Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11535/2020
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:330. sz. Miskolc-Dorottya utca – Papírgyár – Lillafüred – Garadna vasútvonal (Miskolc 30125, 30233, 30655, 30686, 30775, 30903/9, 31503, 31502, 31501, 31340, 31338, 01039, 38133, 01041/2, 01041/1, 01042, 38399, 38405, 38397, 38402/4, 01051/,01052, 01134) 331. sz. Papírgyár – Mahóca vasútvonal (Miskolc 31334/1, 01213/2, 01213/1; Parasznya 0135/1; Varbó 032)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Erdőgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62487375
Postai cím: Deák Tér 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zay Adorján
Telefon: +36 46501501
E-mail: kbt007@gmail.com
Fax: +36 46501505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eszakerdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000593032020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000593032020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Erdőgazdálkodás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: LÁEV mélyépítési beruházások műszaki ellenőrzése
Hivatkozási szám: EKR000593032020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
LÁEV mélyépítési beruházások műszaki ellenőrzése
Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) fejlesztése keretében mélyépítési beruházások kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok elvégzése a részletes tervdokumentáció és műszaki leírás megfelelően.
A műszaki ellenőri tevékenység ellátása a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően az alábbi feladatokra terjed ki:
1. A beruházás megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok elvégzése;
2. A kivitelezői teljesítések, illetve elszámolások;
3. A létesítmény megvalósulásának folyamatában a minőség biztosítása érdekében működtetett rendszer éstevékenység;
4. A műszaki ellenőri tevékenység befejező szakaszai, műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása;
5. Egyéb feladatok;
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a részekre történő ajánlattételt kizárja az alábbi okok miatt: a vasúti pályahálózat felújítása során az egyes munkafolyamatok egymásra épülnek, a pálya egyes részei funkcionálisan és geometriailag is közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz; a szárnyvonalba a fővonalból kikerülő jó állapotú bontott anyagok beépítésre kerülnek.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: LÁEV mélyépítési beruházások műszaki ellenőrzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 330. sz. Miskolc-Dorottya utca – Papírgyár – Lillafüred – Garadna vasútvonal (Miskolc 30125, 30233, 30655, 30686, 30775, 30903/9, 31503, 31502, 31501, 31340, 31338, 01039, 38133, 01041/2, 01041/1, 01042, 38399, 38405, 38397, 38402/4, 01051/,01052, 01134) 331. sz. Papírgyár – Mahóca vasútvonal (Miskolc 31334/1, 01213/2, 01213/1; Parasznya 0135/1; Varbó 032)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) fejlesztése keretében mélyépítési beruházások kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok elvégzése a részletes tervdokumentáció és műszaki leírás megfelelően.
A műszaki ellenőri tevékenység ellátása a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően az alábbi feladatokra terjed ki:
1. A beruházás megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok elvégzése;
2. A kivitelezői teljesítések, illetve elszámolások;
3. A létesítmény megvalósulásának folyamatában a minőség biztosítása érdekében működtetett rendszer éstevékenység;
4. A műszaki ellenőri tevékenység befejező szakaszai, műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása;
5. Egyéb feladatok;
330. sz. Miskolc-Dorottya utca – Garadna fővonal rekonstrukciója
• nyomtáv: 760 mm
• vonalhossz: 14 km
Bontandó pálya főbb adatai:
• 23,6 kg/fm-es „i” sínrendszer, nyíltlemezes, síncsavaros lekötéssel, hevederes illesztéssel
• jellemzően talpfa keresztaljak
• ágyazat részben az új pálya alépítményeként hasznosítandó
• a sínek, kapcsolószerek, keresztaljak bontás után újrafelhasználás céljából (szárnyvonal) osztályozandók, válogatandók
Építendő új pálya és létesítmények főbb adatai:
• 24,4 kg/fm-es „S24” jelű sínrendszer nyílt lemezes, síncsavaros lekötéssel, hevederes illesztéssel
• keresztaljak: legalább 10G jelű vasbeton aljak
o cserélhető műanyag csőtiplis / műanyag betéttuskós változatok
o jellemző nyomtávolságok szerint gyártva (760; +5; +10; +15 mm)
o normál és vezető- / védősínek fogadására alkalmas kivitelben
• ágyazati kőanyag: 32/50-B jelű bazalt/andezit zúzottkő
• nagygépes vágányszabályozás önjáró kisvasúti aláverőgéppel
• 6 db jellemzően kétvágányos állomás
• 1 db deltavágány
• 1 db forgalmi telep 2 vonatfogadó, 2 tároló-, 6 kocsiszíni, 2 mozdonyszíni, 2 javítóműhelyi és 2 egyéb célú vágány, vasúti-közúti homlokrakodó rámpa;
o A forgalmi telepen felújítással, építéssel érintett további tételek:
 közműhálózat
 erős- és gyengeáramú hálózat
 közlekedőutak
 kertészet
 kocsiszín aljzatbeton
 járműmosó és üzemanyagtöltő állás felépítménye
 kerítés
 rakodótámfal
o a vágányhálózat bontott „kis sínes” sínrendszerrel és szintén bontott 6G jelű betonaljakkal és felújított kitérőkkel építendő át
• peronépítés:
o SK+30 cm: 2 db
o SK+15 cm: 4 db
o SK+15/30 cm, középperon: 1 db
• műtárgyak:
o 4 db acélhíd (7 – 60 m közti össznyílás)
o 2 db boltozott betonhíd
o 20 db cső- és nyílt áteresz, folyóka
o 2 db alagút (112 és 120 m hosszú)
o 33 db cső- és nyílt áteresz, folyóka, párhuzamos rácsos fedlapú árok (új építések)
o 5 db cső- és nyílt áteresz, folyóka (bontások)
• Vízelvezető burkolt és földárkok felújítása, újak építése
• Átépítendő biztosítóberendezések (jelzővel függésben levő fénysorompó berendezés): 2 db
331. sz. Papírgyár – Mahóca szárnyvonal részleges felújítása
• nyomtáv: 760 mm
• vonalhossz: 11 km
Meglevő pálya főbb adatai:
• vegyesen „kis sínes” (12, 13,75, 18 kg/fm-es) és 23,6 kg/fm-es „i” sínrendszer, nyíltlemezes, síncsavaros / sínszeges lekötéssel, hevederes illesztéssel
• talpfa keresztaljak, illetve szórványosan 6G jelű betonaljak
• ágyazat vegyesen dolomit, bazalt/andezit és mészkő zúzottkő, ami a tervek alapján jellemzően megtartandó
• a bontott „kis sínek” sínek, kapcsolószerek újrafelhasználás (forgalmi telep) céljából osztályozandók, válogatandók, a jó állapotú talpfák átszögelés után a pályában maradnak
Részleges felújítás főbb tartalma:
• „i” sínes szakaszokon (összesen ~1,4 km) szórványos aljcsere, vágányszabályozás, kitérőfelújítás
• átépítendő „kis sínes” szakaszokon (összesen ~9,5 km-en) síncsere bontott „i” sínekre, tönkrement keresztaljak cseréje, vágányszabályozás, részleges ágyazatcsere, kis sínes kitérők cseréje
• megmaradó „kis sínes” szakaszokon (~600 m-en) szórványos aljcsere és vágányszabályozás
• ágyazati kőanyag: bazalt/andezit zúzottkő – 32/63-E jelű
• nagygépes vágányszabályozás önjáró kisvasúti aláverőgéppel
• 3 db kétvágányos állomás;
• peronépítés:
o SK+00 cm szegély és mögöttes terepfeltöltés: 1 db
o SK+15 cm: 2 db
• műtárgyak:
o 2 db acélhíd (5,5 és 12,2 m nyílások);
o 27 db cső- és nyílt áteresz, folyóka
o 40 db cső- és nyílt áteresz, folyóka, párhuzamos rácsos fedlapú árok (új építések)
o 4 db cső- és nyílt áteresz, folyóka (bontások)
• Vízelvezető burkolt és földárkok felújítása, újak építése
Kapcsolódó egyéb munkarészek
• parkoló építés
• korlát építés
• Pisztrángtelep mentén kerítés és kapu építése, gyalogösvény létesítése
• irányító és tájékoztató táblák készítése, kihelyezése kis értékű beszerzések
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1. jelű alkalmasságot igazoló szakember vasúti pálya építése vagy felújítása során szerzett műszaki ellenőri többlet tapasztalata (0-36 hónap) 30
2 M.2.2. jelű alkalmasságot igazoló szakember vasúti híd építése vagy felújítása során szerzett műszaki ellenőri többlet tapasztalata (0-36 hónap) 10
3 M.2.3. jelű alkalmasságot igazoló szakember vasúti biztosítóberendezés telepítése vagy korszerűsítése vagy bővítése során szerzett műszaki ellenőri többlet tapasztalata (0-36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII.25.) Korm. határozat alapján költségvetési támogatást nyert el a Lillafüredi Állami Erdei Vasút fejlesztésére. A projektet 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektté nyilvánította. A részletes feladatleírást és szerződési feltételeket a dokumentáció tartalmazza. Az Ajánlatkérő kéri az ajánlatokat az EKR űrlapok és a megadott nyilatkozatmintáknak megfelelően benyújtani.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k) és m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A támogató előírásának megfelelően a közbeszerzésben nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az ÉSZAKERDŐ Zrt. képviselője, vezető tisztségviselője, munkatársa, vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy, vagy mindezeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó, vagy részesedési viszonyban álló társaság.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania ajánlatában arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházásokhoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a - 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány, vagy a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolatát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett) minimum 3 km hosszú vasúti pálya (városi vasutak pályáit is beleértve) építése, vagy felújítása során végzett műszaki ellenőrzésre vonatkozó szerződés ismertetését. Ajánlatkérő felhívására a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ban meghatározott szervezet által írásban kiadott referenciaigazolás/nyilatkozat másolati példányát kell megküldeni.
A referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, a szerződés tárgyának rövid leírását is tartalmazó ismertetését és helyét, a teljesítés időtartamát (kezdéstől-befejezésig), továbbá azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint a szerződést kötő másik fél nevében referenciát adó személy nevét, beosztását, telefonszámát (mindent, ami az alkalmasság megítéléséhez szükséges).
M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését, továbbá saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzukat (kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkező szakember esetén külön megjelölve, hogy mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal) és rendelkezésre állási nyilatkozatukat. Kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkező szakember esetében a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges. Kamarai nyilvántartásba vétellel nem rendelkező szakember esetében csatolandó a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata, illetve a szakmai önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő megléte egyértelműen, elkülönítetten megállapítható legyen.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 36 hónap folyamán rendelkezik legalább 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti minimum 3 km hosszú vasúti pálya (városi vasutak pályáit is beleértve) építése, vagy felújítása során végzett műszaki ellenőrzést magában foglaló referenciával.
M.2.1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő műszaki ellenőrrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet V. szakma 3. rész 2. sorában szereplő ME-KÉ (Közlekedési építmények szakterület) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint legalább 36 hónap vasúti pálya építésére vagy felújítására vonatkozó beruházásban szerzett műszaki ellenőri szakmai gyakorlattal.
M.2.2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő műszaki ellenőrrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet V. szakma 3. rész 2. sorában szereplő ME-KÉ (Közlekedési építmények szakterület) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint legalább 36 hónap vasúti híd építésére vagy felújítására vonatkozó beruházásban szerzett műszaki ellenőri szakmai gyakorlattal.
M.2.3. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő műszaki ellenőrrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet V. szakma 3. rész 3. sorában szereplő ME-KÉ-VV (Közlekedési építmények szakterület vasút-villamossági építmények részszakterület) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint legalább 36 hónap vasúti biztosítóberendezés telepítésére vagy korszerűsítésére vagy bővítésére vonatkozó beruházásban szerzett műszaki ellenőri szakmai gyakorlattal.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő Ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására.
M2) értékelési szempont szerinti, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ismertetése, szakmai önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata, végzettséget vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 140. § (9) bekezdésére és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére, valamint a 22. § (5) bekezdésére.
Ajánlattevő által korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-en keresztül Ajánlatkérő részére már benyújtott igazolás nem kérhető, amennyiben az Ajánlattevő kötelezően nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során, figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: naponta a nettó megbízási díj 1%-a, legfeljebb 20%
Meghiúsulási kötbér: a nettó megbízási díj 25%-a
Szakmai felelősségbiztosítás: legalább 0,5 millió Ft/káresemény és legalább 2 millió Ft/év kifizetési limitértékű műszaki ellenőri tevékenységre kiterjedő felelősségbiztosítási szerződés.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Előleg: Ajánlatkérő előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja.
Fizetési feltételek: Ajánlatkérő az ellenértéket a kivitelezési munkák átadás-átvételét követően 3 db részszámla (Nem helyszínenként, hanem összesen a kivitelező teljesítésével összhangban 20%, 50% és 80% teljesítési fokot elérő állapotát követően) + 1 db végszámla (100%) alapján, 30 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg az ajánlattevő által benyújtott számla szerint. Ajánlatkérő a számlák ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki. A számlák benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltakra.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció és a szerződéses feltételek tartalmazzák.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: A bontást az EKR végzi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. §-a alapján jár el. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi. A bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé és elérhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzésként indította meg.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincsenek korlátozások.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz. (2020. március 25.) a mennyiségi részszempont (ár) esetében a fordított arányosítást, a minőségi résszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A III.1.3 M.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az Ajánlattételi felhívás II.2.7. pontjában megjelölt időtartam a Kivitelező által elvégzendő kivitelezési feladatok teljesítési határideje, mely a munkaterület átadásától datálódik.
2. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi megállapodást) legalább a közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalommal.
4. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
5. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a nem magyar nyelvű irat ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolnia kell ajánlattevőnk.
6. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
9. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.
10. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat
12. Ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkeznie kell a KD-ben meghatározott felelősségbiztosítással. Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát az ajánlathoz csatolnia kell.
13. Takács György FAKSZ (00393).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges