Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:12925/2020
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Erdőgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62487375
Postai cím: Deák Tér 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zay Adorján
Telefon: +36 46501501
E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu
Fax: +36 46501505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eszakerdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Erdőgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: LÁEV mélyépítési beruházások kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000167822020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
LÁEV mélyépítési beruházások kivitelezése vállalkozási szerződés.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: LÁEV mélyépítési beruházások kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Folytatás a VI.4.3) pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
LÁEV fejlesztése keretében mélyépítési beruházások kivitelezése részletes tervdokumentáció és műszaki leírás szerint.
330. sz. Miskolc-Dorottya utca – Garadna fővonal rekonstrukciója
-nyomtáv: 760 mm
-vonalhossz: 14 km
Bontandó pálya főbb adatai:
-23,6 kg/fm-es „i” sínrendszer, nyíltlemezes, síncsavaros lekötéssel, hevederes illesztéssel
-jellemzően talpfa keresztaljak
-ágyazat részben az új pálya alépítményeként hasznosítandó
-a sínek, kapcsolószerek, keresztaljak bontás után újrafelhasználás céljából (szárnyvonal) osztályozandók, válogatandók
Építendő új pálya és létesítmények főbb adatai:
-24,4 kg/fm-es „S24” jelű sínrendszer nyílt lemezes, síncsavaros lekötéssel, hevederes illesztéssel
-keresztaljak: legalább 10G jelű vasbeton aljak
o cserélhető műanyag csőtiplis / műanyag betéttuskós változatok
o jellemző nyomtávolságok szerint gyártva (760; +5; +10; +15 mm)
o normál és vezető- / védősínek fogadására alkalmas kivitelben
-ágyazati kőanyag: 32/50-B jelű bazalt/andezit zúzottkő
-nagygépes vágányszabályozás önjáró kisvasúti aláverőgéppel
-6 db jellemzően kétvágányos állomás
-1 db deltavágány
-1 db forgalmi telep 2 vonatfogadó, 2 tároló-, 6 kocsiszíni, 2 mozdonyszíni, 2 javítóműhelyi és 2 egyéb célú vágány, vasúti-közúti homlokrakodó rámpa;
o A forgalmi telepen felújítással, építéssel érintett további tételek:
 közműhálózat
 erős- és gyengeáramú hálózat
 közlekedőutak
 kertészet
 kocsiszín aljzatbeton
 járműmosó és üzemanyagtöltő állás felépítménye
 kerítés
 rakodótámfal
o a vágányhálózat bontott „kis sínes” sínrendszerrel és szintén bontott 6G jelű betonaljakkal és felújított kitérőkkel építendő át
-peronépítés:
o SK+30 cm: 2 db
o SK+15 cm: 4 db
o SK+15/30 cm, középperon: 1 db
-műtárgyak:
o 4 db acélhíd (7 – 60 m közti össznyílás)
o 2 db boltozott betonhíd
o 20 db cső- és nyílt áteresz, folyóka
o 2 db alagút (112 és 120 m hosszú)
o 33 db cső- és nyílt áteresz, folyóka, párhuzamos rácsos fedlapú árok (új építések)
o 5 db cső- és nyílt áteresz, folyóka (bontások)
-Vízelvezető burkolt és földárkok felújítása, újak építése
-Átépítendő biztosítóberendezések (jelzővel függésben levő fénysorompó berendezés): 2 db
331. sz. Papírgyár – Mahóca szárnyvonal részleges felújítása
-nyomtáv: 760 mm
-vonalhossz: 11 km
Meglevő pálya főbb adatai:
-vegyesen „kis sínes” (12, 13,75, 18 kg/fm-es) és 23,6 kg/fm-es „i” sínrendszer, nyíltlemezes, síncsavaros / sínszeges lekötéssel, hevederes illesztéssel
-talpfa keresztaljak, illetve szórványosan 6G jelű betonaljak
-ágyazat vegyesen dolomit, bazalt/andezit és mészkő zúzottkő, ami a tervek alapján jellemzően megtartandó
-a bontott „kis sínek” sínek, kapcsolószerek újrafelhasználás (forgalmi telep) céljából osztályozandók, válogatandók, a jó állapotú talpfák átszögelés után a pályában maradnak
Részleges felújítás főbb tartalma:
-„i” sínes szakaszokon (összesen ~1,4 km) szórványos aljcsere, vágányszabályozás, kitérőfelújítás
-átépítendő „kis sínes” szakaszokon (összesen ~9,5 km-en) síncsere bontott „i” sínekre, tönkrement keresztaljak cseréje, vágányszabályozás, részleges ágyazatcsere, kis sínes kitérők cseréje
-megmaradó „kis sínes” szakaszokon (~600 m-en) szórványos aljcsere és vágányszabályozás
-ágyazati kőanyag: bazalt/andezit zúzottkő – 32/63-E jelű
-nagygépes vágányszabályozás önjáró kisvasúti aláverőgéppel
-3 db kétvágányos állomás;
-peronépítés:
o SK+00 cm szegély és mögöttes terepfeltöltés: 1 db
o SK+15 cm: 2 db
-műtárgyak:
o 2 db acélhíd (5,5 és 12,2 m nyílások);
o 27 db cső- és nyílt áteresz, folyóka
o 40 db cső- és nyílt áteresz, folyóka, párhuzamos rácsos fedlapú árok (új építések)
o 4 db cső- és nyílt áteresz, folyóka (bontások)
-Vízelvezető burkolt és földárkok felújítása, újak építése
Kapcsolódó egyéb munkarészek
-parkoló építés
-korlát építés
-Pisztrángtelep mentén kerítés és kapu építése, gyalogösvény létesítése
-irányító és tájékoztató táblák készítése, kihelyezése
-a 100 éves LÁEV történetét bemutató kiadvány kivitelezése
-kis értékű beszerzések
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2. jelű alkalmasságot igazoló szakember vasúti vagy vasúti műtárgyakhoz kapcsolódó építési-szerelési munkában felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (0-36 hónap) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII.25.) Korm. határozat alapján költségvetési támogatást nyert el a LÁEV fejlesztésére. A projektet 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektté nyilvánította.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 062 - 146911
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: LÁEV mélyépítési beruházások kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 005064 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve és címe, ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlattevő neve: STRABAG Rail Korlátolt
Felelősségű Társaság (11084244-4-43) Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. M.2. jelű alkalmasságot igazoló szakember
szakmai többlet tapasztalata (0-36 hónap): 67 Nettó ajánlati ár: 4 699 997 631 Ft Ajánlattevő neve: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és
Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (11896447-2-15) Székhelye: 4400 Nyíregyháza Bujtos Út 14. M.2. jelű alkalmasságot igazoló szakember
szakmai többlet tapasztalata (0-36 hónap): 11 Nettó ajánlati ár: 5 267 800 494 Ft. Ajánlattevő neve: Swietelsky Vasúttechnika
Korlátolt Felelősségű Társaság (14564477-2-10) Székhelye: 9500 Celldömölk Nagy Sándor Tér 14 M.2. jelű alkalmasságot igazoló szakember szakmai
többlet tapasztalata (0-36 hónap): 36 Nettó ajánlati ár: 3 973 529 753 Ft Ajánlattevő neve: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (13961149-2-44) Székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73. M.2. jelű alkalmasságot igazoló szakember szakmai többlet
tapasztalata (0-36 hónap): 36 Nettó ajánlati ár: 3 674 876 669 Ft Ajánlattevő neve: TTDExpert Fővállalkozói Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (25068023-2-42) Székhelye: 1144 Budapest Gvadányi Utca 61-65. M.2. jelű alkalmasságot igazoló szakember szakmai többlet
tapasztalata (0-36 hónap): 37 Nettó ajánlati ár: 3 655 361 647 Ft Ajánlattevő neve: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24857538-2-44)
Székhelye: 1138 Budapest Karikás Frigyes Utca 20. M.2. jelű alkalmasságot igazoló szakember szakmai többlet tapasztalata (0-36
hónap): 40 Nettó ajánlati ár: 5 049 914 019 Ft Ajánlattevő neve: Pálya-Vasút Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft. (13791843-2-08) Székhelye: 9023 Győr Dr Petz Lajos Utca 13. Fszt/4. Ajánlattevő neve: PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (12513712-2-05) Székhelye: 3525 Miskolc Széchenyi Utca 37. II/1. M.2. jelű alkalmasságot igazoló szakember szakmai
többlet tapasztalata (0-36 hónap): 38 Nettó ajánlati ár: 2 950 798 089 Ajánlattevő neve: Homlok Építő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (25811058-2-18) Székhelye: 9561 Nagysimonyi Arany János Utca 23 M.2. jelű alkalmasságot igazoló szakember szakmai többlet
tapasztalata (0-36 hónap): 36 Nettó ajánlati ár: 4 963 312 018 Ft Ajánlattevő neve: Híd-Tám Hídépítési Fővállalkozó, Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (12902765-2-13)Székhelye: 2053 Herceghalom Zsámbéki Út 16 M.2. jelű alkalmasságot igazoló szakember
szakmai többlet tapasztalata (0-36 hónap): 27 Nettó ajánlati ár: 4 510 938 025 Ft Ajánlattevő neve: Borsod-Bos 2004 Ipari és
Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság (13401906-2-43) Székhelye: 1211 Budapest Színesfém Utca 10 M.2. jelű alkalmasságot igazoló szakember
szakmai többlet tapasztalata (0-36 hónap): 42 Nettó ajánlati ár: 4 421 617 143 Ft Ajánlattevő neve: Vasútépítők Pályatervező,
Kivitelező és Iparvágányfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (10678547-2-08) Székhelye: 9023 Győr Csaba Utca 9. M.2. jelű alkalmasságot igazoló
szakember szakmai többlet tapasztalata (0-36 hónap): 36 Nettó ajánlati ár: 4 282 912 771 Ft
Az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevővel. A Támogatasi szerződés módosítására nem került sor, a többletfedezet nem biztosított.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)