Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11416/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szombathelyi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathelyi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18938614
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 11.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Róbert
Telefon: +36 303087747
E-mail: pinter.robert@vasitiszk.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/szombathely
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/szombathely
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építőipari munkálatok EFOP-4-1-2-17 -2017-00091
Hivatkozási szám: EKR000336842020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Új, „A” típusú (MSZE 24203-2:2012 szabvány 6.6.2 pontja szerinti) tornacsarnok (nettó alapterülete 762 m2) építése, melyben két öltöző vizesblokkokkal, tanári szoba, orvosi helyiség, szertár, lelátó kerül kialakításra. Továbbá az iskolaép. bővített épületrészében a következő helyiségek:
Fsz: két tanterem, fejlesztőszoba, vizesblokk - bővítés össz. nettó alapt. 236 m2.
1.em.: természettud. labor öltözővel, szertárral, előkészítővel, csoportszoba, valamint vizesblokk - bővítés össz. nettó alapt. 220 m2.
2.em. szint: művészeti terem, szertárral ellátott tanterem, vizesblokk - bővítés össz. nettó alapt. 225 m2.
Meglévő épülethez az új épületrészt egy függőleges közlekedést biztosító, lifttel ellátott lépcsőházi blokkal történő csatlakoztatása.
Meglévő iskolaépületben a kazánház feltöltésével technika terem kialakítása, valamint a helyiségek átalakításával csoportszoba, nyelvi-informatikai terem, szertár, könyvtár, titkárság, tanári szoba kialakítása. Össz. nettó alapt. 243 m2. Vizesblokk tartalma: Akadálymentes, lány és fiú WC.
A felhívás II.2.5) pontjához:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A pontszámítás módszere:
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempontnál a fordított arányosítás, a 2. és 3. értékelési szempontnál az arányosítás mód-szerét alkalmazza a Közbeszerzési Dokumentumok XIII. fejezetében részletezettek szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szempontok/alszempontokkal összefüggő ajánlati elemek tekintetében meghatározza azon elvárását, amelynél kedvezőtlenebb megajánlás nem tehető. Amennyiben Ajánlattevő az alábbiaknál kedvezőtlenebb megajánlást tesz, ajánlata érvénytelennek minősül:
2.1. M1.1. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alk. min. köv. felüli szakmai többlettap-asztalata (0-48 hónap): 0 hónap
2.2. M1.2. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alk. min. köv. felüli szakmai többlettap-asztalata (0-48 hónap): 0 hónap
3. A kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama, a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (0-48 hónap): 0 hónap
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szempontokkal/alszempontokkal összefüggő ajánlati elemek tekintetében meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad:
2.1. M1.1. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alk. min. köv. felüli szakmai többlettap-asztalata (0-48 hónap): 48 hónap
2.2. M1.2. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alk. min. köv. felüli szakmai többlettap-asztalata (0-48 hónap): 48 hónap
3. A kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama, a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (0-48 hónap): 48 hónap
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok XIII. fejezetében.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09307 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2020/06/29
Helyesen:
2020/07/08
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosítja az ajánlattételi felhívás
- IV.2.2) pontját
- IV.2.5) pontját
- IV.2.6) pontját
továbbá Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
- Műszaki leírás,
- Árazatlan költségvetés,
Az Ajánlatkérő ezen felül módosítja a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
- Útmutatót az ajánlatok elkészítésével, benyújtásával és értékelésével kapcsolatban,
- Szerződéstervezet,
- Nyilatkozatmintákat.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben