Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11546/2020
CPV Kód:45420000-7
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest K híd
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anna
Telefon: +36 70390 8355
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000627142020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000627142020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: K-híd járda pallózás
Hivatkozási szám: EKR000627142020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45420000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A híd gyalogjárda konzolok tartószerkezeti megfelelősége igazolt, de a járdalemezek tönkrementele miatt azok ideiglenes jellegű megerősítése, a biztonságos közlekedésre alkalmassá tétele elengedhetetlen a felújításig.
A járdalemezek használhatóságát a híd teljes hosszán, mindkét oldali gyalogjárda esetében a műszaki leírás mellékletét képező keresztmetszeti terv, valamint az alábbiak szerint kell elkészíteni:
A keresztiranyú deszkaborítas intenzív környezeti hatásoknak ellenálló (hőkezelt) technológiával
készüljön (pl.: Thermowood), járófelülete csúszásmentes (profilozott) kialakítású legyen,
- a deszkaborítást alátámasztó hosszlécek a járdahossztartók fölé (tengelyükbe) kerüljenek,
- a hosszléceket szintbeállítását illetve a deszkaborítás megfelelő keresztesését (1,5 cm, a
hidkorlát felé) egymástól max. 50 cm-re elhelyezett párnafa alátétekkel kell biztosítani,
- a deszkaborítás rögzítése rozsdamentes csavarokkal történjen (a nehezebb illegális bontás
érdekében torx fejjel és süllyesztett kialakítással), hosszlécenként 2 helyen, deszkánként
összesen 8 helyen,
- a beepítendő faanyagok (deszkaborítás, hosszlécek, párnafa alátétek) vörösfenyőből legyenek
(faosztály: min. C35), minden beépített faanyagot t5z, gomba és rovarálló védelemmel kell ellátni.
Mivel a gyalogjárdák faburkolása – a már jelenleg is elégtelen – hídkorlát magasságát tovább
csökkenti, ezért a korlátot (a burkolt szakaszon) meg kell magasítani, ennek mértéke (tekintettel a kerékpáros közlekedésre) kb. 275 mm, úgy hogy a megmagasított hídkorlát magassága a híd teljes hosszában: ~1,25 m-re adódjon.
A korlátmagasítás az alábbi módon történhet:
- a hídkorlát felső kézlécére (L60.60.8 szögvas szelvény) – minden egyes korlátoszlop felett és
korlát oszlop mezőközepén (vagyis 1,50 m-ként) – felhegesztett 40-10 mm keresztmetszetű 230
mm hosszú laposvas konzolokra hegesztett Ø57-2,9 mm szelvényű csőkorlát kézléccel, melyet 25
m-ként (hídkorlátonként 3 helyen) csődilatációkkal meg kell szakítani,
- korlátmagasítás acélelemeit felületkezeléssel kell ellátni, min. 2 rt. (a híd színével megegyező,
vagy hasonló színű) festéssel.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki
dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem
lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez
esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az
egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el
azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal
rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell
benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő álláspontja szerint a a beruházás jellegéből, komplexitásából adódóan jelen esetben részajánlattételi lehetőség nem biztosítható, a teljesítés nem osztható, az egy építési beruházásnak számít.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: K-híd járda pallózás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45420000-7
További tárgyak:45421140-7
45221119-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest K híd
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A híd gyalogjárda konzolok tartószerkezeti megfelelősége igazolt, de a járdalemezek tönkrementele miatt azok ideiglenes jellegű megerősítése, a biztonságos közlekedésre alkalmassá tétele elengedhetetlen a felújításig.
A járdalemezek használhatóságát a híd teljes hosszán, mindkét oldali gyalogjárda esetében a műszaki leírás mellékletét képező keresztmetszeti terv, valamint az alábbiak szerint kell elkészíteni:
A keresztiranyú deszkaborítas intenzív környezeti hatásoknak ellenálló (hőkezelt) technológiával
készüljön (pl.: Thermowood), járófelülete csúszásmentes (profilozott) kialakítású legyen,
- a deszkaborítást alátámasztó hosszlécek a járdahossztartók fölé (tengelyükbe) kerüljenek,
- a hosszléceket szintbeállítását illetve a deszkaborítás megfelelő keresztesését (1,5 cm, a
hidkorlát felé) egymástól max. 50 cm-re elhelyezett párnafa alátétekkel kell biztosítani,
- a deszkaborítás rögzítése rozsdamentes csavarokkal történjen (a nehezebb illegális bontás
érdekében torx fejjel és süllyesztett kialakítással), hosszlécenként 2 helyen, deszkánként
összesen 8 helyen,
- a beepítendő faanyagok (deszkaborítás, hosszlécek, párnafa alátétek) vörösfenyőből legyenek
(faosztály: min. C35), minden beépített faanyagot t5z, gomba és rovarálló védelemmel kell ellátni.
Mivel a gyalogjárdák faburkolása – a már jelenleg is elégtelen – hídkorlát magasságát tovább
csökkenti, ezért a korlátot (a burkolt szakaszon) meg kell magasítani, ennek mértéke (tekintettel a kerékpáros közlekedésre) kb. 275 mm, úgy hogy a megmagasított hídkorlát magassága a híd teljes hosszában: ~1,25 m-re adódjon.
A korlátmagasítás az alábbi módon történhet:
- a hídkorlát felső kézlécére (L60.60.8 szögvas szelvény) – minden egyes korlátoszlop felett és
korlát oszlop mezőközepén (vagyis 1,50 m-ként) – felhegesztett 40-10 mm keresztmetszetű 230
mm hosszú laposvas konzolokra hegesztett Ø57-2,9 mm szelvényű csőkorlát kézléccel, melyet 25
m-ként (hídkorlátonként 3 helyen) csődilatációkkal meg kell szakítani,
- korlátmagasítás acélelemeit felületkezeléssel kell ellátni, min. 2 rt. (a híd színével megegyező,
vagy hasonló színű) festéssel.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki
dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem
lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez
esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az
egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el
azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal
rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell
benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás M.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember(ek) szakmai többlet tapasztalata (legfeljebb 36 hó) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A készre jelentés határideje a munkaterület átadásától számított 2 hónap. A munkaterület átadása a szerződéskötést követő 30 napon belül történik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az
olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a jelen pontban
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában be kell nyújtani az ajánlattevő nyilatkozatát a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Új Pénzmosásról Szóló Törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásával; ha a gazdasági szereplőnek nincs az Új Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok vonatkozásában benyújtott nyilatkozatban ajánlattevő kizárólag akkor nyilatkozhat akként, hogy nincs az Új Pénzmosásról Szóló Törvény szerinti tényleges tulajdonosa, ha a fenti jogszabályhelyekre tekintettel alátámasztható e nyilatkozata. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. nevezett pontja az Új Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonos megnevezésének kötelezettségét írja elő, míg az eljárás megkezdésének időpontjában hatályos Kr. változatlanul a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Régi Pénzmosásról Szóló Törvény) rendelkezéseire utal. A fentiekre tekintettel kérjük, hogy a Kr. rendelkezéseit értelemszerűen a Kbt. vonatkozó rendelkezésére figyelemmel szíveskedjenek értelmezni és az Új Pénzmosásról Szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonost nevezzék meg! Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, illetőleg a 321/2015. KR. 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, valamint a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alkalmazásával az ajánlattevőnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében kell szerepelnie. Alkalmatlan az
ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő amennyiben nem szerepel a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem
rendelkezik. Közös ajánlattétel esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végző közös ajánlattevők vonatkozásában a
névjegyzékben/ letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés követelménye tekintetében elegendő, ha az építőipari
kivitelezési tevékenységet végző közös ajánlattevők közül egy szerepel a névjegyzékben/nyilvántartásban, illetve rendelkezik a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelménynek.
Ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
szereplés tényét ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez
szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély,
jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. A nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetében a nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását
kell benyújtani. Ezen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező, az ajánlatkérő erre vonatkozó
kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés alapján. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt.
69. § (11) bekezdése is irányadó. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más
szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti
tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján, kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az
ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy a megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari
kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. KR. 24. § (1)-(2) bekezdésére is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. a Kbt. 65. § (1) a) és a 321/2015. Kr. 19. § (1) c) alapján ajánlattevő az ajánlati
felhívás feladását megelőző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (ács és lakatos szerkezetek szerelése) származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Jelen alkalmassági feltétel tekintetében a 321/2015. Kr. 19. § (3) bekezdése
megfelelően alkalmazandó. Igazolás: A P.1. alkalmassági követelmény igazolására (a Kbt. 114/A. § és a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1. § (2) bek. alapján) az ajánlat részeként kell benyújtani a(z) (Kbt. 114. § (2) bek. szerinti) alkalmassági követelményeknek
való megfelelésre vonatkozó EKR nyilatkozatot, valamint az AD I. kötet szerinti nyilatkozatminta alkalmazásával a közbeszerzés tárgyából (ács és lakatos szerkezetek szerelése) származó árbevételről szóló nyilatkozatot!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évben az - általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (ács és lakatos szerkezetek szerelése) származó árbevétele összesen nem éri el a nettó 14.000.000,- Ft-ot. A Kbt. 65. §
(6) bek. alapján a P.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (vagyis az árbevételi adataik összeadásával vagy akár úgy is, hogy csak az egyik AT teljesíti teljes mértékben az alk. minimumkövetelményeket).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. KR. 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti, az ajánlattételi
felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett
teljesítések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (városi környezetben, forgalom
fenntartása mellett végzett állványozási és lakatosipari munkára vonatkozó a szerződést kötő másik fél által adott igazolást - a
321/2015. KR. 22. § (3) bekezdése és 23. § alapján legalább az alábbi tartalommal: - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év, hó,
nap pontossággal, amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás időpontja), - teljesítés helye, - a szerződést kötő
másik fél hivatalos megnevezése, címe, az információt adó neve, elérhetősége, - az építési beruházás tárgya és mennyisége oly módon
részletezve, hogy az alkalmassági minimumkövetelmények megállapíthatóak legyenek, - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend.
21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük
, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ennek keretében ajánlattevőnek nyilatkozatot kell
benyújtania a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével. Igazolásként
csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási
nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. A szakmai önéletrajz
részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a
felsőfokú végzettség megszerzését követő, a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak
hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy
időben több projekten is dolgozott. Valamennyi szakember tekintetében kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni arról a
minimumkövetelmény megjelölésével (pl. M.2.), hogy, melyik szakembert mely pozícióra jelölik. A szakembereknek nyilatkozniuk
szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni. Az előírt alkalmassági követelményeknek a
közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg. Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) és
(11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2)
bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában
, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt.
69. §-ában foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra benyújtandó
igazolódokumentumok az ajánlat részeként is benyújthatóak. A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az
alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (
felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig
– az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap alatt szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) min. 1 db városi jogállású település közigazgatási határán belül elhelyezkedő területen, forgalom folyamatos
fenntartása mellett végzett állványozási és lakatosipari munkára vonatkozó referenciával.
Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevők 1 referenciával igazolhatják. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú
műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 3 éves hídépítésben és/vagy hídszerkezet felújításban szerzett építésvezető gyakorlattal/tapasztalattal és Közlekedési építmények szakterület (MV-KÉ) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. Az
ajánlatkérő az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása körében elfogadja a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet szerinti „MV-KÉ” jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember bemutatását is.
Ajánlatkérő a párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalatot a gyakorlati idő megítélésekor csak egyszer veszi figyelembe.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték, jólteljesítési biztosíték, késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő biztosítja a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésének megfelelően biztosítja a részszámla benyújtásának
lehetőségét. Az előlegszámlán (5 %) kívül 1 részszámla (50 %-os teljesítés esetén) és 1 végszámla nyújtható be a műszaki
átadás-átvétel sikeres lezárása után. Előleg: az Ajánlatkérő előleg igénybevételét biztosítja a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint. A
szerződéses ellenszolgáltatás megfizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének figyelembevételével, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6)
bekezdéseit, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §- aiban foglaltakat kell alkalmazni. A szerződés tartalékkeretet
tartalmaz, amely a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-a. Az ajánlattétel, elszámolás és a
kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó. Ajánlatkérő a
fentieken túl, a részletes fizetési feltételeket a vállalkozási szerződésben határozza meg.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a
szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumok, és különösen az Ajánlati Dokumentáció II. kötete (
Szerződéstervezet) részletesen tartalmazza. Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), (10)-(11) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései alapján. A kifizetés az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar
forint (HUF). Az AK által igazolt teljesítést követően a számla kifizetésére az AK által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési
határidővel, átutalással kerül sor, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére valamint a 6:42-45. § rendelkezéseire is.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR
rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A pontszámítás módszere a Nettó ajánlati ár vonatkozásában a fordított arányosítás, a felhívás M.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember(ek) szakmai többlet tapasztalata (legfeljebb 36 hó) esetében egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben Ajánlatkérő által generált elektronikus nyilatkozatminták kitöltésével képzett
nyilatkozatokat, valamint az AD I. kötetben rendelkezésre bocsátott egyéb nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt
pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint.
2.) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján
a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot
aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd / kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát (vagy
adott esetben a meghatalmazott meghatalmazását).
4) Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha
változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.
5) Csatolni kell a Kbt. 66. § (5) és (6) bekezdés
szerinti nyilatkozatot. A Kbt. 66. § (6) bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
6) A hiánypótlásra a Kbt. 115. § (6)
bek. is irányadó.
7) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1., M.1., M.2.
8) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR
rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas
9) Közös
ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot.
10) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok
szerint értékeli. Az értékelési szempontokkal kapcs. pontszámítási módszerek az AD I. kötetben kerültek részletesen kifejtésre.
11) AK az egyes ért.-i szemp.-ok tekintetében 0,00-tól 10,00-ig ad pontot.
12) Az ajánlathoz csatolandó az AK által a
Szerződéstervezetben meghatározott paraméterekkel rendelkező szakmai felelősségbiztosításról (a szerződés teljes időtartama
alatt) érvényes kb. tárgya szerinti tev.-re von.-ó fel.bizt., kárérték limitje legalább 5 millió HUF/káresemény, és legalább 15
millió HUF/kárév) szóló AT nyil.
13) Ajánlattevőnek az ajánlata keretében csatolnia kell arra vonatkozóan az igazolását, hogy
szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékében!
Amennyiben ajánlattevő megtalálható az ingyenesen elérhető adatbázisban, ennek vonatkozásában elégséges nyilatkozatot
benyújtania és a nyilatkozatban az elérési útról ajánlatkérőt tájékoztatnia!
14) Az ajánlatban csatolni kell az árazott költségvetést.
15) Az ajánlatban csatolni kell az AF II.2.5) pontban megadott minőségi értékelési 2. értékelési szempontra hivatkozással az AF
III.1.3) pont M.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában: - Nyilatkozat a bevonni kívánt szakemberek személyéről,
az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével; - Az iskolai végzettséget igazoló iskolai oklevél (egyszerű másolatban); -
A szakmai gyakorlatot igazoló önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya.
16) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e.) pontját.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges