Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:12692/2020
CPV Kód:79612000-7
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:elektronikus közig. inf. és távközl. közszolg.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Annus Tímea
Telefon: +36 17957519
E-mail: annus.timea@nisz.hu
Fax: +36 18966195
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000574042020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000574042020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektronikus közig. inf. és távközl. közszolg.

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Diák- és kölcsönzött munkaerő beszerzése NISZ Zrt.
Hivatkozási szám: EKR000574042020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79612000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő részére munkaerő-kölcsönzés és diákfoglalkoztatás keretében munkaerő (továbbiakban munkaerő vagy igényelt munkaerő vagy foglalkoztatottak) biztosítása az alábbi tevékenységek (feladattípusok) ellátására:
munkaerő-kölcsönzés és diákfoglalkoztatás keretében:
• ügyfélszolgálati feladatok
• irodai adminisztratív feladatok
• informatikai feladatok
továbbá diákfoglalkoztatás keretében:
gyakornok
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Diák- és kölcsönzött munkaerő biztosítása a NISZ Z
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79612000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő részére munkaerő-kölcsönzés és diákfoglalkoztatás keretében munkaerő (továbbiakban munkaerő vagy igényelt munkaerő vagy foglalkoztatottak) biztosítása az alábbi tevékenységek (feladattípusok) ellátására:
munkaerő-kölcsönzés és diákfoglalkoztatás keretében:
• ügyfélszolgálati feladatok
Az elmúlt év tapasztalata alapján egy időben (adott órában) akár 80-100 fő – az Ajánlattevő által biztosítandó – munkaerő foglakoztatására is szükség lehet az ügyfélmegkeresések várható számától függően.
• irodai adminisztratív feladatok
Irodai adminisztratív feladatok és Informatikai feladatok tekintetében éves szinten, együttesen 50 fő a várható létszámigény.
• informatikai feladatok
továbbá diákfoglalkoztatás keretében:
• gyakornok (IT szakmai területen)
informatikai, villamosmérnök tanulmányokat folytató diákok száma 20-25 fő.
Ajánlattevő egyszeri feladata a szerződés hatálybalépését követő 10. munkanapig a jelenleg Ajánlatkérőnek diákfoglalkoztatás keretében munkát végző diákok (kb. 100 fő) átvétele, valamint a kölcsönzött munkaerő (kb. 60 fő) átvétele megfelelve a munkajogi szabályoknak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A munkaerő kölcsönzés esetén a kölcsönzött munkaerő után vállalkozót megillető díj alapjául szolgáló szorzószám 52
2 A Toborzási megrendelés kibocsátását követően mennyi idő (időtartam) szükséges az abban megadott létszám biztosításához (létszámtól függetlenül) (munkanap) 14
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 34
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés 250.000.000,- Ft, azaz kétszázötvenmillió forint opciót tartalmaz, amelynek lehívása ajánlatkérő részéről nem kötelező.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési részszempont esetén): 0-10 pont. Számítás módszerét ajánlatkérő a felhívás VI.3) pontjában és az ajánlati dokumentáció 7.6. pontjában részletezi.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatol-ni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési doku-mentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
P1.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatba benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész „alfa" : Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.

Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
P1.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – a teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése, valamint 19. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.
Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év bármelyikében/ összesen az általános forgalmi adó nélkül számított – a teljes árbevétele eléri a nettó 306 millió forintot.

A III.1.2. (P1.) pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész „alfa" : Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésében, 22. § (1)-(2), (4) és (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, diákfoglalkoztatás, diákmunkaerő biztosítása és munkaerő kölcsönzés tárgyban teljesített szolgáltatások ismertetése a dokumentáció 5.2 M1 pontjában megadott tartalommal.
SZ1
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 26.§(1) bek. b) pontja szerint, a Mt. 215.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásába való felvételről szóló határozat egyszerű másolata.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7) és (9), (11) bekezdései alapján kell eljár-nia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendelkezik olyan, diákfoglalkoztatás, diákmunkaerő és kölcsönzött munkaerő biztosítása tárgyában szerződésszerűen teljesített szerződéssel/szerződésekkel (szerződéssel/referenciákkal), amely(ek) alapján
a) 1 szerződés keretében kiközvetített diákok száma eléri vagy meghaladja a 150 főt,
b) 1 szerződés keretében a kölcsönzött munkaerő száma eléri, vagy meghaladja a 100 főt,
c) 1 szerződés keretében minimum 15 fő informatikai és/vagy villamosmérnöki és/vagy programozó matematikus tanulmányokat folytató diák foglalkoztatására került sor informatikai területen.
d) olyan állományátvételre került sor, ahol minimum 90 fő átvételére sor került maximum 10 napon belül.
Az a)-c) pontok esetében az a diák vagy kölcsönzött munkaerő vehető figyelembe, akinek a foglalkoztatási ideje eléri 12 egymást követő hónapban a 240 órát. A fenti alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés teljesíthetők egy vagy több szerződéssel is.
SZ1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában.
A III.1.3. (M1, SZ1) pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia a részvételi felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 135. § (1), (5 )-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel átutalással történik.
Nyertes AT az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az AK által aláírt Teljesítés Igazolás Bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítés Igazoló Bizonylat. A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 58. § és 169. § szerinti előírásoknak.
AT tudomásul veszi, hogy az AK az előlegfizetést kizárja, és az előre fizetés sem megengedett.
Az ajánlattétel, az átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint.
A fizetéssel kapcsolatos további előírások a dokumentáció részét képező szerz. terv.-ben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/10/27 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2) és Kbt. 68.§-ban foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A dokumentáció teljes terjedelmében hozzáférhető a www.ekr.gov.hu/ elérési úton. Ajánlatkérő a dokumentációt szerkeszthető formában is Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó.
2. Jelen közbeszerzési eljárásban a szakmai ajánlatot az alábbi dokumentumok alkotják:
- Ajánlattételi lap,
3. Az eljárás nyelve magyar.
4. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
5. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának az alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (4) bekezdés).
6. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (5) bekezdés).
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
8. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8))
9. Az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben – figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott – a közbeszerzési dokumentum, a Kbt., a 321/2015 (X. 30.) valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 54.§-ban foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt 12 000 000 HUF, ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig szükséges az AK rendelkezésére bocsátani
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
Az előírt pénzösszegnek ajánlatkérő K&H Banknál vezetett 10403239-00027183-00000001 számú fizetési számlájára történő befizetésével.
Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával: ez esetben ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig át kell adnia a garancia eredeti példányát Ajánlatkérő I.1) pontban megjelölt kapcsolattartójának.
Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával. Ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig az erre vonatkozó igazolást be kell nyújtania Ajánlatkérő I.1) pontban megjelölt kapcsolattartójának.
Biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel (továbbiakban: kötelezvény): ez esetben Ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell adnia a kötelezvény eredeti példányát Ajánlatkérő I.1) pontban megjelölt kapcsolattartójának.
11. Jelen eljárás vonatkozásában nincs lehetőség részajánlat benyújtására, mert ily módon garantálható a folyamatos átjárhatóság a két foglalkoztatási forma között, azaz ha nem áll rendelkezésre elég diák erőforrás, akkor a Szerződő fél kölcsönzött munkaerőt biztosít helyette, illetve, amikor nincs elég kölcsönzött munkaerő, akkor diák erőforrást biztosít a feladatok ellátására. Ezzel az Ajánlattevőtől elvárt rugalmas erőforrás allokációval lehetővé válik az ügyfélszolgálati feladatok esetében szigorú kiszolgálási szint teljesítése. Részletes indoklást a felhívás II.2.4) pontja tartalmazza.
12. A pontszámok kiosztásának módszer mindhárom értékelési szempont esetében a fordított arányosítás. Részletesen a Dokumentáció 7.6. pontja tartalmazza az erre vonatkozó előírásokat.
13. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap
14. A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét Fél általi aláírása és a 320/2015. Korm. rendelet 13. §-ában meghatározott feltételek valamelyikének a bekövetkezése.
15. A 27/A. § alapjánz ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Tóth Ildikó , lajstromszáma: 00741
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák