Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:12674/2020
CPV Kód:73110000-6
Ajánlatkérő:Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Természettudományi Kutatóközpont;ATRC Aurigon Toxikológiai Kutatóközpont Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Endre Márton
Telefon: +36 309118169
E-mail: sandor.endre.marton@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elte.hu/kozbeszerzes
A felhasználói oldal címe (URL): www.elte.hu/kozbeszerzes
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: In vivo és in vitro szolgáltatások elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000247412020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73110000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya „In vivo és in vitro szolgáltatások elvégzése az ELTE részére”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 152600000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 - In vitro farmakokinetikai és metabolikus vizsg
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73110000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: ELTE Biokémiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány s. 1/C., valamint a nyertes Ajánlattevő feladat elvégzésére alkalmas kutatási helyszíne
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya „In vitro farmakokinetikai és metabolikus gyógyszer-interakciós vizsgálatok”
1. Gyógyszer-jelölt vegyületek in vitro farmakokinetikai viselkedésének vizsgálata patkány hepatocitákon (tervezett mennyiség 20 hatóanyag)
Elvárt eredmények:
- Gyógyszer-jelölt vegyületek in vitro farmakokinetikai paramétereinek meghatározása patkány hepatocitákon,
- Gyógyszer-jelölt vegyületek farmakokinetikai viselkedésének összehasonlítása,
- Gyógyszer-jelölt vegyületek metabolit profiljának meghatározása
Munka átadása: Folyamatos. Az egyes gyógyszer-jelöltek átadásától számított 1 hónapon belül.
2. Gyógyszer-jelölt vegyületek in vitro farmakokinetikai viselkedésének összehasonlítása patkány és humán hepatocitákban (tervezett mennyiség 10 hatóanyag)
Elvárt eredmények:
- Gyógyszer-jelölt vegyületek in vitro farmakokinetikai paramétereinek és metabolit profiljának meghatározása humán hepatocitákon,
- Gyógyszer-jelölt vegyületek farmakokinetikai viselkedésének összehasonlítása patkány és humán hepatocitákon,
- Gyógyszer-jelölt vegyületek humán-specifikus metabolitjának/metabolitjainak meghatározása
Munka átadása: folyamatos. Az egyes gyógyszer-jelöltek kiválasztásától számított 1 hónapon belül.
3. In vitro metabolikus gyógyszer-interakciós vizsgálatok humán májmikroszómában
3.1 Enzim-térképezés (tervezett mennyiség 6 hatóanyag)
3.2 Gyógyszer-metabolizáló citokróm P450 enzimek gátlása (tervezett mennyiség 6 hatóanyag)
Elvárt eredmények:
- Gyógyszer-jelölt vegyületek metabolizmusában potenciálisan résztvevő fázis I enzimek azonosítása,
- Gyógyszer-jelölt vegyületek farmakokinetikai gyógyszer-interakciós potenciáljának meghatározása,
- Gyógyszer-jelölt vegyületek okozta gátlás mértékének meghatározása (IC50) (tervezett mennyiség 3 hatóanyag)
Munka átadása: folyamatos. Az egyes gyógyszer-jelöltek kiválasztásától számított 2 hónapon belül.
Ajánlatkérő a gyógyszerjelölt hatóanyagokat a saját aktuális kísérleti tervezésének ütemétől függő ütemben és darabszámban adja át Ajánlattevőnek. Ajánlatkérő jogosult a feladatleírásokban feltüntetett hatóanyag darabszámnál kevesebb hatóanyagon elvégeztetni a méréseket.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000247412020/reszletek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás M/1 pontjában meghatározott alkalmassági előírás igazolására megnevezett szakember gyógyszerfejlesztés szakterületen szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-24 hó)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI.3) pontja szerint.
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges, csupán technikai jellegű kitöltés, nem releváns adat.
A II.2.7) pont kiegészítése: A teljesítés ütemezése a II.2.4) pontban és a szerződés-tervezetben foglaltak szerint történi 1, ill 2 hónapos teljesítési határidővel. A szerződés végteljesítési határideje 2020. december 31.

II.2.1)
Elnevezés: 2 - In vivo biohasznosulási és toxikológiai vizsg
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73110000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: ELTE Biokémiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány s. 1/C., valamint a nyertes Ajánlattevő feladat elvégzésére alkalmas kutatási helyszíne
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feladat címe: In vivo biohasznosulási és toxikológiai vizsgálatok
Tervezett mennyiségek: 1-1 hatóanyag valamennyi esetben
1. Biohasznosulás vizsgálat törpesertésen, nem GLP
Munka átadása: Tabulált jelentés.
Vételi jog opcióval érintett szolgáltatások: (2-3.)
2. Toxikológiai vizsgálatok patkányon
2.1 Dóziskereső toxikológiai vizsgálatok patkányon, nem GLP
Munka átadása: Rövid jelentés, elektronikus archiválás.
2.2 28 napos toxikológiai vizsgálatok patkányon, GLP
Munka átadása: Teljes hatósági jelentés, a minták és a dokumentumok archiválása.
3. Toxikológiai vizsgálatok törpesertésen
3.1 Dóziskereső toxikológiai vizsgálatok törpesertésen, nem GLP
Munka átadása: Rövid jelentés, elektronikus archiválás.
3.2 28 napos toxikológiai vizsgálatok törpesertésen, GLP
Munka átadása: Teljes hatósági jelentés, a minták és a dokumentumok archiválása.
Fenti feladatok kivitelezéséhez Ajánlattevőnek dokumentáltan el kell végeznie a formuláció-analitikai HPLC módszerfejlesztést és annak validációját, valamint a GLP szerinti validálásra alkalmas bioanalitikai LC-MS/MS módszer fejlesztését és GLP validálását két fajra (patkány, törpesertés plazma), LLOQ: 10 ng/ml. Ajánlatkérő a gyógyszerjelölt hatóanyagot a vizsgálatokhoz szükséges mennyiségben az adott vizsgálatok megkezdése előtt átadja Ajánlattevőnek.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000247412020/reszletek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás M/1 pontjában meghatározott alkalmassági előírás igazolására megnevezett szakember gyógyszerfejlesztés szakterületen szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-24 hó)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pont 2-3. alpontjaiban ismertetett szolgáltatások megrendelésére ún. vételi jog opciót tart fenn a szerződésben. Ez azt jelenti, hogy azok teljesítésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, a 2-3. pontban ismertetett szolgáltatások az 1. pont szerinti kutatások (1. Biohasznosulás vizsgálat törpesertésen, nem GLP), valamint Ajánlatkérő egyéb kutatásainak eredményétől, illetve azok kimenetelétől függően kerülnek megrendelésre a szerződésben rögzített ajánlati áron, amennyiben a folyó egyéb kutatások alapján a 2-3. pontban részletezett kutatási szolgáltatások elvégzése releváns.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI.3) pontja szerint.
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges, csupán technikai jellegű kitöltés, nem releváns adat.
A II.2.7) pont kiegészítése: A teljesítés ütemezése a II.2.4) pontban és a szerződés-tervezetben foglaltak szerint történi 1, ill 2 hónapos teljesítési határidővel. A szerződés végteljesítési határideje 2020. december 31.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 082 - 193614
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1 - In vitro farmakokinetikai és metabolikus vizsg
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Természettudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30537497
Postai cím: Magyar tudósok Körútja 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: siegl.zoltan@ttk.hu
Telefon: +36 304979445
Internetcím(ek): (URL) www.ttk.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33766667
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31350000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2 - In vivo biohasznosulási és toxikológiai vizsg
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ATRC Aurigon Toxikológiai Kutatóközpont Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69555424
Postai cím: Pálya UTCA 2
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
E-mail: tamas.kitka@aurigon.eu
Telefon: +36 304911649
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 168070375
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 121250000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyerte ajánlattevők:
1. rész: Természettudományi Kutatóközpont (1117 Budapest, Magyar tudósok Körútja 2,15329499-2-43 )
2. rész: ATRC Aurigon Toxikológiai Kutatóközpont Kft. (2120 Dunakeszi, Pálya u. 2, 14843761-2-13)
Ajánlattevők:
1. rész: Természettudományi Kutatóközpont (1117 Budapest, Magyar tudósok Körútja 2,15329499-2-43 )
2. rész: ATRC Aurigon Toxikológiai Kutatóközpont Kft. (2120 Dunakeszi, Pálya u. 2, 14843761-2-13)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)