorolása a terméktípusokba (legalább: világörökségi/világörökségvárományosi helyszínek, múzeumok, kastélyok, várak, bemutatóhelyek, látogatóközpontok, egyházi emlékek, ipartörténet)
- a beazonosított vonzerők/attrakciók felmérése, különös tekintettel a szolgáltatási spektrum, a szolgáltatási minőség és a hálózatba kapcsolás lehetőségeinek bemutatására
- az előző pont kapcsán valamennyi elemről adatlap készítése szükséges, melyben részletezni kell legalább:
● megnevezés
● rövid bemutatás
● megközelíthetőség, elhelyezkedés
● honlap és közösségi média elérhetőség és értékelés
● üzemeltető alapadatai
● településenkénti turisztikai infrastruktúra (szálláshelyek, vendéglátóhelyek és egyéb turisztikai attrakciók elérhetősége)
● nyitvatartás
● jegyárstruktúra (jegyárak és kedvezmények)
● fizetési és foglalási lehetőségek
● kitáblázottság (megléte, minősége, látogatószempontú megfelelősége)
● elérhető szolgáltatások (parkoló, családbarát szolgáltatások, étterem/büfé, shop, idegenvezetés, audio guide, terembérlés stb.)
● akadálymentességi ismérvek
● családbarát ismérvek
● idegen nyelvi elérhetőség
● látogatóforgalmi mutatók az elmúlt 5 év vonatkozásában (látogatószám, ingyenes és fizetős vendégek aránya, kedvezményes jeggyel érkezők aránya, látogatóforgalom szezonális megoszlása, külföldi vendégarány, TOP belföldi és külföldi küldőpiacok beazonosítása, látogatók jellemző átlagos tartózkodási ideje)
● célcsoportok
● attrakció deszitnációban betöltött szerepe
● további, szükségesnek tartott vonzerőspecifikus adatok
A felmérést követő feladat egy összefoglaló elemzés készítése a felmért vonzerőkről külön kitérve a térség kiemelt/kiemelendő kulturális turisztikai attrakcióira, valamint a felmért látnivalók és programhelyszínek összekapcsolhatóságának, keresztpromóciós és kombinált értékesítésének lehetőségeire (akár egyéb terméktípussal is). Az elemzés ki kell, hogy térjen a vonzerők elérhetőségére (szezonálisan vagy egész évben elérhető).
A felmért attrakciók legfontosabb adatairól excel formátumú összefoglaló táblázat készítése, valamint attrakciónként 2-3 db fotó készítése (fotódokumentáció a bejárásról) szükséges.
A felmérő adatlapok, a fotótár és az excel táblázat nem képezik a minimális terjedelem részét, mellékletként csatolandók.
Eredménytermék 1:
80-90 oldalas dokumentum szöveges tartalom esetén 11-es betűmérettel, 1-es sortávval szedve, ábrákkal, grafikonokkal együtt. A teljesítés formája: 2 db nyomtatott példány, valamint elektronikus példányban is (szerkeszthető: doc/docx és pdf formátumban) a megrendelő rendelkezésére bocsátva.
2. részfeladat - Családbarát desztináció
Részletes leírás 2:
A projekt célja a családbarát stratégiában meghatározott irányelvek alapján a térség vonzerőinek, attrakcióinak családbarát szempontú felmérése
Műszaki specifikáció 2:
A családbarát stratégia elkészítésének célja, hogy meghatározza a Szeged-Makó turisztikai térségen belül a családbarátság, mint horizontális, általános érvényű szempont értelmezési szintjeit, és ehhez képest vizsgálja a turisztikai térség attrakcióit és a turisztikai infrastruktúrához (szálláshelyek, vendéglátóhelyek) tartozó szolgáltatóit, azok eszközei és szolgáltatásai szintjén, majd ehhez képest határozza meg a stratégiai célkitűzéseket és fejlesztési irányokat.
A családbarát stratégia elkészítése az Ajánlatkérő által előre meghatározott, és Vállalkozóval leegyeztetett módszertan alapján történik.
A stratégiának tartalmaznia kell minimum:
1. Vezetői összefoglaló
2. Helyzetelemzés
• A kiinduló helyzet ismertetése, rövid értékelése
• Kereslet és kínálat elemzése
3. Összegzés, problémafelvetés
4. Intézkedési terv: a jövőkép és fejlesztési irányok meghatározása, prioritások kijelölése
A családbarát stratégia elkészítésével kapcsolatos követelmény, hogy legalább 10 éves időtartamra készüljön, és a család minden generációjával foglalkozzon (ne csak a 3 év alatti gyerekekre vonatkozzon).
A stratégiának választ kell adni arra, melyek a családok, mint célcsoport igényei, erre, milyen kínálattal válaszol a desztináció, hogyan növelhető a családosok tartózkodási ideje, költési hajlandósága, komfortérzete, valamint hogyan válhat vonzóvá az adott desztináció a családosok számára.
A stratégiában meg kell határozni, hogy melyek azok a területek, ahol nem szükséges a beavatkozás, illetve melyek azok a kínálati elemek, amelyek jelenlegi állapotukban fejlesztésre szorulnak, vagy jelenleg a desztinációban semmilyen formában nem elérhetők.
Meg kell határozni továbbá azt az alapvető elvárást, szolgáltatási minőséget és színvonalat a családbarátság vonatkozásában, amely a desztinációban érintett turisztikai szereplők és összességében a desztináció szintjén is rendelkezésre kell állnia.
5. A stratégia elkészítése során elvárás legalább 20, a térségben releváns szakmai szereplővel történő igazolt egyeztetés.
6. A stratégiához kapcsolódóan legalább 2 alkalommal szükséges a térségi turisztikai szereplőkkel fórum keretében a munkafolyamatot ismertetni, hozzászólási, véleményezési lehetőséget biztosítani.
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS AZ ALÁBBI II.2.4. PONTBAN
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 8442000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: A kész dokumentumok átadásának helye és a teljesítés közbeni konzultáció helyszíne:
Mórahalom Városi Önkormányzat
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
FOLYTATÁS A II.1.4. PONTBÓL:
7. A stratégiához csatolni kell minimum 50 db jogtiszta fotót az elmúlt 5 évben megvalósított családbarát rendezvényekről.
A fejlesztési javaslatokhoz kapcsolódóan projekt adatlap készül, amely részletesen kifejti a tervezett beavatkozás műszaki megoldásait, részletes költségbecslést tartalmaz és fotókkal illusztrálja a jelenlegi állapotot. A projekt adatlapok a stratégia mellékletét képezik.
Eredménytermék 2:
Az elkészült dokumentum terjedelme minimum 60 maximum 70 oldal, mellékletek nélkül, szöveges tartalom esetén 11-es betűmérettel, 1-es sortávval szedve, ábrákkal, grafikonokkal együtt. A teljesítés formája: 2 db nyomtatott példány, valamint elektronikus példányban is (szerkeszthető: doc/docx és pdf formátumban) a megrendelő rendelkezésére bocsátva.
3. részfeladat - Térségi egyedi ajánlatok összeállítása
Részletes leírás 3:
A projekt célja - tanulmány keretében - a meglévő vonzerőkre, szolgáltatásokra alapozva, egyedi, meghatározott célcsoportra fókuszáló csomagajánlatok, személyre szabott ajánlatok kidolgozása, értékesíthetőség előkészítése.
Műszaki specifikáció 3:
A szakértői anyag célja, hogy előkészítsen olyan, a térség stratégiai céljait támogató csomagajánlatokat, melyek növelhetik a desztináció vonzerejét, a vendégforgalmat és az egy főre jutó kosárértéket. További cél a desztinációban megtalálható attrakciók összekapcsolása, az együttműködések ösztönzése, a turisták komfortérzetének növelése.
Részletes feladatleírás:
- meglévő vonzerők alapján, a desztináció fő célcsoportjai számára több napos (3-5) csomagajánlatok, programcsomagok kidolgozása
• a csomagajánlatok száma minimum 4, lehetőség szerint 8 db
• minden évszakra legalább egy ajánlat kidolgozása szükséges
• a csomagajánlatok az alábbi tartalommal bírnak: szálláshely, programok, programokat biztosító szolgáltatók részletes bemutatása, árazás, célcsoportok, értékesítési helyszínek, szükséges együttműködések
• - A tanulmányok elkészítése során elvárás legalább 20, a térségben releváns szakmai szereplővel történő igazolt egyeztetés.
• - A tanulmányhoz kapcsolódóan legalább 2 alkalommal szükséges a turisztikai szereplőkkel fórum keretében a készülő munkát ismertetni.
• - A szakértői anyagnak fel kell használnia a megelőző 3 évre vonatkozó küldőterület elemzést és/vagy vendégelégedettségmérést legalább 3, a kidolgozandó ajánlatokban szereplő attrakcióra vonatkoztatva.
A szakértői anyag tartalmazza az összes olyan információt, mely alapján a csomagajánlat azonnal értékesíthető.
Eredménytermék 3:
60-70 oldalas szakértői anyag minimum 4 csomagajánlat szöveges tartalom esetén 11-es betűmérettel, 1-es sortávval szedve, ábrákkal, grafikonokkal együtt. A teljesítés formája: 2 db nyomtatott példány, valamint elektronikus példányban is (szerkeszthető: doc/docx és pdf formátumban) a megrendelő rendelkezésére bocsátva.
4. részfeladat - Garantált programok összeállítása
Részletes leírás 4:
Cél a teljes desztinációt lefedően hiánypótló garantált programok kidolgozása. A tanulmány felméri a meglévő programstruktúrát, javaslatot tesz azok fejlesztésére, újak bevezetésére, továbbá tartalmazza a garantált program bevezetéséhez szükséges összes előkészítő munkát.
Műszaki specifikáció 4:
A tanulmány célja a Szeged-Makó turisztikai fejlesztési térségben a teljes desztinációt lefedően hiánypótló garantált programok kidolgozása.
A tanulmány készítőjének feladata a turisztikai fejlesztési térségben jelenleg elérhető garantált programok felmérése, valamint javaslattétel azok fejlesztésére. A térségben jelenleg elérhető programok felmérése során a tanulmánynak Excel adatbázis formájában legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia: program neve, helyszíne, ideje, elérhetősége, honlap címe, rövid bemutatása, a programszervező neve és elérhetősége, együttműködő partnerek, a program értékelése (helyi, desztinációs, országos, nemzetközi jelentőségű), erősségek és gyengeségek beazonosítása. A tanulmánynak a meglévő programok mellé új garantált programok bevezetésére tesz javaslatot és a garantált program bevezetéséhez szükséges összes előkészítő munkát részletezi. Új garantál programok esetében ki kell térni annak célcsoportjára, várható keresletére, szervezés gyakoriságára, időigényére, a lehetséges együttműködő partnerek bemutatására, a szükséges tárgyi és pénzügyi eszközökre, a várható keresletre.
Eredménytermék 4:
50-60 oldalas szakértői anyag minimum 6 db új garantált program,
szöveges tartalom esetén 11-es betűmérettel, 1-es sortávval szedve, ábrákkal, grafikonokkal együtt. A teljesítés formája: 2 db nyomtatott példány, valamint elektronikus példányban is (szerkeszthető: doc/docx és pdf formátumban) a megrendelő rendelkezésére bocsátva.
A fenti tevékenységek kapcsán elvárás, hogy a kulturális turizmus fejlesztése, valamint a családbarát desztináció stratégia megállapításai a térségi egyedi ajánlatok és a garantált programok kialakításakor az elvégzett helyzetelemzésre alapozva beépítésre kerüljenek.
A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének időszakában legalább havonta, de szükség szerint egyeztetést tartani a feladat ellátásának előrehaladásáról.
A felmérések célterülete: Szeged, Makó, Mórahalom, Ópusztaszer, Hódmezővásárhely, Mezőhegyes.
Előírás a háttér dokumentációk, az egyes helyeken végzett egyeztetési kérdőívek, adatok kiadására vonatkozó engedélyek átadása.
A dokumentáció szerzői jogainak átadása, annak korlátlan felhasználása átadása előírás a szerződés szerint.
A leadásra kerülő anyagot a M/1-1. alkalmassági előírásra bemutatott személynek teljes körűen lektorálni kell.
A tanulmány részletes formai előírását a csatolt dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1-1. pontjában bemutatott szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó turisztikai szakmai többlettapasztalata 60 hó + …..hónap (0-60 hó) 8
2 Az M/1 pontjában meghatározott bármely szakember rendelkezik legalább középfokú marketing szakirányú szakmai képzettséggel: igen/nem 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó HUF Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.3.4-17-2019-00011
II.2.9) További információ:
A beszerzés az alábbi pályázatokból kerül finanszírozásra:
Projekt címe: A Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása
Projekt azonosítószáma: GINOP-1.3.4-17-2019-00011
Támogatás intenzitása 100,00000%, utófinanszírozás
A II.2.7. teljesítési idő részletezése:
A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően 6 hónap alatt kell az 1-4. részfeladatot teljes terjedelemben, az elvárt tartalommal átadni.
Vállalkozó köteles benyújtani Megrendelő képviselője részére egy részletes megvalósítási ütemtervet a Szerződés hatálybalépésétől számított 10 (tíz) napon belül, amelynek igazodnia kell a szakmai tartalomban meghatározott teljesítési határidőkhöz, és a jogszabályi, pályázati előírásokhoz. Az ütemtervnek tartalmaznia kell a tervezetten teljesítendő munkanemeket, azok javasolt sorrendjét, időigényét. Megrendelő képviselője az ütemterv kézhezvételétől számított 10 napon belül értesíti a Vállalkozót amennyiben a benyújtott ütemterv nem felel meg a szerződésnek, jogszabályi és pályázati előírásoknak.
A teljesítési igazolás kiállításának feltétele a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint vezető konzorciumi tag jóváhagyása. A véleményezésre, a megküldött anyagok áttekintésére Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakértő számára minimum 7 munkanap kerül biztosításra. Amennyiben az MTÜ módosítási javaslatot tesz ez idő alatt, az ajánlattevő kötelest azt elfogadni és a módosításokat elvégezni. A teljesítésigazolások kiállítására a szakmai véleményezés és az annak megfelelő átdolgozás hiányában nem kerülhet sor.


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08307 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ALAMO TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77066103
Postai cím: Rákóczi Utca 107
Város: Dunatetétlen
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6325
Ország: Magyarország
E-mail: alamoteam@gmail.com
Telefon: +36 703168488
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22968388203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16486666
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8442000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: közreműködés összefoglaló elemzések, tanulmányok készítésében, szakmai anyagok, koncepciók, egyedi ajánlatok kidolgozásában
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Equinox Consulting Korlátolt Felelosségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49541270
Postai cím: Damjanich Utca 6. II. lház. 3. em. 2.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14306880214

Hivatalos név: Innotime Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65718771
Postai cím: Petőfi Utca 2
Város: Bükkszék
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3335
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26278902210

Hivatalos név: MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56162613
Postai cím: Emília Utca 46 Mf. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25152434242

Hivatalos név: MÁTRIX-WORKMANLIKE Szolgáltató, Kommunikációs, Tanácsadó és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53340807
Postai cím: Királyok Útja 98
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14603709241

Hivatalos név: HMR Group Beruházó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43666924
Postai cím: Rákóczi Utca 16.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24972590217

Hivatalos név: ALAMO TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77066103
Postai cím: Rákóczi Utca 107
Város: Dunatetétlen
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6325
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22968388203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az Összegezés megküldésének ideje: 2020.06.12.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges