Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11378/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Karcag Városi Önkormányzat Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Karcag 46/3, 46/1, 76/8, 91, 66, 48/7, 137/2, 51/1, 138, 139, 141,35, 1302, 158/1, 158/2, 158/3, 1270/1, 1270/2, 167/1, 1270/3, 196, 235, 6926/1, 6524/1, 6524/2, 6925, 6926/5, 6926/4, 6926/3, 4016/2, 4016/3, 4023, 4084/3, 4036, 5973/3, 5973/2 hrsz.;Karcag 0188, 0186/27, 0301/2, 0301/1, 2844/1, 2845/2, 2844/3, 2853/4, 2853/6, 2853/8, 2844/2, 46/4, 46/3, 46/5 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64113944
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Karcag
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Márta
Telefon: +36 209803995
E-mail: kovacs.marta@kzhorizontal.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karcag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: - -
Telefon: +36 18199000
E-mail: kozut@kozut.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.internet.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Karcag Városi Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000159942020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000159942020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon
Hivatkozási szám: EKR000159942020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Karcag Városi Önkormányzat
Tárgy: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021 - Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon - 1. rész: Karcag Városi Önkormányzat
a) Táncsics Mihály utca szélesítése: 634,20 m hosszban, közművezetékek (hírközlő vezeték, kisfeszültségű vezeték, út- és közvilágítás, vízépítés) és vízszintes és függőleges forgalomtechnikai létesítmények építésével együtt
b) Madarász Imre utca szélesítése: 371,81 m hosszban, közművezetékek (hírközlő vezeték, vízépítés) és vízszintes és függőleges forgalomtechnikai létesítmények építésével együtt
c) Kerékpárút építése: 1881,85 m hosszban, közművezetékek (hírközlő vezeték, kisfeszültségű vezeték, vízépítés) és vízszintes és függőlegesforgalomtechnikai létesítmények építésével együtt
d) Kerékpárút felújítása: 1000 m hosszban, közművezetékek (út- és közvilágítás) és vízszintes és függőleges forgalomtechnikai létesítményeképítésével együtt.
Az építési beruházás a kerékpárút felújítási munkák kivételével az építésügyi jogszabályok szerint építési engedély köteles építési tevékenységnek minősül.
Építési engedély száma: JNT/002/00010-32/2018., javító határozat: JNT/002/00010-33/2018., végrehajthatóvá válás: JNT/002/00010-34/2018.
Felújításra vonatkozó nyilatkozat: JNT/002/00307-3/2018.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
2. rész: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Tárgy: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021 - Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon - 2. rész: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
a) Belterületi kerékpárút építése: vízszintes és függőleges forgalomtechnikai létesítmények megvalósítása: vízszintes jelzések: 85,25 m2, függőleges jelzések: 58 db
b) Kerékpárút felújítása:2112,69 m hosszban, vízszintes és függőleges forgalomtechnikai létesítmények építésével együtt.
Az építési beruházás a kerékpárút felújítási munkák kivételével az építésügyi jogszabályok szerint építési engedély köteles építési tevékenységnek minősül.
Építési engedély száma: JNT/002/00010-32/2018., javító határozat: JNT/002/00010-33/2018., végrehajthatóvá válás: JNT/002/00010-34/2018.
Felújításra vonatkozó nyilatkozat: JNT/002/00307-3/2018.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: -
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Karcag Városi Önkormányzat
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231400-9
További tárgyak:45231600-1
45232452-5
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Karcag 46/3, 46/1, 76/8, 91, 66, 48/7, 137/2, 51/1, 138, 139, 141,35, 1302, 158/1, 158/2, 158/3, 1270/1, 1270/2, 167/1, 1270/3, 196, 235, 6926/1, 6524/1, 6524/2, 6925, 6926/5, 6926/4, 6926/3, 4016/2, 4016/3, 4023, 4084/3, 4036, 5973/3, 5973/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021 - Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon - 1. rész: Karcag Városi Önkormányzat
a) Táncsics Mihály utca szélesítése: 634,20 m hosszban, közművezetékek (hírközlő vezeték, kisfeszültségű vezeték, út- és közvilágítás, vízépítés) és vízszintes és függőleges forgalomtechnikai létesítmények építésével együtt
b) Madarász Imre utca szélesítése: 371,81 m hosszban, közművezetékek (hírközlő vezeték, vízépítés) és vízszintes és függőleges forgalomtechnikai létesítmények építésével együtt
c) Kerékpárút építése: 1881,85 m hosszban, közművezetékek (hírközlő vezeték, kisfeszültségű vezeték, vízépítés) és vízszintes és függőlegesforgalomtechnikai létesítmények építésével együtt
d) Kerékpárút felújítása: 1000 m hosszban, közművezetékek (út- és közvilágítás) és vízszintes és függőleges forgalomtechnikai létesítményeképítésével együtt.
Az építési beruházás a kerékpárút felújítási munkák kivételével az építésügyi jogszabályok szerint építési engedély köteles építési tevékenységnek minősül.
Építési engedély száma: JNT/002/00010-32/2018., javító határozat: JNT/002/00010-33/2018., végrehajthatóvá válás: JNT/002/00010-34/2018.
Felújításra vonatkozó nyilatkozat: JNT/002/00307-3/2018.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata: alszempontok: -
2 2.1.Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontban az 1.részre előírt MV-KÉ v. MV-KÉ-R szakterületre bevonni kívánt szakember szakmai többlettapasztalatának időtartama egész hónapban megadva (0-36 hó) 15
3 2.2.Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontban az 1.részre előírt MV-VI v. MV-VI-R szakterületre bevonni kívánt szakember szakmai többlettapasztalatának időtartama egész hónapban megadva (0-36 hó) 15
4 3. Többletjótállás időtartama: Az előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama (egész hónapban, 0-24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (Áfa nélkül, Ft-ban) / Súlyszám: 105
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Karcag 0188, 0186/27, 0301/2, 0301/1, 2844/1, 2845/2, 2844/3, 2853/4, 2853/6, 2853/8, 2844/2, 46/4, 46/3, 46/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021 - Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon - 2. rész: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
a) Belterületi kerékpárút építése: vízszintes és függőleges forgalomtechnikai létesítmények megvalósítása: vízszintes jelzések: 85,25 m2, függőleges jelzések: 58 db
b) Kerékpárút felújítása:2112,69 m hosszban, vízszintes és függőleges forgalomtechnikai létesítmények építésével együtt.
Az építési beruházás a kerékpárút felújítási munkák kivételével az építésügyi jogszabályok szerint építési engedély köteles építési tevékenységnek minősül.
Építési engedély száma: JNT/002/00010-32/2018., javító határozat: JNT/002/00010-33/2018., végrehajthatóvá válás: JNT/002/00010-34/2018.
Felújításra vonatkozó nyilatkozat: JNT/002/00307-3/2018.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata: -
2 Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontban a 2.részre előírt MV-KÉ v. MV-KÉ-R szakterületre bevonni kívánt szakember szakmai többlettapasztalatának időtartama egész hónapban megadva (0-36 hó) 30
3 3. Többletjótállás időtartama: Az előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama (egész hónapban, 0-24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (Áfa nélkül, Ft-ban) / Súlyszám: 105
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatban benyújtandó igazolások: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésére figyelemmel az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatát benyújtani, amelyben a nyilatkozik arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének második mondatában írt feltételek fennállnak a kizáró okok igazolása tekintetében. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatokra a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is alkalmazandó.
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtandó igazolások: további igazolás benyújtása nem szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatában megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők – ideértve az ajánlattevőt is – bármelyike tekintetében megállapítható, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – szerepeljen a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. A jelen pontban írt feltételek vizsgálatának vonatkozásában építőipari kivitelezési tevékenységet az a gazdasági szereplő végez, aki/amely az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet III. Fejezete 12.§-a szerinti „A kivitelező”-ként vesz részt az építőipari kivitelezői tevékenység folyamatában.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatban benyújtandó adatok és igazolások:
1) A gazdasági szereplő az ajánlatban köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatát benyújtani. Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó nyilatkozatokra a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is alkalmazandó.
2) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg [Kbt. 65. § (7) bekezdés], meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti és a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakat is alá támasztó szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
3) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő részéről a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nevében az EKR-ben elektronikus úton tett, a Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot. Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó nyilatkozatokra a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is alkalmazandó.
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtandó igazolások: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdése alapján:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A 322/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatban benyújtandó adatok és igazolások:
1) A gazdasági szereplő az ajánlatban köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatát benyújtani. Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó nyilatkozatokra a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is alkalmazandó.
2) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg [Kbt. 65. § (7) bekezdés], meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti és a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakat is alátámasztó szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
3) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő részéről a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nevében az EKR-ben elektronikus úton tett, a Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot. Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó nyilatkozatokra a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is alkalmazandó.
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtandó igazolások:
A 321/2015 (X.30.) Korm.r. 21. § (2) bekezdés b) pont alapján:
Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában foglaltak igazolására csatolni kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségének és képzettségének és szakmai tapasztalatának ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során a végzettséget vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata csatolandó. A szakmai tapasztalatot egész hónap időtartamban kell megadni, oly módon, hogy fel kell tüntetni azt az időszakot is év/hónap-tól év/hónap-ig bontásban (a kezdő hónap és a befejező hónap a szakmai tapasztalat időtartamának számításakor egész hónapként kerül figyelembe vételre), amelyben a szakember a bemutatott szakmai tapasztalatot szerezte. Amennyiben a szakember rendelkezik az előírt szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján elegendő, ha ajánlattevő megadja a szakember nevét és kamarai nyilvántartási számát a szakember végzettségének és képzettségének és szakmai tapasztalatának ismertetésére és a jogosultság meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi a felelős műszaki vezetői névjegyzéket/szakértői névjegyzéket vezető szerv elektronikus nyilvántartásából. Amennyiben az alkalmassági követelményben előírt szakterületre bemutatott szakember még nem rendelkezik az alkalmassági követelményben meghatározott szakterületen az előírt, vagy annak megfelelő kamarai nyilvántartásba vétellel, csatolandó az ajánlattevő nyilatkozata, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötésig rendelkezni fog azzal.Benyújtandó továbbá a szakember nyilatkozata arról, hogy aj.tevő nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez ajánlattevő rendelkezésére áll. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bek. is alkalmazandó. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet szerinti felelős műszaki vezetői szakterületek közül az alábbi szakterületen - vagy az előírt szakterülettel egyenértékű szakterületen - felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező vagy annak megszerzéséhez a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendeletben előírt szükséges követelményeknek (végzettség, gyakorlat) megfelelő- a végzettség tekintetében a Korm.rendeletben előírt végzettséggel egyenértékű végzettség is bemutatható -, 1 fő szakemberrel: előírt szakterület:
1. rész: MV-KÉ v. MK-KÉ-R, MV-VI v. MV-VI-R
2. rész: MV-KÉ v. MK-KÉ-R
Az 1. részesetében egy szakember több pozícióra is jelölhető, ha megfelel az előírt követelményeknek, de szakterületenként legfeljebb 1 fő szakember mutatható be.
Amennyiben a bemutatott szakember mindkét rész esetében megfelel az előírt követelményeknek, akkor mindkét részre történő részajánlattétel esetén mindkét részre bemutatható.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. Előleg visszafizetési biztosíték: Előleg igénybevétele esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az igénybe vett előlegnek a szerződésben foglalt nettó kivitelezői díj 5%-át meghaladó mértékű részére előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti mód valamelyikén az ajánlatkérő számára az előleg kifizetésének napjától az előleg elszámolásának napjáig tartó időtartamra.
2. Jólteljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésének biztosítékaként a nettó kivitelezői díj 2 %-ának megfelelő forint összegű és a műsz.átad-átv.elj.lez.köv.nappal kezdődő 36 hónap + a nyertes ajánlattevőként szerződő fél ajánlatában megajánlott többlet időtartamú jótállás teljes tartamára, azaz a jótállási időre szóló jólteljesítési biztosíték megajánlására és rendelkezésre bocsátására köteles.
3. A szerződést megerősítő biztosítékok:
3.1. Kötbér (Ptk. 6:186-6:189. §):
3.1.1. Késedelmi kötbér: nettó kivitelezői díj 0,5 %-a naponta. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó kivitelezői díj 15 %-a lehet.
3.1.2. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevőként szerződő fél felelős, meghiúsul, úgy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a nettó kivitelezői díjnak a 15 %-a.
3.1.3. Hibás teljesítési kötbér: Ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó kivitelezési díjának 5 %-a. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér együttes teljes összege legfeljebb a nettó kivitelezői díj 15 %-a lehet.
A szerződést megerősítő biztosítékok további részletei a közbeszerzési dokumentumokban.
4. Jótállás: (Ptk. 6:171. §): Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződéses kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, a beépített anyagokért, eszközökért, alkatrészekért, berendezésekért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza – köteles 36 hónap + az ajánlatában megajánlott többlet (0-24 hónap) időtartamú teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni - a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésétől.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás a „Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon” című és TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021 azonosító számú projekt keretében, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozott utófinanszírozással valósul meg. A támogatás intenzitása: 100%.
Vonatkozó jogszabályok:
a) Kbt. rendelkezései, különösen a 135. § (1)-(3),(5)-(6),(8);
b) Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;
c) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet;
d) A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés magyar forintban történik. Az építési beruházás a kerékpárút felújítási munkák kivételével az építésügyi jogszabályok szerint engedélyköteles, ezért az engedélyköteles munkák tekintetében az ÁFA tv. 142. § (1) b) pontja alapján az általános forgalmi adót Ajánlatkérő fizeti meg. Ajánlatkérő tartalékkeretet a szerződésben nem biztosít!
Előleg:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére a Kbt. 135. § (8) bekezdése értelmében a szerződésben foglalt nettó kivitelezői díj legfeljebb 20 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését teszi lehetővé. Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt eredeti példányban kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az előlegként kifizetett összeg 50%-a az utolsó részszámlában, 50%-a a végszámlában elszámolásra, azaz levonásra kerül.
Számlázás rendje:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, minden esetben a műszaki ellenőr által kiadott rész- vagy végteljesítés igazolás alapján, legfeljebb 3 darab részszámlát, valamint 1 db végszámlát jogosult benyújtani, az alábbiak szerint:
- Részszámla:
1) a műszaki előrehaladás 25%-ának elérésekor, a kivitelezői díj 25%-áról,
2) a műszaki előrehaladás 50%-ának elérésekor, a kivitelezői díj 25%-áról,
3) a műszaki előrehaladás 75%-ának elérésekor, a kivitelezői díj 25%-áról, az előleg 50%-ának összegével csökkentve.
Műszaki előrehaladás százalékos értéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a nettó kivitelezői díjhoz viszonyított arányát érti.
- Végszámla:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, a Megrendelő által kiadott, a hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a kivitelezői díj részszámlákban el nem számolt összegéről – csökkentve azt az előleg 50 %-ának összegével – a végszámlát kiállítani. Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos további szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Részszámla és végszámla kizárólag az építési műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt, valamint az ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be.
Amennyiben az adott számla összegének megrendelő felé számlázandó Áfa-t is tartalmaznia kell, akkor a számlában azt is szerepeltetni kell.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Kizárt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Esetlegesen benyújtandó kiegészítő támogatási igény bírálata, részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
x Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: A támogatási szerződésben vállalt eredmény teljesítése miatt.
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: VI.3.12) pontban részletezettek szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Az(ok) a módszer(ek), amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
1.Ajánlati ár (Ft-ban): Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25.) 1. számú mellékletének „A. A relatív értékelési módszerek” című 1. Az arányosítás aa) Fordított arányosítás pontjában foglaltak szerinti módszerrel, az alábbi képlet szerint:
P=[(Alegjobb/ Avizsgált)*(Pmax –Pmin)]+ Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem pontszáma
Pmax: 10
Pmin: 0
Alegjobb: a legalacsonyabb ajánlati ár
Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megajánlott ajánlati ár
2.A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata: Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25.) 1. számú mellékletének „A. A relatív értékelési módszerek” című 1. Az arányosítás ab) Egyenes arányosítás pontjában foglaltak szerinti módszerrel, az alábbi képlet szerint:
P=[(Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax –Pmin)]+ Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem pontszáma
Pmax: 10
Pmin: 0
Alegjobb: a leghosszabb időtartamú szakmai többlettapasztalat időtartama egész hónapban, de legfeljebb 36 hónap. 36 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalat megajánlása esetén az ajánlatkérő a 36 hónapon felüli időtartamot az értékelésben nem veszi figyelembe.
Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megajánlott szakmai többlettapasztalat időtartama egész hónapban, de legfeljebb 36 hónap. 36 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalat megajánlása esetén az ajánlatkérő a 36 hónapon felüli időtartamot az értékelésben nem veszi figyelembe.
3.Többletjótállás időtartama: Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25.) 1. számú mellékletének „A. A relatív értékelési módszerek” című 1. Az arányosítás ab) Egyenes arányosítás pontjában foglaltak szerinti módszerrel, az alábbi képlet szerint:
P=[(Avizsgált/ Alegjobb)*(Pmax –Pmin)]+ Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem pontszáma
Pmax: 10
Pmin: 0
Alegjobb: a leghosszabb időtartamú többletjótállás időtartama egész hónapban, de legfeljebb 24 hónap. 24 hónapot meghaladó többletjótállás megajánlása esetén az ajánlatkérő a 24 hónapon felüli időtartamot az értékelésben nem veszi figyelembe.
Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megajánlott többletjótállás időtartama egész hónapban, de legfeljebb 24 hónap. 24 hónapot meghaladó többletjótállás megajánlása esetén az ajánlatkérő a 24 hónapon felüli időtartamot az értékelésben nem veszi figyelembe.
Amennyiben az ajánlattevő a 2. és/vagy a 3. értékelési részszempontra nem kíván megajánlást tenni, úgy a felolvasó lapon az adott értékelési részszempont tekintetében az időtartamot „0” (nulla) értékkel kell megadni és az ajánlatkérő a pontkiosztás során ezt az értéket veszi figyelembe azzal, hogy amennyiben az adott részszempontra az értékelt ajánlatok csak „0” megajánlást tartalmaznak, akkor azok 0 pontot kapnak.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
2) Az ajánlatban az ajánlattevőnek arról is nyilatkozni kell, hogyha nem vesz igénybe alvállalkozót.
3) Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
4) Ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. Ajánlatkérő az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi alkalmasságára nem írt elő követelményt.
5) Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
6) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az alábbi mértékű és terjedelmű
1. rész: legalább 5 000 000,- HUF/káresemény és legalább 270 000 000,- HUF/év limitű
2. rész: legalább 5 000 000,- HUF/káresemény és legalább 40 000 000,- HUF/év limitű
saját nevére szóló felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. Biztosítási időszak kezdete: a szerződés megkötésének időpontja, vége: a szerződés teljesítésének véghatárideje. Felelősségbiztosítási szerződés fajtája: felelősségbiztosítás, vagy építés-szerelés biztosítás, amely tartalmaz felelősségbiztosítást. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köthet szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
7) FAKSZ: dr. Kovács Márta Lajstromszám:00198
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges