Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11574/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Putnok Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3630 Putnok. 246, 145 helyrajzi szám;Putnok, 034/4, 034/5, 041/2, 043/2, 042/2, 042/7, 050, 067, 8/56, 063, 038, 828, 10, 1942, 1851/1, 1851/81, 1851/2, 1851/3, 1851/42, 1851/78, 1851/79, 1851/80, 1842/36, 1841 helyrajzi számok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Putnok Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71817563
Postai cím: Kossuth Út 5
Város: Putnok
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.putnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés Putnokon
Hivatkozási szám: EKR000559382020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés Putnokon 2 részben:
1. rész: Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés I. ütem
Szörnyűvölgyi-patak mederrendezése
Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint.
Putnok város északi részén a Szörnyűvölgyi-patak mederrendezése 1100 m hosszban.
Tervezett mederrendezés mintegy 3500 m3 anyag kitermelésével és kb. 840 m3 visszaépítésével. A kivitelezés során az alábbi feladatokat kell elvégezni: dúcolás, földpart-megtámasztás, víztelenítés, zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, vízépítési munkák, bontások. Közműnyilatkozatok megújítása.
Főbb mennyiség: Bozót- és cserjeirtás: 6050 m2 - Zöldhulladék elszállítás: 100 m3 - Bontás, törmelékelszállítás: 45 m3 - Bevágás, munkaárok, munkagödör készítés, közműfeltárás: 3510 m3 - Töltés, tereprendezés készítése: 838 m3 - Benövésképes talaj terítése 20 cm vastagságban, füvesítés: 1620 m2 - RENO matracszerkezet, 17 cm vastag, rögzítő cövekekkel: 4256 m2 - Geotextília fektetés: 4700 m2 - Betonlap mederburkolat készítése: 1426 m2 - Beton mederborda építése: 13 db - Kőszórás készítése: 5 m3.
2. rész: Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés II. ütem
Putnok város külterületén az alábbi mederrendezések elvégzése: - Somos-patak 1164,5 fm hosszban; - Fancsalvölgyi-patak 1786,1 hosszban; - Czenevölgyi-patak 979,1 hosszban; - Vásártér utcai csapadékvíz elvezető árok 1057,4 fm hosszban.
A kivitelezés során az alábbi feladatokat kell elvégezni: dúcolás, földpart-megtámasztás, víztelenítés, zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, vízépítési munkák, bontások. Közműnyilatkozatok megújítása.
Főbb mennyiség:
1. Somos-patak: - Bozót- és cserjeirtás: 3110 m2 - Bevágás, munkaárok, munkagödör készítés, közműfeltárás: 2090 m3 - Fejtett föld elszállítása: 1408 m3 - Töltés, tereprendezés készítése: 682 m3 - Benövésképes talaj terítése 20 cm vastagságban, füvesítés: 3230 m2 - RENO matracszerkezet, 17 cm vastag, rögzítő cövekekkel: 815 m2 - Geotextília fektetés: 938 m2 - Betonlap mederburkolat készítése (betongerendák közé fogva, homokos kavics és betonágyazattal, burkolat lezárásokkal): 1670 m2 -Kőszórás készítése: 30 m2.
2. Fancsalvölgyi-patak: Bozót- és cserjeirtás: 5000 m2 - Bontás, bontott anyag elszállításával és lerakásával: 20 m3 - Bevágás, munkaárok, munkagödör készítés, közműfeltárás: 2292 m3 - Fejtett föld elszállítása: 1304 m3 - Töltés, tereprendezés készítése: 988 m3 - Benövésképes talaj terítése 20 cm vastagságban, füvesítés: 4640 m2 - RENO matracszerkezet, 17 cm vastag, rögzítő cövekekkel: 1720 m2 - Geotextília fektetés: 1937 m2 - Betonlap mederburkolat készítése (betongerendák közé fogva, homokos kavics és betonágyazattal, burkolat lezárásokkal): 1177 m2 - 1,3x1,3 m keretelem áteresz építése: 2 db, összesen 14 fm - Beton mederborda építése: 32 db.
3. Czenevölgyi-patak: Bozót- és cserjeirtás: 2390 m2 - Bevágás, munkaárok, munkagödör készítés, közműfeltárás: 1327 m3 - Fejtett föld elszállítása: 1144 m3 -Töltés, tereprendezés készítése: 183 m3 - Benövésképes talaj terítése 20 cm vastagságban, füvesítés: 3870 m2 - RENO matracszerkezet, 17 cm vastag, rögzítő cövekekkel: 306 m2 - Geotextília fektetés: 515 m2 - Betonlap mederburkolat készítése (betongerendák közé fogva, homokos kavics és betonágyazattal, burkolat lezárásokkal): 74 m2 - -Előregyártott mederburkoló elemek beépítése: 80 fm - Beton mederborda építése: 2 db - Kőszórás készítése: 173 m2.
4. Vásártér utcai árok: Bozót- és cserjeirtás: 1000 m2 - Bevágás, munkaárok, munkagödör készítés, közműfeltárás: 515 m3 - Fejtett föld elszállítása: 42 m3 - Töltés, tereprendezés készítése: 473 m3 - Benövésképes talaj terítése 20 cm vastagságban, füvesítés: 2370 m2 - Geotextília fektetés: 33 m2 - Betonlap mederburkolat készítése (betongerendák közé fogva, homokos kavics és betonágyazattal, burkolat lezárásokkal): 1817 m2 - Beton sejtidom/gyeprács mederburkolat készítése (betongerendák közé fogva, homokos kavics és betonágyazattal, burkolat lezárásokkal): 23 m2 - Meglévő árok lapjainak és fugáinak pótlása: 95 m2 - Kőszórás készítése: 10 m2.
Mindkét ajánlattételi részre vonatkozóan:
Feladatrészek: a.) Terület előkészítési feladatok, ennek keretében felvonulási létesítmények telepítése, ideiglenes szerkezetekkel, szakaszos víztelenítéssel, minősítő vizsgálatokkal, szakfelügyeletekkel, információs tábla kihelyezés, növényirtás, adott esetben lőszermentesítési feladatok elvégzése, műtárgy és egyéb létesítmények védelembe helyezése, közműnyilatkozatok megújítása. b.) Mederrendezési feladatok végzése a jóváhagyott kiviteli terv szerint, c.) Kapcsolódó dokumentálási feladatok elvégzése. d.) Megvalósulási dokumentáció készítése. e.) Vízügyi Igazgatóság előtti eljárások folytatása, támogatása.
Ajánlattevő köteles minimum 6 fő hátrányos helyzetű helyi lakost foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében bevonni a kivitelezés teljesítésébe, a kivitelezés teljesítésének teljes időtartama alatt. A kötelezettségvállalásról az ajánlatban nyilatkozni kell. A részletes követelmények, fogalmak, igazolási módok, az igazolás ideje, a jogkövetkezmények, az ellenőrzési jogosultságok a további közbeszerzési dokumentációban találhatóak.
A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés I. ütem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45232451-8
45240000-1
45246000-3
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3630 Putnok. 246, 145 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés I. ütem
Szörnyűvölgyi-patak mederrendezése
Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint.
Putnok város északi részén a Szörnyűvölgyi-patak mederrendezése 1100 m hosszban.
Tervezett mederrendezés mintegy 3500 m3 anyag kitermelésével és kb. 840 m3 visszaépítésével. A kivitelezés során az alábbi feladatokat kell elvégezni: dúcolás, földpart-megtámasztás, víztelenítés, zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, vízépítési munkák, bontások. Közműnyilatkozatok megújítása.
Főbb mennyiség: Bozót- és cserjeirtás: 6050 m2 - Zöldhulladék elszállítás: 100 m3 - Bontás, törmelékelszállítás: 45 m3 - Bevágás, munkaárok, munkagödör készítés, közműfeltárás: 3510 m3 - Töltés, tereprendezés készítése: 838 m3 - Benövésképes talaj terítése 20 cm vastagságban, füvesítés: 1620 m2 - RENO matracszerkezet, 17 cm vastag, rögzítő cövekekkel: 4256 m2 - Geotextília fektetés: 4700 m2 - Betonlap mederburkolat készítése: 1426 m2 - Beton mederborda építése: 13 db - Kőszórás készítése: 5 m3.
Feladatrészek: a.) Terület előkészítési feladatok, ennek keretében felvonulási létesítmények telepítése, ideiglenes szerkezetekkel, szakaszos víztelenítéssel, minősítő vizsgálatokkal, szakfelügyeletekkel, információs tábla kihelyezés, növényirtás, adott esetben lőszermentesítési feladatok elvégzése, műtárgy és egyéb létesítmények védelembe helyezése, közműnyilatkozatok megújítása. b.) Mederrendezési feladatok végzése a jóváhagyott kiviteli terv szerint, c.) Kapcsolódó dokumentálási feladatok elvégzése. d.) Megvalósulási dokumentáció készítése. e.) Vízügyi Igazgatóság előtti eljárások folytatása, támogatása.
Ajánlattevő köteles minimum 6 fő hátrányos helyzetű helyi lakost foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében bevonni a kivitelezés teljesítésébe, a kivitelezés teljesítésének teljes időtartama alatt. A kötelezettségvállalásról az ajánlatban nyilatkozni kell. A részletes követelmények, fogalmak, igazolási módok, az igazolás ideje, a jogkövetkezmények, az ellenőrzési jogosultságok a további közbeszerzési dokumentációban találhatóak.
A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1.1.) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többletszakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, min 0 hó, max 36 hó)  10
2 M.1.2.) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többletszakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, min 0 hó, max 36 hó) 10
3 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00033
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés II. ütem
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45232451-8
45240000-1
45246000-3
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Putnok, 034/4, 034/5, 041/2, 043/2, 042/2, 042/7, 050, 067, 8/56, 063, 038, 828, 10, 1942, 1851/1, 1851/81, 1851/2, 1851/3, 1851/42, 1851/78, 1851/79, 1851/80, 1842/36, 1841 helyrajzi számok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés II. ütem
Somos-patak, Fancsalvölgyi-patak, Czenevölgyi-patak rendezése, Vásártér utcai csapadékvíz elvezető árok kialakítása.
Somos-patak: Putnok 034/4, 034/5, 041/2, 043/2 helyrajzi számok.
Fancsalvölgyi-patak: Putnok 041/2, 042/2, 042/7, 050, 067, 8/56, 063 helyrajzi számok.
Czenevölgyi-patak: Putnok 038, 828, 10 helyrajzi számok.
Vásártér utcai árok: Putnok 1942, 1851/1, 1851/81, 1851/2, 1851/3, 1851/42, 1851/78, 1851/79, 1851/80, 1842/36, 1841 helyrajzi számok.
Putnok város külterületén az alábbi mederrendezések elvégzése: - Somos-patak 1164,5 fm hosszban; - Fancsalvölgyi-patak 1786,1 hosszban; - Czenevölgyi-patak 979,1 hosszban; - Vásártér utcai csapadékvíz elvezető árok 1057,4 fm hosszban.
A kivitelezés során az alábbi feladatokat kell elvégezni: dúcolás, földpart-megtámasztás, víztelenítés, zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, vízépítési munkák, bontások. Közműnyilatkozatok megújítása.
Főbb mennyiség:
1. Somos-patak: - Bozót- és cserjeirtás: 3110 m2 - Bevágás, munkaárok, munkagödör készítés, közműfeltárás: 2090 m3 - Fejtett föld elszállítása: 1408 m3 - Töltés, tereprendezés készítése: 682 m3 - Benövésképes talaj terítése 20 cm vastagságban, füvesítés: 3230 m2 - RENO matracszerkezet, 17 cm vastag, rögzítő cövekekkel: 815 m2 - Geotextília fektetés: 938 m2 - Betonlap mederburkolat készítése (betongerendák közé fogva, homokos kavics és betonágyazattal, burkolat lezárásokkal): 1670 m2 -Kőszórás készítése: 30 m2.
2. Fancsalvölgyi-patak: Bozót- és cserjeirtás: 5000 m2 - Bontás, bontott anyag elszállításával és lerakásával: 20 m3 - Bevágás, munkaárok, munkagödör készítés, közműfeltárás: 2292 m3 - Fejtett föld elszállítása: 1304 m3 - Töltés, tereprendezés készítése: 988 m3 - Benövésképes talaj terítése 20 cm vastagságban, füvesítés: 4640 m2 - RENO matracszerkezet, 17 cm vastag, rögzítő cövekekkel: 1720 m2 - Geotextília fektetés: 1937 m2 - Betonlap mederburkolat készítése (betongerendák közé fogva, homokos kavics és betonágyazattal, burkolat lezárásokkal): 1177 m2 - 1,3x1,3 m keretelem áteresz építése: 2 db, összesen 14 fm - Beton mederborda építése: 32 db.
3. Czenevölgyi-patak: Bozót- és cserjeirtás: 2390 m2 - Bevágás, munkaárok, munkagödör készítés, közműfeltárás: 1327 m3 - Fejtett föld elszállítása: 1144 m3 -Töltés, tereprendezés készítése: 183 m3 - Benövésképes talaj terítése 20 cm vastagságban, füvesítés: 3870 m2 - RENO matracszerkezet, 17 cm vastag, rögzítő cövekekkel: 306 m2 - Geotextília fektetés: 515 m2 - Betonlap mederburkolat készítése (betongerendák közé fogva, homokos kavics és betonágyazattal, burkolat lezárásokkal): 74 m2 - -Előregyártott mederburkoló elemek beépítése: 80 fm - Beton mederborda építése: 2 db - Kőszórás készítése: 173 m2.
4. Vásártér utcai árok: Bozót- és cserjeirtás: 1000 m2 - Bevágás, munkaárok, munkagödör készítés, közműfeltárás: 515 m3 - Fejtett föld elszállítása: 42 m3 - Töltés, tereprendezés készítése: 473 m3 - Benövésképes talaj terítése 20 cm vastagságban, füvesítés: 2370 m2 - Geotextília fektetés: 33 m2 - Betonlap mederburkolat készítése (betongerendák közé fogva, homokos kavics és betonágyazattal, burkolat lezárásokkal): 1817 m2 - Beton sejtidom/gyeprács mederburkolat készítése (betongerendák közé fogva, homokos kavics és betonágyazattal, burkolat lezárásokkal): 23 m2 - Meglévő árok lapjainak és fugáinak pótlása: 95 m2 - Kőszórás készítése: 10 m2.
Feladatrészek: a.) Terület előkészítési feladatok, ennek keretében felvonulási létesítmények telepítése, ideiglenes szerkezetekkel, szakaszos víztelenítéssel, minősítő vizsgálatokkal, szakfelügyeletekkel, információs tábla kihelyezés, növényirtás, adott esetben lőszermentesítési feladatok elvégzése, műtárgy és egyéb létesítmények védelembe helyezése, közműnyilatkozatok megújítása. b.) Mederrendezési feladatok végzése a jóváhagyott kiviteli terv szerint, c.) Kapcsolódó dokumentálási feladatok elvégzése. d.) Megvalósulási dokumentáció készítése. e.) Vízügyi Igazgatóság előtti eljárások folytatása, támogatása.
Ajánlattevő köteles minimum 6 fő hátrányos helyzetű helyi lakost foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében bevonni a kivitelezés teljesítésébe, a kivitelezés teljesítésének teljes időtartama alatt. A kötelezettségvállalásról az ajánlatban nyilatkozni kell. A részletes követelmények, fogalmak, igazolási módok, az igazolás ideje, a jogkövetkezmények, az ellenőrzési jogosultságok a további közbeszerzési dokumentációban találhatóak.
A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1.) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többletszakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, min 0 hó, max 36 hó)  10
2 M.2.2.) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többletszakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, min 0 hó, max 36 hó)  10
3 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00032
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés I. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a felhívás V.2. pont VII.3. alpontjában mindkét részfeladat vonatkozásában előírta, hogy a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
Tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 1 db ajánlatot nyújtottak be, Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MISA ÉPÍTŐIPARI,KERESKEDELMI és SZOLGÁLTATÓ Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94175860
Postai cím: Váci Mihály Út 40
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13281636205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a felhívás V.2. pont VII.3. alpontjában mindkét részfeladat vonatkozásában előírta, hogy a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
Tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 1 db ajánlatot nyújtottak be, Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MISA ÉPÍTŐIPARI,KERESKEDELMI és SZOLGÁLTATÓ Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94175860
Postai cím: Váci Mihály Út 40
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13281636205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/06/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges