Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:12960/2020
CPV Kód:60140000-1
Ajánlatkérő:Állatorvostudományi Egyetem
Teljesítés helye:1078 Budapest István u.2.;1078 Budapest István u.2.;1078 Budapest István u.2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állatorvostudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84131474
Postai cím: István Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gálszécsy Éva
Telefon: +36 309526140
E-mail: kozbeszerzes@univet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.univet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000534932020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000534932020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Egyetem
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Autóbuszos személyszállítási szolgáltatás beszerzé
Hivatkozási szám: EKR000534932020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Állatorvostudományi Egyetem hallgatóinak személyszállítása BP-Üllő viszonylatban , Budapesten belül, valamint országosan , vállalkozási keretszerződés alapján.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
18 fős busszal személyszállítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 1078 Budapest István u.2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nem menetrendszerű személyszállítási szolgáltatás biztosítása egy darab 18 fő szállítására alkalmas autóbusszal nettó 3.000.000,- Ft. keretösszeg vonatkozásában.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70%-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendkívüli esetben indulás időpontja előtt 24 órával bejelentett személyszállítás 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Netto Ft (alszempontok az II.2.13-ban) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/08/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerz. időtartamát Felek jogosultak 1 alk. meghosszabbítani legkésőbb a szerz. lejártát megelőző 30 nappal írásban, amennyiben a szerződés keretösszege még nem merült ki. A meghosszabbítás időtartama max. a fel nem használt keretösszegre vonatkozhat, amely nem lehet több, mint 120 nap. A keretösszeg kimerülésével vagy a 120 nap leteltével a meghosszabbítás hatályát veszti.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Netto Ft részszempont alszempontjai :
Bp-Üllő-Bp netto ár /Ft (kétirányú út) : súlyszám : 40
Szálláshely -ATE Campus-szálláshely netto ár /Ft súlyszám : 20 (kétirányú út)
Szálláshely -Üllő- szálláshely netto ár /Ft súlyszám : 20 (kétirányú út)
Pest megyei fuvarozás Nettó ár Ft/óra súlyszám :5
Országos fuvarozás Nettó ár Ft/km súlyszám :5

II.2.1) Elnevezés:
50 fős busszal személyszállítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 1078 Budapest István u.2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nem menetrendszerű személyszállítási szolgáltatás biztosítása egy darab 50 fő szállítására alkalmas autóbusszal nettó 25.000.000,- Ft. keretösszeg vonatkozásában.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70%-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendkívüli esetben indulás időpontja előtt 24 órával bejelentett személyszállítás 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Netto Ft (alszempontok az II.2.13-ban) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/08/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerz. időtartamát Felek jogosultak 1 alk. meghosszabbítani legkésőbb a szerz. lejártát megelőző 30 nappal írásban, amennyiben a szerződés keretösszege még nem merült ki. A meghosszabbítás időtartama max. a fel nem használt keretösszegre vonatkozhat, amely nem lehet több, mint 120 nap. A keretösszeg kimerülésével vagy a 120 nap leteltével a meghosszabbítás hatályát veszti.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Netto Ft részszempont alszempontjai :
Bp-Üllő-Bp netto ár /Ft (kétirányú út) : súlyszám : 40
Szálláshely -ATE Campus-szálláshely netto ár /Ft súlyszám : 20 (kétirányú út)
Szálláshely -Üllő- szálláshely netto ár /Ft súlyszám : 20 (kétirányú út)
Pest megyei fuvarozás Nettó ár Ft/óra súlyszám :5
Országos fuvarozás Nettó ár Ft/km súlyszám :5

II.2.1) Elnevezés:
60 fős busszal személyszállítás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 1078 Budapest István u.2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nem menetrendszerű személyszállítási szolgáltatás biztosítása egy darab 60 fő szállítására alkalmas autóbusszal nettó 2.000.000,- Ft. keretösszeg vonatkozásában.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70%-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendkívüli esetben indulás időpontja előtt 24 órával bejelentett személyszállítás 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Netto Ft (alszempontok az II.2.13-ban) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/08/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerz. időtartamát Felek jogosultak 1 alk. meghosszabbítani legkésőbb a szerz. lejártát megelőző 30 nappal írásban, amennyiben a szerződés keretösszege még nem merült ki. A meghosszabbítás időtartama max. a fel nem használt keretösszegre vonatkozhat, amely nem lehet több, mint 120 nap. A keretösszeg kimerülésével vagy a 120 nap leteltével a meghosszabbítás hatályát veszti.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Netto Ft részszempont alszempontjai :
Pest megyei fuvarozás Nettó ár Ft/óra súlyszám : 45
Országos fuvarozás Nettó ár Ft/km súlyszám : 45

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó, valamint alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
62. § (1) g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő
személyt/szervezetet. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az Ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz
csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő személyt/szervezetet igénybe venni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak és tartalmazzák Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban
a Kbt. 114. § (2) bekezdését alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015 (X. 30.) Korm.r. 1. § (7) bekezdésére
miszerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett
be. Öntisztázás (Kbt. 64. §): Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően valamennyi ajánlattevő számára
azonos feltételekkel biztosítja az öntisztázás lehetőségét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. A műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolásához Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a)
pontja alapján csatolnia kell e felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (
folyamatos nem menetrendszerű személyszállítási szolgáltatás) szolgáltatásait. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a)
bekezdése alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi
figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint a 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy
a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a szerint a 21. § (3)
bekezdés a) pontja alkalmazásában az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (XI. 30.
) Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlatba
csatolandó: - Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció
megjelölésével, - végzettséget/szakképzettséget igazoló iskolai oklevél, valamint D kategóriás jogosítvány másolata - szakmai
gyakorlatot egyértelműen igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz, a szakember munkáltatójának (ajánlattételi
határidő időpontjában) feltüntetésével, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik e felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az 1. rész esetében összesen legalább 1 (egy) darab, 9 hónapot meghaladó időtartamú, , legalább 12 főre vonatkozó, személyszállítási szolgáltatásra irányuló, a 2. rész esetében összesen legalább 1 (egy) darab, 9 hónapot meghaladó időtartamú, legalább 30 főre vonatkozó, személyszállítási szolgáltatásra irányuló, a 3. rész esetében összesen legalább 1 (egy) darab, 9 hónapot meghaladó időtartamú, legalább 30 főre vonatkozó,személyszállítási szolgáltatásra irányuló szerződésszerűen teljesített referenciával. Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az 1. rész vonatkozásában 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik D kategóriás jogosítvánnyal, és legalább 3 év autóbusz vezetői tapasztalattal, a 2. rész vonatkozásában 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik D kategóriás jogosítvánnyal, és legalább 3 év autóbusz vezetői tapasztalattal, a 3. rész vonatkozásában 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik D kategóriás jogosítvánnyal, és legalább 3 év autóbusz vezetői tapasztalattal. Egy szakember több rész tekintetében is bemutatható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kötbérek abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból,
amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti. Késedelmes
teljesítésnek minősül, ha Ajánlattevő a keretszerződésben megadott határidőig nem teljesít. A kötbér mértéke a késedelemmel érintett
részteljesítésre eső nettó ellenszolgáltatás 1%-a óránként, ami minden megkezdett késedelmes órára vonatkozóan felszámításra kerül.
Ha a nyertes Ajánlattevő legalább 9 alkalommal késedelembe esik, akkor az Ajánlatkérő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja,
vagy amennyiben a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat. Meghiúsulási kötbér: A 9 alkalmat
meghaladó késedelem esetén az Ajánlatkérő a szerződést meghiúsultnak tekinti. A meghiúsulási kötbér mértéke legfeljebb a
meghiúsulással érintett teljesítésre vonatkozó nettó vállalkozási díj 30 %-a. Meghiúsulás esetén Ajánlatkérő elállhat a szerződéstől.
Ajánlatkérő nem érvényesíthet együttesen meghiúsulási és késedelmi kötbért. Az összesen érvényesített kötbér mértéke nem
haladhatja meg az ellenszolgáltatás nettó értékének 30%-át.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Számlázás: Ajánlattevő a megtett kilométer, illetve igazolt óraszám
arányában, valamint az igazolt parkolási díjaknak megfelelően számla kiállítására jogosult az igazolt teljesítést követően. Ajánlatkérő
kizárólag az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A vételár megfizetése a nyertes Ajánlattevő általi teljesítést és az
Ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében utófinanszírozással, átutalással történik, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Kbt. 135. § (1)
bekezdésének, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek előírásait figyelembe véve.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt 68.§ szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Lsd a Közbeszerzési Dokumentumban
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy
az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában
rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf fájlformátumban benyújtani szíveskedjenek! 2) Az eljárás nyelve a magyar.
Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles
benyújtani. AK AT általi felelős fordítását elfogadja. A Kbt. 47.§ (2) szerinti dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. 3)
AT-nek csatolnia kell az ajánlathoz foly.-ban lévő vált.bej-i eljárás esetében a cégbír-hoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és annak érk-ről a cégbír. által megküldött ig-t is. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilat-t kell csatolni
(EKR űrlap). 4)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciális megállapodását. 5)Kiegészítő tájék.kérhető a Kbt.
114.§ (6) bek. szerint. 6)AK ajánlati biztosítékot nem ír elő. 7) AK a Kbt. 74.§ (2) alapján kizárhatja az elj-ból azt az AT-t, akinek
nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti
elbánást nyújtani. 8)Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - Felolvasólap (EKR űrlap) - Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilat. (EKR űrlap) -
Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilat. (Nemleges tartalmú nyilat-t is csat. kell!) -külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a
Kbt. és a KD előír 9)AK a Kbt. 71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza. 10) Az M/1. pont szerinti alkalmassági
feltétel és előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb. 11) Ponthatár: ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszer: 1. részszempont-fordított arányosítás, 2 részszempont-pontkiosztás módszere
Kbt. 76. § (10) bek. alapján a módszerek részletes ismertetését a KD tart. 12) AT-nek (kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet igénybevétele esetén a kap.-t rendelkező szervezetnek) az ajánlatában csatolni kell a 424/2017.(XII.19.) Korm.r. 13. § (
4) bek. szerinti, az AT részére szóló meghatalmazást. 13) AK kizárja a szerződés teljesítése érdekében projekttársaság
létrehozását. 14) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 15) AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek-ét. 16 ) Irányadó idő:
CET 17) AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. 18) Ha az AT, alvállalkozó, alkalm.ig-ban részt vevő gazd-i szereplő
vmely a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bek.szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy
mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen tényt, adatot tart. ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló,
elektr.hatósági nyilvánt.elektr.elérhetőségéről is.
Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges