Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:12644/2020
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:Kecskeméti Tankerületi Központ
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bács Security Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kecskeméti Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK24430
Postai cím: Homokszem utca 3-5.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Telefon: +36 76513513
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Őrzés-védelmi feladatok (szolgáltatás végzéséhez kapcsolódóan előírt fejlesztési célú beruházások elvégzése) Kecskemét MJV.Önk. kp.beszerzési rendszeréhez csatlakozott int-ek és gazd. ts-ok részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Őrzés-védelmi feladatok (szolgáltatás végzéséhez kapcsolódóan előírt fejlesztési célú beruházások elvégzése) Kecskemét MJV.Önk. kp.beszerzési rendszeréhez csatlakozott int-ek és gazd. ts-ok részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított beszerzési
rendszeréhez csatlakozott intézmények, valamint a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok székhelye,
telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Őrzés-védelmi feladatok, ideértve a szolgáltatás
végzéséhez kapcsolódóan előírt fejlesztési célú beruházások elvégzését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
központosított beszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére az alábbiak szerint:
Összesített átlagos óraszám 5 évre: 842.190 óra, amely tartalmaz portaszolgálatot, személy- és vagyonőri szolgáltatás t, állandó
gépkocsizós járőrszolgálatot és diszpécser/távfelügyeleti szolgálat biztosítását az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációban
meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő - jogszabályi kötelezettségnek eleget téve - az oktatási rendszer tervezett 2017. január 1-től történő üzemeltetési
átszervezése miatt feltételes (opcionális) mennyiséget határoz meg az alábbiak szerint:
Opcionális átlagos óraszám 5 évre a fenti mennyiségen felül: 375.750 óra, amely tartalmaz portaszolgálatot, személy- és
vagyonőri szolgáltatást, állandó gépkocsizós járőrszolgálatot és diszpécser/távfelügyeleti szolgálat biztosítását az ajánlati
felhívást kiegészítő dokumentációban meghatározottak szerint.
Fentieken túlmenően a nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációban meghatározott
biztonságtechnikai fejlesztési célú beruházás megvalósítása legfeljebb bruttó 20.000.000 Ft értékben. A részletes feltételeket az
ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/08/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 175 - 314307

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11679-146/2016 Rész száma: Elnevezés: Megbízási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/08/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bács Security Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csata u. 30. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 196 187 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A módosítás indoka:
2.1./ A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Szerződés 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírás”, valamint a 2. sz. mellékletet képező „Árrészletező” a következők szerint módosul: a Hírös Sport Nonprofit Kft.-nél bekövetkezett szervezeti változásokra tekintettel a gazdasági társaság működése alatt megalakuló új feladatellátási helyek kerülnek rögzítésre, az Atlétikai Centrum és a Mercedes Benz Kosárlabda Akadémia. Ezen létesítmények a jelen szerződés-módosítással érintett Szerződés megkötését megelőző eredményes közbeszerzési eljárás során még nem tartoztak a Hírös Sport Nonprofit Kft. üzemeltetése alá. A létesítmények vonatkozásában a Szerződés hatálybalépését követően került megállapításra, hogy azokat a Hírös Sport Nonprofit Kft. üzemeltetése alá vonják. A Szerződés általános jellege nem változik meg tekintettel arra, hogy ugyanazon tevékenység, ugyanolyan formában kerül ellátásra, a szerződés pedig tartalmi szempontból kizárólag az óraszámok és azok vonatkozásában fizetendő díj mértéke szerint változik, amely változásból eredő módosítás szintén megfelel Kbt. 141. § 4) bekezdése c) pontjának, mivel az ellenérték növekedése nem haladja meg a Szerződés értékének 50 %-át. Az új feladatellátási helyek vonatkozásában - tekintettel arra, hogy a Hírös Sport Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő intézmények őrzés-védelmi tevékenységének ellátása egységesen kezelendő - szükséges jelen szerződés-módosítással a Szerződés hatályát kiterjeszteni. Az Atlétikai Centrum esetében a megbízási szerződéssel ellátandó feladatok havi óraszáma 169 óraszámmal nő (hétfőtől-péntekig 12:00-20:00 óra közötti időszak kerül meghatározásra), a havi nettó átalánydíj 254.185.- Ft összegre emelkedik, a Mercedes Benz Kosárlabda Akadémia esetében a havi óraszám 286 óraszámmal növekszik (hétfőtől-péntekig 7:00-20:30 óra közötti időszak kerül meghatározásra) a havi nettó átalánydíj 430.160.- Ft összegre nő. Továbbiakban a Szerződésben rögzített Benkó Zoltán Szabadidőközpont elnevezésű feladatellátási hely vonatkozásában - tekintettel arra, hogy a téli időszakban jelentősen megnövekedett a feladatellátás volumene - a korábban meghatározott „(fő idény 3 fő, egyébként 2 fő)” helyett „általánosan 3 fő” kerül foglalkoztatásra, ezzel 2196 órára növelve a havi óraszámot és 3.302.904,- Ft összegre a havi nettó átalánydíjat a feladatellátási hely vonatkozásában. A fentiekre tekintettel a Hírös Sport Nonprofit Kft. esetében összességében 4.847 órára emelkedik a havi óraszám, 7.290.153,- Ft összegre a havi nettó átalánydíj, így az „Intézmények és gazdasági társaságok összes havi óraszáma” 14.668,5 óraszámra változik, a szolgáltatás havi nettó átalánydíja az összesített műszaki tartalomra 19.860.282,- Ft összegre módosul, illetve a feladatellátási helyekhez kapcsolódó részletes feladatismertető a Benkó Zoltán Szabadidő központ elnevezésű feladatellátási hely esetében módosításra, az új feladatellátási helyek esetén rögzítésre kerül.
2.2./ Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződésmódosítás a fentiek alapján a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott alábbi feltételeknek megfelel:
A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított beszerzési
rendszeréhez csatlakozott intézmények, valamint a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok székhelye, telephelye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Őrzés-védelmi feladatok, ideértve a szolgáltatás végzéséhez kapcsolódóan előírt
fejlesztési célú beruházások elvégzését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított beszerzési rendszeréhez
csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére az alábbiak szerint:
Összesített átlagos óraszám 5 évre: 842.190 óra, amely tartalmaz portaszolgálatot, személy- és vagyonőri szolgáltatást, állandó
gépkocsizós járőrszolgálatot és diszpécser/távfelügyeleti szolgálat biztosítását az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációban
meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő - jogszabályi kötelezettségnek eleget téve - az oktatási rendszer tervezett 2017. január 1-től történő üzemeltetési
átszervezése miatt feltételes (opcionális) mennyiséget határoz meg az alábbiak szerint:
Opcionális átlagos óraszám 5 évre a fenti mennyiségen felül: 375.750 óra, amely tartalmaz portaszolgálatot, személy- és
vagyonőri szolgáltatást, állandó gépkocsizós járőrszolgálatot és diszpécser/távfelügyeleti szolgálat biztosítását az ajánlati
felhívást kiegészítő dokumentációban meghatározottak szerint.
Fentieken túlmenően a nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációban meghatározott
biztonságtechnikai fejlesztési célú beruházás megvalósítása legfeljebb bruttó 20.000.000 Ft értékben. A részletes feltételeket az
ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/08/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 448 027 190
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: BÁCS SECURITY Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csata u. 30. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Jelen hirdetménnyel érintett 5. számú szerződés módosítás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bács Security Kft. között jött létre. Jelen hirdetmény I.1) pontjában Ajánlatkérőként a Kecskeméti Tankerületi Központ kizárólag azért került megjelölésre, mert az eljárás csak a hirdetmény feladását követően került áthelyezésre az EHR Rendszerben a Kecskeméti Tankerületi Központtól Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatához. Előbbiekre tekintettel jelen hirdetmény I.1) pontjában Ajánlatkérő hivatalos neve helyesen: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata; Nemzeti azonosítószáma: AK15823; Postai címe: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
A Szerződés módosuló rendelkezései
3.1./ A 2.1./ pontban foglalt szervezeti változásokra tekintettel a Szerződés 1. számú mellékletét képező „Műszaki leírás”-ban eszközölt módosításokat a jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete tartalmazza.
3.2./Fentiekre tekintettel a Szerződés 2. számú mellékletét képező „Árrészletező” helyébe a jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete lép.
A Szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei mind a Megbízási szerződés, mind pedig annak 1. sz. és 2. sz. mellékletei vonatkozásában változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
A szerződés aláírásának időpontja: 2016.08.31.
Az I. számú módosítás aláírásának időpontja: 2017.02.23. (közzétéve: 3867/2017.K.É. számon)
A II. számú módosítás aláírásának időpontja: 2018.02.01. (közzétéve: 2571/2018. K.É. számon)
A III. számú módosítás aláírásának időpontja: 2019.01.02 (közzétéve: 1248/2019. K.É. számon)
A IV. számú módosítás aláírásának időpontja: 2019.12.18. (közzétéve: 0317/2020. K.É. számon)
Az V. számú (jelen hirdetménnyel érintett) szerződés módosítás időpontja: 2020. július 1. napja.
A tájékoztatóban foglaltakkal nyertes ajánlattevő egyetért.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.1./ A Szerződő Felek rögzítik, hogy közbeszerzési eljárás eredményeként 2016. augusztus 31. napján „Őrzés-védelmi feladatok, ideértve a szolgáltatás végzéséhez kapcsolódóan előírt fejlesztési célú beruházások elvégzését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított beszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére” tárgyában szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.
1.2./ A Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Szerződés 10.3. pontja és - tekintettel a Kbt. 197. § (1) bekezdésében foglaltakra - a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapján a Szerződést módosítani kívánják.
A karakterkorlátra tekintettel folytatás a VI.3) pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 428 887 325 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 448 027 190 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben