Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:12573/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Dévaványa Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Dévaványa 1498, 1767,2707, 1468,2502, 2664 1750, 1247 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IP TENDER KFT
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dévaványa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62388104
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Dévaványa
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5510
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Valánszki Róbert
Telefon: +36 66483100
E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán
Hivatkozási szám: EKR000529592020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Feladatok: Kossuth utcai, Szeghalmi úti, Eötvös utcai kerékpárforgalmi létesítmény kivitelezése, csapadékvíz elevezetés forgalomtechnika, közvilágítás kiépítése, telefon kiváltás Kossuth utcai kerékpárút ill. kerékpársáv nyomvonal leírása: A gyalog- és kerékpárút hossza: Kossuth utca: 259 m; Hunyadi u.: 28 m A kerékpársáv hossza: páros oldal: 581 m; páratlan oldal: 615 m. Kerékpárút: Kossuth u. 9,5m; a Hunyadi utcán: 4,0 m Járdák hossza: Kossuth u. 9,0 m; Hunyadi utcán: 9,6 m A gyalog-és kerékpárút használati szélessége: 2,9 és 3,20 m A járdák szélessége 1,5 m A kerékpársáv használati szélessége: 1,0 m Hálózati szerep: „C” A nyomvonal általános leírása: A Kossuth utca /belterületi gyűjtőút/ a 4205 sz. országos közutat (Árpád u.) és a Szeghalmi utat (belterületi gyűjtőút) köti össze.
A nyomvonal az Árpád utcai meglévő kerékpárúttól indul és tart a Szeghalmi úti tervezett kerékpársávig.
Az Árpád utca – Hunyadi utca között az esetenkénti jelentős kerékpáros forgalom miatt, valamint az érintett utcaszakasz keresztmetszeti elrendezése és a meglévő létesítmények (pl: óvodánál lévő merőleges és párhuzamos parkolók) figyelembe vételével egyoldali elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút építendő.
A fenti nyomvonalhoz csatlakozik a Hunyadi utcára tervezett bölcsőde épülethez vezető rövid elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút, valamint járda kapcsolat.
A Hunyadi utca – Szeghalmi út közötti szakaszon közút melletti kétoldali, kerékpársáv épül. A kerékpársávok burkolatszintje igazodnak a meglévő útburkolatok szintjeihez.
A Kossuth utca 6. sz. előtt az utcát keresztező kijelölt gyalogátkelő, a Hunyadi utcánál kijelölt gyalogátkelő és kerékpáros átvezetés épül. Eötvös utcai nyitott kerékpársáv nyomvonal leírás: A nyitott kerékpársáv hossza irányonként: 725 m
A kerékpársáv használati szélessége: 1,0 m Hálózati szerep: „C” A nyomvonal általános leírása: Az Eötvös utca érintett szakasza (a 42134 j. országos mellékút 1+230 km – 1+955 km közötti belterületi szakasza) az önkormányzati kezelésű Szeghalmi út és az iparterület között húzódik.
Az utca hagyományos keresztmetszeti elrendezésű, kétirányú közúti forgalommal, 5,0 m.es burkolatszélességgel, részben egyoldali járdával, részben nyílt árkos csapadékvíz elvezetéssel.
Az 5.0 m-es forgalmi sáv megtartása mellett a kerékpárforgalom leválasztása a közút szélesítésével, nyitott kerékpársávval oldható meg.
A nyomvonal a Szeghalmi úti csomóponttól indul és tart az iparterületig, a belterület határáig. A Szeghalmi úti csomópontban kijelölt gyalogátkelőhelyek készülnek, emelt szintű közvilágítással.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációban
találhatók A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r.
46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ennek alapján Ajánlatkérő a megjelölttel
egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőknek megfelelően bizonyítaniuk kell. (az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299852092 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Dévaványa 1498, 1767,2707, 1468,2502, 2664 1750, 1247 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladatok: Kossuth utcai, Szeghalmi úti, Eötvös utcai kerékpárforgalmi létesítmény kivitelezése, csapadékvíz elevezetés forgalomtechnika, közvilágítás kiépítése, telefon kiváltás Kossuth utcai kerékpárút ill. kerékpársáv nyomvonal leírása: A gyalog- és kerékpárút hossza: Kossuth utca: 259 m; Hunyadi u.: 28 m A kerékpársáv hossza: páros oldal: 581 m; páratlan oldal: 615 m. Kerékpárút: Kossuth u. 9,5m; a Hunyadi utcán: 4,0 m Járdák hossza: Kossuth u. 9,0 m; Hunyadi utcán: 9,6 m A gyalog-és kerékpárút használati szélessége: 2,9 és 3,20 m A járdák szélessége 1,5 m A kerékpársáv használati szélessége: 1,0 m Hálózati szerep: „C” A nyomvonal általános leírása: A Kossuth utca /belterületi gyűjtőút/ a 4205 sz. országos közutat (Árpád u.) és a Szeghalmi utat (belterületi gyűjtőút) köti össze.
A nyomvonal az Árpád utcai meglévő kerékpárúttól indul és tart a Szeghalmi úti tervezett kerékpársávig.
Az Árpád utca – Hunyadi utca között az esetenkénti jelentős kerékpáros forgalom miatt, valamint az érintett utcaszakasz keresztmetszeti elrendezése és a meglévő létesítmények (pl: óvodánál lévő merőleges és párhuzamos parkolók) figyelembe vételével egyoldali elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút építendő.
A fenti nyomvonalhoz csatlakozik a Hunyadi utcára tervezett bölcsőde épülethez vezető rövid elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút, valamint járda kapcsolat.
A Hunyadi utca – Szeghalmi út közötti szakaszon közút melletti kétoldali, kerékpársáv épül. A kerékpársávok burkolatszintje igazodnak a meglévő útburkolatok szintjeihez.
A Kossuth utca 6. sz. előtt az utcát keresztező kijelölt gyalogátkelő, a Hunyadi utcánál kijelölt gyalogátkelő és kerékpáros átvezetés épül. Eötvös utcai nyitott kerékpársáv nyomvonal leírás: A nyitott kerékpársáv hossza irányonként: 725 m
A kerékpársáv használati szélessége: 1,0 m Hálózati szerep: „C” A nyomvonal általános leírása: Az Eötvös utca érintett szakasza (a 42134 j. országos mellékút 1+230 km – 1+955 km közötti belterületi szakasza) az önkormányzati kezelésű Szeghalmi út és az iparterület között húzódik.
Az utca hagyományos keresztmetszeti elrendezésű, kétirányú közúti forgalommal, 5,0 m.es burkolatszélességgel, részben egyoldali járdával, részben nyílt árkos csapadékvíz elvezetéssel.
Az 5.0 m-es forgalmi sáv megtartása mellett a kerékpárforgalom leválasztása a közút szélesítésével, nyitott kerékpársávval oldható meg.
A nyomvonal a Szeghalmi úti csomóponttól indul és tart az iparterületig, a belterület határáig. A Szeghalmi úti csomópontban kijelölt gyalogátkelőhelyek készülnek, emelt szintű közvilágítással.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumok mellékletété képező építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációban találhatók. Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumok mellékletété képező építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációban találhatók A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint.
A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ennek alapján Ajánlatkérő a megjelölttel egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőknek megfelelően bizonyítaniuk kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többletjótállás időtartama(az előírt 24 hónap időtartamon túl min. 0, maximum 12 hónap) (hó)  10
2 Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (minimum 0, maximum 36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IP TENDER KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94821123
Postai cím: Széchenyi Tér 8./A. fszt. 2.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: iptenderkft@gmail.com
Telefon: +36 703796323
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23842287204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 299852092
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
igen
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: IP TENDER KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94821123
Postai cím: Széchenyi Tér 8./A. fszt. 2.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23842287204

Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10572795241

Hivatalos név: Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72436435
Postai cím: Dózsa György Utca 3
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12739545204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/06/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges