Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11398/2020
CPV Kód:45300000-0, IA14-8
Ajánlatkérő:Várhegy Üdülő Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Várhegy Üdülő Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44158165
Postai cím: Oremus Utca 10 10983/1
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bagdy Emese
Telefon: +36 205736219
E-mail: bagdy.emese@gmail.com
Fax: +36 1212 8891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000485092020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0 IA14-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajálatkérő a Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont teljeskörű kivitelezési munkálatait kívánja megvalósítani a közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09139 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Az ajánlat részeként benyújtandó:
- Kapacitást biztosító szervezet szerződéses vagy előszerződéses kötelezettségvállalását tartalmazó okirat
- adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35.§-ában és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint, a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rendelet 11.§ (4) bek. szerint;
- 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat;
- aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája.
2. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
3. Kbt.35.§(8) bekezdése szerinti szervezet alapítása kizárt.
4. Az eljárás nyelve a magyar. Az ajánlatban minden idegen nyelven benyújtott irathoz, dokumentumhoz, nyilatkozathoz, információhoz csatolni kell a felelős magyar fordítást.
5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
6. Az összegezésre a Kbt. 79.§, a szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdés, az eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó.
7. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. előírásai irányadók.
8. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi, http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
9. A részajánlattételt tekintettel arra, hogy kivitelezésről van szó ajánlatkérő nem biztosítja.
10. Ajánlattevő köteles árazott költségvetés benyújtására.
11. Értékelési módszer:
1. (nettó vállalkozói díj): fordított arányosítás
2. (projektterv): egyenes arányosítás
3-5. (szakember többlettapasztalata) egyenes arányosítás, pontkiosztás.
Szempontja. Ponthatár: 0–10 pont A képleteket a közbesz. dokumentumok tartalmazzák.
12. Az ajánlattevőnek a III.1.6. pont szerinti felelősségbiztosítás megkötéséről vagy kiterjesztéséről az Ajánlatában nyilatkoznia kell.
13. Az ajánlatkérő által készített nyilatkozat-minták alkalmazása nem kötelező.
14. Ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltáig köteles 15 millió Ft összegű ajánlati biztosítkot fizetni az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél banknál117344138-20003500 sz. bankszámlaszámára történő átutalással, vagy bankagarancia, kezesség biztosításával a Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott, általa választott módokon. A befizetés tényét ajánlattevő az ajánlatához mellékelt banki bizonylat egyszerű másolatával vagy bankgaranciát/kezességvállalást igazoló okmány másolatával köteles igazolni.
FAKSZ: Dr. Czakó-Salusinszky Réka (Lajstromszám: 00987) és dr. Bagdy Emese (Lajstromszám: 01148 )
Helyesen:
1. Az ajánlat részeként benyújtandó:
- Kapacitást biztosító szervezet szerződéses vagy előszerződéses kötelezettségvállalását tartalmazó okirat
- adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35.§-ában és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint, a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rendelet 11.§ (4) bek. szerint;
- 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat;
- aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája.
2. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
3. Kbt.35.§(8) bekezdése szerinti szervezet alapítása kizárt.
4. Az eljárás nyelve a magyar. Az ajánlatban minden idegen nyelven benyújtott irathoz, dokumentumhoz, nyilatkozathoz, információhoz csatolni kell a felelős magyar fordítást.
5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
6. Az összegezésre a Kbt. 79.§, a szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdés, az eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó.
7. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. előírásai irányadók.
8. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi, http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
9. A részajánlattételt tekintettel arra, hogy kivitelezésről van szó ajánlatkérő nem biztosítja.
10. Ajánlattevő köteles árazott költségvetés benyújtására.
11. Értékelési módszer:
1. (nettó vállalkozói díj): fordított arányosítás
2. (projektterv): egyenes arányosítás
3-5. (szakember többlettapasztalata) egyenes arányosítás, pontkiosztás.
Szempontja. Ponthatár: 0–10 pont A képleteket a közbesz. dokumentumok tartalmazzák.
12. Az ajánlattevőnek a III.1.6. pont szerinti felelősségbiztosítás megkötéséről vagy kiterjesztéséről az Ajánlatában nyilatkoznia kell.
13. Az ajánlatkérő által készített nyilatkozat-minták alkalmazása nem kötelező.
14. Ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltáig köteles 15 millió Ft összegű ajánlati biztosítkot fizetni az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél banknál117344138-20003500 sz. bankszámlaszámára történő átutalással, vagy bankagarancia, kezesség biztosításával a Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott, általa választott módokon. A befizetés tényét ajánlattevő az ajánlatához mellékelt banki bizonylat egyszerű másolatával vagy bankgaranciát/kezességvállalást igazoló okmány másolatával köteles igazolni.
15. Ajánlatkérő valamennyi beérkezett kérdésre – az ajánlattételi határidő lejárta előtt legfeljebb 2020. július 7. 12:00 óráig – oly módon
fog elektronikusan, EKR-en keresztül válaszolni, hogy a kérdéseket (a kérdező személyének feltüntetése nélkül)
és a válaszokat egyidejűleg az EKR-en keresztül megküldi minden gazdasági szereplőnek. Ajánlatkérő tehát a
114. § (6) bekezdése szerinti ésszerű válaszadási időt 2020. július 7. 12:00 órában határozza meg. Jelen ponttal módosul a kiadott közbeszerzési dokumentáció, egyebekben nem.
FAKSZ: Dr. Czakó-Salusinszky Réka (Lajstromszám: 00987) és dr. Bagdy Emese (Lajstromszám: 01148 )
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben