Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11561/2020
CPV Kód:77310000-6
Ajánlatkérő:Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Szentendre
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61978076
Postai cím: Szabadkai Utca 9
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kada-Huszár Adrienn
Telefon: +36 26816443
E-mail: dr.huszar.adrienn@szentendre.hu
Fax: +36 26501022
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vszzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vszzrt.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000615242020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000615242020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kaszálási feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000615242020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kaszálási feladatok ellátása Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken
Helyszín 735.000 m2 terület. A tervezett mennyiség 2.700.000 m2, ez azonban a tényleges mennyiség ettől eltérhet. Megrendelő nem tud a fenti mennyiség megrendelésére kötelezettséget vállalni, mert az a területek állapotától az időjárástól és a finanszírozástól függően változhat.
A helyszíneken megkülönböztethető sík és rézsűs intenzív - a füves terület minimum 50%-a 30 cm-nél alacsonyabb – és sík és rézsűs extenzív - a füves terület minimum 50%-a 30-70 cm közötti magasságú – terület. A rézsűs terület aránya hozzávetőlegesen 30 %. A speciális terület – 70 cm-t meghaladó méret – aránya hozzávetőlegesen 5 %: A város közterületein a kaszálás várhatóan évi 3-5 alkalommal szükséges. Az ajánlatkérő egyedi döntéssel rendeli el a munkákat, melyet 15 napon belül teljes körűen el kell végezni. Feladat a levágás, összegyűjtés, elszállítás. A levágott fű és a nyesedék begyűjtéséről és elhelyezéséről az ajánlattevő gondoskodik. A részletes feladatok a szerződésben a kerülnek kifejtésre.
II.1.5)
Becsült érték: 31000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A felelősség tisztázottságához, az elszámolás és a munkaszervezés hatékonyságához fűződő ajánlatkérői érdek miatt nincs részajánlattétel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Kaszálási feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szentendre
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kaszálási feladatok ellátása Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken
Helyszín 735.000 m2 terület. A tervezett mennyiség 2.700.000 m2, ez azonban a tényleges mennyiség ettől eltérhet. Megrendelő nem tud a fenti mennyiség megrendelésére kötelezettséget vállalni, mert az a területek állapotától az időjárástól és a finanszírozástól függően változhat.
A helyszíneken megkülönböztethető sík és rézsűs intenzív - a füves terület minimum 50%-a 30 cm-nél alacsonyabb – és sík és rézsűs extenzív - a füves terület minimum 50%-a 30-70 cm közötti magasságú – terület. A rézsűs terület aránya hozzávetőlegesen 30 %. A speciális terület – 70 cm-t meghaladó méret – aránya hozzávetőlegesen 5 %: A város közterületein a kaszálás várhatóan évi 3-5 alkalommal szükséges. Az ajánlatkérő egyedi döntéssel rendeli el a munkákat, melyet 15 napon belül teljes körűen el kell végezni. Feladat a levágás, összegyűjtés, elszállítás. A levágott fű és a nyesedék begyűjtéséről és elhelyezéséről az ajánlattevő gondoskodik. A részletes feladatok a szerződésben a kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 késedelmi kötbér mértéke (10 000 Ft/nap és 50 000 Ft/nap között értékelve) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár az egyéb információk szerinti bontásban / Súlyszám: 99
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 31000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdés szerint.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 1. Ajánlattevő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 1. Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs
szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (
kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alkalmazandó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján jelen felhívás feladását megelőző 2 (kettő) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a Kbt. 69. § (11) bek. alapján a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi.
P/2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 2 (kettő) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P/3. Ajánlattevő az alkalmasságát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja alapján a kötvény, vagy szerződés becsatolásával igazolja.
A Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései megfelelően alkalmazandók. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (2)-(3) bekezdése megfelelően alkalmazandó. Minősített ajánlattevők tekintetében a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint jár el Ajánlatkérő.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a számviteli szabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye jelen felhívás feladását megelőző utolsó 2 (kettő) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év során egynél több évben negatív volt. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti esetben akkor alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlattevő működése ideje alatt – általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a 23 000 000 HUF értéket.
P/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha jelen
felhívás feladását megelőző utolsó 2 (kettő) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 23 000 000 HUF értéket.
P/3. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik zöldterület-kezelés, és/vagy kaszálás tevékenységi körre kiterjedő, érvényes és hatályos, legalább 5 000 000 Ft/káresemény és legalább 10 000 000 Ft/év kártérítési kifizetési limitösszegű felelősségbiztosítással.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevő csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3 évből a zöldterület-kezelés, kaszálás szolgáltatásra vonatkozó munkák elvégzéséről származó referencia igazolást, vagy ajánlattevői nyilatkozatot az alábbi tartalommal: teljesített munka megnevezése, a teljesítés kezdő időpontja (év/hó/nap) és befejező időpontja (év/hó/nap), a teljesítés helye, az ellenszolgáltatás összege, a megrendelő neve, címe, a vállalkozó neve, címe, a megrendelő képviselőjének neve, telefonszáma, e-mail címe, valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
M/2. Ajánlattevő csatolja a felhívás feladását megelőző 2 (kettő) évre vonatkozó, az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást.
M/3. Ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség leírását, melyből megállapítható az alkalmassági feltételnek való megfelelés és igazolja az eszközök rendelkezésére állását.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben összességében nem végzett legalább egy darab, legalább 400.000 m² területen zöldterület-kezelés és/vagy kaszálás szolgáltatás tárgyú munkát a szerződésben és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.
M/2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 2 év bármelyikében az éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem érte el legalább a 3 főt.
M/3. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges műszaki és technikai felszereltséggel az alábbiak szerint: - legalább 8 db, robbanómotoros hajtású, damilos fűkaszával - legalább 1 db platós kisteherautóval.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér a szerződés tervezet szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, Kbt. 135. § szerint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési
Rendszer a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet hatályos rendelkezései szerint.
Internetcím: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000615242020/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdés szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022. január
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ár: fordított arányosítás, kötbér: egyenes arányosítás a vonatkozó közbeszerzési hatósági útmutató szerint. Webcím: https://kozbeszerzes.hu/data/filer_public/5d/b9/5db9b37a-979b-4bf9-b482-dfac60c99127/nyertes_ajanlattevo_kivalasztasa_.pdf
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) bek., 67. § (1)-(4) szerinti nyilatkozatokat. 2. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében megjelölte. 3. Az eljárásban AK oldalon részt vevő FAKSZ: dr. Dóka Zsolt (00271).
4. Az AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni
— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű AT esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta),
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a közös ajánlattételi megállapodást, amelyek tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2)-(2a) bek. szerinti meghatalmazást.
6. A kapacitásnyújtó szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell meghatalmazást arra, hogy ajánlattevő a szervezet nevében az EKR-ben eljárhat.
7. AT köteles nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban vele szemben változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, köteles ajánlatához csatolni a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8. A jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit, és ennek igazolását, a minősített AT-k jegyzékéhez képest valamennyi feltétel vonatkozásában szigorúbban határozta meg.
9. Az EKR-ben csatolandó dokumentumok kért formátuma PDF.
10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdést.
11. AK nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
12. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
13. Tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
14. II.2.5) pont szerinti Ár értékelési szempont alszempontjai és a súlyszámaik:
Intenzív sík terület kaszálás nettó Ft/m2 súlyszám: 30
Intenzív rézsűs terület kaszálás nettó Ft/m2 súlyszám: 17
Extenzív sík terület kaszálás nettó Ft/m2 súlyszám: 30
Extenzív rézsűs terület kaszálás nettó Ft/m2 súlyszám: 17
Speciális terület kaszálás nettó Ft/m2 súlyszám: 5
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges