Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11711/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:3761 Szinpetri külterület, hrsz: 063., 3761 Szin, külterület, hrsz.:056/12, hrsz: 0105/13, 3758 Jósvafő, külterület, hrsz: 0107/2a
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv, Nemzeti Park
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:környezet- és természetvédelmi igazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13675730
Postai cím: Tengerszem Oldal 1.
Város: Jósvafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3758
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hordós-Nagy Zsuzsa
Telefon: +36 48506000
E-mail: hordosnagyzsuzsa.anpi@gmail.com
Fax: +36 48506001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://anp.nemzetipark.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000511612020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000511612020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Költségvetési szerv, Nemzeti Park
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: környezet- és természetvédelmi igazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lovak tartásához kiszolgáló létesítmények építése
Hivatkozási szám: EKR000511612020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Lovak tartásához kiszolgáló létesítmények építése védett természeti területen vállalkozási szerződés keretében:
- Szénatároló, trágyatároló építése Szinpetriben (3761 Szinpetri külterület, hrsz: 063)
- Esőbeálló építése szénatárolóval a „Csemer-völgyben” (3761 Szin, külterület, hrsz.:056/12)
- Gépszín és gépmosó építése a „MALOM” gazdálkodási központban (3761 Szin, külterület, hrsz: 0105/13)
- Esőbeálló lovak számára a „Gergés-bércen” (3758 Jósvafő, külterület, hrsz: 0107/2a)
A közbeszerzés pontos mennyiségét az ajánlattételi felhívás mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A műszaki leírásban meghatározott projektelemeknek egyszerre kell megépülniük, egyes elemek elmaradása esetén a projektcél nem teljesül, mely a projekt határidőre, a támogatási szerződésben rögzítettek szerinti megvalósítását veszélyeztetné, adott esetben meghiúsítaná.
Több helyszínen végzett egyidejű munkavégzéssel hatékonyabban biztosítható, a kivitelezés ütemezése, organizálása, valamint a műszaki ellenőrzés egy kivitelező esetében oldható meg a legoptimálisabban.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Lovak tartásához kiszolgáló létesítmények építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45111291-4
45213240-7
45223210-1
45223500-1
45262300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3761 Szinpetri külterület, hrsz: 063., 3761 Szin, külterület, hrsz.:056/12, hrsz: 0105/13, 3758 Jósvafő, külterület, hrsz: 0107/2a
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Lovak tartásához kiszolgáló létesítmények építése védett természeti területen vállalkozási szerződés keretében:
Szénatároló, trágyatároló építése Szinpetriben (3761 Szinpetri külterület, hrsz: 063, védett természeti terület: nemzeti park): közútról könnyen megközelíthető, külterületi kiszolgáló telep kialakítása, a teljes lóállomány téli takarmányának tárolására, ill. fedett trágyatároló.
A tervezett épületek a 063 hrsz-ú ingatlan keleti oldalán kerülnek elhelyezésre, K-NY-i iránnyal párhuzamos gerinccel, szabadon álló beépítési móddal. A tervezett épületek nettó alapterületei: fedett-nyitott szénatároló 709,2 nm, fedett-nyitott trágyatároló 228,33 nm. A mintegy 1500 db bála tárolására alkalmas szénatároló 6 méteres raszterben elhelyezett előregyártott vasbeton pillérvázzal, trapézlemez fedéssel készül, két oldalon zsalukő lábazati fallal. A mintegy 400 m3 tárolókapacitású trágyatároló lemezalapozással készül, zsalukő oldalfalakkal, monolit vasbeton pillérekkel, acél rácsostartókon trapézlemez fedéssel, 4 m3-es csurgalékaknával. Az ingatlanon közművek nem állnak rendelkezésre. A vízellátás biztosítására ivóvízvezeték kerül kiépítésre a közelben található csatlakozási pontról. Az épületeket bejárati kapuval ellátott kerítéssel kell körbevenni, feladat továbbá a telephelyen murvás belső út kialakítása és sárrázó aszfaltburkolat kialakítása.
Esőbeálló építése szénatárolóval a „Csemer-völgyben” (3761 Szin, külterület, hrsz.:056/12, , védett természeti terület: nemzeti park): 50 ló számára esőbeálló kialakítása szénatárolóval, mintegy 170 db bála kapacitással, etetőfolyosóval. A fedett, 3 oldalról zárt esőbeálló a telek nyugati oldalán kerül elhelyezésre, kelet-nyugati iránnyal párhuzamos gerinccel, szabadon álló beépítési móddal. A tervezett épület nettó alapterülete 440,92 nm, 6 méteres raszterben elhelyezett előregyártott vasbeton pillérvázzal, trapézlemez fedéssel, északi oldalról mázolt fenyőfa homlokzatburkolattal. Az ingatlanon közművek nem állnak rendelkezésre. Az épület külterületen helyezkedik el, áramszolgáltatói csatlakoztatás nem lehetséges, a világítási berendezések energia ellátása 20,5 kW max. névleges teljesítményű szigetüzemű napelemes rendszerrel történik. A tervezett épülethez emberi fogyasztásra alkalmas ivóvízre nincs szükség, azonban a kézmosás lehetőségét fedett téren belül biztosítani kell. Az épületben elhelyezendő kézmosó használt szennyvizet ki kell vezetni az épületből. A vízellátás biztosítására az épület nyugati oldalán fúrt kút létesül, melyhez kapcsolódóan a kutatófúrás, a kútkialakítás szivattyúval és gépészettel, továbbá a szükséges engedélyezési dokumentumok elkészítése (létesítési, üzemeltetési) kivitelező feladata. Tűzvédelmi szempontok miatt föld alá süllyesztett tűzivíz tároló tartály telepítése szükséges. Feladat továbbá a telephelyen murvás belső utak kialakítása.
Gépszín és gépmosó építése a „MALOM” gazdálkodási központban (3761 Szin, külterület, hrsz: 0105/13; településrendezési terv szerinti besorolása: különleges mezőgazdasági üzemi terület)): tárolóhelyiség kialakítása a gépek és mezőgazdasági eszközök számára. A gépek tárolására egy három oldalról zárt, 2 traktusban pedig kapuval zárható gépszín építése tervezett, a gépek tisztításához pedig olaj- és homokfúvóval ellátott gépmosó épül. A gépszín épülete a meglévő épületektől keletre kerül elhelyezésre, K-NY-i hossztengellyel. A tervezett épület nettó alapterülete 265,95 nm. A fedett színben két helyiség kerül kialakításra: egy fedett, zártható gépkocsi tároló, illetve egy fedett, három oldalról zárt, délről nyitott gépszín. Könnyűszerkezetes acélvázas épület. Az épület monolit beton sávalapozásra készül 50/80 cm keresztmetszettel. Az acéltartó keretállások 6 méteres raszterben kerülnek kialakításra. Egy gépmosó műtárgy is kialakításra kerül. Tűzvédelmi szempontokból 100 m3 űrtartalmú tűzivíz tartályt kell telepíteni a területre.
Esőbeálló lovak számára a „Gergés-bércen” (3758 Jósvafő, külterület, hrsz: 0107/2a, védett természeti terület: nemzeti park)
A tervezett új építmény a meglévő épülettől északra kerül elhelyezésre, a lovak részére három oldalon zárt fedett esőbeálló készül. A tervezett épület befoglaló nettó alapterülete 317,42 nm, 6 méteres raszterben elhelyezett acél keretállásokon elhelyezett Z elemenek, trapézlemez fedéssel, északi, déli, illetve nyugati oldalról keményfa homlokzatburkolattal, mely a szélvédelmet szolgálja. Az acélváz monolit vasbeton sávalapon fekvő vasbeton lábazati falakra terhel. Az ingatlanon közművek nem állnak rendelkezésre tűzvédelmi szempontok miatt tűzivíz tároló medence készül. Az elektromos áram szigetüzemű napelemes technológiával kerül biztosításra, melynek max. névleges teljesítménye 11 kW.
A meglévő épület külső deszkaburkolatának belső oldalára 10 cm vastag hőszigetelő rendszer kerül vékonyvakolattal. A meglévő mennyezet elbontása után egy monolit gipszkarton álmennyezet készül kőzetgyapot hőszigeteléssel. A meglévő épületben elhelyezendő tőzeg-bio WC, illetve kézmosó által keletkező szennyvizet ki kell vezetni az épületből, és a rendszer részét képző, földbe süllyesztett tartályba kerül, ahonnan évi egy alkalommal elszállításra kerül. Feladat továbbá a telephelyen murvás belső utak kialakítása.
A közbeszerzés pontos mennyiségét az AF mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember védett természeti területen végzett kivitelezési munka során szerzett tapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
2 3. Az M/2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember magasépítési kivitelezési munka során szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
3 4. A 12 hónap kötelező jótálláson felül vállalt többlet jótállás mértéke (0-24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó egyösszegű átalányár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 310
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049
II.2.13) További információ
II.2.7) pont: A szerződés végteljesítésének határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 310 naptári nap (Kivitelezési munkák véghatárideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 280 naptári nap; műszaki átadás-átvételi eljárás véghatárideje: a kivitelezési munkák befejezésétől számított maximum 30 naptári nap)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárás során nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan elektronikus űrlap kitöltésével. Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az elektronikus űrlapon köteles nyilatkozni a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata alapján vélelmezi.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. (elektronikus űrlap) Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1) Alkalmatlan a gazdasági szereplő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 114./A § (1) alapján előírja, hogy a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 114./A. § (3) alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Igazolási mód:
SZ.1) A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincs mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumoknak egyszerű elektronikus másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bekezdései irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 114./A § (1) alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 114./A. § (3) alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtani az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 12. § (2) bekezdés rendelkezéseire. Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti árbevételről szóló nyilatkozattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás megküldését megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának megfelelő, magasépítési kivitelezési tevékenységből származó- általános forgalmi adó nélkül - 150 millió Ft árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 114./A § (1) alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 114./A. § (3) alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
M.1) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgyában (istálló és trágyatároló építés és/vagy felújítás) végzett munkáiról a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolást, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
- teljesítés helye, ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap) (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),
- szerződést kötő másik fél neve, címe
- az elvégzett munkák tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M/1. alkalmassági követelményt a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése és a 23. § (1) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással kell igazolni.
M.2) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – bemutatását a szakemberek megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével (legalább év/hó részletezettséggel), akiket be kíván vonni a teljesítésbe, saját kezű aláírással ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget és képzettséget igazoló egyszerű másolati okirat, dokumentum csatolásával. (Az önéletrajzból a szakmai tapasztalatnak (év/hó részletezettséggel) egyértelműen ki kell derülnie, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre).
Amennyiben a szakember az alkalmassági követelmény keretében megjelölt szakmagyakorlási jogosultsággal már rendelkezik, a végzettség és a szakmai tapasztalat ezzel is igazolható. Ebben az esetben kérjük megadni a szakember kamarai azonosítóját az önéletrajzban. Csatolni kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre. Felhívjuk figyelmüket a Kbt. 65. § (6) bekezdésének rendelkezéseire. Ugyanazon szakember több alkalmassági követelmény igazolására is bemutatható.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, minimum 1 db istálló építésre és/vagy felújításra és minimum 1 db trágyatároló építésre és/vagy felújításra vonatkozó referenciával, Ajánlatkérő a sikeres műszaki átadás-átvételt tekinti teljesített referenciának.
Az alkalmassági követelmény több referencia bemutatásával is igazolható.
M.2)
M.2.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik: legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott IV. Felelős műszaki vezetés 1. részében (Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek) meghatározott MV-É felelős műszaki vezetői vagy a korábbi jogszabály szerint azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy az arra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik: legalább 1 fő minőségügyi szakmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 4 hónap magasépítési kivitelezési munkában szerzett tapasztalattal.

M.2.3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik: legalább 1 fő környezetmérnöki vagy természetvédelmi mérnöki vagy környezetvédelmi szakmérnök vagy környezetvédelmi- és fejlesztési szaktanácsadó vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettségű szakemberrel.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmasság alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, vagy előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakember – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. Az Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Irányadó a Kbt. 65. § (11) – (12) bekezdései is.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás, teljesítési és jótállási biztosíték.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér:
Ha nyertes Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, Ajánlatkérő jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni. A kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes naptári nap után, a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 1%-a, de maximum a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 20 %-a. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)
A késedelmikötbér maximumának elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni és a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Meghiúsulási kötbér:
Ajánlatkérő a teljesítés elmaradásával – olyan okból, amelyért nyertes ajánlattevő felelős - kapcsolatos igényei biztosítására meghiúsulási kötbér igényt érvényesíthet a nyertes Ajánlattevővel szemben. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a.
Ajánlatkérő akkor is jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani – meghiúsulási kötbér egyidejű érvényesítésével -, ha a késedelmi kötbér eléri a maximumát.
A kötbérek tekintetében irányadó a Ptk. .6:186. §.
Jótállás:
Ajánlattevő köteles a sikeres műszaki átadás-átvételének lezárásától minimum 12 hónap jótállási időt vállalni. A jótállás időtartamára vonatkozó többlet kötelezettségvállalás értékelési részszempont. A jótállási idő - a hibásan teljesített rész vonatkozásában - a hiba kijavításának időpontjától újra kezdődik.
Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a nyertes ajánlatevő a tartalékkeret nélküli teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosíték nyújtására köteles, a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 134. § (2)-(3) bekezdései szerint, a (6) bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell AK rendelkezésre bocsátani, amelynek a nyertes ajánlattevő általi hiba és hiánymentes teljesítéséig kell rendelkezésre állnia.
Jótállási biztosíték: Nyertes ajánlattevő a jótállási idő kezdetekor (a teljesítés időpontjában) köteles a teljes nettó vállalkozói díj 3%-a erejéig jótállási biztosítékot nyújtani a teljesítést követő, a nyertes ajánlattevő vállalása szerinti jótállási időtartamra.
A jótállási biztosítékot legkésőbb a szerződés teljesítésének időpontjában (az átadás-átvétel időpontjában) kell rendelkezésre bocsátani, és a jótállás teljes időtartamának leteltéig kell érvényben lennie. Az okirati formában nyújtott biztosítéknak a jótállási határidő végét követő 15. napig terjedő időtartamra kell érvényben lennie.
A jótállási biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt módok bármelyike szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A támogatás módja: Szállítói finanszírozás a KEHOP-4.1.0-15-2016-00049 azonosító számú projekt keretében, intenzitása: 100 %
AT számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki, a mindenkori KEHOP Irányító Hatóság által átutalással 30 napos fiz határidő mellett a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdésének, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-nek megfelelően kerül kiegyenlítésre.
AT a vállalkozási díjról 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult – az adott munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően az alábbiak szerint:
1.részszámla: 25 % teljesülési szint esetén a teljes ellenszolgáltatás 25 %-ról
2.részszámla: 50 % teljesülési szint esetén a teljes ellenszolgáltatás 25 %-ról
3.részszámla: 80 % teljesülési szint esetén a teljes ellenszolgáltatás 30 %-ról
4.részszámla (végszámla): 100 % teljesülési szint esetén a teljes ellenszolgáltatás 20 %-ról
Az előleggel való elszámolás a részszámlákban és a végszámlában egyenlő mértékben történik.
Ha AT a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a kifizetések a 322/2015. (X.30.) Korm. rend 32/A. § - 32/B. §-ainak megfelelően történnek a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésétől eltérően.
AK a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a 272/2014. (XI.5.) Korm.r. szerint.
.
A számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján, az ÁFÁ-t a Megrendelő fizeti meg.
A fiz feltételek szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Pénznem: HUF
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusanbeérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi elakképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontásidőpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Kbt. 68. § (4)bek. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: AK jelen eljárást a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen indítja meg tekintettel arra, hogy AK a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása érdekében szükség esetén támogatási szerződés módosítási kérelmet nyújt be.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000,- Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10027006-01743647-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell AK rendelkezésére bocsátani. A biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fenti fizetési számlájára történő befizetéssel, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték befizetéssel vagy átutalással történő teljesítését az átutalási/befizetési megbízás – Kbt. 41/A. § (2) bek. szerinti – csatolásával kell igazolni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy kisebb értékben bocsátja ajánlattevő rendelkezésre az ajánlata érvénytelen.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nem releváns
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Nettó ajánlati ár esetén: fordított arányosítás – Többlet Jótállási idő mértéke esetén: egyenes arányosítás, az M/2.1. és M/2.2. alk. köv. bemutatott szakember többlet tapasztalata esetén: egyenes arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.
2.) Hiánypótlás a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosított. A szakemberekre vonatkozó értékelési szempontokkal kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (9) bekezdésében foglaltakra.
3.) Ajánlattevőnek adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.
4.) Ajánlatban csatolandó a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat.
5.) Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően, amennyiben valamely alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a nemleges nyilatkozat is csatolandó.
6.) Ajánlatkérő a III.1.5) pontban meghatározott előleg folyósítását előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához köti, melyet a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése vagy a 83. § (1) bekezdése szerint kell nyújtani. Az ajánlatban nyilatkozni kell az előleg-visszafizetési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.
7.) Az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely kötelezettség érvényesítésének alapjául szolgál (garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállaló nyilatkozat) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
8.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles csatolni.
9.) Nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell legalább 50 millió HUF/év, valamint 20 millió HUF/kár összegű építési-szerelési felelősségbiztosítással, melyre vonatkozóan az ajánlatban nyilatkoznia kell.
10.) Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított, MSZ EN ISO 14001 vagy ezzel egyenértékű környezetirányítási rendszert igazoló érvényes tanúsítvánnyal, továbbá magas és mélyépítésre, vízépítési tevékenységre és/vagy műtárgyak építésére vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2015 vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel, továbbá a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell MSZ EN ISO 28001 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű munkahelyi egészségvédelmi-, és biztonság irányítási rendszerrel. Ajánlattevőknek erre vonatkozó nyilatkozatukat az ajánlatban csatolni kell.
11.) Közös ajánlattétel esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§-ában foglaltakra. A részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
12.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak.
13.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
14.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
15.) Eljáró FAKSZ: dr. Takács Éva (00526); dr. Elek Anikó (00550)
16.) II.2.5) pont: Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, két tizedesjegy pontossággal. Az értékelés módszere: - Egyösszegű nettó átalányár esetén: fordított arányosítás – Többlet Jótállási idő mértéke esetén: egyenes arányosítás, az M/2.1. és M/2.2. alk. köv. bemutatott szakember többlet tapasztalata esetén: egyenes arányosítás.
17) Ajánlatkérő elfogadja, ha az M/2.1. alkalmasság igazolására bemutatott szakember értékelés körében előírt védett természetvédelmi területen szerzett tapasztalatát az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat időtartama alatt szerezte.
18) Ajánlatkérő mind az alkalmasság igazolása körében, mind az értékelési részszempontra tett megajánlás körében bemutatott időben párhuzamosan teljesített tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.
19.) Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
20.) Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indítja meg tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása érdekében szükség esetén támogatási szerződés módosítási kérelmet nyújt be az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyett államtitkárságához. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (12) bekezdésére, azaz a szerződés hatályba lépése felfüggesztő feltételhez kötött. A felfüggesztő feltétel megjelölése: lásd a szerződéstervezet II.1. pontjában.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges