Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0126/2020
CPV Kód:90722200-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye:a) Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal -1052 Budapest, Városház utca 9-11. b) Budapest, XVIII. kerület Ipacsfa utca 19., 140018/3 helyrajzi számú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kittka Dalma
Telefon: +36 13271656
E-mail: KittkaD@Budapest.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Cséry-telep kárment. monitoring rend. üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000350572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90722200-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Önkormányzata mint Ajánlatkérő tulajdonában álló Cséry-telep 22 db kármentesítési monitoring (figyelő) kútból álló kármentesítési monitoring rendszerének üzemeltetése.
A feladat részét képezik a kutak akkreditált laboratórium által végzett vízminta vétele és vizsgálata, a vizsgálatok eredményéről készített negyedéves és éves jelentések összeállítása, valamint évente történő adatszolgáltatás FAVI-MIR-K adatlapok kitöltésével és elektronikus benyújtásával az illetékes környezetvédelmi hatóság felé.
Feladat:
1. figyelőkutak akkreditált vízmintázása (mintavétel) – 220 db
2. akkreditált labor által végzett vizsgálatok: általános vízkémia – 220 db, fémek és félfémek – 110 db, Összes alifás szénhidrogén (TPH) C5-C40 - 35 db, Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) – 140 db, halogénezett aromás szénhidrogének – 50 db, halogénezett alifás szénhidrogének – 50 db.
3. Jelentések összeállítása: negyedéves jelentés – 10 db, éves jelentés - 3 db.
4. FAVI-MIR-K adatszolgáltatás – 3 db.
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 47. § (3) bekezdése alapján a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket – ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.
Részletesen a szerződéstervezetben és műszaki leírásban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 7617000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Cséry-telep kárment. monitoring rend. üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90711500-9
További tárgyak:90722200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: a) Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal -1052 Budapest, Városház utca 9-11.
b) Budapest, XVIII. kerület Ipacsfa utca 19., 140018/3 helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Önkormányzata mint Ajánlatkérő tulajdonában álló Cséry-telep 22 db kármentesítési monitoring (figyelő) kútból álló kármentesítési monitoring rendszerének üzemeltetése.
A feladat részét képezik a kutak akkreditált laboratórium által végzett vízminta vétele és vizsgálata, a vizsgálatok eredményéről készített negyedéves és éves jelentések összeállítása, valamint évente történő adatszolgáltatás FAVI-MIR-K adatlapok kitöltésével és elektronikus benyújtásával az illetékes környezetvédelmi hatóság felé.
Feladat:
1. figyelőkutak akkreditált vízmintázása (mintavétel) – 220 db
2. akkreditált labor által végzett vizsgálatok: általános vízkémia – 220 db, fémek és félfémek – 110 db, Összes alifás szénhidrogén (TPH) C5-C40 - 35 db, Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) – 140 db, halogénezett aromás szénhidrogének – 50 db, halogénezett alifás szénhidrogének – 50 db.
3. Jelentések összeállítása: negyedéves jelentés – 10 db, éves jelentés - 3 db.
4. FAVI-MIR-K adatszolgáltatás – 3 db.
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 47. § (3) bekezdése alapján a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket – ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.
Részletesen a szerződéstervezetben és műszaki leírásban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/2 pont szerinti szakember jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata hónapokban (max. 60 hó) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Összesen nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 6
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Káré Anett Eszter, lsz.: 00885.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Cséry-telep kárment. monitoring rend. üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86189462
Postai cím: Németvölgyi Út 97
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: info@naturaqua.hu
Telefon: +36 12053680
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12053681
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26767385243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7617000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: akkreditált mintavétel és laboratóriumi vizsgálat, figyelő kutak javítása, figyelő kutak esetleges cseréje
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Agruniver Holding Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72509191
Postai cím: Ganz Ábrahám Utca 2.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: piringer.adrienn@agruniverholding.hu
Telefon: +36 309422671
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28415964
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12945609213
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 10539500 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86189462
Postai cím: Németvölgyi Út 97
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26767385243

Hivatalos név: BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40627904
Postai cím: Bláthy Ottó Utca 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10524046242

Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60615316
Postai cím: Bíró Lajos Utca 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10499449242

Hivatalos név: Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15017356
Postai cím: Fehérvári Út 144.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12079999243

Hivatalos név: ProKat Mérnöki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76813416
Postai cím: Köntösgát Sor 1-3
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14202456209

Hivatalos név: Ökoproject Eger Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92258327
Postai cím: Szvorényi Utca 10
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12515886210

Hivatalos név: Agruniver Holding Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72509191
Postai cím: Ganz Ábrahám Utca 2.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12945609213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges