Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11541/2020
CPV Kód:14600000-7
Ajánlatkérő:BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye);1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye);1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye);1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye);1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nagyvállalat
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Járműjavítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16327487
Postai cím: Fehér Út 1/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +36 209662908
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000593962020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16327487
Postai cím: Fehér út 1/b. II. emelet 215.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +36 209662908
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000593962020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Nagyvállalat
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Járműjavítás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ALAPANYAGOK ÉS HEGESZTŐANYAGOK BESZERZÉSE
Hivatkozási szám: EKR000593962020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14600000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére:
1. rész: acélcsövek, zártszelvények (72 féle)
2. rész: acéllemezek (43 féle)
3. rész: profilacélok (248 féle
4. rész: színes fémek és könnyű fémek (57 féle)
5. rész: különféle hegesztő és hozaganyagok (vasúti járművek javításához) (28 féle)
beszerzése a közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározott műszaki leírás szerint.
A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.
II.1.5)
Becsült érték: 37103000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: ACÉLCSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14600000-7
További tárgyak:14622000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint 46 féle acélcső és 26 féle zártszelvény beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 1.709 méter és 2.111 kilogramm teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
Fix keret: 1.709 méter és 2.111 kilogramm, opciós keret: 513 méter és 633 kilogramm
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt 1.709 méter és 2.111 kilogramm alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 3.551.000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 4616000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Időtartama: maximum 2 hónap
Ajánlatkérő jogosult a szerződés megszűnését megelőzően egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbítani a szerződést az Opciós-keretmennyiség kimerítéséig, de legfeljebb 2 hónap időtartammal
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Mindösszesen 513 méter és 633 kilogramm mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés megszűnését megelőzően írásban jelezheti, hogy élni kíván opciós jogával.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult, de nem kötelezett.
Amennyiben Ajánlatkérő él az opciós jogával szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik az 513 méter és 633 kilogramm mennyiség kimerítéséig, de legfeljebb 2 hónap időtartammal.
Ajánlatkérőt mind a 72 tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ 1) Ajánlatkérő lehívásokkal rendeli meg a szerződés hatálya alatt a termékeket, amelyet a lehívás feladását követően 5 munkanapon belül kell teljesíteni. Ha Ajánlatkérő él az opciós jogával ugyanezen határidőn belül kell nyertes Ajánlattevőnek teljesíteni.
2) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
3) II.2.5) Értékelési szempontok pont helyesen:
Megnevezés Ajánlati ár (alap-összmennyiség (korrekciós mennyiséggel számolt) mindösszesen nettó ára -nettó HUF)

II.2.1)
Elnevezés: ACÉLLEMEZEK
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14600000-7
További tárgyak:14622000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint 43 féle acéllemez beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 37.401 kilogramm és 1 darab teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
Fix keret: 37.401 kilogramm és 1 darab, opciós keret: 11.220 kilogramm és 1 darab
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt 37.401 kilogramm és 1 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 14.517.000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 18872000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Időtartama: maximum 2 hónap
Ajánlatkérő jogosult a szerződés megszűnését megelőzően egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbítani a szerződést az Opciós-keretmennyiség kimerítéséig, de legfeljebb 2 hónap időtartammal
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Mindösszesen 11.220 kilogramm és 1 darab mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés megszűnését megelőzően írásban jelezheti, hogy élni kíván opciós jogával.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult, de nem kötelezett.
Amennyiben Ajánlatkérő él az opciós jogával szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik az 11.220 kilogramm és 1 darab mennyiség kimerítéséig, de legfeljebb 2 hónap időtartammal.
Ajánlatkérőt mind a 43 tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ 1) Ajánlatkérő lehívásokkal rendeli meg a szerződés hatálya alatt a termékeket, amelyet a lehívás feladását követően 5 munkanapon belül kell teljesíteni. Ha Ajánlatkérő él az opciós jogával ugyanezen határidőn belül kell nyertes Ajánlattevőnek teljesíteni.
2) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
3) II.2.5) Értékelési szempontok pont helyesen:
Megnevezés Ajánlati ár (alap-összmennyiség (korrekciós mennyiséggel számolt) mindösszesen nettó ára -nettó HUF)

II.2.1)
Elnevezés: PROFILACÉLOK
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14600000-7
További tárgyak:14622000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint 248 féle profilacél (133 féle köracél, 13 féle négyzetacélok, 61 féle laposacélok, 27 féle hatszögacélok és 14 féle L acélok (szögvasak)) beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 10.906 kilogramm teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
Fix keret: 10.906 kilogramm, opciós keret: 3.272 kilogramm
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt nettó 10.906 kilogramm alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 4.377.000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 5690000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Időtartama: maximum 2 hónap
Ajánlatkérő jogosult a szerződés megszűnését megelőzően egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbítani a szerződést az Opciós-keretmennyiség kimerítéséig, de legfeljebb 2 hónap időtartammal
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Mindösszesen 3.272 kilogramm mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés megszűnését megelőzően írásban jelezheti, hogy élni kíván opciós jogával.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult, de nem kötelezett.
Amennyiben Ajánlatkérő él az opciós jogával szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik a 3.272 kilogramm mennyiség kimerítéséig, de legfeljebb 2 hónap időtartammal.
Ajánlatkérőt mind a 248 tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ 1) Ajánlatkérő lehívásokkal rendeli meg a szerződés hatálya alatt a termékeket, amelyet a lehívás feladását követően 5 munkanapon belül kell teljesíteni. Ha Ajánlatkérő él az opciós jogával ugyanezen határidőn belül kell nyertes Ajánlattevőnek teljesíteni.
2) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
3) II.2.5) Értékelési szempontok pont helyesen:
Megnevezés Ajánlati ár (alap-összmennyiség (korrekciós mennyiséggel számolt) mindösszesen nettó ára -nettó HUF)

II.2.1)
Elnevezés: SZÍNES-ÉS KÖNNYŰFÉMEK
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14600000-7
További tárgyak:14620000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint 57 féle színes fém és könnyű fém beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 2.154 kilogramm és 68 méter teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
Fix keret: 2.154 kilogrammban és 68 méterben, opciós keret: 646 kilogramm és 20 méter)
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt nettó 2.154 kilogramm és 68 méter alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 4.572.000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 5944000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Időtartama: maximum 2 hónap
Ajánlatkérő jogosult a szerződés megszűnését megelőzően egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbítani a szerződést az Opciós-keretmennyiség kimerítéséig, de legfeljebb 2 hónap időtartammal
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Mindösszesen 646 kilogramm és 20 méter mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés megszűnését megelőzően írásban jelezheti, hogy élni kíván opciós jogával.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult, de nem kötelezett.
Amennyiben Ajánlatkérő él az opciós jogával szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik az 646 kilogramm és 20 méter mennyiség kimerítéséig, de legfeljebb 2 hónap időtartammal.
Ajánlatkérőt mind az 57 tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ 1) Ajánlatkérő lehívásokkal rendeli meg a szerződés hatálya alatt a termékeket, amelyet a lehívás feladását követően 5 munkanapon belül kell teljesíteni. Ha Ajánlatkérő él az opciós jogával ugyanezen határidőn belül kell nyertes Ajánlattevőnek teljesíteni.
2) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
3) II.2.5) Értékelési szempontok pont helyesen:
Megnevezés Ajánlati ár (alap-összmennyiség (korrekciós mennyiséggel számolt) mindösszesen nettó ára -nettó HUF)

II.2.1)
Elnevezés: KÜLÖNFÉLE HEGESZTŐ ÉS HOZAGANYAGOK
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14600000-7
További tárgyak:14622000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint vasúti járművekhez 28 féle hegesztő és hozamanyag (bevont elektróda, hegesztőpálca és hegesztőhuzal és volfrám elektróda) beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 1.605 kilogramm és 14 darab teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
Fix keret: 1.605 kilogramm és 14 darab, opciós keret: 482 kilogramm és 4 darab)
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt 1.605 kilogramm és 14 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 1.524.000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1981000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Időtartama: maximum 2 hónap
Ajánlatkérő jogosult a szerződés megszűnését megelőzően egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbítani a szerződést az Opciós-keretmennyiség kimerítéséig, de legfeljebb 2 hónap időtartammal
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Mindösszesen 482 kilogramm és 4 darab mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés megszűnését megelőzően írásban jelezheti, hogy élni kíván opciós jogával.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult, de nem kötelezett.
Amennyiben Ajánlatkérő él az opciós jogával szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik a 482 kilogramm és 4 darab mennyiség kimerítéséig, de legfeljebb 2 hónap időtartammal.
Ajánlatkérőt mind a 28 tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ 1) Ajánlatkérő lehívásokkal rendeli meg a szerződés hatálya alatt a termékeket, amelyet a lehívás feladását követően 5 munkanapon belül kell teljesíteni. Ha Ajánlatkérő él az opciós jogával ugyanezen határidőn belül kell nyertes Ajánlattevőnek teljesíteni.
2) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
3) II.2.5) Értékelési szempontok pont helyesen:
Megnevezés Ajánlati ár (alap-összmennyiség (korrekciós mennyiséggel számolt) mindösszesen nettó ára -nettó HUF)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Kizáró okok:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Megkövetelt igazolási mód:
• Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
• A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015 . Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
• A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése, valamint 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Azon kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus űrlap formájában kell kitölteni és benyújtani, a dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
VI.3) pont folytatása:
21 Kizárólag az 5. rész vonatkozásában: Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési dokumentum V. Műszaki leírás fejezetében ajánlatkérő által nevesített termékkel egyenértékű terméket ajánl meg, úgy az ajánlathoz csatolni szükséges termékenként olyan hitelt érdemlő 3. fél által kiállított igazolást vagy nyilatkozatot (pl. gyártó nyilatkozata, felhasználó nyilatkozata), hogy az általa megajánlott terméket MSZ EN 15085-2 tanúsítvánnyal rendelkező vasúti járműveket vagy azok alkatrészeit javító/gyártó üzemben hegesztéshez használták.
Ajánlatkérő e körben nem fogadja el hitelt érdemlő 3. fél által kiállított igazolásnak vagy nyilatkozatnak ajánlattevő saját nyilatkozatát.
22 Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
23 Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
24 Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
25 Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
26 Értékelési szempont:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdés szerint ajánlatkérő számára a beszerzés tárgya olyan áruk, amelyek csak valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelménynek felelnek meg, melyekben Ajánlatkérő eltérést nem enged és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
27 Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (lsd jelen felhívás VI.5. pont) visszaszámított 3 év (36 hónap) legjelentősebb – a közbeszerzés tárgyának (1. rész: acélcsövek és/vagy zártszelvények szállítása, 2. rész: acéllemezek szállítása, 4. rész: profilacélok szállítása, 4. rész: színes fémek és/vagy könnyű fémek szállítása, 5. rész: bevont elektródák és/vagy hegesztőpálcák és/vagy hegesztőhuzalok szállítása,) megfelelő – referenciáira vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 23. § -ában meghatározott módon kiállított referenciaigazolás(ok)/referencianyilatkozat(ok) egyszerű másolati példányban a következő tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), helye,
- a teljesítés tárgya,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése,
- a teljesítés mennyisége
- az 5. rész esetében Megrendelő az MSZ EN 15085-2 tanúsítvánnyal rendelkező vasúti járműjavító-e
- referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részmennyiséget.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részmennyiséget.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. szerint.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő
III.1.3.1.a Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három éves (36 hónap) időszakra vonatkozóan közbeszerzés tárgyának (1. rész: acélcsövek és/vagy zártszelvények szállítása, 2. rész: acéllemezek szállítása, 4. rész: profilacélok szállítása, 4. rész: színes fémek és/vagy könnyű fémek szállítása,)megfelelő szolgáltatás teljesítésére vonatkozó referencia igazolással vagy nyilatkozattal, amelyek szerint , amelyek szerint leszállított mennyiség összesen elérte
• az 1. rész 1.000 métert és 1.500 kilogrammot,
• a 2. rész tekintetében 21.000 kilogrammot,
• a 3. rész tekintetében 7.000 kilogrammot,
• a 4. rész tekintetében 2.500 kilogrammot és 50 métert
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét jelen alkalmassági követelménnyel kapcsolatban, hogy az adott alkalmassági minimumkövetelménynél előírt, meghatározott időszakon belül teljesített összeget
1. rész vonatkozásában: maximum 10 szerződésből/referenciából kell teljesíteni
2. rész vonatkozásában: maximum 10 szerződésből/referenciából kell teljesíteni
3. rész vonatkozásában: maximum 10 szerződésből/referenciából kell teljesíteni.
4. rész vonatkozásában: maximum 10 szerződésből/referenciából kell teljesíteni.

III.1.3.1.b Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három éves (36 hónap) időszakra vonatkozóan közbeszerzés tárgyának (5. rész: bevont elektródák és/vagy hegesztőpálcák és/vagy hegesztőhuzalok szállítása) megfelelő szolgáltatás teljesítésére vonatkozó referencia igazolással vagy nyilatkozattal, amelyek szerint , amelyek szerint leszállított mennyiség összesen elérte • az 5. rész tekintetében 2.000 kilogrammot, és amely MSZ EN 15085-2 tanúsítvánnyal rendelkező vasúti járműjavító részére történő szállítást (értékesítést) igazol
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét jelen alkalmassági követelménnyel kapcsolatban, hogy az adott alkalmassági minimumkövetelménynél előírt, meghatározott időszakon belül teljesített összeget az 5. rész vonatkozásában: maximum 2 szerződésből/referenciából kell teljesíteni.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér mértéke: alapja a késedelemmel érintett termékekre eső nettó ellenérték, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számított naponként a kötbéralap 1%-a, a 6. késedelmes naptól a kötbéralap 2%-a, maximuma pedig a kötbéralap 25%-a
Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: a minőségi hibával érintett termékekre eső nettó ellenérték 20 %-a
Meghiúsulási kötbér mértéke: meghiúsulással érintett termékek teljes nettó ellenértékének 30%-a.
Jótállás: 12 hónap
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Szerződésszerű teljesítést követően, teljesítésenként, Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
A kifizetésre az alábbi rendelkezések is vonatkoznak:
o közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135.§ (1), (5)-(6) bekezdésében foglaltak.
A 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 19-24., 50. és 53. § alapján az ellenérték:
— A Magyar Köztársaság államterületén kívüli adóalanyként bejegyzett ajánlattevő esetében a nettó ár (HUF), az ÁFA megfizetése belföldön teljesül,
— A Magyar Köztársaság államterületén belüli adóalanyként bejegyzett ajánlattevő esetében a nettó ár (HUF)+ ÁFA (HUF), kivéve ha az adott termék az ÁFA tv. 142 § (1) bekezdésének d) vagy j) pontja alá tartozik, úgy nettó ár (HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a közös gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/07/14 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c) és a (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2020. november
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1 Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését.
- Amennyiben nem hirdetményben közzétett - azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli - közbeszerzési dokumentumok módosulnak, és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, Ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról. A közbeszerzési dokumentumok módosítását az Ajánlatkérő az EKR-ben elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti Ajánlatkérő az EKR rendszerben valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az EKR rendszerben jelezték.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt, és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási szabályok alkalmazása nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
2 A hiányok és hiányosságok pótlására a Kbt. 71. § alapján van lehetőség. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján rögzíti: nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3 A III.1.3.) szerinti valamennyi alkalmassági és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
4 Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 114. § (6) bek szerint. Az igényeket EKR felületén kell lejuttatniuk ajánlatkérőhöz. Az egyéb helyen benyújtott vagy faxszámra/e-mail címre megküldött kérdést ajánlatkérő nem veszi figyelembe! Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszait EKR felületén keresztül küldi meg.
5 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
6 Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bek. szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bek. az irányadó.
7 Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
8 Jelen eljárás árubeszerzésre irányul.
9 Az Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát rendelkezésre, nyilatkozatot az elektronikus űrlap felhasználásával kell megtenni.
10 Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az Ajánlattevőt terheli.
11 A Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
12 Csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyilatkozatot (elektronikus űrlap)
13 Csatolni kell a Felolvasólapot (Kbt. 66. § (5) elektronikus űrlap)
14 Csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bek szerinti nyilatkozatot. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
15 Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, úgy az ajánlattevőnek az erről szóló nemleges nyilatkozatát kell elektronikus űrlap formájában benyújtania.
16 Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a Kbt. 35. § (2) szerinti nyilatkozatot, valamint egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
17 Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.
18 Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát a szerződés tervezet elfogadásáról.
19 Az ajánlattevő Kbt. 44.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely információk – üzleti titkok – nyilvánosságra hozatalát tiltja meg. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten az EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazva kell Ajánlattevőnek elhelyeznie. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni.
20 Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat két részből áll: kereskedelmi ajánlatból valamit műszaki ajánlatból.
Folytatás III.1.2) pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges