Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:1243/2020
CPV Kód:71541000-2
Ajánlatkérő:Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK27338
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
Telefon: +36 13743130
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma lebonyolítói feladatai
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71541000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma lebonyolítói feladatai
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71541000-2
További tárgyak:71240000-2
71300000-1
71311000-1
71311100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1061 Budapest, Andrássy út 22. illetve 1101 Budapest, Kőbányai út 30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához
szükséges beruházás előkészítéséről; 1555/2015. (VIII.7.) Korm. határozat a Magyar Állami
Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a
Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest,
X. kerület, belterület 38920 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt
található ingatlanon lévő 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnokban (un. Eiffel-csarnokban) és
ahhoz kötődő további épületekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló vegyes
használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása során
szükséges beruházás lebonyolítói feladatok ellátása. A beruházás tervezett költsége: 9 milliárd
HUF. A beruházással érintett épület alapterülete, mely ipari és logisztikai funkciót is betölt
tervezetten 22.850 m2. A beruházás során tervezetten 2000 m2 nagyságú és 400 fő nézőszámú
színház is megvalósul oly módon, hogy a beruházással érintett műemléki felújítás értéke
tervezetten 7 milliárd HUF. A beruházással érintett épületben tervezetten 1000 m2 sport és 1200
m2 oktató központ is megvalósul.
I A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS SZAKASZÁBAN
Beruházási program meghatározása
Költségbecslés készítése
Organizációs feltételek kidolgozása
Résztvevők együttműködési feltételrendszerének kidolgozása
Tervezés felügyelete, koordinációja
Engedélyezési és Kiviteli tervek szakmai ellenőrzésének felügyelete
Tervváltozások követése
Határidők ellenőrzése
Hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói egyeztetések felügyelete
Engedélyeztetés
II. A PROJEKT ÉPÍTÉSI SZAKASZÁBAN
Az organizációs feltételek tisztázása a kijelölt kivitelezővel
A munkaterület átadás lebonyolítása
Folyamatos műszaki ellenőrzés felügyelete
A Megbízói érdekek érvényesítése az Építési Napló útján
Heti rendszerességgel kooperációs értekezlet szervezése, levezetése, emlékeztető elkészítése
Változtatás menedzsment
Műszaki átadás
Az eljárás megszervezése, lebonyolítása
Vállalkozói és Tervezői, illetve Műszaki ellenőri szerződések lezárása
III. A PROJEKT LEZÁRÁST KÖVETŐ FELADATOK
Garanciális feladatok
IV. PROJEKT - ÁTFOGÓ, FOLYAMATOS TEVÉKENYSÉGEK
Beszámolás, nyilvántartás, adatfeldolgozás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/01/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 006 - 007147

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Szerződések-2484-7/2015 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/12/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dió utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail: kegl@ceh.hu
Telefon: +36 18800170
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 179500000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VII.2.2) A módosítás okai
3.2. Felek megállapítják továbbá, hogy a Kbt. 141.§ (4) bek. b.) pontja a jelen módosítás 1.6(ii) alpontjában meghatározott egyes, az 1/B. számú mellékletben részletezett tartalmú módosítások, illetőleg ezekkel összefüggésben a megbízási díj módosulása tekintetében megalapozza jelen módosítást, tekintettel arra, hogy a Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mivel az eredeti szerződő féltől olyan további szolgáltatás beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek a Szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból és az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával jár. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Az 1/B. számú mellékletben meghatározott módosítások egyes tételei tekintetében a mellékletben indokolásra került az, hogy az adott munka Kbt. 141.§ (4) bek. b.) pontjában foglalt konjunktív feltételeknek megfelel.
3.3. A jelen Módosítás 2.3-2.4 pontjában meghatározottak nem tekintendők lényeges módosításoknak, nem határoznak meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, nem változtatják meg a Szerződés általános jellegét és illeszkednek a Szerződés jellegéhez, valamint nem változtatják meg a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára, így a szerződésmódosításra a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján kerül sor és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
A szerződés módosítás időpontja: 2019.12.19.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71541000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71541000-2
71300000-1
71311000-1
71311100-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1061 Budapest, Andrássy út 22. illetve 1101 Budapest, Kőbányai út 30.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához
szükséges beruházás előkészítéséről; 1555/2015. (VIII.7.) Korm. határozat a Magyar Állami
Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a
Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest,
X. kerület, belterület 38920 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt
található ingatlanon lévő 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnokban (un. Eiffel-csarnokban) és
ahhoz kötődő további épületekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló vegyes
használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása során
szükséges beruházás lebonyolítói feladatok ellátása. A beruházás tervezett költsége: 9 milliárd
HUF. A beruházással érintett épület alapterülete, mely ipari és logisztikai funkciót is betölt
tervezetten 22.850 m2. A beruházás során tervezetten 2000 m2 nagyságú és 400 fő nézőszámú
színház is megvalósul oly módon, hogy a beruházással érintett műemléki felújítás értéke
tervezetten 7 milliárd HUF. A beruházással érintett épületben tervezetten 1000 m2 sport és 1200
m2 oktató központ is megvalósul.
I A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS SZAKASZÁBAN
Beruházási program meghatározása
Költségbecslés készítése
Organizációs feltételek kidolgozása
Résztvevők együttműködési feltételrendszerének kidolgozása
Tervezés felügyelete, koordinációja
Engedélyezési és Kiviteli tervek szakmai ellenőrzésének felügyelete
Tervváltozások követése
Határidők ellenőrzése
Hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói egyeztetések felügyelete
Engedélyeztetés
II. A PROJEKT ÉPÍTÉSI SZAKASZÁBAN
Az organizációs feltételek tisztázása a kijelölt kivitelezővel
A munkaterület átadás lebonyolítása
Folyamatos műszaki ellenőrzés felügyelete
A Megbízói érdekek érvényesítése az Építési Napló útján
Heti rendszerességgel kooperációs értekezlet szervezése, levezetése, emlékeztető elkészítése
Változtatás menedzsment
Műszaki átadás
Az eljárás megszervezése, lebonyolítása
Vállalkozói és Tervezői, illetve Műszaki ellenőri szerződések lezárása
III. A PROJEKT LEZÁRÁST KÖVETŐ FELADATOK
Garanciális feladatok
IV. PROJEKT - ÁTFOGÓ, FOLYAMATOS TEVÉKENYSÉGEK
Beszámolás, nyilvántartás, adatfeldolgozás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/01/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 285620000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dió utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail: kegl@ceh.hu
Telefon: +36 18800170
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2.1. A Szerződésben meghatározott megbízási átalánydíj az 1/A. számú mellékletben meghatározott feladatok ellenértékére tekintettel 17.920.000,- + ÁFA, az 1/B. számú mellékletben meghatározot feladatok ellenértékére tekintettel 88.200.000,- + ÁFA összeggel emelkedik, ennek megfelelően a Szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.2 A megbízási átalánydíj összege 285.620.000,- Ft + ÁFA, azaz kettőszáznyolcvanötmillió hatszázhúszezer forint + általános forgalmi adó.”
2.2. A Szerződés 2. sz. mellékletét képező Pénzügyi ütemterv a jelen módosítás 2. sz. mellékleteként csatoltak szerint módosul.
2.3. A Szerződés 3.6 pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.6 A teljesítés igazolására a Megbízó részéről a Megbízó mindenkori beruházái igazgatója jogosult. A számlát a Megbízó által meghatározott részletességgel kell Megbízottnak kiállítania.”
2.4. A Szerződés 14.7 pontja a Megbízó tekintetében az alábbiak szerint módosul:
„14.7 A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, kapcsolattartásra jogosultak:
„Megbízó részéről:
Szerződéses ügyekben:
Név: Sós István
Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A V. em.
Telefonszám: +36-70-704-3300
Email: istvan.sos@ligetbudapest.hu
Operatív ügyekben:
Név: Szabó Ádám
Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A V. em.
Telefonszám: +36 70 5143138
Email: adam.szabo@ligetbudapest.hu”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 3.1. Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141.§ (2) és (3) bekezdése a jelen módosítás 1.6(i) alpontjában meghatározott egyes, az 1/A. számú mellékletben részletezett tartalmú módosítások, illetőleg ezekkel összefüggésben a megbízási díj módosulása tekintetében megalapozza jelen módosítást, tekintettel arra, hogy az 1./A. számú mellékletben részletezett változtatások, illetőleg ezekkel összefüggésben a megbízási díj módosulása nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez, valamint az ellenérték változása nem haladja meg az uniós értékhatárt, valamint az eredeti szerződéses érték 10%-át.
Folytatás a VI.3. További információk pontban!
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 179500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 285620000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben