Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11773/2020
CPV Kód:45212200-8
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:Cegléd, Malomtó szél 35, 2700
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Istvánmezei Út 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Norbert
Telefon: +36 14714100
E-mail: norbert.kovacs@mnsk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000482312020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000482312020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KEHOP Cegléd Judo Központ
Hivatkozási szám: EKR000482312020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Cegléd Judo Központ gépészeti rendszerének energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, a projekt egymásra épülő egymással összefüggő elemei, organizációban nem választhatóak el egymástól, a részekre bontás a gazdasági ésszerűséggel ezért nem összeegyeztethető. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű. A tervezett energetikai korszerűsítés egy műszaki-kivitelezési egységet képez, 1 ingatlanon valósul meg. Ajánlatkérő egységes műszaki tervdokumentációval rendelkezik, a kivitelezés egy helyszínen történik.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: KEHOP Cegléd Judo Központ
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
További tárgyak:45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Cegléd, Malomtó szél 35, 2700
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett munkák építési engedélyhez kötött tevékenységet nem tartalmaznak.
Cegléden elhelyezkedő Judo Központ fűtött alapterülete 2886 nm KEHOP beruházás keretei között, a meglévő épületgépészeti-, valamint épületvillamossági rendszerek bővítését végezzük el a tervdokumentációk alapján.
Az ingatlanon üzemelő épület fűtése és használati melegvíz ellátása földgázüzemű kazánokról történik, kiegészítésképpen telepítésre kerül talajszondás hőszivattyús rendszer. A kútszondák dupla „U” csöves kialakítású, egyenként 100 méter mélységű szondák, melyek külső aknában kerülnek összegyűjtésre, melyből 30 darabot telepítünk a létesítmény mellett. Energia kinyerésére víz-víz üzemű hőszivattyúk kerülnek beszerelésre, melyek 61-61 kW hőteljesítményt képesek előállítani.
A megújuló energiafelhasználás másik részét a napelemek által előállított villamos energia képezi. A napelemrendszer az épület tetején kap helyet, így nem csökkentjük az ingatlan mellett található zöldfelület méretét. A villamos teljesítményt a 148 darab, egyenként 305 Wp-es, polikristályos napelem biztosítja, aminek összes teljesítménye 45,14 kW.
A részleteket a közbeszerzési dokumentumok, műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalmazza.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. Korm. rend. 46. § (3) szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. AK az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti.
A műszaki dokumentumokban feltüntetett anyagok, berendezések a beszerzés tárgyának megkövetelt jellemzőinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében kerültek megjelölésre, a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést a megnevezések mellé kell érteni, AK az egyenértékű teljesítést elfogadja, részletek a röv. nélk. AF-ben és KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
2 3. Az M.2.1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
3 4. Az M.2.2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékk. nélkül / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 540
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.12 azonosító számú
II.2.13) További információ
A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 450. nap. Felek rögzítik, hogy a Rendezvényekre tekintettel a Befejezési Határidő legfeljebb azon napok számával hosszabbodik meg, melyeken Rendezvényekre tekintettel a Munkaterület nincs a Vállalkozó birtokában azzal, hogy a Befejezési Határidő a munkaterület átadását követő 540 napnál nem lehet később.
A KEHOP-5.2.12.
esetében a lehetséges támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a, a finanszírozás módja utófinanszírozás.
kötbérterhes részhatáridők: i. a gépészeti kivitelezés keretében megvalósuló szellőzés szerelés munkanem munkakezdésének
bejelentésének a Műszaki Ütemtervben megjelölt időpontja; ii. a gépészeti kivitelezés keretében megvalósuló szellőzés szerelés
munkanem befejezése: a munkakezdést követő hatvan (60) nap. 322/2015 (X. 30.) KR (Étv.) Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 191/2009 (IX.15.) KR ez építőipari kivitelezési tevekénységről; 4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM
. együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi
követelményekről Ajánlatkérő a II.2.7 pontban munkanap alatt naptári napot ért. II.2.5) Értékelési szempontok Ár szempont,
Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF) II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk Projekt
száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.12 azonosító számú „Állami tulajdonú sportlétesítmények energetikai fejlesztése tárgyú”
projekt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában nem vehet részt az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés, valamint a 62. § (2) bekezdés hatálya alá esik.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerinti, ajánlatban benyújtandó nyilatkozatok / igazolások ismertetése:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) egyszerű nyilatkozatot kell tennie ajánlatában.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés).
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia ajánlattevőnek, a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban kell a részletes adatokat megadni.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti -korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált -egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bek. szerint a formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlatban be kell nyújtani a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).
Irányadó a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése és Kbt. 64. §-a (öntisztázás).

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1.
A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) alapján ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzettség vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek A nyilvántartásban szereplés tényét - abban az esetben, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen lehetőség - a nyilvántartás kivonatának vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtására kizárólag a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján kerül sor.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a
Kormányrendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia. Igazolás az ajánlatban: Egyszerű nyilatkozat benyújtásával. Elfogadott a
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, azaz nem szükséges részletes adatok megadása. Az előírt feltételek szigorúbban a minősített
ajánlattevőkre előírtaknál, az igazolás KR V. Fejezetében előírtak szerint váltható ki minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel
. Kbt. 69.§ szerinti igazolások: Benyújtandó AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet P1) az előző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nyilatkozat a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munkák) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az
adatok rendelkezésre állnak. (Kbt.65.§(1)a, Kormányrendelet 19.§(1)c)Elegendő azon év(ek) adata(i) megadása, amellyel a megfelelést
igazolni kívánja(k). Ha a gazdasági szereplő, a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kormányrendelet 19.§(3) szerint járhat el. Amennyiben az előírt alkalmassági
feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt.
65.§(7)-(8) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott –
általa igazolandó –alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3)) Alanyi kör: III.1.1/P1)
pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők (Kbt.65.§(6) együttesen is megfelelhetnek. A gazdasági szereplők közül
elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz. Az előírt alkalmassági
feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül
(Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11)). Fogalommagyarázat: Magasépítési munka: minden olyan építési beruházási tevékenység, mely magasépítési
létesítmények (Lakóépületek, Középületek, Közhasználatú épületek, Ipari épületek, Mezőgazdasági épületek) kivitelezésére (építés,
felújítás, rekonstrukció) irányul, valamennyi a létesítmény rendeltetésszerű használatához szükséges, kapcsolódó szakági
tevékenységgel együtt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Minimumkövetelmények:
Alkalmas az ajánlattevő, ha
P1) rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg összesen legalább 50.000.000,- Ft mértékű beszerzés tárgya szerinti (magasépítési munkák) tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (a nyilatkozat részenként csatolandó, az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges). A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő az előzetes igazolási szakaszban nem veszi figyelembe és nem bírálja el az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelő tartalmú – nyilatkozatot, dokumentumot. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján - amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg - az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti felhívására köteles benyújtani. M/1 Az ajánlattevőnek (illetőleg a Kbt. 65. §
(6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetnek) az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) teljesített referenciák esetében szerződést kötő másik fél által adott igazolást hivatkozással a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ára és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjára.
Kérjük az igazolás során bemutatni az építési beruházás tárgyát (úgy, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen) és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját: év, hó, nap pontossággal) és helyét, továbbá a nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, figyelemmel a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésére, valamint az M/1 alkalmassági követelmény tartalmára.
M/2.1. és M/2.2.
Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: — a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra, — a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (a szakmai tapasztalatot év/hónap pontossággal szükséges feltüntetni), olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen, — a végzettséget, vagy képzettséget igazoló dokumentumok, — a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján abban az esetben is köteles érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, amennyiben az ajánlattevő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1, M2, alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmas az AT, ha felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 1 500 m2 nettó alapterületű nem lakás céljára szolgáló ingatlan kivitelezési (építési, vagy felújítási, vagy rekonstrukciós) munkára vonatkoztak.
Az előírt referencia követelmény több szerződéssel is teljesíthető. Nem lakás céljára szolgáló ingatlan alatt Ajánlatkérő a következőt vagylagos funkciókat érti: amely kizárólag ipari, építőipari, mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, honvédelmi, rendészeti, művelődési, oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, jóléti és más gazdasági célra szolgál. AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja. AK felhívja AT figyelmét, hogy öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A felhívás feladásának napja: AF VI.4. pontjában meghatározott időpont
M2) Alkalmas az AT, ha bevon a teljesítésbe legalább:
M2.1 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges szakképesítéssel (vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2.2 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület” „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges szakképesítéssel (vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Amennyiben rendelkezik az előírt jogosultsággal ajánlattevő, úgy szíveskedjenek nyilatkozatban erre vonatkozóan a kamarai elérést bemutatni, ezen túlmenően ajánlatkérő ellenőrzi a jogosultság meglétét, a 321/2015. § (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) szerint. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
Amennyiben a szakember a 266/
2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtt is rendelkezett jogosultsággal a 244/2006. (XII .5.) Korm. rendelet vagy még korábbi jogszabály szerint, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat a korábbi névjegyzékbe történő bejegyzés időpontjában már megállapításra kerül. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő -amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. Ajánlatkérő az előírt jogosultságokkal egyenértékű jogosultsággal történő megfelelést is elfogadja. Egy szakember egy pozícióra jelölhető.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap napi 0,5 %-a, legfeljebb a nettó Vállalkozói díj 20 %-a.
A Ptk 6:186. § (1) bekezdése alapján, meghiúsulási kötbér. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Vállalkozói díj 25 %-a.
Teljesítési és jótállási biztosíték és további feltételek a szerződéstervezetben írtak szerint.
Jótállás ajánlattevő ajánlata szerint (minimum 24 hónap).
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A számlázás módját a szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését/részteljesítését követően, az igazolt teljesítés/részteljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be.
Előleg: a teljes nettó Vállalkozói Díj 30 %-a. Az Előleg elszámolására a négy egyenlő részletben a részszámlákban kerül sor. A Megrendelő 4 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja
A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi, igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében átutalással történik, a Kbt. 135. § (1); (5)-(6) bekezdésében valamint és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, hivatkozással a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. § rendelkezéseire.
Finanszírozási feltételek
Ajánlat, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
Jogszabályok:
- Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(7)
- 322/2015 (X.30) Kr. 30-32/A.§
- Ptk. 6:130.§(1)-(2)
- 2017. évi CL. tv.
- 2007. évi CXXVII. tv.
- 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Kbt. 27/A.§ -ára. Az ellenszolgáltatás teljesítésnek feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Késedelmi kötbér: alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap napi 0,5 %-a, legfeljebb a nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A Ptk 6:186. § (1) bekezdése alapján, meghiúsulási kötbér. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Vállalkozói díj 25 %-a. Teljesítési és jótállási biztosíték és további feltételek a szerződéstervezetben írtak szerint. Jótállás ajánlattevő ajánlata szerint (minimum 24 hónap). Az Előleg Visszafizetési Biztosíték: mértéke a teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg feletti összeggel azonos. Jótállási biztosíték: a Szerződés szerinti teljes nettó Vállalkozói díj 2 %-a Teljesítési biztosíték: a Szerződés szerinti teljes nettó Vállalkozói díj 2 %-a
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§ és a 424/2017. Kormány rendelet 15.§ alapján

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Kbt. 53.§ (6) bek. alapján Ajánlatkérő a beruházás támogatására irányuló igényt kíván benyújtani a KEHOP 5.2.12 azonosító számú projekt keretében Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadása esetét .......
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: nincs korlátozás
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Értékelés módszere: 1. szempont: fordított arányosítás; 2-4. szempont: arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. AK a Kbt. 35. § (8)-(9) alapján nem teszi lehetővé és nem követeli meg közös AT által a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozását.
2. Ajánlati biztosíték: ajánlatkérő nem ír elő.
3. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint, azzal, hogy a Kbt. 114.§ (6) alapján Ajánlatkérő ésszerű határidő alatt 2 munkanapot ért, vagyis a kérdéseket is ezen határidő előtt szükséges megküldeni.
4. helyszíni bejárás 2020. július 7. 10:00 találkozó: Cegléd Judo Központ előtt. A résztvevők névsorát 2 munkanappal korábban EKR egyéb kommunikáció cselekmény formájában kérjük megküldeni.
5. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással igazolási módokkal, az ellenőrzés
tűrésével kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
6. Ajánlattevőnek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó: a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát, vagy két tanú aláírásával ellátott igazoló dokumentum; b. vagy – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
7. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó: cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás.
8. Közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.
9. FAKSZ: dr. Orbán Krisztina (lsz: 00367)
10. AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontot.
11. A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. §-a szerint az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a szerződés szerinti kivitelezési tevékenységet - magasépítési kivitelezés - magába foglaló, összkockázati típusú vagyon- és felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévőt a jelen szerződésre kiterjeszteni és azt a szerződés teljes időtartama alatt érvényben tartani. Ennek hiányát az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§ (4) szerint jár el. A megkötött biztosítás akkor megfelelő, ha annak fedezeti összege eléri az évi. 90 millió forint, káreseményenként pedig 50 millió forint összeget. Részletek a KD-ben. 19. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
30. § (4) bekezdése szerint AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
12. AK fokozottan felhívja AT figyelmét a Kbt. 138. §-ában foglaltakra.
13. Az eljárás nyelve magyar, erre tekintettel, amennyiben a beadandó igazolások nem magyar nyelvűek, akkor a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is csatolni kell.
14. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.
15. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak. AK valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg AT-k részére. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek úgy megadni, hogy AK nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz.
16. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
17. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli.
18. Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni a jelen felhívásban meghatározott kivételekkel. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelentheti (de a Kbt. 71. §-a szerint hiánypótlás), melyért a felelősség az AT-t terheli.
19. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.
20. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) alapján szakmai ajánlatot kér be AK, melynek részei: az árazatlan költségvetés(eke)t kitöltve (beárazva), szakember bemutatása és a többlettapasztalat megjelölése (ezek nem hiánypótolhatóak). Szakmai ajánlat alátámasztásaként a többlettapasztalatot bemutató önéletrajzot csatolni szükséges az
ajánlathoz. Amennyiben az első ajánlat nem tartalmazza a többlettapasztalat értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét, akkor annak hiánypótlására nincs lehetőség. Ezzel összhangban az önéletrajz hiánypótlására lehetőség van.
21. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
22. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció ellentmondásban van egymással, úgy a felhívásban foglalt rendelkezések az irányadóak!
Folytatás: VI.3.1
) Feltételes közbeszerzés Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: ... vagy az igényeltnél
kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ehhez
igazodik a szerződés tervezetben található ún. felfüggesztő feltétel (Ptk. 6:116.§).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges