Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11414/2020
CPV Kód:45350000-5
Ajánlatkérő:Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
Teljesítés helye:1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66063016
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berei Norbert
Telefon: +36 204683880
E-mail: nberei@fotav.hu
Fax: +36 14636131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fotav.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000252232020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000252232020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Liget hűtés – hűtőgépház bővítés, átalakítás
Hivatkozási szám: EKR000252232020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Városligeti műjégpálya gépház átalakítása, bővítése a Városligetben megépülő középületek hidegenergiával történő ellátása érdekében.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyának jellege, illetve a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a
beszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező építési beruházás egységes rendszert képez, egyidejűleg adott munkaterületen szükséges kivitelezni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Liget hűtés – hűtőgépház bővítés, átalakítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A koncepció szerint a Műjégpálya hűtőberendezéseit a Hűtési energiafogyasztók (közintézmények) hűtésében hasznosítjuk úgy, hogy a Műjégpálya hűtőgépházából kiindulva, szivattyúzás segítségével, hűtési távvezetéken keresztül látjuk el a hűtési energiafogyasztókat alacsony hőmérsékletű (+5/+15°C) hűtővízzel, melyet minden fogyasztó a saját igényeinek megfelelően vételez.
A feladat biztosításához a Városligeti műjégpálya meglevő ammóniás gépházát ki kell bővíteni, részben át kell alakítani.
A kivitelezéssel érintett gépház jelenlegi teljesítménye 5500 kW.
Az ammóniás gépház átalakítás részeként, de nem kizárólagosan, az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:
- a meglevő 4 db, 315kW-os motorral rendelkező STAL kompresszorból 2 db-ot el kell bontani, helyükre 2 db nagyobb teljesítményű (~500kW-os főmotorral rendelkező) frekvenciaváltós, olajbefecskendezéses csavarkompresszort kell telepíteni; építészeti, gépészeti, villamos csatlakozással együtt. Az új kompresszoroknak automatikus térfogatviszony állítási lehetőséggel kell rendelkezniük. Az új kompresszoroknak alkalmasnak kell lenniük jégpálya- (elpárolgási hőfok: -15°C) illetve klíma (elpárolgási hőfok: +2°C) üzemben való folyamatos üzemre is. Hűtőközeg: ammónia
- a meglevő 1 db GEA Grasso kompresszor elbontásra kerül. Helyére nem kerül új kompresszor
- ki kell építeni a hűtési fogyasztók ellátásához a hűtött víz keringetését biztosító szivattyúkat (3 db 55kW-os motorral szerelt szivattyú) valamint a nyomástartást
- üzemállapotok:
nyári (klíma) üzemben csak épülethűtést kell biztosítani, a jégpálya nem üzemel,
téli üzem: egyrészt biztosítani kell a jégpálya zavartalan üzemét (-12°C-os előremenő sólé hőfok biztosítása), másrészt biztosítani kell a hűtési fogyasztók téli hűtési igényét biztosító +5°C-os vizet is egyszerre. Télen a kompresszorok tervezetten -15°C-os elpárolgási hőfokon üzemelnek. A téli épület hűtési igény (Q=1,5MW; előremenő vízhőfok +5°C) biztosítása glikolos leválasztással valósul meg.
- Kompresszorok olajhűtése: A meglevő STAL kompresszorok olajhűtése szivattyúzott ammónia folyadékkal történik jelenleg. Az ammóniás olajhűtést glikolosra kell cserélni. A megmaradó 2 db STAL kompresszor meglevő ammóniás olajhűtőjét glikolosra kell kicserélni. Az új kompresszorokat (2 db) glikolos olajhűtővel kell rendelni. A jelenleg üzemelő kompresszorok a meglevő ammóniás folyadékgyűjtő tartályból szivattyúk közbeiktatásával kapják az ammónia folyadékot az olajhűtőkbe. A meglevő 3 db ammónia szivattyúból 1 db megmarad ammónia folyadék manipulációs célra. A meglevő ammónia folyadékgyűjtő tartály továbbra is megmarad, ammónia folyadék manipulációs célra.
- A Városligeti Műjégpálya épületét a gépházba telepített 2 db freonos hűtőgép biztosítja. A gépház átalakítás végső fázisában ezek elbontásra kerülnek, és a hűtött víz hálózatból történik a Műjégpálya épületének hűtése. A meglevő freonos hűtőgépek elbontása csak abban az esetben lehetséges, ha az átállás rövid időn belül megoldható.
- ki kell alakítani a gépház szellőztetést.
- Kondenzátorok: a 4 db evaporatív kondenzátor nagyobb teljesítményűre történő cseréje (anyag + munka) opcionális tétel. A meglevő ammónia adagoló rendszer módosításra kerül a kondenzátorok cseréjétől függetlenül.
- az új villamos fogyasztók elektromos ellátásának biztosítása, ide értve, de nem kizárólag 3 db 500kW-os frekvencia váltót is tartalmazó elektromos szekrény (2 db szolgál az új kompresszorokhoz; 1 db frekvenciaváltó pedig az egyik megmaradó, frekvenciaváltós üzemre átalakított és felújított 315kW-os főmotorral rendelkező STAL kompresszort fogja kiszolgálni.)
- kiviteli tervdokumentáció szerinti csővezeték építés, szigetelés, tartószerkezetek, műszerezés kiépítése, irányítástechnika átalakítás, software. Ammónia folyadék visszatöltés, beüzemelés, 72 órás próbaüzem. Megvalósulási dokumentáció biztosítása.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére. Amennyiben konkrét gyártmány vagy típus került megjelölésre, úgy Ajánlatkérő azzal egyenértékű gyártmányú és típusú terméket is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő felelőssége és kötelessége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállási idő (min. 36 hónap - max. 60 hónap) 10
2 3. AF III.1.3) M/2. pontban bevont „felelős műszaki vezető” az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli -MV-EN- felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai gyakorlata (maximum 60 hó) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő értékelési szempontként a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontot alkalmazza a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: alsó határ: 0 pont, felső határ 10 pont.
Az 1. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
A 2. és a 3. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
VI.3.12 pont folytatása:
24. AK a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont szerint szerződés módosulásának lehetőségére felhívja Ajánlattevők figyelmét. Ennek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
25. A kivitelezési tevékenység a jégkészítés ideje alatt nem végezhető, amely október 15. -től - március 15.-ig tart.
26. Eljárásban részt vevő FAKSZ neve és lajstromszáma: Berei Norbert (01202).
27. Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) pontokban rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, ha részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában, valamint a 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltakra.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a cégadatokkal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban (a nyilatkozatot nemleges válasz esetében is be kell nyújtani) mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósához benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelmének kinyomtatott változatát) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány, igazolás kinyomtatott változatát).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az Ajánlatkérő előírja, az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 17. § (1) bekezdésének megfelelően, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy megfelel a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelménynek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az Ajánlatkérő előírja, az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 17. § (1) bekezdésének megfelelően, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy megfelel a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelménynek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Előzetes igazolás módja: Az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény tekintetében az ajánlattevőknek (közös ajánlattevőknek) – adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet részéről - előzetesen a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell ajánlatukban benyújtaniuk, hogy megfelelnek az előírt alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő igazolási módja: Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) - (6) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését az alábbiak szerint: M.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) és (2a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 5 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett) legjelentősebb legalább 200 kW hűtőteljesítményű (egy szerződésre vonatkozó, bármilyen üzemi paraméterek mellett) ammónia hűtőközeggel üzemelő hűtőgépház átalakítás és/vagy bővítés és/vagy építés - vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciák ismertetését, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: - a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával) és helyét,
 a szerződést kötő másik fél adatait (név, székhely)
 az építési beruházás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),
 az építési beruházás mennyiségét (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell az ajánlattevő saját teljesítésének),
 a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával) és helyét,
 nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy Ajánlattevő az M.1) pontban részletezett alkalmassági követelménynek maradéktalanul megfelel. Amennyiben a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy ajánlatkérő a referencia igazolást a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
M.2) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ismertetni kell azokat a szakembereket - különösen a minőségellenőrzésért felelősöket - a megnevezésükkel, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével , akiket be kíván vonni a teljesítésbe, benyújtandó a szakemberek képzettségét igazoló dokumentumok/bizonyítványok másolata és a felsőfokú végzettségű szakemberek által aláírt szakmai önéletrajz (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata (egyértelműen kiderül, év/hónap pontossággal,) vagy amennyiben releváns kérjük feltüntetni a kamarai nyilvántartás elektronikus elérési útvonal megadását és a rendelkezésre állási nyilatkozat. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a képzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. A kamarai nyilvántartásban való szereplés esetén a felsőfokú képzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat, tapasztalat ismertetése nem szükséges, de lehetséges. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt (5) évben (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett) összesen, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 200 kW hűtőteljesítményű (egy szerződésre vonatkozó, bármilyen üzemi paraméterek mellett) ammónia hűtőközeggel üzemelő hűtőgépház átalakítás és/vagy bővítés és/vagy építés) vonatkozóan referenciával vagy referenciákkal.
M.2) Alkalmatlan ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő "felelős műszaki vezető" szakemberrel, aki bír a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-EN (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel, és gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-EN” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek nyertességük esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezniük ilyen jogosultsággal és tapasztalattal rendelkező szakemberrel. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A kötbérre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A teljesítési biztosíték mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5 (öt) %-a. A jótállási biztosíték mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5 (öt) %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződéstervezetben foglaltak szerint, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, Kbt. 135. § (1)-(3), (5) - (6) bekezdéseiben és Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltakra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A Fővárosi Közgyűlés változtatási tilalmat rendelt el a Városliget területére. A műjégpálya területére vonatkozó tilalom feloldásáig kivitelezési tevékenység nem végezhető.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás, ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az 1. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, a 2. és 3. értékelési szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bek szerint kell elkészíteni és benyújtani.
2. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bek megfelelő Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap).
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát, mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
4. AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
5. AT-nek adott esetben az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bek szerinti nyilatkozatot és okiratot.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (2) bek szerinti nyilatkozatot.
7. AK a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bek foglaltak szerint adja meg.
8. Ajánlatkérő a teljesítés helyszínének megismerése és megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében helyszíni bejárást biztosít. Helyszíni bejárás időpontja: 2020. július 7. (kedd) 10:00 órakor. Helyszíne: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
A helyszíni bejáráson a részvételhez megfelelő védőfelszerelés ajánlott a kialakult a járványügyi helyzetre való tekintettel. Ajánlatkérő védőfelszerelést nem tud biztosítani. A bejáráson részt vevők számától függően ajánlatkérő korlátozhatja a gépházba egy időben tartózkodó személyek számát.
9. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
10. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar.
11. AK 69. § szerinti felhívására AT köteles benyújtani a felhívásban előírt igazolásokat.
12. AK, amennyiben az AT-k közötti sorrendet nem befolyásolja, több ajánlattevőt is felkérhet a Kbt. 69.§ (4) bek szerint a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a jelen felhívásban előírt igazolások benyújtására.
13. Az ajánlathoz csatolni kell az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját (egyszerű másolatban). Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti, vagy egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát illetve ügyvéd által készített aláírás mintáját (egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. Amennyiben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is), úgy az általuk megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és ezekhez csatolni kell a természetes személy személyazonosságának igazolására a 1992. évi LXVI. tv. 29.§ (3) bek alapján alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) egyszerű másolatát.
14. Az AK az III.1.3) pontban meghatározott M1) és M2) alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban/eltérően határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bek alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint.
15. AK felhívja a figyelmet az üzleti titokkal kapcsolatban a Kbt. 44.§-ában foglaltakra.
16. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
17. AT ajánlata érvénytelen, amennyiben a Kbt. 73. § (1)-(2) bek foglalt okok valamelyike fennáll.
18. A nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás szerinti gépészeti építési-szerelési munkára. Az összkockázatú (All Risk) építési-szerelési biztosítás (CAR) akkor megfelelő, ha magában foglalja legalább az I. fejezetet (All Risk dologi károk) és kártérítési felső határa (limit) eléri, vagy meghaladja a(z) 70.000.000,- Ft, azaz hetvenmillió forint / káresemény és 280.000.000,- Ft, azaz kettőszáznyolcvanmillió forint/év összeget. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a fentiek szerinti felelősség biztosítással a kivitelezés teljes időtartama alatt rendelkezni fog vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti.
19. Több Ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak Ajánlatkérő felé. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését [Kbt.35.§ (2)-(3) bek.] A közös ajánlattevők személye az eljárás ideje alatt nem változhat.
20. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
21. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges, hogy a teljesítési és jótállási biztosítékot a szerződéstervezetben foglalt határidőig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
22. Az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező árazatlan költségvetés(eke)t kitöltve (szerkeszthető formátumban is), főösszesítővel ellátva és cégszerűen aláírva.
23. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezedés szerinti előleg lehetőségét biztosítja.
folytatás a II.2.13. pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges