Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11626/2020
CPV Kód:45262700-8
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:6728 Szeged, Napos út 5.; hrsz.: Szeged 16835/6
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jankovics Ivett
Telefon: +36 306609742
E-mail: jankovics.ivett@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000524302020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000524302020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Vasúti szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szeged-Rókus telephelyeinek kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000524302020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szeged-Rókus vasútállomás energiaellátási és blokkmesteri szakaszok telephelyeinek kialakítása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő műszaki, gazdasági és területi szempontok szerint is megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt sem funkcionálisan, sem gazdaságilag nem tartja ésszerűnek, mivel az egymással szorosan összefüggő és egymásra épülő műszaki feladatok egy helyszínen valósulnak meg, ezért azok megvalósítása csak egységes rendszerben lehetséges, az elvégzendő munkák műszaki és funkcionális egységet képeznek.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Szeged-Rókus telephelyeinek kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés helye: 6728 Szeged, Napos út 5.; hrsz.: Szeged 16835/6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szociális épület felújítás 618,78 m2; vízház épület felújítás 148,24 m2; útburkolat építése 336,51 m2, parkoló építése 18 db, vízi közmű kiépítése 1 tétel, tűzivíz tározó kiépítése 1 tétel, vagyonvédelmi rendszer kiépítése 1 tétel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2.1. pontban előírt szakember többlettapasztalata az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott kötelezően előírt minimumot meghaladóan (minimum 0 hónap; maximum 60 hónap; 0-10 pont) 10
2 Az M/2.2. pontban előírt szakember többlettapasztalata az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott kötelezően előírt minimumot meghaladóan (minimum 0 hónap; maximum 60 hónap; 0-10 pont) 10
3 Az M/2.3. pontban előírt szakember többlettapasztalata az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott kötelezően előírt minimumot meghaladóan (minimum 0 hónap; maximum 60 hónap; 0-10 pont) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m), valamint q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114.§ (2)bekezdése és a 321/2015.(X. 30.)Korm. rendelet(a továbbiakban:Rendelet)17.§(1)bekezdése alapján nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. §(1)bekezdés g)-ka) és kc), továbbá az m) és q) pontja szerinti kizáró okok. A Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásáttartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017.évi LIII. törvény 3.§38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4)bekezdése és a Rendelet 17.§(2) bekezdése alapján előzetes igazolásként nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§(1) bekezdése g)-ka) és kc), továbbá az m) és q) pontja szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A Kbt .67.§(4) bekezdése és a Rendelet 17.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot az Ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz benyújtania, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet igénybe venni. A Rendelet 1.§(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.Az EEKD nem alkalmazandó, azonban az
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a Rendelet 7.§ szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt
be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő
felel. A Kbt. 62.§(1) bekezdés h), j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése
időpontjától kell számítani. Továbbá a Kbt. 63.§(3) bekezdés és a Kbt. 74.§(1) bekezdés rendelkezései is irányadóak.
A Kbt. 64.§(1) pontja alapján kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188.§(4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§(5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A kizáró okok előzetes és utólagos igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra, igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Előzetes igazolási mód: a Kbt. 114.§(2) bekezdése alapján az Ajánlattevő az ajánlatához köteles benyújtani nyilatkozatát, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azonban az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik, abban esetben az ajánlatban meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának hivatkozásával azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek való megfelelés érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az Ajánlattevő arra vonatkozóan is nyilatkozni köteles, amennyiben nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet az alkalmassági követelmények igazolására. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan- szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt -
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Utólagos igazolási mód: Ajánlatkérő a Kbt. 69.§(4)-(7)bekezdésében foglaltak alapján hívja fel Ajánlattevőt azon, a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az Ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek. M/1 A 321/2015. Korm. rend.21.§(2)bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett – de legfeljebb 8 éven belül (96 hónap)
megkezdett- legalább összesen bruttó 225 m2 alapterületű épület(ek) építési vagy felújítási vagy kivitelezési referenciamunkáinak ismertetését tartalmazó, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ -a alapján a 22. § (3) és (5) bekezdése szerinti, a másik fél által adott referenciaigazolás benyújtása következő tartalommal: a teljesítés ideje, [tól-ig (év, hónap, nap)], a
szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye), a szerződés tárgya, (egyértelmű leírását, amely igazolja, hogy az alkalmassági követelményként előírt munka elvégzése megtörtént), mennyisége, a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail),a teljesítés helye, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján, ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése nem szükséges). M/2 A 321/2015 Korm.rend. 21.§(2) bekezdésének b)pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatását az alábbiak szerint: 1. Nyilatkozni kell a bemutatott szakemberek tekintetében. 2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzának benyújtása. 3.A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget/végzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at. 4. Az Ajánlattevővel, illetve az alkalmasság igazolására bevont más szervezettel munkaviszonyban nem álló szakember esetén csatolandó a rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat. Az alkalmassági követelmények előzetes és utólagos igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra, igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) teljesített, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, legalább összesen bruttó 225 m2 alapterületű épület(ek) építési vagy felújítási vagy kivitelezési munkáiból származó referenciával, amit legfeljebb 3 épület felújításával teljesített. Ajánlatkérő az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát fogadja el.
M2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
M/2.1 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 1. rész 2. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább az MV-É névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök, vagy ezzel egyenértékű felsőfokú végzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel (okleveles építészmérnök esetén 3 év; okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök esetén 4 év).
M/2.2 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 2. rész 3. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább az MV-ÉG névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány, gépészmérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű felsőfokú végzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány és okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány esetén 3 év, gépészmérnök épületgépész szakirány esetén 4 év)
M/2.3 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 2. rész 5. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább az MV-ÉV névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel (okleveles villamosmérnök, villamosmérnök vagy ezzel egyenértékű felsőfokú végzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szakmai gyakorlati idővel (okleveles villamosmérnök esetén 3 év; villamosmérnök esetén 4 év)
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Vállalkozó a késedelem minden napjára a teljes nettó Vállalkozói Díj (tartalékkeret nélkül) 0,5 %-nak megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó Vállalkozói Díj 20 %-át. Hibás teljesítési kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül) 10 %-a, Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül) 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles Jótállás:Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett valamennyi munkákért és a beépített anyagokért, eszközökért, alkatrészekért, berendezésekért 60 hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-173. §-ai szerinti jótállást vállal a Szerződésben meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a beépített termék(ek) gyártói ennél a Megrendelő részére kedvezőbb feltételeket biztosítanak.Vállalkozó 10 év jótállási kötelezettséget vállal a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. és 4. számú mellékletében felsorolt épületszerkezetekre, épületszerkezeti elemekre.
Teljesítési biztosíték: Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot nyújtani. Vállalkozó köteles a teljesítési biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a szerződés hatálybalépéskor. A teljesítési biztosíték a tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes nettó Vállalkozói Díj 5 %-a.
Jólteljesítési biztosíték: Vállalkozó köteles a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot nyújtani. Vállalkozó köteles a jólteljesítési biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a teljesítés időpontjában. A jólteljesítési biztosíték a tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes nettó Vállalkozói Díj 5 %-a.
Egyéb rendelkezéseket a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. AK a szerződéses feltételként előírja a Kbt. 136. § alkalmazását. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1)-(3), ( 6)-(7) és (10)-(11) bekezdésében és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. § -ában és a 32/A-B § -ban előírtaknak megfelelően történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint.
Előlegfizetési lehetőséget Ajánlatkérő biztosít. Az előleg összege a vállalkozási díj általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított - ellenértéke 5%-ának megfelelő összeg. Vállalkozó havonta jogosult számla benyújtására. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ban meghatározott elektronikus számlákra vonatkozó rendelkezésre.A fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg,valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását,így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: 424/2017. Korm rendelet 15. § alapján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. Korm rendelet 15. § alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1.értékelési szempont (vállalkozói díj) fordított arányosítás, 2. értékelési szempont(szakemberek szakmai tapasztalata) egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az alábbiaknak megfelelően: A helyszíni bejáráson való részvétel nem feltétele az
ajánlattételnek. A helyszíni bejáráson való részvételi szándékot legkésőbb a helyszíni bejárást megelőző napon 12:00 óráig kell jelezni EKR-en keresztül. Érdeklődés hiányában a helyszíni bejárás nem kerül megtartásra! Találkozás helyszíne: 6728 Szeged, Napos út 5.; hrsz.: Szeged 16835/6, időpont: 2020. 07. 08. 11 óra. 2. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell a Kbt. 66.§(6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatot. Nemleges nyilatkozat is csatolandó. 3. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményeket -M.1., M.2. alkalmassági feltétel tekintetében - szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. 4. Amennyiben Ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás
folyamatban, a nemleges tartalmú nyilatkozat megtétele is szükséges az EKR rendszerben rendelkezésre bocsátott űrlapon. 5. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot. 7. A 322/2015.(X.30.)Korm. rendelet 26.§-a értelmében építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A Vállalkozó által biztosítandó felelősségbiztosítás összege legalább a Szerződés szerinti, nettó Vállalkozási díj összege a Szerződés teljes időtartamára, és nettó Vállalkozási Díj 30%-a káreseményenként. 8.Ajánlatkérő a Kbt. 75.§(2)bekezdés e)pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza. 9. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa az alkalmasság igazolására bemutatott III.1.3) M/2. pontjában megajánlott szakemberek a szakmai kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fognak. Nyertessége esetén a nyilvántartásba vétel elmaradása Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, mely következtében Ajánlatkérő a 2. legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte. A névjegyzékben való szereplést a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. 10. A felhívás és dokumentáció közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az
irányadók. 11.Bírálati módszer: 1.értékelési szempont (vállalkozói díj) fordított arányosítás, 2. értékelési szempont(szakemberek szakmai tapasztalata) egyenes arányosítás. Adható pontszám 0-10. 12. A 322/2015.24.§(1) bekezdés alapján előírt szakmai ajánlatnak a szakemberek alábbi szakmai tapasztalatát tekinti: M/2.1)szakembernek az alkalmassági követelményen kívüli többlettapasztalat (minimium 0 hónap; maximum 60 hónap);M/2.2)szakembernek az alkalmassági követelményen kívüli többlettapasztalat (minimium 0 hónap; maximum 60 hónap); M/2.3)szakembernek az alkalmassági követelményen kívüli többlettapasztalat (minimium 0 hónap; maximum 60 hónap);Ajánlatkérő a szakemberek szakmai önéletrajzát nem minősíti szakmai ajánlatnak. 13.Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt nyertes Ajánlattevővel. 14.A Közbeszerzési Dokumentumok elérhetőek az EKR-ben: EKR000524302020 15.A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó. 16. Az ajánlatokat az EKR rendszerben kell benyújtani, melynek címe: https://ekr.gov.hu 17.Az ajánlatok felbontásának helye: https:// ekr.gov.hu Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az ajánlatok benyújtásának határidejét követően. Ezzel egy időben a rendszer e-mail értesítést küld az ajánlattevőknek az EKR rendszerbe történt regisztrációkor megadott e-mail címére a bontás megtörténtéről. 18.Ajánlatkérő közli, hogy a közbeszerzési eljárást feltételes eljárásként indítja a Kbt. 53. § (5) bekezdés szerint és jogosult alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja szerinti eredménytelenségi okot vagy a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján jogosult a szerződéskötéstől elállni az alábbiakra tekintettel.
Ajánlatkérő a kötelezettségvállalás esedékességének időszakára vonatkozó üzleti tervének felülvizsgálata a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Vagyon Felügyeletéért Felelős Tárca Nélküli Minisztériumnál folyamatban van, figyelemmel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében hozandó gazdasági intézkedésekre is. Az eljárás eredményeként kötendő szerződés ellenértékének fedezete a MÁV Zrt. üzleti tervének elfogadásáról szóló határozat, vagy egyéb, kifejezetten erre irányuló nyilatkozat alapján állhat majd rendelkezésre.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges