Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11494/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kistapolcai Önkormányzat
Teljesítés helye:7823 Kistapolca, belterület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FE-KO 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kistapolcai Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45097564
Postai cím: Jókai Utca 4.
Város: Kistapolca
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7823
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ambrus Lajosné
Telefon: +36 306559156
E-mail: ambrus.lajosne@gmail.com
Fax: +36 306559156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zselickincse.hu/baranya/kistapolca.aspx
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kistapolca Önkormányzat szennyvízkezelés beruházás
Hivatkozási szám: EKR001115022019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kistapolca Önkormányzat szennyvízkezelés beruházás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:42996000-4
45100000-8
45111200-0
45111290-7
45113000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7823 Kistapolca, belterület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: "Kistapolca Községi Önkormányzat szennyvízkezelési beruházása - VP6-7.2.1.2-16"
A kivitelezési munkák főbb mennyiségi adatai:
Nyertes ajánlattevő feladata Kistapolca település belterületén 38 ingatlanon egyedi szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztómező , valamint 2 db ingatlanon figyelőkút telepítése.
A település szennyvízkezelési programja (TSZP) egyértelműen rögzíti a szakmai elvárásokat a telepíthető kisberendezésekkel szemben. Ezek az alábbiak:
A település csak olyan kisberendezések telepítését fogadja el, mely az alábbi kritériumokat képes betartani:
A. Oldómedencéből és szikkasztó rendszerből álló megoldás nem megengedett!
B. Kiegészítő enzim adagolás nem megengedett!
C. A rendszer átmosódása meg kell, hogy legyen akadályozva!
D. A szennyvíztisztító kisberendezésben maximum 1 db szivattyú lehet, más gépészeti elem nem, melynek révén minimális az amortizációs és karbantartási költség.
E. A rendszerben CE minősítésű aerob fixfilmes bioreaktort kell telepíteni. A bioreaktor levegőztetése csak mechanikus módon megengedett!
F. Eleveniszapos rendszer kiépítését a település nem engedélyezi még kontaktelemek alkalmazásával sem!
G. A forgalmazónak 5 éves teljes körű működési garanciát kell vállalnia a rendszerre!
H. A CE minősítésű bioreaktort természet közeli eljárással kell kombinálni a stabil és olcsó üzemelés érdekében!
I. A forgalmazónak nyilatkoznia kell arról, hogy a fogyasztónak semminemű fogyasztási szokásán nem kell változtatnia annak érdekében, hogy az elfolyó víz határértéke betartható legyen!
J. A forgalmazónak nyilatkoznia kell arról, hogy a klóros takarítószerek alkalmazása sem okozhat határérték túllépést!
K. A forgalmazónak nyilatkoznia kell arról, hogy ha a fogyasztó 2 hétre elmegy nyaralni, akkor hazaérkezésekor a rendszer ugyanolyan stabilan fog működni, mint előtte, különféle beavatkozás nélkül.
L. Olyan rendszer telepítését fogadja csak el a település, melynek működéséhez a fogyasztónak nem kell értenie, és nincs szükség a részéről rendszeres felügyeletre. A rendszer önműködő. Éves szippantás és a szivattyú elromlásán túl más műszaki hiba nem fordulhat elő.
M. Az üzemelési költség maximum az előülepítőből évente 1-2 alkalommal történő iszap elszállítás és az 1 db szivattyú villamos energia költsége lehet! 5 évnél rövidebb időtartamú szivattyú meghibásodás esetén a cserét a forgalmazónak önköltségen kell állnia.

A település fajlagos lakossági vízfogyasztása: 68 l/fő,nap. Kistelepüléseken az elhasznált víz 80-90 %-a szennyvíz. A fentieket figyelembe véve a Qd = 62 l/d/fő az átlagos fajlagos napi szennyvíz mennyiség. Azonban az ingatlanonkénti vízfogyasztás a településen belül jelentős eltéréseket mutat. Olyan kisberendezés szükséges, mely a jelentősen eltérő vízfogyasztási szokások bármelyikére megoldást ad.
A szükséges műszaki megoldástól függően a berendezés az alábbi elemekből áll:
1. Előülepítő hidraulikai kiegyenlítő szeleppel
2. PPU-HC-TOTALCLEAR 4/8 LEÉ típusú berendezéssel
3. Szivattyú akna
4. HC-ÚT típusú gyökérzónás tisztító és hasznosító műtárgy
Az épületből kilépő meglévő szennyvízcsövet a telepített berendezés előülepítőjéhez el kell vezetni, és itt rá kell kötni.
A kivitelezési munkák teljes mennyiségi és minőségi követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Dokumentáció (melynek része a műszaki leírások, az engedélyes tervek és jegyzői engedélyek, valamint a Kivitelező ajánlatában benyújtott árazott költségvetés) tartalmazza (együtt továbbiakban: Szerződéses Műszaki Tartalom).
Egyenértékűség: ahol a felhívás, vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki
dokumentumokat is) bármely része meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdése értelmében a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19838 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kistapolca Önkormányzat szennyvízkezelés beruházás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FE-KO 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25299533
Postai cím: Köztársaság Utca 9
Város: Komló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
E-mail: feko2007kft@gmail.com
Telefon: +36 309460723
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 61149629
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:42996000-4
45100000-8
45111200-0
45111290-7
45113000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7823 Kistapolca, belterület
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: "Kistapolca Községi Önkormányzat szennyvízkezelési beruházása - VP6-7.2.1.2-16"
A kivitelezési munkák főbb mennyiségi adatai:
Nyertes ajánlattevő feladata Kistapolca település belterületén 38 ingatlanon egyedi szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztómező , valamint 2 db ingatlanon figyelőkút telepítése.
A település szennyvízkezelési programja (TSZP) egyértelműen rögzíti a szakmai elvárásokat a telepíthető kisberendezésekkel szemben. Ezek az alábbiak:
A település csak olyan kisberendezések telepítését fogadja el, mely az alábbi kritériumokat képes betartani:
A. Oldómedencéből és szikkasztó rendszerből álló megoldás nem megengedett!
B. Kiegészítő enzim adagolás nem megengedett!
C. A rendszer átmosódása meg kell, hogy legyen akadályozva!
D. A szennyvíztisztító kisberendezésben maximum 1 db szivattyú lehet, más gépészeti elem nem, melynek révén minimális az amortizációs és karbantartási költség.
E. A rendszerben CE minősítésű aerob fixfilmes bioreaktort kell telepíteni. A bioreaktor levegőztetése csak mechanikus módon megengedett!
F. Eleveniszapos rendszer kiépítését a település nem engedélyezi még kontaktelemek alkalmazásával sem!
G. A forgalmazónak 5 éves teljes körű működési garanciát kell vállalnia a rendszerre!
H. A CE minősítésű bioreaktort természet közeli eljárással kell kombinálni a stabil és olcsó üzemelés érdekében!
I. A forgalmazónak nyilatkoznia kell arról, hogy a fogyasztónak semminemű fogyasztási szokásán nem kell változtatnia annak érdekében, hogy az elfolyó víz határértéke betartható legyen!
J. A forgalmazónak nyilatkoznia kell arról, hogy a klóros takarítószerek alkalmazása sem okozhat határérték túllépést!
K. A forgalmazónak nyilatkoznia kell arról, hogy ha a fogyasztó 2 hétre elmegy nyaralni, akkor hazaérkezésekor a rendszer ugyanolyan stabilan fog működni, mint előtte, különféle beavatkozás nélkül.
L. Olyan rendszer telepítését fogadja csak el a település, melynek működéséhez a fogyasztónak nem kell értenie, és nincs szükség a részéről rendszeres felügyeletre. A rendszer önműködő. Éves szippantás és a szivattyú elromlásán túl más műszaki hiba nem fordulhat elő.
M. Az üzemelési költség maximum az előülepítőből évente 1-2 alkalommal történő iszap elszállítás és az 1 db szivattyú villamos energia költsége lehet! 5 évnél rövidebb időtartamú szivattyú meghibásodás esetén a cserét a forgalmazónak önköltségen kell állnia.

A település fajlagos lakossági vízfogyasztása: 68 l/fő,nap. Kistelepüléseken az elhasznált víz 80-90 %-a szennyvíz. A fentieket figyelembe véve a Qd = 62 l/d/fő az átlagos fajlagos napi szennyvíz mennyiség. Azonban az ingatlanonkénti vízfogyasztás a településen belül jelentős eltéréseket mutat. Olyan kisberendezés szükséges, mely a jelentősen eltérő vízfogyasztási szokások bármelyikére megoldást ad.
A szükséges műszaki megoldástól függően a berendezés az alábbi elemekből áll:
1. Előülepítő hidraulikai kiegyenlítő szeleppel
2. PPU-HC-TOTALCLEAR 4/8 LEÉ típusú berendezéssel
3. Szivattyú akna
4. HC-ÚT típusú gyökérzónás tisztító és hasznosító műtárgy
Az épületből kilépő meglévő szennyvízcsövet a telepített berendezés előülepítőjéhez el kell vezetni, és itt rá kell kötni.
A kivitelezési munkák teljes mennyiségi és minőségi követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Dokumentáció (melynek része a műszaki leírások, az engedélyes tervek és jegyzői engedélyek, valamint a Kivitelező ajánlatában benyújtott árazott költségvetés) tartalmazza (együtt továbbiakban: Szerződéses Műszaki Tartalom).
Egyenértékűség: ahol a felhívás, vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki
dokumentumokat is) bármely része meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdése értelmében a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 61149629
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FE-KO 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25299533
Postai cím: Köztársaság Utca 9
Város: Komló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
E-mail: feko2007kft@gmail.com
Telefon: +36 309460723
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a szerződés előleg elszámolására vonatkozó 4.5 pontját módosítják. A szerződés első alkalommal kerül módosításra.
Az eredeti szerződéses rendelkezés értelmében az előleg a 3 rész és 1 végszámlából egyenló mértékben került elszámolásra.
A módosítás értelmében az előleg az 1. és 2. részszámlából kerölt egyenló mértékben elszámolásra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A koronavírus okozta járványhelyzetre tekintettel kihirdetett veszélyhelyzet, a járványügyi védekezés és egyéb rendkívüli körülmények miatt mindkét Fél részéről felmerült az igény az előlegelszámolás módjának módosítására. A szerződésmódosítást tehát olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét és nem érinti a szerződéses ellenérték összegét.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 61149629 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 61149629 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben