Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11370/2020
CPV Kód:77310000-6
Ajánlatkérő:Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43752005
Postai cím: Mozaik Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kirchhof Attila
Telefon: +36 204948368
E-mail: kirchhof@ovzrt.hu
Fax: +36 14300599
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000623742020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000623742020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kertészeti feladatok- 2020
Hivatkozási szám: EKR000623742020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat - kizárólag illetve rész- tulajdonában álló és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő lakóépületek, nyugdíjasházak, szociális intézmények, üres, bérbeadás útján nem hasznosított telkek, felépítményes ingatlanok, orvosi rendelők, óvodák, bölcsődék egyes kertészeti munkáinak ellátása.
Részletek a II.2.4. pontban.
A munkák elvégzésre kizárólag ajánlatkérő külön (eseti) megrendelése alapján (írásbeli megrendelő lap) kerülhet sor. Elsősorban és rendszeresen az üres, bérbeadás útján nem hasznosított telkek, felépítményes ingatlanok, orvosi rendelőkhöz tartozó telekrészek kertészeti munkáinak ellátására vonatkozóan, nem egyidőben történő munkavégzés megrendelésére kerül sor, ingatlancsomagonként, évi több alkalommal, a szerződés aláírásától számított 12. hónap végéig, de legfeljebb a keretösszeg (nettó 50.000.000 Ft) kimerüléséig.
Az ajánlattevő feladatát képezi a kertészeti karbantartási munkák végzése során keletkezett zöldhulladék (nyesedék, gyomok stb.) vagy egyéb hulladék elszállítása és engedéllyel rendelkező hulladéktárolóban való lerakása. Kivéve hasznosítható faanyag és zöldhulladék estében, amelyet az ajánlatkérő által kijelölt III. kerületi telephelyre kell szállítani.
A közbeszerzési eljárással érintett ingatlanok száma: Lakóépületek 24 db Nyugdíjasházak 6 db, Szociális intézmények 6 db, Telkek, felépítményes ingatlanok 174 db, könyvtárak 2 db, óvodák, bölcsődék 35 db, összesen: ~ 986.236 m2.
Az ingatlanok listája a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban került megjelölésre.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Kertészeti feladatok- 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat - kizárólag illetve rész- tulajdonában álló és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő lakóépületek, nyugdíjasházak, szociális intézmények, üres, bérbeadás útján nem hasznosított telkek, felépítményes ingatlanok, orvosi rendelők, óvodák, bölcsődék egyes kertészeti munkáinak ellátása. A munkák elvégzésre kizárólag ajánlatkérő külön (eseti) megrendelése alapján (írásbeli megrendelő lap) kerülhet sor. Elsősorban és rendszeresen az üres, bérbeadás útján nem hasznosított telkek, felépítményes ingatlanok, orvosi rendelőkhöz tartozó telekrészek kertészeti munkáinak ellátására vonatkozóan, nem egyidőben történő munkavégzés megrendelésére kerül sor, ingatlancsomagonként, évi több alkalommal, a szerződés aláírásától számított 12. hónap végéig, de legfeljebb a keretösszeg (nettó 50.000.000 Ft) kimerüléséig.
Az ajánlattevő feladatát képezi a kertészeti karbantartási munkák végzése során keletkezett zöldhulladék (nyesedék, gyomok stb.) vagy egyéb hulladék elszállítása és engedéllyel rendelkező hulladéktárolóban való lerakása. Kivéve hasznosítható faanyag és zöldhulladék estében, amelyet az ajánlatkérő által kijelölt III. kerületi telephelyre kell szállítani.
A közbeszerzési eljárással érintett ingatlanok száma: Lakóépületek 24 db Nyugdíjasházak 6 db, Szociális intézmények 6 db, Telkek, felépítményes ingatlanok 174 db, könyvtárak 2 db, óvodák, bölcsődék 35 db, összesen: ~ 986.236 m2.
Az ingatlanok listája a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban került megjelölésre.
A részletes mennyiség, műszaki leírás, minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően
pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra,
illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Eseti megrendelés közlésétől számított munkakezdési idő (legalább 3 óra - legfeljebb 24 óra) 10
2 A felhívás M/2.1. alkalmassági követelményében előírt műszaki irányító szakember 36 hónap feletti kertészeti munkavezetői többlettapasztalata hónapban megadva (min.0 hónap, max.+60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) (lsd. a II.2.13. pontban) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Az AK az ajánlati ár részszemponton belül az alábbi alszempontokat értékeli, a megjelölt súlyszámokkal:
Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80
1. Kaszálás, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, bozótírtás zöldhulladék elszállítással, lombsöpréssel és szükség esetén földmunkával Ft/m2 - súlyszám: 30
2. Fakivágás, rakatolással, zöldhulladék elszállítással (létráról vagy kosaras gépről)
- 30 cm törzsátmérőig Ft/db. - súlyszám: 8
- 31-60 cm törzsátmérő Ft/db - súlyszám: 8
- 61 cm törzsátmérőtől Ft/db - súlyszám: 8
3. Gallyazás (létráról vagy kosaras gépről), fák, cserjék metszése, zöldhulladék elszállítással (A mennyiség laza rakatban értendő) Ft/m3 - súlyszám: 16
4. Építési törmelék, sitt, háztartási hulladék, deponált zöldhulladék elszállítása, jogszabályban meghatározott elhelyezéssel, ártalmatlanítással: Ft/kg - súlyszám: 10
Az alszempontok esetében a NETTÓ Ft árat kérjük megadni a felolvasólapon!
Kiegészítés az ajánlattételi felhívás II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidőkhöz: A keretszerződés a szerződő felek cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírása napján lép hatályba. A szerződés a keretösszeg (nettó 50.000.000 ft) teljesüléséig, de legkésőbb a hatálybalépéstől számított 12. hónap végéig hatályos.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az
ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,
aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania
az EKR rendszerben, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
valamennyi tényleges tulajdonosa nevéről és lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi
LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania
arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő
a 321/2015. Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő (illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) felel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése
nyomán az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek az
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbi útmutatókra: - A Közbeszerzések Tanácsának
útmutatója a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. 03. 25.) - Közbeszerzések Tanácsának
útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról (KÉ 2019. évi 33. szám, 2019. február 15.) Ajánlatkérő jelen eljárásban - figyelemmel
a Kbt. 117. §-ra -nem alkalmazza a Kbt. 69. § (2) - (10) bekezdését. Valamennyi Ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt
alkalmassági feltételeknek való megfelelést és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak
megfelelően. A kizáró okok igazolása körében Ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt
. 67. § (1) és (4) bekezdésében foglaltakra is. Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdései és a Rendelet 1. § (8) bekezdés is irányadó. Ebben az
esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban vagy mely részben benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: „Ajánlatkérő – tekintettel az eljárás műszaki leírásában meghatározott egyes részfeladatokra - a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) b) pontja alapján előírja, hogy Ajánlattevő rendelkezzen a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal: Magyarország mint letelepedés szerinti ország esetében rendelkezzen a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 14. § (1) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási engedéllyel, vagy nyilvántartásba vétellel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A szakmai alkalmasság a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 14. § (1) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási engedély, vagy nyilvántartásba vétel másolatának benyújtásával igazolható.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6), (7), (9) bekezdései megfelelően alkalmazandók. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésének alábbi rendelkezésére: „…Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.”

A VI.3.4) pont folytatása: 18. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlatkérő
felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 41. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden nyilatkozat vagy más információ közlése írásban, elektronikus úton történik. Az
elektronikus kommunikáció az EKR-ben történik. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt
formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak doc(x)., xls(x) .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
19. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdés alapján olyan nyilatkozat, amely közvetlenül
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)
, elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek.
20. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok
alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az
eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/
1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő
általi fordítást is.
21. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése). 22.Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti
meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 23. Az ajánlatok összeállításával és
benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 24. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 24. Árfolyamok: A különböző
devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes
árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 25. Ajánlatkérő
tárgyalás tartását nem teszi lehetővé. 26. Ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 27. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek
megállapításra: P.1),M.1.),M.2.),M.3.,M.4.) alkalmassági követelmény. 28. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem
szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet,
illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt
eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1/ Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján a szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást, azaz ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a biztosító társaságtól származó kötvényt vagy a fennállásról szóló egyéb igazolást, továbbá amennyiben a kötvényből/fennállásról szóló egyéb igazolásból nem derül ki a biztosítás ajánlattételi határidő napján való érvényessége, úgy csatolja ajánlattevő, a biztosító társaságtól származó nyilatkozatot a díjfizetés teljesítéséről.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1/ Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő szolgáltatásra (parkfenntartási/ kertészeti/zöldfelületi szolgáltatások) vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 30 000 000 HUF/év és 5 000 000 Ft/káresemény.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) Ajánlattevő ismertesse a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 23. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú (parkfenntartási/ kertészeti/zöldfelületi szolgáltatások) szolgáltatásait. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.) /Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) saját teljesítését veszi figyelembe./ Ajánlatkérő a bírálat során a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
M.2.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó iratok: 1. ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekről (szervezetekről) és az ajánlattevővel fennálló jogviszonyukról, A szakember esetében a nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: a szakember neve, annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, a szakember végzettsége, nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének
időtartama alatt rendelkezni fog, az értékeléshez szükséges szakmai tapasztalat bemutatását (év/hónap pontossággal, a tapasztalat időtartamát hónapokban összegezve). 2. szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (tartalmi előírások: ajánlatkérő a párhuzamos tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe, a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban kell feltüntetni, a szakmai önéletrajzot - figyelemmel az értékelési szempontra - már az eredeti ajánlat benyújtásakor is csatolni szükséges, az önéletrajzban egyértelműen el kell különíteni az „alap” és a „többlettapasztalat” időtartamát (hónapban megadva), annak érdekében, hogy a szakember teljesítésbe történő bevonásának módja megállapítható legyen (ajánlattevő szakembere, alvállalkozó szervezet szakembere) annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban áll (amennyiben a szakember, mint természetes személy megbízási szerződéssel alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe
, az előírt információt nem kell megadni)), 3. szakemberek végzettségét vagy képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolata 4. a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata (a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná).
M.3.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását. A leírásnak
legalább a következőket kell tartalmaznia: az eszköz megnevezése, gyártmánya, típusa, főbb műszaki paraméterei. (A főbb műszaki paramétereket akképpen kell meghatározni, hogy abból a minimális alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen.)
M.4.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés h) pontja alapján az előző 2 évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatását.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6), (7), (9) bekezdései megfelelően alkalmazandók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben (36 hónap) összességében nem rendelkezik legalább 400.000 m² területnyi zöldfelület gondozás/kertészeti szolgáltatás tárgyú szerződésszerűen teljesített referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M/2.1. legalább 1 fő, a munkák kivitelezését közvetlenül irányító műszaki vezető (irányító) szakemberrel, aki kertészeti/parkfenntartási/zöldfelület gondozási munkák irányításában legalább 36 hónap gyakorlattal és egyetemi, vagy főiskolai szintű felsőfokú szakirányú végzettséggel - kertészmérnök/tájépítész mérnök/agrármérnök/erdőmérnök vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel - rendelkezik és
M/2.2. legalább 1 fő kertészeti szakmunkás szakképesítéssel vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakembert, aki kertészeti szakterületen rendelkezik legalább 3 év szakmai tapasztalattal.
M/3. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges műszaki és technikai felszereltséggel az alábbiak szerint:
- legalább 4 db, átlagosan legfeljebb 5 éve üzembe helyezett, átlagosan legalább 2 kW teljesítményű, robbanómotoros hajtású, damilos fűkaszával
- legalább 1 db 3,5 t össztömegű platós kisteherautóval
- legalább 1 db minimum 10 LE teljesítményű fűnyíró traktorral.
M/4. Ajánlattevő alkalmatlan, ha jelen felhívás feladását megelőző 2 év bármelyikében az éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem érte el legalább a 4 főt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: A közbeszerzés a Kbt. 117.§-a szerinti, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra, amelyek a következők: 1.1) AK nyílt eljárást folytat le, részvételi szakasz nélkül, tárgyalást nem tart. 1.2) AK a Kbt. 67.§ (1)-(2) bek.-t és a Kbt. 69.§ (2)-(9); (11a) bek.-t, valamint a Kbt. 114.§ (2) bek.-t nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, az alábbi 1.3. pontban foglalt korlátozással. AT-nek (közös AT-nek ) már az ajánlattétel
során be kell nyújtania a kizáró okok hiányára és az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó igazolásokat. 1.3) AK az ajánlatok bírálatát – az ajánlatban benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el oly
módon, hogy az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a Kbt. 69.§ (1) bek.
szerinti teljeskörű bírálatot, a többi ajánlat bírálatának mellőzésével. Amennyiben a bírálat eredményeképpen, az elrendelt
hiánypótlások ellenére a legkedvezőbb vagy az azt követő legkedvezőbb ajánlat érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a
következő legkedvezőbb ajánlat a helyébe lép, és AK a szükséges bírálati cselekményeket a leírtaknak megfelelően végzi el. 1.4) A Kr.
1.§ (7) bek-e tárgyi eljárásban nem alkalmazandó, az ajánlatba benyújtásra kerülő nyilatkozatok és igazolások keltezése nem lehet
régebbi, mint annak a hónapnak az első napja, amikor az eljárást megindító felhívás megjelenik. 1.5) AK a Kbt. 56.§ (1) és (5 ) bek.-ben
, valamint a Kbt. 114.§ (6) bek.-ben foglaltak szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségét azzal, hogy a kérdések
megválaszolására AK akkor köteles, ha az legkésőbb az ajánlattételi határidő napját megelőző öt naptári nappal beérkezik AK-höz, és
AK akkor tekinti észszerű időben megválaszoltnak, ha a kieg. tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt min. kettő
munkanappal válaszolta meg. AK a Kbt. 56.§ (7) bek.-ei szerinti helyszíni bejárást nem tart. 1.6) A Felhívás és a KD módosítására a
Kbt. 55.§-ában előírtak az irányadók. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítására AK alkalmazza a Kbt. 114. § (4a) bek.-ben
foglaltakat. 1.7) AK nem alkalmazza a Kbt. 72.§-a szerinti rendelkezéseket. 1.8) AK előírja a Kbt. 73.§ (1) bek, és a (6) bek. a) pontja
szerinti, azonban nem alkalmazza a Kbt. 73.§ (2) és (4) bek.-ben foglalt érvénytelenségi okokat. 1.9) AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2)
bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. AK biztosítja a Kbt. 117.§ (6) bek.-ben foglaltakat és a Kbt. 117.§ (8) bek. szerint jár el.
1.10.) Amennyiben jelen hirdetményben nem közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az ésszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 2 munkanappal megelőző időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
1.11.) Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és közvetlenül, egyidejűleg írásban tájékoztatja valamennyi gazdasági szereplőt az EKR-n keresztül.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetekben meghatározottak szerint. A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell az ajánlatukban a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A keretszerződés alapján megrendelt munkák elszámolása havonta utólag történik. Az elszámolás alapja a nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott árai, illetve az eseti megrendelésekben megjelölt feladatok mennyisége. A munkák
átadás – átvétele csak hiánytalan és hibátlan teljesítés esetén történhet meg. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (10)-(11) bekezdései, a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a Ptk. 6:155. § (1) bek. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Ajánlatkérő, jelen közbeszerzés vonatkozásában előleg igénybevételét nem biztosítja. Az ajánlattétel, a szerződéses kifizetések pénzneme: HUF.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/07/08 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68.§-a
irányadó.Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott
felületén nyújtható be.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68.§-a
irányadó.Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott
felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. március
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Karakterkorlát miatt kifejtés a VI.3.4.) pontban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) bek., 67. § (1)-(4) szerinti nyilatkozatokat. 2. Az érvényes felelősségbiztosítás megléte jelen eljárásban alkalmassági feltétel. 3. Amennyiben ajánlattevő papíralapú,cégszerűen aláírt dokumentum egyszerű másolatát nyújtja be az eljárás során, köteles az EKR-be
feltölteni a nyilatkozatot tevő képviselő aláírási címpéldány vagy aláírásmintáját is. 4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattételi megállapodást, amelyek tartalmaznia kell a Kbt. 35. §-ban foglaltakat is. 5. A kapacitásnyújtó szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell meghatalmazást arra, hogy ajánlattevő a szervezet nevében az EKR-ben eljárhat. 6. AT köteles nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban vele szemben változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, köteles feltölteni a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást. 7. A jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit, és ennek igazolását, a minősített AT-k jegyzékéhez képest valamennyi feltétel vonatkozásában szigorúbban határozta meg. 8. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fő finanszírozási és fizetési feltételeket a közbeszerzési dok. részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 9. Az eljárásban részt vevő FAKSZ (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó): Dr. Kirchhof Attila (01087), címe: 2000 Szentendre, Málinkó u.5., +36209372338, kirchhof@ovzrt.hu. 10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot. 11. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők számára. 12. Az ekr karakterkorlátok miatt további részletes információk a közbeszerzési dokumentációban találhatók. 13.Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra, az önálló szabályokat a felhívás III.1.4. pontja tartalmazza. 14. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 0-100 15. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, azaz csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot, azaz ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 16. Az értékelés módszere: az értékelési szempont körében meghatározott részszempontok tekintetében a pontszámok meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában (2020. 03.25.; 60. szám) foglaltak alapján az alábbiak szerint történik:
1. Eseti megrendelés közlésétől számított munkakezdési idő (legalább 3 óra - legfeljebb 24 óra)
2. A felhívás M/2.1. alkalmassági követelményében előírt műszaki irányító szakember 60 hónap feletti kertészeti munkavezetői többlettapasztalata hónapban megadva (min.0 hónap, max.+60 hónap)
3. Ajánlati ár (nettó Ft) - (alszempontokat lsd. a II.2.13. pontban)
Az 1. (munkakezdési idő) és 3. (ár)értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. A "munkakezdési idő" és az "ár" (az alszempontok a II.2.13.pontban részletezve!) értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (leggyorsabb munkakezdési idő és a legalacsonyabb ár) a maximális pontot (felső ponthatár - 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával: Pvizsgált=[(Alegjobb /Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin ahol: Pvizsgált: a
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az 1. értékelési szempont (munkakezdési idő) vonatkozásában kizárólag pozitív egész számban kifejezett értékek ajánlhatók a megadott mértékegységben, az egyéb megajánlások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik.
2. minőségi szempont esetében (előny a magasabb időtartamú többlettapasztalati idő): A két szélső érték közti pontszám kiszámítására vonatkozó képlet (egyenes arányosítás): P = (Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin ahol, P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100 pont Pmin: a pontskála alsó határa, 0 pont Alegjobb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (+60 hónap többlettapasztalat) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Tört pontértékek esetén azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Részszempontonként Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 100 (száz) pontot. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek.
17.A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő megvizsgálta az eljárás részekre bontásának lehetőségét és megállapította, hogy a felelősségi körök tisztázottsága, az egységes kapcsolattartás, a teljesítés szakmai egységessége, szavatossági és gazdasági (egységes beszerzés esetén alacsonyabb ár várható) okok indokolják a részajánlattétel kizárását.
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.1) pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges