Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:12253/2020
CPV Kód:50700000-2
Ajánlatkérő:Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Teljesítés helye:Budapest, Piliscsaba
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Profi-Team Service ft.
Ajánlatkérő típusa:Oktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13960533
Postai cím: Szentkirályi Utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrődi Katalin
Telefon: +36 13275972
E-mail: szendrodi.katalin@ppke.hu
Fax: +36 13180507
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ppke.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Oktatási intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Felvonók rendszeres karbantartása és eseti javítás
Hivatkozási szám: EKR000048772020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50700000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által használt épületekben található felvonók rendszeres karbantartása és eseti javítása keretszerződés keretében a műszaki leírásban található karbantartási tervnek megfelelően.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Felvonók rendszeres karbantartása és eseti javítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50700000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU12 A teljesítés helye: Budapest, Piliscsaba
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretszerződés keretében nettó 35 000 000,- Ft keretösszeg erejéig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által használt épületekben található felvonók rendszeres karbantartása és eseti javítása.
Felvonók:
- JÁK/BTK helyszínen 4 db lift (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.)
- BTK helyszínen 1 db lift (2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.)
- BTK helyszínen 2 db lift (1088 Budapest, Mikszáth tér 1.)
- HTK helyszínen 3 db lift (1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.)
- ITK helyszínen 3 db lift (1083 Budapest, Práter u. 50/A)
A felvonók pontos típusát és műszaki jellemzőit a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat tartalmazza.
A karbantartás keretében Vállalkozó köteles a felvonók jogszabályok, szabványok, illetve gyártók által előírt rendszeres a karbantartás során felfedezett valamennyi hibát valamint a karbantartási ciklusok között felfedezett azonnali intézkedést nem igénylő hibákat kijavítani a Megrendelővel előre egyeztetett időpontokban (a továbbiakban: karbantartás). A karbantartás keretében Vállalkozó köteles esetleges jogszabályváltozások esetén tájékoztatást adni az Ajánlatkérő (Megrendelő) részére a jogszabályváltozás tényéről, és ezzel összefüggésben (a jogszabályváltozásra tekintettel szükséges) oktatást tartani. A karbantartás keretében végzett munkákról Vállalkozó az adott karbantartási feladat befejezésekor köteles Megrendelőnek aláírásával ellátott munkalapot (vagy azzal egyenértékű dokumentumot) átadni, amely tartalmazza az elvégzett munka leírását, esetlegesen felhasznált/beépített alkatrészeket, ezek ellenértékét, továbbá a munka elvégzésére fordított munkaórákat és a kiszállások számát, valamint a karbantartás kapcsán, különösen az adott felvonóra vonatkozó garancia (jótállás) fenntartásához szükséges, kötelezően rögzítendő egyéb adatokat, körülményeket.
A karbantartás felvonók esetében tartalmazza:
=a géphelyiség(ek) és az aknasüllyeszték(ek), valamint a felvonóegységek tisztántartását,
=az alkatrészek, berendezések kenését,
=az olajszintek ellenőrzését, szükség szerinti utántöltését,
=a műszaki és biztonságtechnikai, az inspekciós és funkciós ellenőrzéseket,
=a be- és után állításokat,
=a jelzés-, világítási izzók és fénycsövek cseréjét,
=az éves biztonsági revíziós karbantartást,
=a biztonsági berendezések ellenőrzését és beállítását,(ajtó- és reteszérintkezők, leállító érintkezők, állítókapcsolók, vészjelző- és vész-végállás kapcsolók), éves revíziós jelentés elkészítését.
A karbantartási feladatok elvégzésére a Megrendelővel előre egyeztetett időpontokban, havonta 1 (egy) alkalommal kerül sor. Karbantartási alkalmak között maximálisan a vonatkozó jogszabályban előírt 35 (harmincöt) naptári nap telhet el.
Vállalkozó a Megrendelőnél őrzött felvonókönyv(ek)be a karbantartási kiszállások során elvégzett munkát és észrevételeket bejegyezi, az(oka)t aláírásával ellátja.
Amennyiben a Felvonókkal kapcsolatos hatósági ellenőrzés olyan megállapítás(oka)t tesz, amelyek az előírt/megfelelő karbantartás hiányából erednek, Vállalkozó térítésmentesen megszünteti, elhárítja az észrevételezett problémákat, hiányosságokat.
Vállalkozó a Felvonók korábbi karbantartóival lefolytatott átadás-átvételi eljárás lezárását követően haladéktalanul köteles átadni Megrendelő számára egy, a Vállalkozó által összeállított ún. checklistet, a Karbantartás során végzendő munkafolyamatok leírását. Vállalkozó köteles a checklistet a Megrendelő által bejelentett változások alapján naprakészen tartani, a módosított checklistet Megrendelőnek a módosítást követően haladéktalanul megküldeni.
Javítási szolgáltatások:
Feladat: az 1. tételben felsorolt felvonók terv szerinti karbantartáson túli, eseti meghibásodásainak kijavítása.
Egész évben 24 órás ügyeletet fenntartása szükséges a vállalkozó részéről, valamint hogy hibabejelentés esetén – a hibabejelentéstől számított – 4 órán belül megkezdi a hibaelhárítást.
A javítási munka esetén a szükséges anyagot a Vállalkozónak kell biztosítania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06458 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Felvonók rendszeres karbantartása és eseti javítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Profi-Team Service ft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29698453
Postai cím: Ady Endre Utca 11.
Város: Piliscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2081
Ország: Magyarország
E-mail: liptaigyongyi@gmail.com
Telefon: +36 302127700
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12037458213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Profi-Team Service ft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29698453
Postai cím: Ady Endre Utca 11.
Város: Piliscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12037458213

Hivatalos név: Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29849620
Postai cím: Budafoki Út 60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10392380243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A szerződés végleges összértéke: A tárgyi eljárás keretszerződés megkötésére irányult. A keretszerződés keretösszege: nettó 35 000 000 HUF.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges