Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11481/2020
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Bajai Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:Az Ajánlatkérő tagintézményeiben: 1. Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája; 6500 Baja. Köztársaság tér 1. 2. BAJAI SZC DÓZSA GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA, 6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bajai Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46822143
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 3 641/2
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton Sándor
Telefon: +36 204309519
E-mail: balogh.marton.sandor@gmail.com
Fax: +36 79521083
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bajaiszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000628312020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000628312020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Digitális oktatás a XXI. század elején
Hivatkozási szám: EKR000628312020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Digitális oktatás a XXI. század elején- GINOP-6.1.3-17-2018-00018 projekt keretében ” tárgyban az alábbiak szerint:
Ajánlatkérőnél az alábbi képzés megvalósítására nyílik lehetőség:
Digitális oktatás a XXI. század elején
Leírás:
A képzések 2 helyszínen, helyszínenként 1-1 csoportban, 3 alkalommal, alkalmanként 6 tanórában valósulnak meg. Egy tanóra időtartama 45 perc. Összesen 36 tanóra.
A képzés témái:
- Digitális oktatás - alapok,
- a Zoom online oktatási felület használata,
- online oktatás, webes applikációk
- Flipped classroom,
- Tananyag adaptálás és készítés.
A résztvevők száma az ajánlatkérő igényétől függően lehet 15-30 fő/csoport, azaz 30-180 fő. A 3 alkalom során a résztvevők lehetnek ugyanazok vagy különbözőek, hiszen a képzés nem egymásra épülő elemekből áll.
A továbbképzés résztvevői:
Azok a nyelvtanárok vesznek részt a módszertani képzéseken, akik a GINOP-6.1.3-17-2018-00018 azonosítószámú, Tanuljunk idegen nyelveket! című projektben nyelvi képzéseket folytattak/ folytatnak. A képzésen résztvevők számát és névsorát a továbbképzés előtt ajánlatkérő adja meg.
Ajánlattevő feladata:
1. ajánlatkérővel közbeszerzési szerződés megkötése,
2. képzések lebonyolítása,
3. a képzések teljeskörű adminisztrációjának ellátása
4. a képzések nyomon követése
5. a résztvevő képzésben történő aktív részvételének és a képzés sikeres befejezésének elősegítése.
A szolgáltatás végrehajtását Ajánlattevő köteles dokumentálni. A dokumentumokon Ajánlattevő köteles megjeleníteni Ajánlatkérő által meghatározott arculati elemeket, logókat, jelmondatokat, egyéb információkat. A tevékenység dokumentálását úgy kell elvégezni, hogy az alkalmas legyen Ajánlattevő munkájának, tevékenységeinek nyomon követésére, és a projekt elszámolására.
A feladat végrehajtásának eredményeképpen Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat szükséges vezetni az Ajánlatkérővel előzetesen egyeztetett sablonok használatával:
● jelenléti ívek.
A beszerzendő szolgáltatással szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát egy darab képzés lebonyolítása képezi, ezért a részekre bontás nem értelmezhető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Digitális oktatás a XXI. század elején
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Az Ajánlatkérő tagintézményeiben:
1. Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája; 6500 Baja. Köztársaság tér 1.
2. BAJAI SZC DÓZSA GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA, 6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés „Digitális oktatás a XXI. század elején- GINOP-6.1.3-17-2018-00018 projekt keretében ” tárgyban az alábbiak szerint:
Ajánlatkérőnél az alábbi képzés megvalósítására nyílik lehetőség:
Digitális oktatás a XXI. század elején
Leírás:
A képzések 2 helyszínen, helyszínenként 1-1 csoportban, 3 alkalommal, alkalmanként 6 tanórában valósulnak meg. Egy tanóra időtartama 45 perc. Összesen 36 tanóra.
A képzés témái:
- Digitális oktatás - alapok,
- a Zoom online oktatási felület használata,
- online oktatás, webes applikációk
- Flipped classroom,
- Tananyag adaptálás és készítés.
A résztvevők száma az ajánlatkérő igényétől függően lehet 15-30 fő/csoport, azaz 30-180 fő. A 3 alkalom során a résztvevők lehetnek ugyanazok vagy különbözőek, hiszen a képzés nem egymásra épülő elemekből áll.
A továbbképzés résztvevői:
Azok a nyelvtanárok vesznek részt a módszertani képzéseken, akik a GINOP-6.1.3-17-2018-00018 azonosítószámú, Tanuljunk idegen nyelveket! című projektben nyelvi képzéseket folytattak/ folytatnak. A képzésen résztvevők számát és névsorát a továbbképzés előtt ajánlatkérő adja meg.
Ajánlattevő feladata:
1. ajánlatkérővel közbeszerzési szerződés megkötése,
2. képzések lebonyolítása,
3. a képzések teljeskörű adminisztrációjának ellátása
4. a képzések nyomon követése
5. a résztvevő képzésben történő aktív részvételének és a képzés sikeres befejezésének elősegítése.
A szolgáltatás végrehajtását Ajánlattevő köteles dokumentálni. A dokumentumokon Ajánlattevő köteles megjeleníteni Ajánlatkérő által meghatározott arculati elemeket, logókat, jelmondatokat, egyéb információkat. A tevékenység dokumentálását úgy kell elvégezni, hogy az alkalmas legyen Ajánlattevő munkájának, tevékenységeinek nyomon követésére, és a projekt elszámolására.
A feladat végrehajtásának eredményeképpen Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat szükséges vezetni az Ajánlatkérővel előzetesen egyeztetett sablonok használatával:
● jelenléti ívek.
A beszerzendő szolgáltatással szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Az M.1 alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott képzések, előírt minimumon felüli többletteljesítése (darabszám) (A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján a legkedvezőtlenebb 0, a legkedvezőbb 5) 10
2 3. Az M.2. alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott egyik szakember, előírt minimumon felüli tanárképzési szakmai többlettapasztalata (hónap) (folyt. II.2.13. pontban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft/tanóra) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.1.3-17-2018-00018 Tám. intenz.: 100%
II.2.13) További információ
A 3. értékelési részszempont teljes leírása:
3. Az M.2. alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott egyik szakember, előírt minimumon felüli tanárképzési szakmai többlettapasztalata (hónap) (A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján a legkedvezőtlenebb 0, a legkedvezőbb 36)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő előírja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X.27.) Korm. rend. 17. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlattevő az ajánlatában nyújtsák be arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67. § (1) bekezdés nem alkalmazandó.
Az ajánlatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni, figyelemmel a 2018. január 01. napjától hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltakra az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására szolgáló nyilatkozatnak az eljárás megkezdése napján hatályos Kbt. alapján a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) és d) alpontjai szerinti tényleges tulajdonosra kell kiterjednie.
Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) K. r. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának újbóli felhasználása esetén a 321/2015. (X. 30.) K. r. 7. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
Alvállalkozó és – adott esetben – az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X.30.) K. r. 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az EKR rendszerben található úrlap kitöltésével kell csatolni.
Az ajánlattevőnek az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása kapcsán a Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint jár el a Kbt. 114/A § szerinti eltéréssel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a jelen eljárásban gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem határoz meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a jelen eljárásban gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem határoz meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § alapján az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolás(oka)t az ajánlatában kell benyújtania az alábbiak szerint:
M/1.
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) megkezdett, nyelvtanári módszertani képzésre vonatkozó szolgáltatásainak ismertetése, a 321/2015. (X. 30.) K.r. 23. § szerinti formában (az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással), minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése;
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax);
- a referencia tárgyának ismertetése [olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés, de minimum a referencia tárgyának (pl. módszertani képzés megnevezése/típusa),óraszámának és darabszámának feltüntetése];
- teljesítés kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal)
- teljesítés befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal)
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
A referenciáknak teljesítésigazolással lezárt, megrendelő által átvett munkákra kell vonatkozniuk.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás feladatásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (azaz visszafelé számított 72 hónapban) megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségét, valamint szakmai tapasztalatát, akik a teljesítés során bevonásra kerülnek, az alábbi dokumentumok benyújtásával
- Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek (EKR űrlap) az alábbi minimális adattartalommal:
o a teljesítésbe bevonni kívánt szakember neve
o szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése
o szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel
- Nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról az alábbi minimális adattartalommal (annak a gazdasági szereplőnek kell nyilatkoznia, aki a szakembert rendelkezésre bocsátja):
o a teljesítésbe bevonni kívánt szakember neve
o szakember végzettségének megjelölése
eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatása
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell a részletes szakmai gyakorlat bemutatását,
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát,
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt a végzettség megszerzését követő a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló vagy az alkalmassági követelmények körében előírt gyakorlatot érti. Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónap száma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
A gyakorlati idő számítása során össze kell adni a gyakorlati napok számát, majd el kell osztani 30-al, és ennek az egész részét lehet figyelembe venni gyakorlati időként. Amennyiben a szakember aktuális (azaz jelenleg is folytatott) szakmai tapasztalatát is be kívánja mutatni az alkalmasság igazolására, úgy ajánlatkérő az aktuális szakmai tapasztalat „végeként” a szakember önéletrajza kiállításának dátumát (napját) tekinti, ezért az aktuális/jelenlegi szakmai tapasztalat esetében a „jelenleg is/folyamatos,stb.” megjelölések helyett a szakmai tapasztalat végeként az önéletrajz kiállításának napját kérjük feltüntetni vagy kérjük keltezni a szakmai önéletrajzot.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján - amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az alkalmassági követelmények tekintetében az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatban köteles benyújtani (Kbt. 114/A. § ).
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (5)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított előző három évben (azaz megelőző 36 hónapban) összesen legalább 3 darab, minimum 4 tanórás nyelvtanári módszertani képzésre vonatkozó szerződés és előírásszerűen teljesített referenciával.
A fenti követelmény több szerződésből is teljesíthető.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy elfogadja, ha egy darab képzés több alkalommal valósult meg, és az egyes alkalmak nem egymásra épülő alkalmak voltak. Ebben az esetben a nem egymásra épülő alkalmakat ajánlatkérő különböző képzésként értelmezi. A 4 tanóraszám az egyes alkalmak óraszámára vonatkozik, tehát az egyes alkalmaknak minimum 4-4 tanórában kellett megvalósulniuk.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 3 fő felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) bármilyen szakos nyelvtanári vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap tanárképzési tapasztalattal rendelkező szakemberrel
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek:
Késedelmi kötbér: mértéke naponta a kötbéralap 1 %-a, de legfeljebb 20 %-a
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a kötbéralap 1 %-a hibánként, de legfeljebb 20 %-a
Kötbéralap: a késedelemmel érintett képzés nettó ellenértéke
Meghiúsulási: a kötbéralap 30 %-a
Kötbéralap: a teljes nettó vállalkozói díj
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Utófinanszírozás.
Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint történik. AK a nyertes AT-t megillető ellenértéket az AK teljesítésigazolása, illetőleg adott kifizetés jogosságát alátámasztó, teljesítésigazolásnak minősülő jegyzőkönyvei alapján kiállított AT-i számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül, átutalással fizeti meg a nyertes AT által megjelölt bankszámlaszámra.
AK a szerződések teljesítése során alkalmazza a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdését. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint.
Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti mértékű késedelmi kamat számítható fel az adott számla szerinti Megrendelővel szemben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Kbt. 71. § alapján.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. részszempont értékelési módszere: fordított arányosítás, 2. részszempont értékelési módszere: arányosítás, 3. részszempont értékelési módszere: arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.Az ajánlatot az EKR-ben (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) kell benyújtani az ajánlattételi felhívás IV.II.3) pontja szerint.
2.Ajánlatkérő (AK) az ajánlatok összeállításához a Kbt. 57. § (1) bek. szerinti tartalommal Közbeszerzési Dokumentumokat (KD) és a 424/2017.(X.19.)K.r. (EKR r.) szerinti űrlapokat bocsát rendelkezésre az EKR-ben, az I.3. pont szerinti elérhetőségen. Az ajánlat elkészítésére a Kbt.66.§(1)bek. irányadó.
3. AK felhívja a figyelmet a Kbt.36.§(1)bekezdésében foglaltakra.
4.Az ajánlatban az erre szolgáló űrlapon ki kell tölteni a felolvasólapot a Kbt. 68.§(4)bek. szerinti tartalommal (Kbt. 66.§(5)bek.).
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt.66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát az erre szolgáló űrlap kitöltésével.
6.AT-nak (űrlapon) a Kbt.67.§(4)bek. szerint is nyilatkoznia kell.
7.AK az alkalmassági feltételeket (és azok igazolási módját is) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági feltétel esetében szigorúbban határozza meg[321/2015.(X.30.)Kr.30.§ (4)].
8.Az ajánlatok értékelésének szempontja a Kbt. 76.§(2) bekezdés c)pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. Pontszám: 0-10. 1. rész-szempont értékelési módszere: fordított arányosítás, 2. részszempont értékelési módszere: arányosítás. A 3. részszempont értékelési módszere: arányosítás. Az 1. részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám ajánlható, a nem pozitív, nulla, vagy nem egész számú megajánlás az ajánlat érvénytelenségét okozza. A 2. részszempont vonatkozásában csak nulla és pozitív egész szám ajánlható, a negatív, vagy nem egész számú megajánlás az ajánlat érvénytelenségét okozza. A 2. részszempont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az 5 darabszámon felüli megajánlást ajánlatkérő a maximális pontszámmal értékeli ! Az értékelési szempont alátámasztása érdekében az ajánlattevőnek az ajánlattétellel egyidőben be kell nyújtani az Alátámasztó dokumentum a 2. sz. értékelési szempont vonatkozásában című dokumentumot. Ezen dokumentum a Kbt. 3. § 37. pont alapján szakmai ajánlatnak minősül, annak teljes hiánya esetén hiánypótlás elrendelésére nincsen mód! A 3. részszempont vonatkozásában csak nulla és pozitív egész szám ajánlható, a negatív, vagy nem egész számú megajánlás az ajánlat érvénytelenségét okozza. A 3. részszempont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján a 36 hónapon felüli megajánlást ajánlatkérő a maximális pontszámmal értékeli ! Az értékelési szempont alátámasztása érdekében az ajánlattevőnek az ajánlattétellel egyidőben be kell nyújtani az Alátámasztó dokumentum a 3. sz. értékelési szempont vonatkozásában című dokumentumot, valamint a szakember végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát. Ezen dokumentumok a Kbt. 3. § 37. pont alapján szakmai ajánlatnak minősülnek, azok teljes hiánya esetén hiánypótlás elrendelésére nincsen mód!
Az 1. részszempont vonatkozásában az egy tanórára vonatkoztatott díjat kell megadni nettó forintban. A résztvevők száma az ajánlatkérő igényétől függően lehet 15-30 fő/csoport, azaz 30-180 fő. A 3 alkalom során a résztvevők lehetnek ugyanazok vagy különbözőek, hiszen a képzés nem egymásra épülő elemekből áll.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés utolsó fordulata alapján rögzíti, hogy az 1. értékelési részszempontra az egy tanóra tekintetében a nettó 33 333, - Ft feletti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét okozza!
9. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, amennyiben Ajánlattevő nem nyújtja be a Kbt. 72. § szerinti indokolást és/vagy kiegészítő indokolást.
10. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
11. FAKSZ: Balogh Márton Sándor (lajstrom szám: 00613)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges