Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:12732/2020
CPV Kód:45261900-3
Ajánlatkérő:Tolna Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ács- és Állványozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolna Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41285422
Postai cím: Augusz I. Utca 7.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jónás-Imre Szilvia
Telefon: +36 74529871
E-mail: hivatal@tolna.gov.hu
Fax: +36 74415686
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: államigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szekszárd, Szent István tér 11-13. tetőfelújítás
Hivatkozási szám: EKR000308562020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261900-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás tárgya a Szekszárd, Szent István tér 11-13. épület tetőfelújítása az eljárásban kiadott kiviteli tervben foglaltak szerinti mennyiségek szerint. A munka rövid leírása: Az épület tető faanyaga hosszú ideje tartó beázásoktól nagymértékben károsodott. Az új héjazat elkészítése előtt a javasolt javításokat, pótlásokat el kell végezni. 10 m3 szerkezeti elem cseréje szükséges. A megmaradó szerkezeti elemeket az ürüléktől és portól meg kell tisztítani és faanyagvédő bevonattal kell ellátni. A manzárd szerkezetének vizsgálata alapján az ablakfülkék szerkezetét cserélni kell. Az új szerkezet a fülkék méretein nem változtat. A fülkék deszka aljzata és fémlemez burkolata is megújul. A tetőszerkezet 830 m2 nagyságú része acél szerkezetű. Az acéltartók teherbírása a határon van, többletteher viselésére nem alkalmasak, így a tetőszerkezet hosszú távú teherbírásához az acél tartókat le kell cserélni. Az új szerkezetnek is közbenső alátámasztás nélkül a külső teherhordó falakra kell támaszkodnia. Az acél szerkezet helyett szeglemezes tartók kerülnek beépítésre.
A bontási és szerkezetépítési munkák megkezdése előtt a padlásfödém még épségben megmaradt hőszigetelését föl kell szedni, és biztonságos depóniákban kell tárolni. Az összetaposott, tönkrement hőszigetelést el kell bontani és hulladékként kell kezelni. A tetőépítési munkák befejezése után a födém hőszigetelését vissza kell építeni, a hulladékként elbontott mennyiséget pótolni kell, tetejére új, páraáteresztő tetőfóliát kell fektetni. A hőszigetelés további károsodásának elkerülésére a padlástérben palló járdák készülnek, amiket a kötőgerendákra, illetve a szeglemezes tartók alsó övére kell építeni (ahol nincs, ott a hőszigetelés fölé nyúló lábakra). A járdákon valamennyi tetőkibúvó, illetve gépészeti berendezés megközelítése biztosított. A manzárd födémjében ismeretlen anyagú, vattaszerű hőszigetelés van, mely hiányos. A födém pallóburkolatát vissza kell bontani, a hőszigetelést kőzetgyapot hőszigetelésre cserélni, majd a pallókat visszaépíteni.
A padlástérben elhelyezett klímák hatásfokának és üzembiztonságának javítására a padlástér átszellőztetését javítani kell. A tornyok utca felőli oldalain új tetőfelépítményeket helyezünk el, melyek a levegő utánpótlást biztosítják. A jelenlegi alsó légbeeresztő felépítményeket a derékszelemen fölé, a meglévő elszívók mellé kell áthelyezni, és a ventillátorok forgásirányát meg kell fordítani, hogy elszívjanak. A manzárd fölötti padlástér elszívását a déli oldalon lévő két nagyméretű ventilátor biztosítja, de a frisslevegő utánpótlás nem megoldott, itt az ablakfülkék felső burkolatába légbeeresztő zsaluziák kerülnek, amit madárhálóval kell felszerelni. Az épület teljes 2 233 m2 héjazatát le kell cserélni. Az új héjazat diamond mintájú szürke síkpala. A pala megrendelés előtt megrendelővel és tervezővel a színét egyeztetni kell. Az épület valamennyi kéménye, valamint a nyugati szárnyban a régi konyha szellőzőcsatornái és gépháza is elbontásra kerül. A tetőfelépítmények közül csak a déli oldali teherfelvonó gépháza marad meg. Az új héjazat alatt a tető vízzáróságának biztonsága érdekében alátéthéjazat készül. Az alátét héjazat fölött 5 cm kiszellőztetett légrést kell kialakítani. A levegő bevezetése az eresznél elhelyezett szellőző szalagon keresztül történik, a kiszellőzetés a pala gyártójának rendszer szellőző elemével. Minden egész szarufaállásban egy szellőzőelemet kell elhelyezni. A tornyok élgerincénél a kúpelem alá elhelyezett szellőző kúpalátéttel biztosítható a csonka szaruállások kiszellőztetése. Az ereszeknél hófogórács kerül elhelyezésre. A hófogót a gyártó által biztosított idomelemmel az alkalmazástechnikai előírások szerint kell rögzíteni. A meglévő tetőfelépítmények és az újak egységesen szürke állókorcos titáncink burkolatot kapnak. A burkolat alatt deszka aljzat készül. A manzárd ablakfülkéiben a fent leírtakkal megegyező titáncink burkolat készül. A vápák, falszegélyek és ereszcsatornák szintén szürke titáncinkből készülnek. A meglévő, félkör alakú függőeresz csatornákat az eredetihez hasonló szögletes csatornára kell cserélni. A tornyok sarkain látható csatornadíszeket helyszíni méretvétel után kell legyártani. A manzárd ereszénél lévő lemezburkolatot szintén helyszíni méretvétel után kell legyártani. A tető karbantartására üvegezett tetőkibúvók kerülnek beépítésre. Valamennyi tetőkibúvó megközelíthető a padlástérben elhelyezett járdákon. A tornyok tetején lévő romonádok burkolata és szerkezet tönkrement, ezért el kell őket bontani és helyszíni méretvétellel új szerkezetet kell készíteni. A tetejükön lévő kovácsoltvas korlátot és felfogó rudat (zászlótartó) le kell tisztítani, és korrózivédelemmel kell ellátni, az új szerkezetre visszaépíteni. A romonádokon deszka aljzatra állókorcos titáncink héjazat készül. A karbantartásra ide is tetőkibúvót kell elhelyezni. Az épület villámvédelmi rendszere a kéményekre van szerelve, elbontásuk után a rendszer nem tartható meg, ezért a villámvédelmi terv szerintit kell kiépíteni. A tornyok tetején lévő felfogórudakat korrózióvédelemmel kell ellátni, és az új romonádok megépítése után vissza kell építeni. A felfogókat a villámvédelmi rendszerbe be kell kötni.A megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat, amelyek a fentiekben megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 46. § (4) bek. értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 139770849 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szekszárd, Szent István tér 11-13. tetőfelújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261900-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás tárgya a Szekszárd, Szent István tér 11-13. épület tetőfelújítása az eljárásban kiadott tervekben foglaltak szerint megvalósítva.
A munka rövid leírása: Az épület tető faanyaga hosszú ideje tartó beázásoktól nagymértékben károsodott. Az új héjazat elkészítése előtt a javasolt javításokat, pótlásokat el kell végezni. 10 m3 szerkezeti elem cseréje szükséges. A megmaradó szerkezeti elemeket az ürüléktől és portól meg kell tisztítani és faanyagvédő bevonattal kell ellátni. A manzárd szerkezetének vizsgálata alapján az ablakfülkék szerkezetét cserélni kell. Az új szerkezet a fülkék méretein nem változtat. A fülkék deszka aljzata és fémlemez burkolata is megújul. A tetőszerkezet 830 m2 nagyságú része acél szerkezetű. Az acéltartók teherbírása a határon van, többletteher viselésére nem alkalmasak, így a tetőszerkezet hosszú távú teherbírásához az acél tartókat le kell cserélni. Az új szerkezetnek is közbenső alátámasztás nélkül a külső teherhordó falakra kell támaszkodnia. Az acél szerkezet helyett szeglemezes tartók kerülnek beépítésre.
A bontási és szerkezetépítési munkák megkezdése előtt a padlásfödém még épségben megmaradt hőszigetelését föl kell szedni, és biztonságos depóniákban kell tárolni. Az összetaposott, tönkrement hőszigetelést el kell bontani és hulladékként kell kezelni. A tetőépítési munkák befejezése után a födém hőszigetelését vissza kell építeni, a hulladékként elbontott mennyiséget pótolni kell, tetejére új, páraáteresztő tetőfóliát kell fektetni. A hőszigetelés további károsodásának elkerülésére a padlástérben palló járdák készülnek, amiket a kötőgerendákra, illetve a szeglemezes tartók alsó övére kell építeni (ahol nincs, ott a hőszigetelés fölé nyúló lábakra). A járdákon valamennyi tetőkibúvó, illetve gépészeti berendezés megközelítése biztosított. A manzárd födémjében ismeretlen anyagú, vattaszerű hőszigetelés van, mely hiányos. A födém pallóburkolatát vissza kell bontani, a hőszigetelést kőzetgyapot hőszigetelésre cserélni, majd a pallókat visszaépíteni.
A padlástérben elhelyezett klímák hatásfokának és üzembiztonságának javítására a padlástér átszellőztetését javítani kell. A tornyok utca felőli oldalain új tetőfelépítményeket helyezünk el, melyek a levegő utánpótlást biztosítják. A jelenlegi alsó légbeeresztő felépítményeket a derékszelemen fölé, a meglévő elszívók mellé kell áthelyezni, és a ventillátorok forgásirányát meg kell fordítani, hogy elszívjanak. A manzárd fölötti padlástér elszívását a déli oldalon lévő két nagyméretű ventilátor biztosítja, de a frisslevegő utánpótlás nem megoldott, itt az ablakfülkék felső burkolatába légbeeresztő zsaluziák kerülnek, amit madárhálóval kell felszerelni. Az épület teljes 2 233 m2 héjazatát le kell cserélni.
Az új héjazat diamond mintájú szürke síkpala. A pala megrendelés előtt megrendelővel és tervezővel a színét egyeztetni kell. Az épület valamennyi kéménye, valamint a nyugati szárnyban a régi konyha szellőzőcsatornái és gépháza is elbontásra kerül. A tetőfelépítmények közül csak a déli oldali teherfelvonó gépháza marad meg. Az új héjazat alatt a tető vízzáróságának biztonsága érdekében alátéthéjazat készül. Az alátét héjazat fölött 5 cm kiszellőztetett légrést kell kialakítani. A levegő bevezetése az eresznél elhelyezett szellőző szalagon keresztül történik, a kiszellőzetés a pala gyártójának rendszer szellőző elemével. Minden egész szarufaállásban egy szellőzőelemet kell elhelyezni. A tornyok élgerincénél a kúpelem alá elhelyezett szellőző kúpalátéttel biztosítható a csonka szaruállások kiszellőztetése. Az ereszeknél hófogórács kerül elhelyezésre. A hófogót a gyártó által biztosított idomelemmel az alkalmazástechnikai előírások szerint kell rögzíteni. A meglévő tetőfelépítmények és az újak egységesen szürke állókorcos titáncink burkolatot kapnak. A burkolat alatt deszka aljzat készül. A manzárd ablakfülkéiben a fent leírtakkal megegyező titáncink burkolat készül. A vápák, falszegélyek és ereszcsatornák szintén szürke titáncinkből készülnek. A meglévő, félkör alakú függőeresz csatornákat az eredetihez hasonló szögletes csatornára kell cserélni. A tornyok sarkain látható csatornadíszeket helyszíni méretvétel után kell legyártani. A manzárd ereszénél lévő lemezburkolatot szintén helyszíni méretvétel után kell legyártani. A tető karbantartására üvegezett tetőkibúvók kerülnek beépítésre. Valamennyi tetőkibúvó megközelíthető a padlástérben elhelyezett járdákon. A tornyok tetején lévő romonádok burkolata és szerkezet tönkrement, ezért el kell őket bontani és helyszíni méretvétellel új szerkezetet kell készíteni. A tetejükön lévő kovácsoltvas korlátot és felfogó rudat (zászlótartó) le kell tisztítani, és korrózivédelemmel kell ellátni, az új szerkezetre visszaépíteni. A romonádokon deszka aljzatra állókorcos titáncink héjazat készül. A karbantartásra ide is tetőkibúvót kell elhelyezni. Az épület villámvédelmi rendszere a kéményekre van szerelve, elbontásuk után a rendszer nem tartható meg, ezért a villámvédelmi terv szerintit kell kiépíteni. A tornyok tetején lévő felfogórudakat korrózióvédelemmel kell ellátni, és az új romonádok megépítése után vissza kell építeni. A felfogókat a villámvédelmi rendszerbe be kell kötni.
A megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat, amelyek a fentiekben megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 46. § (4) bek. értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Folytatás V.2) További információk pont 14 alpontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Vállalt többlet jótállási időtartam (hónap; a kötelezően előírt 36 hónap jótállás felett. Ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap) 15
2 2. Építész felelős műszaki vezető szakember gyakorlati ideje (hónap, min. 6 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A tevékenység ellátására irányadó jogszabályok különösen: 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (OTSZ).
A felhívás II.2.7) pontjában rögzített kezdési dátum tervezett dátumként értendő, amennyiben a szerződés ettől eltérő időpontban lép hatályba, úgy a kezdés dátuma a szerződés hatálybalépésének dátumával egyezik meg.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: TOB/27/215-39/2020. Rész száma: Elnevezés: Szekszárd, Szent István tér 11-13. tetőfelújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ács- és Állványozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54855814
Postai cím: Epreskert Utca 10/C
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: acsallvany@colourproduct.hu
Telefon: +36 209825749
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483327217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 139770857
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 139770849
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tetőfedés, bádogozás, villamos munkák kivitelezése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HGT Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59168557
Postai cím: Kossuth L. u. 44/A
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7171
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14160736217

Hivatalos név: Ács- és Állványozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54855814
Postai cím: Epreskert Utca 10/C
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483327217

Hivatalos név: PELLIO&CEVA ARCHITEKTOR KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22495097
Postai cím: Gólya Utca 17.
Város: Tolna
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7130
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12459009217

Hivatalos név: R.E.D-HUNGARY Ingatlanhasznosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27331170
Postai cím: Széchenyi Utca 18-20.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25309117217

Hivatalos név: T - BUILD Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72461545
Postai cím: Napfény Utca 24. 1. em. 1.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24165347217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/05/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges