Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:12391/2020
CPV Kód:71500000-3
Ajánlatkérő:Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jelmez-Art Kft.;Jelmez-Art Kft.
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: AK16368
Postai cím: Andrássy út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr.Kiss Dóra
Telefon: +361814 7169
E-mail: kozbeszerzes@opera.hu
Fax: +361 8147492
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opera.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.opera.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére színházi jelmezek kivitelezése, szállítása és kapcsolódó szolgáltatások ellátása tárgyában
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71500000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére színházi jelmezek kivitelezése, szállítása
és kapcsolódószolgáltatások ellátása tárgyában az alábbi részek szerint:
1. rész: Férfi színházi jelmezek kivitelezése, szállítása és kapcsolódó szo lgáltatások ellátása
2. rész: Női színházi jelmezek kivitelezése, szállítása és kapcsolódó szolgáltatások ellátása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 27337000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére férfi színházi jelmezek kivitelezése, szállítása éskapcsolódó szolgáltatások ellátása tárgyában
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71500000-3
További tárgyak:98393000-4
50830000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház Budapest közigazgatási területén található
épületébenés telephelyein használni kívánt férfi színházi jelmezek teljes körű kivitelezésére, szállítására, valamint akapcsolódó
egyéb szolgáltatások elvégzésére az alábbiak szerint:
Ingek:
Klasszi kus.
Szmoking.
Zsabós.
Selyem.
Népi.
Renes zánsz.
Rokokó.
Bő ujjú p araszting.
Csipkés, romantiku s.
Sportos.
Mellénye k:
Klasszikus öltöny mellény.
Szegett.
Rokokó.
Barokk.
Népi.
Zsinó ros.
Hímzett.
Applikált .
Lájbi.
Nadrá gok:
Klasszikus öltöny nadrág.
Rokokó/barokk térdnadrá g.
Breeches.
Népi.
Kantá ros.
Rövid.
Csikós .
Csizma nadrág.
Overáll.
Lakk na drág.
Puláder.
Felsőruh ák:
Klasszikus fe löltő.
Rokokó.
Barokk.
Zakó.
Szege tt zakó.
Redingot.
Derékban szabott hosszú.
Kapucnis köpeny.
Bunda.
Spence r.
Zsakett.
Bekecs.
Fehérne mű kiegészítő:
Spanyol gallér.
Reneszánszgall ér.
Modern klasszikus nyakkendő.
Esarp nyakkendő.
Spanyol öv.
Csokornyak kendő.
Plaszton.
Zsabó.
Rüss, f odorkiegészítés.
Papi öltözet:
Reverenda.
Papi cingulu s.
Papi gallér.
Papi stóla.
Övsál.
Papiruh a.
Talár.
Mode rn katonai öltözet:
Pantalló.
Katonai i ng.
Zubbony.
Katonai d zseki.
Katonai mellény .
Katonai kabát.
I. világháborús katonai öltözet:
Pantalló.
Katonai i ng.
Zubbony.
Katonai k abát.
II. világháború s katonai öltözetek:
Pantalló.
Katonai i ng.
Zubbony.
Katonai k abát.
Huszár öltözet:
Zubbony, dolmá ny.
Mente.
Csizma nadrág.
Nemzeti öltözet ek:
Díszmagyar öltöny.
Atilla öltöny.
Bocskai öltön y.
Deák öltöny.
Zenekari öltö zetek:
Szmoking.
Frakk.
Övsál.
Mellén y.
Lampasz os nadrág.
Keleti típusú ruhák:
Hosszúkaftán.
Rövid kaftán.
Arab ing.
Disdasha.
Kabát és r áöltözés:
Rövid télikabát.
Hosszú télikabá t.
Ballon.
Pelerin.
Galléros pelerin.
Köpeny.
Uszályos köpeny.
Talár (ügyvédi, bí rói).
Kamásni.
Egyebek:
Egyéb, Aj ánlatkérő által előre nem bekategórizálható jelmezek.
Egy új produkció indulásánál a darab rendezője, illetve Ajánlatk érő felkér egy jelmeztervezőt a tervek elkészítésére. A
jelmeztervek elkészülte után, és a terv elfogadása előtt Ajánlatkérő jelmezkivitelezője készítegy árrészletezőt a
keretmegállapodásos eljárás Második Részében részes ajánlattevők részére megküldésre kerülő ajánlattételi felhívásban
meghatározott feltételek szerint. Ez magában foglalja a felhasználandó anyagok típusát, mennyiségét és minőségét. Az adott
produkció jelmezeihez szükséges anyagokat és kellékeket Ajánlatkérő biztosítja.
A felhasználandó anyagokat a jelmeztervező választja ki az Ajánlatkérő jelmezki vitelezőjével közösen egyeztetve. Az anyagokat
nyertes ajánlattevővel kötött Vállalkozási szerződés hatályba lépését követően Ajánlatkérő a szerződésben meghatározottak
szerint rendelkezésére bocsájtja, ajánlattevő a jelmeztervezővel történő folyamatoson egyeztetve megkezdi a jelmezek
gyártását.
A munkafo lyamat alatt ajánlattevő által a teljesítésbe bevont szabászok a jelmeztervezővel és ajánlattevővelegyütt lepróbálják a
jelmezeket. Egy jelmez elkészülte során egyszer mindenképp, de akár többször is le kell próbálni a jelmezeket, amelyeknek
legkésőbb a nyertes ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőre el kell készülniük.
A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama a latt köthető, és a keretmegállapodás alapján
beszerzett mennyiség ellenértéke nem haladhatja meg a keretmegállapodásban megadott keretösszeget, kivéve amennyiben
Ajánlatkérő lehívja az opciót.
A keretmegállapodás nettó 24 0 000 000 Ft + áfa keretösszegre + 30 % opcióra, azaz összesen nettó 312 000000 Ft + áfa
keretösszegre és/vagy 48 hónap időtartamra szól.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2.1. pontjában meghatározott szabász szakemberszakmai többlettapasztalata (a minimumkövetelményen (36 hónap) felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap)(hónap) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A keretmegállapodás nettó 240 000 000 Ft + áfa keretösszegre + 30 % opcióra, azaz összesen nettó 312 000 000 Ft + áfa keretösszegre és/vagy 48 hónap időtartamra szól.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Méretes Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság (8200 Veszprém, Kossuth u.
6.;adószám:10366521-2-19.)
Jelmez-Art Kft. (5000 Szolnok , Táncsics M. u. 13. fsz. 2.;adószám: 12786262-2-16;nyertes ajánlattevő)
Az Ár értékelési részszempontnál 70-as súlyszám került meghatározásra, mely „Nettó rezsióradíj (nettó Ft/óra)”értékelését
jelenti.

II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére női színházi jelmezek kivitelezése, szállítása éskapcsolódó szolgáltatások ellátása tárgyában
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71500000-3
További tárgyak:98393000-4
50830000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház Budapest közigazgatási területén található
épületébenés telephelyein használni kívánt női színházi jelmezek teljes körű kivitelezésére, szállítására, valamint akapcsolódó
egyéb szolgáltatások elvégzésére az alábbiak szerint:
Szoknya:
"A" vonalú .
Ceruza.
Körszok nya.
Loknis.
Hosszú , fodorral az alján.
Húzott derekú, paraszt.
Uszályos.
Kán-kán.
Flamenco .
Abroncsos alsószoknya.
Fodros alsószoknya.
Többrétegű alsószok nya.
Ajánlatkérő fenntartja a j ogot, hogy az általa a keretmegállapodás terhére a szoknyákat bélelt vagy béleletlenformában is
megrendelhesse.
Blúz:
Ingbl úz.
Paraszt.
Zsabós.
Felsőruh a:
Klasszikus szövetkabát.
Klasszikus kosztümkabá t.
Chanell kabát.
Pelerin.
1/2 pele rin
Köpeny.
Kapucnis köpeny.
Loden.
Lovagló .
Derékba n szabott, hosszú kabát.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, ho gy az általa a keretmegállapodás terhére a felsőruházatot bélelt vagy béleletlen formában vagy
zsebbel vagy anélkül is megrendelhesse.
Nadrág:
Rövid.
Ceruza .
Párhuza mos szárú.
Szoknyanadrág.
Ajánlatkérő fenn tartja a jogot, hogy az általa a keretmegállapodás terhére a nadrágokat zsebbel vagy anélkül,valamint gumis
derékkal vagy derékpántra dolgozott formában is megrendelhesse.
Ruhák:
Gótikus .
Reneszán sz.
Barokk.
Rokokó.
Empire.
Biderme ier.
20-as evek, charleston ruha
Kötényruha.
Ajánlatkérő f enntartja a jogot, hogy az általa a keretmegállapodás terhére a felsőruházatot bélelt vagy béleletlenformában is
megrendelhesse.
Egyebek:
Mellény.
Malomke rék gallér.
Mieder.
Kötény.
Panier.
Egyéb, Ajánlatkérő által előre nem bekategórizálható jelmezek.
Egy új produkció indulásánál a darab rendezője, illetve Ajánlatk érő felkér egy jelmeztervezőt a tervekelkészítésére. A
jelmeztervek elkészülte után, és a terv elfogadása előtt Ajánlatkérő jelmezkivitelezője készítegy árrészletezőt a
keretmegállapodásos eljárás Második Részében részes ajánlattevők részére megküldésrekerülő ajánlattételi felhívásban
meghatározott feltételek szerint. Ez magában foglalja a felhasználandó anyagoktípusát, mennyiségét és minőségét. Az adott
produkció jelmezeihez szükséges anyagokat és kellékeketAjánlatkérő biztosítja.
A felhasználandó anyagokat a jelmeztervező választja ki az Ajánlatkérő jelmezk ivitelezőjével közösenegyeztetve. Az anyagokat
nyertes ajánlattevővel kötött Vállalkozási szerződés hatályba lépését követőenAjánlatkérő a szerződésben meghatározottak
szerint rendelkezésére bocsájtja, ajánlattevő a jelmeztervezővel történő folyamatoson egyeztetve megkezdi a jelmezek gyártását.
A munkafolyamat alatt ajánlattevő által a teljesítésbe bevont szabászok a jelmeztervezővel és ajánlattevővel együtt lepróbálják a
jelmezeket. Egy jelmez elkészülte során egyszer mindenképp, de akár többször is le kell próbálni a jelmezeket, amelyeknek
legkésőbb a nyertes ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőre el kell készülniük.
A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján
beszerzett mennyiség ellenértéke nem haladhatja meg a keretmegállapodásban megadott keretösszeget, kivéve amennyiben Ajánlatkérő lehívja az opciót.
A keretmegállapodás nettó 24 0 000 000 Ft + áfa keretösszegre + 30 % opcióra, azaz összesen nettó 312 000000 Ft + áfa keretösszegre és/vagy 48 hónap időtartamra szól.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2.2. pontjában meghatározott szabász szakemberszakmai többlettapasztalata (a minimumkövetelményen (36 hónap) felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap)(hónap) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A keretmegállapodás nettó 240 000 000 Ft + áfa keretösszegre + 30 % opcióra, azaz összesen nettó 312
000000 Ft + áfa keretösszegre és/vagy 48 hónap időtartamra szól.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Jelmez-Art Kft. (5000 Szolnok, Táncsics M. u. 13. fsz. 2.;adószám: 12786262-2-16;nyertes
ajánlattevő)
Az Ár értékelési részszempontnál 70-as súlyszám került meghatározásra, mely „Nettó rezsióradíj (nettó Ft/óra)”értékelését jelenti.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 246 - 515300
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére férfi színházi jelmezek kivitelezése, szállítása éskapcsolódó szolgáltatások ellátása tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jelmez-Art Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táncsics M. u. 13. fsz. 2.;
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10570000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére női színházi jelmezek kivitelezése, szállítása éskapcsolódó szolgáltatások ellátása tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jelmez-Art Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táncsics M. u. 13. fszt. 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16767000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelmez-Art Kft. (5000 Szolnok, Táncsics M. u. 13. fsz. 2.;adószám: 12786262-2-16;nyertes ajánlattevő)
Az Ár értékelési részszempontnál 70-as súlyszám került meghatározásra, mely „Nettó rezsióradíj (nettó Ft/óra)”értékelését jelenti.
Méretes Szabó Kft. (8200 Veszprém, Kossuth u. 6., adószám:10366521-2-19) nyertes ajánlattevő
Az Ár értékelési részszempontnál 70-as súlyszám került meghatározásra, mely „Nettó rezsióradíj (nettó Ft/óra)”értékelését jelenti
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)