Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:12807/2020
CPV Kód:76000000-3
Ajánlatkérő:Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Földgáz tárolása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55522591
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000675202020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000675202020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CH kutaknál berendezéses szolgáltatás 3 évre-2020
Hivatkozási szám: EKR000675202020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 76000000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó szénhidrogén-ipari célból létrehozott kutaknál berendezéses szolgáltatás nyújtására a közbeszerzési dokumentum műszaki tartalmának megfelelően a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamban – 2020
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 850000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: CH kutaknál berendezéses szolgáltatás 3 évre-2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 76000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földalatti gáztárolók és kapcsolódó létesítményeik területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ellátandó feladatok a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolónál:
A kútmunkálatok több évtizedes CH kutak biztonságba helyezését, funkcióváltását (átképzés), javítását, felszámolását valamint új kút létesítését jelentik a munkálatokhoz szükséges szállítási és daruzási feladatok (tartálykocsis folyadék szállítás, furadék szállítás, közúti szállítás, daruzás) ellátásával együtt.
Berendezések biztosítása:
1, Lyukbefejező berendezés:
- minimum 60 t koronacsigasor terhelésű berendezés az üzemeléshez szükséges kiszolgáló egységekkel, zárt iszapkezelő rendszerrel,
- a berendezés folyamatos üzemeltetéséhez szükséges személyzet az előírásoknak megfelelő képesítéssel és engedélyekkel.
2, Fúróberendezés:
- minimum 160 t koronacsigasor terhelésű berendezés az üzemeléshez szükséges kiszolgáló egységekkel, zárt iszapkezelő rendszerrel,
- a berendezés folyamatos üzemeltetéséhez szükséges személyzet az előírásoknak megfelelő képesítéssel és engedélyekkel.
Kútmunkálatnál szükséges szállítási feladatok elvégzése:
A berendezéses kútmunkálatok során a következő szállítási és daruzási feladatok ellátása szükséges (állandó rendelkezésre állás: 24/7 mellett):
- kútmunkálati folyadék elkészítéséhez édesvízszállítás,
- kútmunkálati folyadék elkészítéséhez adalékanyag (iszapjavító anyagok) szállítása,
- folyadék és szilárd halmazállapotú kútmunkálati hulladék elszállítása és ártalmatlanítása,
- veszélyes anyagszállítása (savas, olajos, szennyezett hulladékok, termelvények szállítása),
- berendezés kiszolgálása (kútmunkálathoz szükséges anyagok szállítása),
- daruzási feladatok ellátása.
A szolgáltatás az Ajánlatkérő által üzemeltetett 250 db CH kútra terjed ki.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3. M2) pont szerinti feltételeknek megfelelő és az alkalmasság megállapításánál figyelembe nem vett szakemberek száma 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 850000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Nincs ilyen szempont, a pont kitöltése a közzététel érdekében történt.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.
Minőségi kritérium: objektív, sávos értékelés.
Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány minden részszempontban: 0-100 pont.
Részletek a közbeszerzési dokumentumban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni.
A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok.
A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
- a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján] A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
- van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:
P1) nyilatkozatát az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (szénhidrogén bányászat-tárolás (továbbiakban együtt: CH ipar) területén berendezéses szolgáltatások nyújtásából) elért nettó árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont és (3) bekezdés]
P2) a személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező hatályos építési szerelési felelősségbiztosításának valamint környezetvédelmi felelősségbiztosításának szerződését, vagy kötvényét.
[307/2015. (X. 27.) Kr. 4. § (4) bek.]
P3) saját vagy jogelődje, az utolsó kettő lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolatát, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételt. Amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat (www.e-beszamolo.kim.gov.hu) honlapján megismerhető, az eredménykimutatást az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás adatainak csatolása a jelentkezésben nem szükséges. Amennyiben a részvételi jelentkező azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a kért számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak után kezdte meg működését, alkalmasságának igazolására a P1.) szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés b) pont és (2) bekezdés]
A nyilatkozatoknak olyan részletezettségűnek kell lenniük, mely alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha
P1) nem rendelkezik az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás nyújtásából (CH ipar területén berendezéses szolgáltatások nyújtásából) származó minimum nettó 400.000.000 HUF árbevétellel.
P2) nem rendelkezik a személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező hatályos építési szerelési felelősségbiztosítással, melynek a minimális biztosítási összegének eseményenkénti alsó határa 100.000.000 HUF, az éves limit 200.000.000 HUF, valamint nem rendelkezik környezetvédelmi felelősségbiztosítással, melynek a minimális biztosítási összegének eseményenkénti alsó határa 50.000.000 HUF, az éves limit 100.000.000 HUF.
P3) az elmúlt kettő lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt az üzemi-üzleti tevékenysége eredménye. Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóval, mert az Ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlannak minősül, ha működésének ideje alatt nem rendelkezik legalább a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó nettó 400.000.000 HUF nettó árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:
M1) a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben a legjelentősebb CH ipar területén berendezéses szolgáltatásinak ismertetése.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pont, 21. § (3a) bek. b) pont és 22. § (1)-(2) bek.]
M2) a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. A nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szakemberek végzettségét igazoló okiratainak, a szükség szerinti hatályos minősítő okiratainak száma, valamint szakmai gyakorlatuk megállapíthatóságához adatok a szakmai gyakorlatukról, valamint nyilatkozni kell arról, hogy mely szakembert mely pozícióra kívánja bevonni. Csatolandó a szakemberek végzettségét igazoló okiratainak, a hatályos minősítő okiratainak egyszerű másolati példánya, valamint aláírt szakmai önéletrajzuk. A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a rendelkezésre állásuk tekintetében.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pont]
M3) a rendelkezésére álló eszközök, berendezések felsorolását, részletes ismertetését (műszaki paraméterek megadásával) és a rendelkezésre állás jogcímét igazoló iratokat (szerződés, előszerződés, számla, eszköznyilvántartás, stb.), az ismertetésnek tartalmaznia kell valamennyi olyan adatot, melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható, valamint nyilatkozatot arról, hogy a gépjárművek a szerződés teljes futamideje alatt rendelkezésre fognak állni.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. i) pont]
M4) bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer (min. ISO 9001, vagy azzal egyenértékű) tanúsítványát, illetve az ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés részletes ismertetését; az ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítványát, illetve az ezzel egyenértékű környezetirányítási intézkedés részletes ismertetését; az OHSAS 18001:2007 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítványát, illetve az ezzel egyenértékű foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási intézkedés részletes ismertetését.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. c) és g) pont és 307/2015. (X. 27.) Kr. 4. § (4) bek.]
A nyilatkozatoknak olyan részletezettségűnek kell lenniük, mely alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább
M1) a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben CH ipar területén berendezéses szolgáltatásra vonatkozó alábbi referenciákkal:
a) 5 db CH kút felszámolás;
b) 2 db CH kút szűrős kútjavítás;
c) 5 db CH kút átképzés, funkcióváltás, javítás;
d) 1 db CH kút fúrás.
Az M1.) egy vagy több referenciával is teljesíthető.
M2) az alábbi szakemberekkel, akik külön - külön min. 3 éves CH ipari kutak berendezéses kútmunkálatainál saját szakmájukban szerzett szakmai gyakorlattal rendelkeznek:
a) 2 fő főfúrómester;
b) 3 fő fúrómester;
c) 3 fő kapcsoló szakember;
d) 6 fő kulcsos szakember;
e) 3 fő motoros szakember;
f) 3 fő fúrási segédmunkás.
Egy szakember csak egy minőségben vonható be az eljárásba.
M3) szerződés teljes futamidejére az alábbi eszközökkel, berendezésekkel:
1) Lyukbefejező berendezés:
a1) 1 db önjáró berendezés, torony, emelőmű, erőgép, csatlakozó felszerelések egyetlen független mobil egységen.
b1) 1 db torony: névleges magassága: min. 29 m. Statikus horogterhelhetősége: min. 60 mt (metrikus). Hegesztett torony-típus (API Spec 4F szerint) kapcsolóállással.
c1) 1 db munkapad (alépítmény): (rotary asztallal és padlózattal), belmagassága: min. 3,3 m.
d1) 1 db emelőmű: alkalmas várható teheremelési teljesítményre, fődobon 1” fúrókötél horonnyal.
e1) 1 db korona csigasor: min. 60 t dinamikus terhelhetőség összehúzás gátlóval.
f1) 1 db mozgó csigasor: min. 60 t statikus terhelhetőség, mozgócsiga-horog kombináció horogrögzítő zárral, rugóval.
g1) 1 db öblítőfej: min. 210 bar üzemi nyomású, min. 60 t statikus teherbírású, alján forgatórúdnak csatlakozással.
h1) 1 dob + tartalék dob 1” névleges átmérőjű, 6x19 IWRC fúrókötél.
i1) 1 db forgató asztal: min. terhelési kapacitása: min. 60 t; szabadon forgatható, 17 1/2”-os nyílással.
j1) 1 db levegőrendszer: kompresszor+légtartály min. 120 psi rendszer, alkalmas - fagypont alatti külső hőmérsékletnél is - sűrített levegő vezérlésű egységek egyidejű működtetésére.
k1) 1 db áramszolgáltató berendezés: min. 2 db dízelmeghajtású generátor egység, alkalmas az telep összes váltóáramú áramigényének egyidejű ellátására.
l1) 1 db magasnyomású iszaprendszer: (nem menetes csatlakozóval) csak peremes, hegesztett, gyorscsatlakozóval (Fig.1002,1502); 1 db min. 200 HP szivattyú teljesítménnyel független meghajtású centrifugál feladószivattyúval, nyomóoldali vezetékkel, rezgéscsillapító rotary tömlőkkkel, manifolddal, állócsővel, ideiglenes acélvezetékkel.
m1) 1 db alacsonynyomású iszaprendszer: 3 db elkülöníthető tartályra (szívó tartályra, olaj/homokcsapda tartályra, keverő/öblítő tartályra) osztható 90 m3-es egységgel, 1-1 db min. 43 m3-es álló víztároló tartállyal, min. 10 m3-es furadéktároló tartállyal, iszapkeverő rendszerrel, szivattyúkkal, tömlőkkel.
1 db rázószitával, ami 1200 l/perc 50/60 ”marsh” sóoldat kezelésére.
Az RJ telephelyén rendelkezésre kell állnia a teljes szita-készletnek, lyukméret: 60 és 200 között.
n1) 1 db kitörésgátló rendszer: 1 db dupla pofás (1 db rúdrazáró / 1 db telezáró betéttel) 7 1/16” x 5000 psi üzemi nyomású hidraulikus működtetésű kitörésgátlóval, annak működtető rendszerével, lyukmegölő és lefúvató rendszerrel, termelő vezetékekkel, szeparátorral, fáklya rendszerrel.
o1) 1-1 db nyomásmérésre, terhelésmérésre, löketszám-mérésre, nyomatékmérésre, fordulatszámmérésre, tartályszint mérésre, H2S+CO2+O2+CH szint mérésére alkalmas műszer.
p1) min. 1900 m 3 1/2" OD, 13,3 lbs/ft, G-105 minősítésű, 2 kategóriába sorolt, prémium v. II. osztályú 3 1/2” IF menetű fúrócső 18 fokos kúpos kialakítással, min. 1-1 db fúrócső toldókkal, sablonokkal, kezelő eszközökkel, súlyosbítókkal.
q1) 1 db min. 700 kg teherbírású 4WD pick-up.
r1) 1 db min. 3 t teherbírású 4WD villástargonca.
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.4. pontban.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.3. pont szövegéhez:
2) Fúró berendezés:
a2) 1 db önjáró berendezés, torony, emelőmű, erőgép, csatlakozó felszerelések egyetlen független mobil egységen.
b2) 1 db torony: névleges magassága: min. 34 m. Statikus horogterhelhetősége: min. 160 mt (metrikus). Hegesztett torony-típus (API Spec 4F szerint) kapcsolóállással.
c2) 1 db munkapad (alépítmény): (rotary asztallal és padlózattal), belmagassága: min. 3,7 m.
d2) 1 db emelőmű: alkalmas várható teheremelési teljesítményre, fődobon 1 1/8” fúrókötél horonnyal.
e2) 1 db korona csigasor: min. 160 t dinamikus terhelhetőség összehúzás gátlóval.
f2) 1 db mozgó csigasor: min. 160 t statikus terhelhetőség, mozgócsiga-horog kombináció horogrögzítő zárral, rugóval.
g2) 1 db öblítőfej: min. 350 bar üzemi nyomású, min. 160 t statikus teherbírású, alján forgatórúdnak csatlakozással.
h2) 1 dob + tartalék dob 1 1/8” névleges átmérőjű, 6x19 IWRC fúrókötél.
i2) 1 db forgató asztal: min. terhelési kapacitása: min. 160 t; szabadon forgatható, 20 1/2”-os nyílással.
j2) 1 db levegőrendszer: kompresszor+légtartály min. 120 psi rendszer, alkalmas - fagypont alatti külső hőmérsékletnél is - sűrített levegő vezérlésű egységek egyidejű működtetésére.
k2) 1 db áramszolgáltató berendezés: min. 2 db dízelmeghajtású generátor egység, alkalmas az telep összes váltóáramú áramigényének egyidejű ellátására.
l2) 1 db magasnyomású iszaprendszer: (nem menetes csatlakozóval) csak peremes, hegesztett, gyorscsatlakozóval (Fig.1002,1502); 2 db min. 700 HP szivattyú teljesítménnyel független meghajtású centrifugál feladószivattyúval, nyomóoldali vezetékkel, rezgéscsillapító rotary tömlőkkkel, manifolddal, állócsővel, ideiglenes acélvezetékkel.
m2) 1 db alacsonynyomású iszaprendszer: 3 db elkülöníthető tartályra (szívó tartályra, olaj/homokcsapda tartályra, keverő/öblítő tartályra) osztható 90 m3-es egységgel, 1-1 db min. 43 m3-es álló víztároló tartállyal, min. 10 m3-es furadéktároló tartállyal, iszapkeverő rendszerrel, szivattyúkkal, tömlőkkel.
2 db rázószitával, ami 1200 l/perc 50/60 ”marsh” sóoldat kezelésére.
Az RJ telephelyén rendelkezésre kell állnia a teljes szita-készletnek, lyukméret: 60 és 200 között.
n2) 1 db kitörésgátló rendszer: 1 db dupla pofás (1 db rúdrazáró / 1 db telezáró betéttel, 1 db gyűrűs kitörésgátlóval) 11” x 5000 psi üzemi nyomású hidraulikus működtetésű kitörésgátlóval, annak működtető rendszerével, lyukmegölő és lefúvató rendszerrel, termelő vezetékekkel, szeparátorral, fáklya rendszerrel.
o2) 1-1 db nyomásmérésre, terhelésmérésre, löketszám-mérésre, nyomatékmérésre, fordulatszámmérésre, tartályszint mérésre, H2S+CO2+O2+CH szint mérésére alkalmas műszer.
p2) min. 1900 m 5” OD, 19,5 lbs/ft, G-105 minősítésű, 2 kategóriába sorolt, prémium v. II. osztályú 4 1/2" IF menetű fúrócső 18 fokos kúpos kialakítással, min. 1-1 db fúrócső toldókkal, sablonokkal, kezelő eszközökkel, súlyosbítókkal.
3) Szállításhoz:
a3) 2 db min. 10 m3 szállító jármű: saját vákuum szivattyúval, FL/AT tartály kóddal, érvényes ADR engedéllyel.
b3) 1 db min. 10 m3 billenős tehergépjármű.
c3) 1 db min. 75 kW gumikerekes forgó-rakodógép.
d3) 2 db 24 t nyerges vontató+pótkocsi.
e3) 2 db 24 t tréler.
f3) 1 db 6 t tehergépjármű.
g3) 2 db 20 t alatti mobildaru.
h3) 2 db 20 t feletti mobildaru.
M4) bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított, illetve ezekkel egyenértékű intézkedéssel, tanúsítvánnyal:
a) minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer (min. ISO 9001, vagy egyenértékű);
b) ISO 14001 környezetirányítási rendszer;
c) OHSAS 18001:2007 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér:
Késedelmi: olyan okból, amelyért felelős, a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével késedelembe esik. Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó vállalkozási díj 1%-a/nap, max. 25%.
Meghiúsulás: olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsulással érintett szolgáltatásra jutó nettó szerződéses ár 30%-a.
Hibás teljesítés: a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését nem szerződésszerűen végzi. Mértéke: a szerződéses ár 25%-a.
Jótállás: a szolgáltatás átadás-átvételétől számított 24 hónap.
Teljesítési biztosíték: 42,5M Ft a szerződés teljesítésének biztosítására. Szerződés hatálybalépésétől szerződés lejártát követő 90. napig érvényes. A Kbt. 134. § (5) bek. szerint az ajánlatban kell nyilatkozni a biztosítékokról. A Kbt. 134.§ (6) bek. a) pont szerinti módon a Kbt. 134.§ előírásainak a betartásával kell a biztosítékot nyújtani.
A szerződést biztosító részletes mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a Felek erről nem, vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2020/09/11 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023.II. negyedév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
2) Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít a szolgáltatás jellegére és a szolgáltatással érintett objektív felelősségű alaptevékenységre tekintettel.
3) Közös részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát, amely tartalmazza a részvételi jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon részvételi jelentkezőt, aki közös részvételi jelentkezőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételi jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételi jelentkezők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá a dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket.
4) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (4) és 66. § (4) - (6) szerint a dokumentumban megadott mintának a kitöltésével.
5) Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé.
6) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nincs új hiánypótlás. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakban helyszíni bejárást és konzultációt tart.
7) Részvételi jelentkezés benyújtásának határideje: 2020.08.24. 10:00 óra.
Részvételi jelentkezés(ek) felbontásának időpontja: 2020.08.24. 12:00 óra.
Részvételi jelentkezés benyújtásának és felbontásának helye: I.3 pontban megadott címen, kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ: 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §.
8) A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételi jelentkezést aláíró aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a jelentkezésben csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását.
9) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenné nyilvánítási lehetőséget nem alkalmazza.
10) A keretszerződések megkötésének tervezett időpontja: 2020.12.30. A keretmegállapodás 307/2015. (X.27.) Kr. 18. § (1) bekezdés szerinti megkötését követően a keretmegállapodás alapján a beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint kerül sor.
11) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A § - 41/C §. rendelkezései és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11-12. §-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy László Gábor, lajstromszám: 00099
13) A jelentkezés benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban található. Ha a felhívás és a közbeszerzési dokumentum között eltérés van, a felhívás az irányadó.
14) A IV.2.6) pont kitöltése a feladás és a közzététel érdekében történt: 1 hónap = 30 naptári nap.
15) A tárgyalásos eljárástípus jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Kr. 2.§ (2) bekezdés alapján.
16) A szerződés teljesítése során Vállalkozónak a helyszíni munkavégzés megkezdése előtt, de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül biztosítania kell, hogy a szerződés helyszíni teljesítésében személyesen közreműködő III.2.3. M2) pont szerinti szakemberek mindegyike vegyen részt az Ajánlatkérő által a munkavégzés feltételeként a szerződésben meghatározott és térítés nélkül nyújtott oktatáson. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a technológiai területre való belépést és munkavégzést az előző feltételeknek megfelelő szakembereknek és a besorolásnak megfelelő védőruházat és munkavédelmi felszerelések viselése és használata esetén engedélyezi.
17) Vállalkozó köteles a III.1.2. P2) pont szerinti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítási szerződésekkel rendelkezni a szerződés teljes futamidejére. A biztosítások megléte a szerződéskötés feltétele, az a szerződés melléklete. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részéről szerződéskötéstől való elállásnak, visszalépésnek tekinti, ha nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjáig az e pont szerinti biztosítás kötvényeit, illetve azok másolatát nem bocsátja a rendelkezésre. Az Ajánlatban a biztosítások nyújtásáról nyilatkozni kell. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/08/24 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák