Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11430/2020
CPV Kód:45231100-6
Ajánlatkérő:TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69407745
Postai cím: Nyugati ipari út 8
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodorics István
Telefon: +36 14010808
E-mail: szijarto@apex-mm.hu
Fax: +36 14010806
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tettyeforrashaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tettyeforrashaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Diósi út vízellátása és szennyvízvezeték felújítás
Hivatkozási szám: EKR000408482020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231100-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az elvégzendő munka magában foglalja a földkiemelést, közműfeltárást, ágyazatkészítést, a burkolat bontását, a csőzóna készítését, a vezeték megszüntetését, szakszerű helyreállítását, a kiszoruló föld- és bontott anyag (aszfalt, beton, cső, stb.) elszállítását, elhelyezését (lerakóhelyi díjjal együtt), tömörítést, a szükséges víztelenítést, átjáró biztosítását, síkosság mentesítést valamint a munkaárok dúcolását, lehatárolását, szalagozását, a kiegészítő biztonsági védőépítményeket az e-ÚT 04.05.12 (ÚT 2-1.119 Útügyi műszaki előírás – Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásának kézikönyve) és a forgalomtechnikai terv alapján. Ezen kívül magában foglalja a 4/2002. (II.20) SZCSM - EüM együttes rendelet alapján, - a munkaterület eredeti állapotának visszaállításáig - forgalomterelő eszközök, (táblák, lámpák) a munkaárok és a kiegészítő biztonsági védőépítmények ellenőrzését, éjszakai megvilágítását a minden ide vonatkozó jogszabályi kötelmek vállalásával együtt. A kivitelezési munkához kapcsolódó közterület foglalási engedélyek beszerzése, szakfelügyeletek megkérése a Vállalkozó feladata, valamint azok költsége (pl. közterület használati és szakfelügyeleti díj) a Vállalkozót terhelik. A burkolati jeleket a burkolati helyreállítást követően maradéktalanul újra- és fel kell festeni még abban az esetben is, ha azok a közmű-rekonstrukció megkezdéséig nem valósultak meg. Ezzel burkolati jelek közé értendőek azok a jelek is, amelyek a pályázat kiírásának időpontjában még nem készültek el, de a Zsolnay Negyed- Budai vám kerékpárút mellékelt tervei szerint megvalósítandóak.
A gépészeti szerelést a megrendelő végzi, beleértve az ideiglenes vízellátás kiépítését is. Az egyes ütemek vezetéképítéséhez és ideiglenes ellátásához kapcsolódó járulékos technológiai idők az általános megrendelői követelmények között részletezett.
A Diósi úton távhő vezetéket kíván a Pétáv Kft. létesíteni, a KEHOP támogatási rendszer keretében. A vízvezetékek és a szennyvízcsatorna felújítását az avultsága indokolttá teszi. Érintett a TOP-6.4.1-15-PC1 - Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Zsolnay Negyed – Budai Vám kerékpárút megvalósítása is, továbbá a Város járda felújítási programja is.
Mindezek alapján került be a felújítási programba 2020-i tervezett megvalósítással a tárgyi Diósi úti NA 600 beton szennyvízvezeték rekonstrukciója, mely a vezetéken lévő aknák felújítását foglalja magában.
A Diósi úti szennyvízvezeték felújítása, a Diósi út 7. sz. előtt lévő aknától, a Diósi út – Puskin tér kereszteződésében lévő aknáig tart. A tervezés során kamerás vizsgálattal ellenőriztük a csatorna műszaki állapotát, mely alapján megállapítottuk, hogy a gerincvezetéken nincs törés és elmozdulás, a betonkorrózió olyan minimális, hogy az NA 600-as betoncsatorna falvastagsága megfelelő biztonságot nyújt. Mindezek mellett az aknák komplett felújításával a csatorna várható élettartama jelentősen növelhető.
A rekonstrukció során, kizárólag az aknák felújítása történik, melyeket aknakamráig vissza kell bontani, de az aknakamra már nem elbontandó. Ezután új aknát kell építeni aknamagasítókkal szűkítőkkel, majd az átépített komplett akna vízzáróságát belső felületkenéssel kell helyreállítani.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
  Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
x Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az Ajánlatkérő döntése alapján a felhívás visszavonásra került. Azonos tárgyú eljárás kiírása várható.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben