Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11747/2020
CPV Kód:85121100-4
Ajánlatkérő:Tiszafüred Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tiszafüred térségbe tartozó települések (Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszentimre + Újszentgyörgy, Tiszaszőlős, Tomajmonostora, Egyek) Központi orvosi ügyelet: 5350 Tiszafüred Nefelejcs út 4. szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszafüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27293324
Postai cím: Fő Út 1
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Erika
Telefon: +36 59510500
E-mail: jegyzoiiroda@tiszafured.hu
Fax: +36 59510500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tiszafured.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000496272020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000496272020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tiszafüred - központi háziorvosi ügyelet ellátása
Hivatkozási szám: EKR000496272020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tiszafüred térségbe tartozó települések (Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszentimre + Újszentgyörgy, Tiszaszőlős, Tomajmonostora, Egyek) közigazgatási területén hétközi és hétvégi központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása a felnőtt és gyermek lakosság részére a szerződéses határidőn belül. Az önkormányzati megállapodás alapján, a nyertes ajánlattevő lakosságszám-arányosan állítja ki havonta a számlát az orvosi ügyeletben résztvevő települések irányába külön-külön.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A háziorvosi ügyeleti szolgáltatás biztosításához szükséges helyiség oszthatatlansága miatt, a szolgáltatás részekre bontása ellentétes lenne a gazdasági észszerűséggel, illetve maga a szolgáltatás jellege (központi) indokolja a szolgáltatás egy részben történő beszerzését
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Tiszafüred - központi háziorvosi ügyelet ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121100-4
További tárgyak:85121291-9
85141000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Tiszafüred térségbe tartozó települések (Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszentimre + Újszentgyörgy, Tiszaszőlős, Tomajmonostora, Egyek) Központi orvosi ügyelet: 5350 Tiszafüred Nefelejcs út 4. szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tiszafüred térségbe tartozó települések (Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszentimre + Újszentgyörgy, Tiszaszőlős, Tomajmonostora, Egyek) közigazgatási területén hétközi és hétvégi központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása a felnőtt és gyermek lakosság részére a szerződéses határidőn belül. A központi orvosi ügyelet végzéséhez szükséges személyi feltételeket az alábbiak szerint kell biztosítani:
Az orvosi ügyeletet ellátó személyek hét közben munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 08:00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 08:00 órától másnap reggel 08:00 óráig:
• 1 fő orvos,
• 1fő nővér (ápoló/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt)
• 1 fő gépkocsivezető

Ezen időpontokban az ügyelet végzéséhez szükséges személyi (orvos, nővér, gépkocsivezető) és tárgyi (gépjármű, gyógyszer, kötszer, az orvosi ellátáshoz szükséges minden további eszköz) feltételeket, valamint annak anyagi ellentételezését a központi orvosi ügyeletet működtető vállalkozó köteles biztosítani.
A betegirányítási rendszer a 47/2004. (V.11.) ESZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően az OMSZ diszpécser szolgálat igénybe vételén keresztül zajlik.
Az ellátandó népesség száma (település/fő):
Nagyiván: 1.093
Tiszaörs: 1.343
Tiszaszentimre :1.992
Tomajmonostora+Újszentgyörgy:746
Tiszaigar: 802
Tiszaderzs:1.166
Tiszaszőlős:1.511
Tiszafüred:11.411
Egyek:5.278
Az ellátott települések lakosságszáma 25.342 fő, (a finanszírozás alapjául szolgáló lakossági létszámadat a közbeszerzési eljárás elindításakor). A szerződés ideje alatt, adott esetben a lakossági létszámadat + 40% -al, a népesség és adott esetben az ellátandó települések számának alakulásával is változhat.
Szakmai feltétel rendszer: a központi orvosi ügyelet ellátáshoz szükséges helyiséget, bútorozottan (5350 Tiszafüred Nefelejcs út 4. szám - ügyeleti helység, betegváró, betegmosdó, pihenők, tartózkodó, melegítőkonyha) Ajánlatkérő térítés ellenében (nettó 200.000.-Ft/hó) biztosítja külön bérleti szerződés alapján, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. Mindennemű, közvetett költség a nyertes ajánlattevőt terheli.
Megbízott a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi feltételrendszert biztosítja az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet szerint, illetve a mindenkor hatályos egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően. Megbízott felelősséggel tartozik a jelen szerződés teljesítését végző, vele bármely jogviszonyban álló személyekért.
Megbízottnak folyamatosan rendelkeznie kell a teljesítés helyén az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X. 20.) ESzCsM rendeletben a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtásához előírt, működési engedélyhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, műszaki-, technikai felszereltséggel. Az egészségügyi alapellátásban használt szoftverek működtetése, használata és folyamatos karbantartása Megbízott kötelezettsége.
A teljesítéshez szükséges gyógyszerek, gyógyászati eszközök biztosítása a Megbízott kötelezettsége.
Az ügyeleti ellátásban résztvevő alkalmazottaknak és közreműködőknek meg kell felelniük a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben szabályozott feltételeknek, illetve a szolgáltatást érintő, egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.
Az ügyelet működését leíró, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK), a területileg illetékes működési engedélyező hatóság és a Megbízó számára szükséges egészségügyi és statisztikai adatokat biztosító dokumentációs rendszer felépítése és működtetése a Megbízott kötelezettsége. Ezen feltétel nem vagy hiányos teljesítéséből eredő valamennyi kárért a Megbízott tartozik felelősséggel.
A nyertes ajánlattevő az ( önkormányzati megállapodás alapján) lakosságszám-arányosan állítja ki havonta a számlát az orvosi ügyeletben résztvevő települések irányába külön-külön.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az egészségügyi ellátás minőségét, a jogszabályokban előírt adminisztratív kötelezettségek ellátását biztosító szakmai terv minősége. 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Havi nettó vállalási díj (a NEAK finansz. felül.) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az EKR rendszerben meghatározott tartalom és a karakterszám-korlátozás miatt, Ajánlatkérő az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q) meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. A kizáró okok fenn nem állását Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal kell előzetesen igazolnia. be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. § (1)-(2) bekezdéseinek, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q) pontjaiban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia
[„…A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni. …]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolás benyújtása szükséges Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) - (7) szerinti felhívására.
- Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, és/vagy az alkalmasság igazolására a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt.
- A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont tekintetében nem kell igazolást / nyilatkozatot benyújtani, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi.
- Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
- A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.
- A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét:
A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás megindításának, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően a becsatolt nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az Eljárást megindító felhívás VI.4) pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására.
A kizáró okok tekintetében az Eljárást megindító felhívás megküldésénél [Eljárást megindító felhívás VI.4)] nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat kell az ajánlathoz csatolni.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelménye tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, legjelentősebb, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ szerint meghatározott formában benyújtott nyilatkozat vagy igazolás szerint, az alábbi tartalommal: - a szerződést kötő másik fél neve és címe; - referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím); - a szerződés (szolgáltatás) tárgya; - a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hó/nap-tól – év/hó/nap-ig); - a teljesített mennyiségi adatok; -
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot,amely alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben az ismertetett szolgáltatás teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő közös ajánlattevő tagjaként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során. M2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az Ajánlattevőnek megfelelően kitöltve be kell nyújtania a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről”, továbbá megfelelően kitöltve be kell nyújtania a „Nyilatkozat a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról” című mellékletet. M2/1, M2/2: Az ajánlatban ismertetésre kerülő szakemberek tekintetében az ajánlatban csatolni kell: - a szakemberektől származó, képzettségét, szakmai
tapasztalatát, gyakorlatát bemutató, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat úgy, hogy az önéletrajzokból egyértelműen derüljenek ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberekkel szemben támasztott alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelőség, - a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben - a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát. A szakmai tapasztalat ismertetését az önéletrajzban év/hónap bontásban, valamint
kezdő és befejező időpont szerint szükséges részletezni. Ahol a szakmai gyakorlati idő vonatkozásában, időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott a szakmai önéletrajznak a szakmai gyakorlat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai gyakorlat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi munkák időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai gyakorlat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, azaz ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai gyakorlat nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati időként. Az önéletrajzból
egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
M2/3: Az alkalmasság igazolására a vezetői engedély és a PAV1 alkalmasságot igazoló okirat valamint a gépkocsivezető rendelkezésre állási nyilatkozata szükséges. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (7), illetve (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza. Ajánlatkérő az M1)-M2) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében, továbbá az M1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 éves (36 hónap) időtartamon belül, - legalább egy db, - minimum 12 hónapon keresztül folyamatosan és szerződésszerűen teljesített, - minimum 16.000 fő lakosságú - háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven ( 72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A.§-ban foglaltak alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M2/1)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik - legalább 1 fő, - a 4/2000. (II.25.) Eü.M. rendelet 11.§ (9) bekezdésében meghatározott képzettséggel és - legalább 5év (60 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkező orvossal.
M2/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik - legalább 1 fő ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt szakemberrel aki legalább 3 év (36 hónap) orvosi ügyeleten eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2/3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik - legalább 1 fő, - érvényes PAV1 minősítéssel, rendelkező gépkocsivezetővel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az
együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 4.000.000.-Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Ajánlatkérő 11600006-00000000-30175723 számú pénzintézeti számlájára teljesítendő,
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték nyújtására irányadó a Kbt. 54. § (4)-(7) bekezdései. A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése ((54. § (4) bekezdése )) esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdésében, valamint a 73. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározottak alapján teljesítendő,
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlattételi határidővel. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradni az ajánlati kötöttség időtartama alatt. Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség lejárata munkaszüneti napra esik, úgy a Kbt. 48. § (1) és (3) bekezdése alapján a kötöttség a következő munkanapon jár le. Figyelemmel arra, hogy az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényesnek kell lennie, így a biztosítéknak a lejárat napján 24:00 óráig kell érvényesnek lennie. Az ajánlatban be kell nyújtani a biztosíték teljesítését igazolódokumentumot: átutalási bizonylat, bank vagy biztosító által vállalt garancia nyilatkozat vagy biztosító által kiállított kötelezvény. Az ajánlati biztosíték adott esetben megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A jelen közbeszerzés finanszírozása a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő finanszírozásából és az ajánlatkérő által biztosított kiegészítő finanszírozásból történik. A nyertes ajánlattevőnek a szolgáltatás finanszírozására közvetlenül a NEAK-kal kell szerződést kötnie, a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján. Az ajánlatkérő hozzájárul ahhoz, hogy a nyertes ajánlattevő a NEAK-al finanszírozási szerződést megkösse.
A Megbízó szerződéses szerinti megbízási díjat, havonta utólag, átutalással, 30 napos fizetési határidő figyelembe vételével fizeti meg Megbízott részére, a teljesítést követően havonta benyújtott és Megbízó által leigazolt számla alapján, a Megbízott fentebb megjelölt bankszámlájára. Megbízó előleget nem fizet. A teljesítés igazolásának feltétele,
hogy Megbízott a számlájához csatolja a NEAK előírásai alapján kötelezően használt informatikai rendszerből letöltött tárgyhavi statisztikai adatait a betegforgalomról.
A benyújtott számla ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően - átutalással - történik figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseit. A részletes szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A nyertes ajánlattevő ( az önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján)lakosságszám-arányosan állítja ki havonta a számlát az orvosi ügyeletben résztvevő települések irányába külön-külön.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozásának lehetőségét kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény; - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény; - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet; - Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.11.) ESzCsM. rendelet; - Az
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet; - Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló
18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet; - Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás az EKR-ben történik a Kbt. 68. §-ában foglaltaknak és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltaknak
megfelelően.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 4000000
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11600006-00000000-30175723
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték nyújtására irányadó a Kbt. 54. § (4)-(7) bekezdései. A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése ((54. § (4) bekezdése )) esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg.Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdésében, valamint a 73. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározottak alapján teljesítendő. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Folytatás: VI.3.12) További információk pontban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. ár szempont: fordított arányosítás, 2. Minőségi szempont: sorba rendezés majd a fordított arányosítás módszere. Részletesen a dokumentációban került rögzítésre.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatot és annak részét képező dokumentumokat kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani.
2. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja.
3. Ajánlatkérő az ajánlatok összeállításához a Kbt. 57. § (1) bek. szerinti tartalommal Közbeszerzési Dokumentumokat és annak részeként a 424/2017.(X.19.) K.r. szerinti űrlapokat bocsát rendelkezésre az EKR-ben. Az ajánlat elkészítésére a Kbt.66.§ (1) bek. irányadó.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt.66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatát .
5. Az ajánlatban az erre szolgáló űrlapon ki kell tölteni a felolvasólapot a Kbt.68.§ (4) bek. szerinti tartalommal.
6. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b ) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben ajánlattevő a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t az ajánlat benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy erre vonatkozóan is nyilatkozni kell.
7. Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek. szerint is nyilatkoznia kell.
8. A 321/2015. (X.30.) K.r.13. §-ra tekintettel ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 9. Az ajánlattevőnek, adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a nyilatkozatot aláíró(k) cégjegyzésre jogosult(ak ) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit egyszerű másolatban. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.
10. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
11. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Ez esetben az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást.
12. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon (az EKR-ben erre szolgáló funkció használatával) elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai szerint.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e)pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
14. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet előírásai szerint kell eljárni.
15.FAX: Tóth Róbert Miklós lajstromszám:00046
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) pont folytatása: . Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlattételi határidővel. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradni az ajánlati kötöttség időtartama alatt. Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség lejárata munkaszüneti napra esik, úgy a Kbt. 48. § (1) és (3) bekezdése alapján a kötöttség a következő munkanapon jár le. Figyelemmel arra, hogy az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényesnek kell lennie, így a biztosítéknak a lejárat napján 24:00 óráig kell érvényesnek lennie. Az ajánlatban be kell nyújtani a biztosíték teljesítését igazolódokumentumot: átutalási bizonylat, bank vagy biztosító által vállalt garancia nyilatkozat vagy biztosító által kiállított kötelezvény.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges