Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11385/2020
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:Gyula Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések közigazgatási területe;Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések közigazgatási területe;Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyula Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73264730
Postai cím: Petőfi Tér 3.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sós Judit
Telefon: +36 66526850
E-mail: sos.judit@gyula.hu
Fax: +36 66463143
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyula.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000498782020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000498782020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-1.5.2-16-2017-00021 Humánszolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000498782020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
EFOP-1.5.2-16-2017-00021 kódszámú „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” elnevezésű projekt keretén belül a fejlesztési területen élő lakosság körében prevenciós célú egészségügyi szűrések végzése.
1. rész:
Kérdőíves komplex állapotfelmérésen alapuló előszűrés eredménye és igény szerint, az állapotfelmérésen túl 2 féle szűrés biztosítása
- Kérdőíves állapotfelmérés, előszűrés (szív-és érrendszeri rizikóelemzés, HEART, SCORE, FINDRISK kérdőív) – 1000 fő,
- Kardiológiai vizsgálatok: vérnyomásmérés, nyugalmi 12 elvezetéses EKG vizsgálat, általános fizikai állapotfelmérés (belgyógyászat),
- Bőrgyógyászati (melanoma) szűrővizsgálat,
- Szemészeti szűrővizsgálat,
- Érrendszeri szűrés alsó végtagi Doppler-vizsgálat,
- Spirometria - légzésfunkciós vizsgálat,
- Nőgyógyászati vizsgálat – cytológia
- Urológiai szűrővizsgálat prosztata antigén (PSA) – vizsgálat (gyorsteszttel),
- Allegria vizsgálat (inhalatív, 14 panel)
Szűrésbe bevontak száma: 1000 fő részére mindösszesen 2000 szűrés
2. rész:
Konduktív pedagógiai szűrés, állapotfelmérés és hozzá kapcsolódó konzultáció
Konduktor – 400 szakértői óra, átlag 40 óra/hónap időtartamban, legalább 200 fő eléréssel,
3. rész:
Mozgásszervi állapotfelmérés, szűrés és hozzá kapcsolódó egyéni, csoportos konzultáció (tartási rendellenesség, ortopédiai elváltozások vizsgálata, 6-20 életév közötti személyek részére mozgásszervi szűrés végzése digitális funkcionális gerinc-analizáló készülék használatával, szükség esetén Dorn-manuálterápia gerinckorrekciós módszer használata).
Gyógytornász – 600 szakértői óra, átlag 60 óra/hónap időtartamban, legalább 300 fő eléréssel, melyből legalább 100 fő részére digitális gerincvizsgálat.
A részletes mennyiségi és szakmai adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírások tartalmazzák.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Kérdőíves komplex állapotfelmérés és 2 féle szűrés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85148000-8
További tárgyak:85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kérdőíves komplex állapotfelmérésen alapuló előszűrés eredménye és igény szerint, az állapotfelmérésen túl 2 féle szűrés biztosítása
- Kérdőíves állapotfelmérés, előszűrés (szív-és érrendszeri rizikóelemzés, HEART, SCORE, FINDRISK kérdőív) – 1000 fő,
- Kardiológiai vizsgálatok: vérnyomásmérés, nyugalmi 12 elvezetéses EKG vizsgálat, általános fizikai állapotfelmérés (belgyógyászat),
- Bőrgyógyászati (melanoma) szűrővizsgálat,
- Szemészeti szűrővizsgálat,
- Érrendszeri szűrés alsó végtagi Doppler-vizsgálat,
- Spirometria - légzésfunkciós vizsgálat,
- Nőgyógyászati vizsgálat + cytológia
- Urológiai szűrővizsgálat prosztata antigén (PSA) – vizsgálat (gyorsteszttel),
- Allegria vizsgálat (inhalatív, 14 panel)
Szűrésbe bevontak száma 1000 fő, számukra összesen 2000 szűrés biztosítása, mindösszesen 40 alkalommal, melyből 16 alkalom Gyula, 24 alkalom Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések, mely alkalmak indokolt esetben átcsoportosíthatók.
A részletes mennyiségi és szakmai adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági minimumkövetelmények M2. pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft/fő) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00021
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Konduktív pedagógiai szűrés és konzultáció
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
További tárgyak:85148000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Konduktív pedagógiai szűrés, állapotfelmérés és hozzá kapcsolódó konzultáció:
Egyéni állapotfelmérés, összegzés, mely során a mozgás és a kognitív képességek, valamint az elveszett képességek feltárása valósul meg, majd a konzultáció során a további fejlesztés meghatározása, a családi környezet szemléletének formálása, a gyakorlatok, napirendek, napi rutinok edukációja, melyek a saját környezetben, otthonukban alkalmazandók a fejlődés érdekében.
A tevékenység mennyisége: 400 szakértői óra, átlag 40 óra/ hó időtartamban, legalább 200 fő eléréssel.
A részletes mennyiségi és szakmai adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági minimumkövetelmények M2. pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft/óra) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00021
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Mozgásszervi állapotfelmérés és konzultáció
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
További tárgyak:85148000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mozgásszervi állapotfelmérés, szűrés és hozzá kapcsolódó egyéni, csoportos konzultáció (tartási rendellenesség, ortopédiai elváltozások vizsgálata). 6-20 életév közötti személyek részére mozgásszervi szűrés végzése digitális funkcionális gerinc-analizáló készülék használatával, a felnőtt lakosság részére komplex mozgásszervi szűrés végzése. A szűrést követően szükség esetén Dorn-manuálterápia gerinckorrekciós módszer használata, valamint egyénre szabott önkorrekciós gyakorlatsor megadása.
A tevékenység mennyisége: 600 szakértői óra, átlag 60 óra/ hó időtartamban, legalább 300 fő eléréssel, melyből legalább 100 fő digitális gerincvizsgálata is megtörténik.
A részletes mennyiségi és szakmai adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági minimumkövetelmények M2. pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft/óra) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00021
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A kizáró okok igazolásának vonatkozásában adott esetben a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 69. § (11a) bekezdésében foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kr. 26. §-ára figyelemmel ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Valamennyi rész vonatkozásában:
A Kr. 21. § (3) bek. a) pontjában foglaltak alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások ismertetése legalább az alábbi tartalommal: -az elvégzett szolgáltatás rövid tárgya, mennyisége olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, -a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége), -a teljesítés ideje (teljesítés kezdési és befejezési időpontja nap, hónap, évben megadva), -a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége.
M2. A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz és a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentum másolatának csatolásával, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai önéletrajzban minimálisan a személyes adatokat, a képzettségre és végzettségre vonatkozó információkat, az ajánlattételi határidő időpontjában releváns munkahely megjelölését, továbbá a szakmai tapasztalatot kell megadni. A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (hó/év) – térjen ki a szakember által megszerzett, közbeszerzés tárgya szerinti szakmai tapasztalatra. A szakembernek az
önéletrajzban vagy külön nyilatkozatban arról is nyilatkoznia szükséges, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt az ajánlattevő rendelkezésére áll.
Az alkalmasság igazolására irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (6)-(7), (9)-(11) bekezdéseinek, valamint a Kr. 24. § (1) és 21/A. bekezdéseinek a vonatkozó rendelkezései.
AT-k a Kbt. 114/A. §-a alapján a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében előírt igazolásokat az ajánlatban kötelesek benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
1. rész vonatkozásában:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben teljesített (befejezett), de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett, összesen legalább 400 fő vonatkozásában egészségügyi állapotmérés és/vagy szűrés elvégzésére irányuló szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
Az előírt alkalmasság minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával együttesen is igazolható.
M2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel és legalább 36 hónap - a beszerzés tárgya szerinti – szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. A beszerzés tárgya szerinti gyakorlatnak tekintendő a
házirovosi gyakorlat és/vagy a szűréseknek megfelelő bármelyik szakirányú orvosi gyakorlat.
2. rész vonatkozásában:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben teljesített (befejezett), de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett, összesen legalább 100 fő vonatkozásában elvégzett konduktív pedagógiai szűrés elvégzésére irányuló szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű konduktor szakképesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónap mozgásszervi és rehabilitációs területen szerzett szakmai tapasztalattal.
3. rész vonatkozásában:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben teljesített (befejezett), de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett, összesen legalább 200 fő vonatkozásában elvégzett mozgásszervi állapotfelmérés és/vagy szűrés elvégzésére irányuló szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával. A bemutatott referenciában Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a szűrőprogramban résztvevő személyek között legalább 60 fő esetében digitális gerincvizsgálat történt, gyógytornász szakmai kiértékeléssel.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, gyógytornász szakképesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónap mozgásszervi és rehabilitációs területen és legalább 12 hónap DORN módszer- manuális terápia szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.
Az előírt M1. alkalmasság minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával együttesen is igazolható.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Nyertes ajánlattevő, mint Megbízott kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér).
Késedelmi kötbér: mértéke a szerződésben foglalt tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,8 %-a minden késedelemmel érintett naptári nap után, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 24 %-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződésben foglalt tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25 %-a.
A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beruházás finanszírozását 100 %-ban az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 kódszámú „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” európai uniós forrás biztosítja, módja: utófinanszírozás.
1. rész vonatkozásában: Ajánlatkérő a szerződés nettó összeg 20 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, az előleg a végszámlából kerül levonásra. AT -az előleg számlán felül- 3 részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
2. és 3. rész esetében:
Az ellenszolgáltatás fizetésére a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés esetén havonta, utólag, átutalással, forint összegben (HUF), a teljesítés igazolását követően a nyertes ajánlattevő által szabályszerűen kiállított számla és benyújtott dokumentumok alapján kerül sor.
Irányadók a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése rendelkezéseivel összhangban. A fizetési határidő 30 nap.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevőnek, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevőtől gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: http://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.
424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Minőségi szempont esetében: a KH Útmutató 2020. március 25-i 60. szám 1. sz. mell. A.1.ab) Egyenes arányosítás módszere alapján. Ár szempont esetében: a KH Útmutató 2020. március 25-i 60. szám 1. sz. mell. Aaa) Fordított arányosítás módszere alapján.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatok értékelésre vonatkozó további információkat a dokumentáció tartalmazza.
2. A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az AT kieg. tájékoztatást kérhet az AK-től. A kieg. tájékoztatást AK az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg.
3. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bek. foglaltakra tekintettel ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
4. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésben, a Kbt. 67. § (4) bekezdésben, a Kbt. 65. § (7) előírtakra. Az AT-nek az ajánlathoz csatolni kell folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges válasz esetén Ajánlattevő nyilatkozata, mely szerint a cégbíróságon nincs folyamatban lévő változásbejegyzési kérelme.
5. Az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, illetőleg a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban.
6. AT-nek az értékelési szempontok vonatkozásában az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai önéletrajzát.
7. AK felhívja AT figyelmét arra, hogy AT-nek rendelkeznie kell az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedéllyel (működési nyilvántartási igazolvánnyal). A dokumentum megléte a szerződés aláírásának feltétele, annak hiánya AT szerződéskötéstől való elállásnak minősül.
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés kezdő időpontja az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
9. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.
10. AK felhívja az AT-k figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előírásokra.
11. AK jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, azaz az eljárást eredménytelennek nyilvánítja , ha nem nyújtottak be legalább két ajánlatot.
12. Az összegezésre a Kbt. 79.§, a szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdés, az eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó.
13. Ajánlatkérő a 321/2011. (X.30.) kor. rendelet 30. § (4) bek. alapján felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a Műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
14. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Daróczi László, lajstromszáma 00372.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges