Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:12271/2020
CPV Kód:51511400-1
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:HU12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LogmediX Kft.
Ajánlatkérő típusa:Kbt.5.§(1)bek.c) pont sz. költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolárovits Katalin
Telefon: +36 14651800
E-mail: kolarovits.katalin@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt.5.§(1)bek.c) pont sz. költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Robottargonca rendszer karbantartása, javítása.
Hivatkozási szám: EKR001066942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51511400-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretszerződés 3 évre karbantartási szolgáltatás elvégzésére negyedévenkénti gyakorisággal, javítás folyamatosan, felmerülő igény szerint nettó 55 200 000.- Ft értékben.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 55200000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Robottargonca rendszer karbantartása üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51511400-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: MHEK Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés nettó 55 200 000.- Ft értékben: karbantartási és javítási szolgáltatás a karbantartáshoz, javításhoz szükséges fogyóanyag és alkatrész biztosításával. Szükség esetén a fellépő cserealkatrész igény szolgáltatását (a cserealkatrészek opcionálisan kerültek megadásra, az áraik nem részei az ajánlati átalány árnak.) A karbantartási munkákat a folyamatos üzemeltetésre tekintettel negyedévente 1 alkalommal kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opciós ajánlat nem része a felolvasólapon szerepeltetett átalánydíjas ajánlati árnak.
Az opcionális ajánlatot egy-egy termékre kéri Ajánlatkérő megadni. Ajánlatkérő az opciós termékekből a felmerülő igény szerinti mennyiséget rendeli meg a szerződés teljesítése folyamán.
PC új (fedélzeti számítógép) 1 db,
Motorvezérlés 1 db,
Kormányzás vezérlés 1 db,
Emelés vezérlés 1 db,
Kommunikáció átalakító készlet 1 db,
Motor encoder 1 db,
Oldalkerék encordr 1 db,
Sonar-Bero ultrahangos érzékelő 1 db,
Zenith ZLS120185 akku 1 db,
Murr biztonsági relé 1 db,
Töltőrelé 1 db.
A javítási szolgáltatáshoz kapcsolódó termékeket az ajánlattételkor érvényes HUF/EUR MNB középárfolyamon számított áron (a továbbiakban: „Opciós ár”) szállítja le adott esetben a Megrendelő részére az alábbi kitételekkel:
Gyártói árváltozás esetén Vállalkozó az Opciós ártól maximum 10 %- ban térhet el felfelé. 10 %-ot meghaladó árváltozás esetén a Felek az esetleges árváltozás tekintetében egyeztetéseket folytatnak le.
Amennyiben az Opciós ártól a gyártói ár lefelé változik, abban az esetben Vállalkozó az új árat automatikus érvényesíti Megrendelő irányában.
Ajánlatkérő a „Javítási szolgáltatáshoz kapcsolódó termékek”-et nem köteles a szerződés hatálya alatt megrendelni. Ajánlattevő egyben kijelenti, hogy ezen termékek esetén a meghatározott egységáron biztosítja a terméket Megrendelő részére.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 113 - 275014
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Robottargonca rendszer karbantartása üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LogmediX Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67133062
Postai cím: Vasvári Pál Utca 37 81528
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1155
Ország: Magyarország
E-mail: bela.nyers@logmedix.hu
Telefon: +36 209528066
Internetcím(ek): (URL) www.logmedix.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55200000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
18. § A 26. § (3) bekezdése, a 27. § (3) bekezdése, a 31-32. §-ai, és a 34. § (4) és (8) bekezdései szerinti, eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban az ajánlatkérő köteles feltüntetni a következő adatokat:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét);
Logmedix Kft. 1155 Budapest, Vasvári Pál u. 37. Adószám: 14879537242
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
Logmedix Kft. 1155 Budapest, Vasvári Pál u. 37. Adószám: 14879537242
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Székhelyen üzemeltett robottargonca rendszer a Magyar Honvédségen belül a Honvédkórházban egyedileg került kialakításra a SWISSLOG – Telelift Gmbh kivitelezésében a Telelift Transcar vezető nélküli szállítórendszer, melyet kifejezetten kórházi konténerek szállítására fejlesztettek ki. Az LTC 2 típusú robottargonca elvégzi a napi ki- és visszaszállítási feladatokat a kiszolgáló területek (mint konyha, gyógyszertár, tisztatextil és Steril anyagraktár) és az egyes felhasználóhelyek (kórházi osztályok, célállomások) között. 51 küldő és 60 fogadó állomás került telepítésre a 2500 m hosszúságú útvonalon.
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ a Telelift Transcart használ, ami egy olyan vezető nélküli szállító jármű, melyet kifejezetten kórházi konténerek szállítására fejlesztettek ki Németországban. A kiépített szállítórendszer az LTC2-FTS robottargoncákból és a Transcar irányítási rendszerből, valamint a szükséges támogató eszközökből áll. A robottargoncák irányítását egy központi vezérlő számítógép végzi a betáplált paraméterek alapján. Ez irányítja az összes jármű mellett az olyan perifériás egységeket is, mint a tűzgátló ajtók, a felvonók és a teherátrakó állomásokat. A Transcar elvégzi a minden napi szállítási feladatokat a küldő állomások (konyha, gyógyszertár, textil és steril anyagraktár) és az egyes felhasználó helyek (kórházi osztályok, célállomások) között oda-vissza. A rendszerrel elvégzett szállítás statisztikai adatok alapján: 380 célfeladat 2500 méter hosszú útvonalon, 91 db küldő és fogadó állomás között, nyolc robot targoncával történik. A szállítások rendszeresen, előre meghatározott menetrend szerint történnek. A szállítási tervet a központi vezérlőben, a TCMS-központban állítják össze és irányítják. Akár minden nap új program alkalmazható. A TCMS-központ a szállítási feladatok irányítása mellett figyeli a rendszerelemeket, az üzemeltető számára pedig grafikus információt biztosít a szállítójárművek helyzetéről. A rendszer által összegyűjtött adatokat különböző szempontok szerint lehet kiértékelni és statisztikát készíteni belőlük. A rendszer segítségével nyomon követhető minden lift, ajtó, robot mozgása, a szállítások kezdő és célpontjai a tűzjelzések, ezekből az adatokból készíthetők a különböző statisztikák. A TCMS-központ minden járművel rádiókapcsolatban áll egy kábelnélküli helyi hálózaton (WLAN) keresztül. A szállítási feladatok kiosztása és a közlekedés szabályozása ezen keresztül történik. A szállítás lebonyolítása önállóan folyik a Transcar LTC 2-vel, a jármű fedélzeti számítógépében a célállomáshoz vezető út adatai tárolva vannak. A szükséges lifthasználatot és a csukott ajtók kinyitását a szállítójármű jelzése alapján a TCMS-központ egyezteti és hajtja végre. Az előzőekben ismertetett vezérlési feladatokat és különféle statisztikákat készítő szoftver a SWISSLOG – Telelift Gmbh szellemi terméke, melybe beavatkozási, módosítási lehetőség a felhasználó részéről nincs.
A robotok karbantartása a gyári előírások szerint Ajánlattevővel folyamatosan történik, a használhatóság érdekében. A működéshez szükséges fő egységeket (valamint további, a Swisslog által kifejlesztett és gyártott vagy gyártatott alkatrészeket) csak a német gyártótól lehetséges beszerezni, mert egyéb más gyártótól funkciójában, működésében hasonló alkatrészek nem csere szavatosak. A robottargonca rendszer karbantartást szükséges negyedévente elvégezni, a karbantartás nélkül nem garantálható a megbízható, folyamatos belsőszállítás.
Ajánlattevő kizárólagosan jogosult végezni a SWISSLOG AGV LTC2 rendszer rendszeres szervízelését, karbantartását és hibaelhárítását .