Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11395/2020
CPV Kód:43200000-5
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Balázs
Telefon: +36 305996458
E-mail: sandor.balazs@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Árokásó gépek és utánfutóik beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000318882020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43200000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében, összesen nettó 96.700.000 Ft értékben a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki tartalommal 7 darab árokásó munkagép, és hozzájuk tartozó szállító utánfutó (továbbiakban: Járművek) leszállítása, és tulajdonjogának ajánlatkérő részére történő átruházása a Szerződésben meghatározottak szerint, ajánlatkérő eseti megrendeléseinek megfelelően. Nyertes ajánlattevő köteles a Járművek 5/1990. (V.12.) KöHÉM rendelet szerinti hatósági engedélyét megszerezni figyelemmel a 6/1990. (V.12.) KöHÉM rendelet előírásaira is. A szükséges, fent hivatkozott rendelet szerinti próbákat ajánlattevő köteles lefolytatni, a Szerződésben megjelölt dokumentációkat elkészíteni, és magyar nyelven ajánlatkérőnek átadni, ajánlatkérő üzemeltető személyzetét oktatni. A Járművek pontos leírását a műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő vállalja, hogy a jelen pontban meghatározott Járműveket, a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítése esetén átveszi, és azok ellenértékét jelen Szerződésben meghatározottak szerint megfizeti. A nyertes ajánlattevő a Jármű kijelölt kezelőszemélyzetét 30 fő létszámban, a Jármű kezelésére és karbantartására 7 x 2 órában kiképezi az ajánlatkérőnek a szerződésben megjelölt vagy szerződés teljesítése során egyeztetett telephelyein, a szerződés hatálya alatt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09589 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés biztosítékai:
A következő helyett:
1. Ajánlattevő szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés tárgyában meghatározott Járművek mindenben megfelel a jelen Szerződés és mellékleteiben megfogalmazott műszaki követelményeknek, a vonatkozó szabványoknak, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi, és a hatósági előírásoknak, továbbá rendeltetésszerű használatra alkalmas, kifogástalan minőségű, hiba- és hiánymentes (kellékszavatosság). Ajánlatkérő szavatossági igényeit az üzembe helyezés időpontjától számított 5 (öt) éves elévülési időn belül érvényesítheti.
2.Ajánlattevő szavatolja, hogy a Szerződés tárgyát képező Járművek jogtiszta, per-, teher- és igénymentes, afölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely Ajánlatkérő tulajdonszerzési, birtoklási, vagy használati jogát akadályozná vagy korlátozná (jogszavatosság). Amennyiben harmadik személy részéről ilyen igény felmerülne, Ajánlattevő köteles saját költségén Ajánlatkérőt teljes mértékben kártalanítani.
3.Eladó a Járművekre az Ajánlatkérő általi birtokba vételtől számított számított 24 hónap általános jótállást vállal a Ptk. 6:171-6:173. § szerint.
4.Hosszabb jótállási idők érvényesek:
• alváz (átrozsdásodás ellen) 12 év
• külső festés (teljes bevonatréteg) 6 év
A külső festésre vonatkozó jótállás a gyártási hibákból eredő meghibásodásokra vonatkozik.
Amennyiben az alkatrészekre a gyártó cég, vagy annak bármely egyéb közreműködője a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen alkatrészek tekintetében ezen jótállási idő az irányadó.
4. Kárveszély
4.1.Felek rögzítik, hogy a gyártás során beszerzett, felhasznált, beépített, összeszerelt alkatrészekkel, berendezésekkel, a legyártott járművel kapcsolatos kárveszélyt az Eladó mindaddig viseli, amíg azok a birtokában vannak.
4.2. Amennyiben az Ajánlattevő a Szerződést megszegi, kötbérfizetési és kártérítési felelősséggel tartozik.
4.3. Az Ajánlattevő a Szerződés megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ideértve a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, az egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt. Felek a jogosult vagyonában keletkezett károk és az elmaradt vagyoni előny körében megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a vasúti tevékenységekből, ezen belül a pályahálózat működtetésével, létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával, megszűntetésével, a vasútbiztonsággal, a jogszabályokban meghatározott pályavasúti szolgáltatások nyújtásával, illetve ezek elmaradásából következő mindennemű kárt, a vasúti személyszállítással, egyéb vállalkozó vasúti tevékenységgel összefüggő, továbbá a környezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt.
4.4.Ajánlattevőnek kártalanítani kell a Ajánlatkérőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből származik az által, ahogy azt az Ajánlattevő a Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben felhasználta.
4.5.Ha az Ajánlattevő a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megszegése folytán a Szerződésen kívülálló harmadik személynek kárt okoz, és a károsult harmadik személy a Ajánlatkérőtvel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy az Ajánlattevő köteles a Ajánlatkérőt teljes mértékben mentesíteni a kártérítési felelősség alól akként, hogy a kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül megtéríti.
4.6. Ha az Ajánlattevő a jótállás alá eső hibák kiküszöbölésével késlekedik, a Ajánlatkérőnek a Szerződésből eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll igazolt kárai megtérítését követelni.
4.7. Az Ajánlattevő- amennyiben az Eladó a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól - felelősségi körébe tartozó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér, hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér, a Szerződés meghiúsulása esetén pedig meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. További rendelkezések a szerződésben találhatók.
Helyesen:
1. Ajánlattevő szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés tárgyában meghatározott Járművek mindenben megfelel a jelen Szerződés és mellékleteiben megfogalmazott műszaki követelményeknek, a vonatkozó szabványoknak, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi, és a hatósági előírásoknak, továbbá rendeltetésszerű használatra alkalmas, kifogástalan minőségű, hiba- és hiánymentes (kellékszavatosság). Ajánlatkérő szavatossági igényeit az üzembe helyezés időpontjától számított 5 (öt) éves elévülési időn belül érvényesítheti.
2.Ajánlattevő szavatolja, hogy a Szerződés tárgyát képező Járművek jogtiszta, per-, teher- és igénymentes, afölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely Ajánlatkérő tulajdonszerzési, birtoklási, vagy használati jogát akadályozná vagy korlátozná (jogszavatosság). Amennyiben harmadik személy részéről ilyen igény felmerülne, Ajánlattevő köteles saját költségén Ajánlatkérőt teljes mértékben kártalanítani.
3.Eladó a Járművekre az Ajánlatkérő általi birtokba vételtől számított számított 24 hónap általános jótállást vállal a Ptk. 6:171-6:173. § szerint.
4. Amennyiben az alkatrészekre a gyártó cég, vagy annak bármely egyéb közreműködője a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen alkatrészek tekintetében ezen jótállási idő az irányadó.
5. Kárveszély
5.1.Felek rögzítik, hogy a gyártás során beszerzett, felhasznált, beépített, összeszerelt alkatrészekkel, berendezésekkel, a legyártott járművel kapcsolatos kárveszélyt az Eladó mindaddig viseli, amíg azok a birtokában vannak.
5.2. Amennyiben az Ajánlattevő a Szerződést megszegi, kötbérfizetési és kártérítési felelősséggel tartozik.
5.3. Az Ajánlattevő a Szerződés megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ideértve a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, az egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt. Felek a jogosult vagyonában keletkezett károk és az elmaradt vagyoni előny körében megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a vasúti tevékenységekből, ezen belül a pályahálózat működtetésével, létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával, megszűntetésével, a vasútbiztonsággal, a jogszabályokban meghatározott pályavasúti szolgáltatások nyújtásával, illetve ezek elmaradásából következő mindennemű kárt, a vasúti személyszállítással, egyéb vállalkozó vasúti tevékenységgel összefüggő, továbbá a környezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt.
5.4.Ajánlattevőnek kártalanítani kell a Ajánlatkérőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből származik az által, ahogy azt az Ajánlattevő a Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben felhasználta.
5.5.Ha az Ajánlattevő a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megszegése folytán a Szerződésen kívülálló harmadik személynek kárt okoz, és a károsult harmadik személy a Ajánlatkérőtvel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy az Ajánlattevő köteles a Ajánlatkérőt teljes mértékben mentesíteni a kártérítési felelősség alól akként, hogy a kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül megtéríti.
5.6. Ha az Ajánlattevő a jótállás alá eső hibák kiküszöbölésével késlekedik, a Ajánlatkérőnek a Szerződésből eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll igazolt kárai megtérítését követelni.
5.7. Az Ajánlattevő- amennyiben az Eladó a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól - felelősségi körébe tartozó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér, hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér, a Szerződés meghiúsulása esetén pedig meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. További rendelkezések a szerződésben találhatók.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlattételi felhívással együtt a dokumentáció és a szerződés-tervezet is módosul.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben