Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:12970/2020
CPV Kód:50610000-4
Ajánlatkérő:Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
Teljesítés helye:Az ajánlatkérő székhelye és telephelyei az országban
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Távhőszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66063016
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katula Bence Ádám
Telefon: +36 203671403
E-mail: bkatula@fotav.hu
Fax: +36 14636131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fotav.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000707592020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000707592020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Távhőszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biztonságtechnikai eszk./berendezések/rendszerek
Hivatkozási szám: EKR000707592020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50610000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzés hosszú elnevezése: Biztonságtechnikai eszközök/berendezések/rendszerek javítása, karbantartása, leszerelése, áthelyezése, üzembe helyezése valamint új biztonságtechnikai eszközök/berendezések szállítása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása 4 éves határozott időre szóló szolgáltatási keretszerződés keretében.
Karbantartás: A karbantartás alapvető feladata, hogy a rendszerek folyamatos működőképességét biztosítani lehessen. Az eszközök/berendezések rendszeres ellenőrzése, tisztítása, szükség szerinti után állítása biztosítja, hogy a rendszer mindig ellássa feladatát. Az Ajánlatkérő Éves Karbantartási Tervében
meghatározottaknak megfelelően folyamatosan, egymást követve minden területen általános karbantartást kell tartani. Ennek során az eszközöket meg kell tisztítani; a működési funkciókat le kell tesztelni (az elsődleges funkciókon kívül amennyiben van ilyen a másodlagos tápellátások működőképességét is ellenőrizni kell); a jelátviteli útvonalak állapotát a központi és a végponti eszközöknél méréssel ellenőrizni kell (videó megfigyelő rendszereknél videojelszint mérésével, egyéb eszközöknél az eszköz betáplálását biztosító ereken mért feszültségszintek ellenőrzésével egy éves ciklusban valamennyi eszköz ellenőrzését el kell végezni) az esetleges beállítási feladatokat el kell végezni, amennyiben van ilyen adatbázis karbantartást, mentést kell végezni; el kell végezni a telephelyen bekövetkező személyi változások követését a karbantartott biztonságtechnikai berendezéseken, kezelői oktatás és szükség esetén kódváltás végrehajtásával; az elvégzett karbantartási munkáról munkalapot és helyszíni üzemeltetési naplót kell vezetni; az észlelt hibát azonnal jelezni kell. Ajánlattevő az Éves Karbantartási Terv figyelembevételével a biztonságtechnikai eszközök/berendezések, rendszerek esetén háromhavonta (kivéve a tűzjelző- és tűzoltó berendezéseket, mely esetben hathavonta) végzi a karbantartási feladatokat. Hibajavítás: Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján az Ajánlattevő a rendszert javítja, a biztonságtechnikai eszközt/berendezést leszereli, javítja, felszereli, üzembe helyezi. Leszerelés, áthelyezés, üzembe helyezés: Ajánlatkérő rendelkezésére álló biztonságtechnikai eszközök/berendezések leszerelése vagy áthelyezése és/vagy üzembe helyezése. Új biztonságtechnikai eszközök, berendezések szállítása, üzembe helyezése, karbantartása, hibajavítása.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.
Az egyes állapotokhoz tartozó elvégzendő feladatok részletes leírását a műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 120000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Biztonságtechnikai eszk./berendezések/rendszerek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50610000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az ajánlatkérő székhelye és telephelyei az országban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Karbantartás: A karbantartás alapvető feladata, hogy a rendszerek folyamatos működőképességét biztosítani lehessen. Az eszközök/ berendezések rendszeres ellenőrzése, tisztítása, szükség szerinti után állítása biztosítja, hogy a rendszer mindig ellássa feladatát. Az Ajánlatkérő Éves Karbantartási Tervében meghatározottaknak megfelelően folyamatosan, egymást követve minden területen általános karbantartást kell tartani. Ennek során az eszközöket meg kell tisztítani; a működési funkciókat le kell tesztelni (az elsődleges funkciókon kívül amennyiben van ilyen a másodlagos tápellátások működőképességét is ellenőrizni kell); a jelátviteli útvonalak állapotát a központi és a végponti eszközöknél méréssel ellenőrizni kell (videó megfigyelő rendszereknél videojelszint mérésével, egyéb eszközöknél az eszköz betáplálását biztosító ereken mért feszültségszintek ellenőrzésével egy éves ciklusban valamennyi eszköz ellenőrzését el kell végezni) az esetleges beállítási feladatokat el kell végezni, amennyiben van ilyen adatbázis karbantartást, mentést kell végezni; el kell végezni a telephelyen bekövetkező személyi változások követését a karbantartott biztonságtechnikai berendezéseken, kezelői oktatás és szükség esetén kódváltás végrehajtásával; az elvégzett karbantartási munkáról munkalapot és helyszíni üzemeltetési naplót kell vezetni; az észlelt hibát azonnal jelezni kell. Ajánlattevő az Éves Karbantartási Terv figyelembevételével a biztonságtechnikai eszközök/berendezések, rendszerek esetén háromhavonta (kivéve a tűzjelző- és tűzoltó berendezéseket, mely esetben hathavonta) végzi a karbantartási feladatokat. Hibajavítás: Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján az Ajánlattevő a rendszert javítja, a biztonságtechnikai eszközt/berendezést leszereli, javítja, felszereli, üzembe helyezi. Leszerelés, áthelyezés, üzembe helyezés: Ajánlatkérő rendelkezésére álló biztonságtechnikai eszközök/berendezések leszerelése vagy áthelyezése és/vagy üzembe helyezése. Új biztonságtechnikai eszközök, berendezések szállítása, üzembe helyezése, karbantartása, hibajavítása.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Az egyes állapotokhoz tartozó elvégzendő feladatok részletes leírását a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A kötelező (a teljesítéstől számított 24 hónap) jótállási időn felül ajánlott jótállási idő hónapokban megadva, azzal, hogy Ajánlatkérő által értékelésre kerülő megajánlott plusz jótállási idő nem lehet kevesebb 1 hónapnál és nem lehet több 18 hónapnál 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 93
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 120000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít. A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: NEM
Indokolás:
A közbeszerzés tárgya szerinti feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több AT egy időben nem tudna teljesíteni. Telephelyenként több rendszer karbantartását, szervizelését kell biztosítani a karbantartások ütemezése is ennek megfelelő, részajánlatokkal történő szétbontásuk többlet kiszállást, ezzel többlet költséget okozna. Az új rendszerek szállítására részajánlat tétel azért nem lehetséges, mert a szállított rendszerek, eszközök garanciális időszakban történő harmadik fél általi kötelező karbantartása, Ajánlatkérő számára okozna többlet adminisztrációt, ezzel többletköltséget. Továbbá egyes meglévő rendszerekhez kapcsolódó tervek módosítása, átalakítása (pl. épület átalakításhoz kapcsolódóan) csak az eredeti tervezővel vagy annak jóváhagyásával történhet meg, ez azonban nem az esetleges részajánlatot benyújtó feladata lenne, hiszen nem új eszköz szállításáról, hanem meglévő eszközökkel való munkavégzésről beszélünk.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. alapján. Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó): A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR.) 1-4. § rendelkezései szerint kell igazolni. Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 4. § (1) bekezdése alapján, az EEKD kitöltésével köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. A KR. 3. § (3), (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös AT-k vonatkozásában, a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD űrlapot az EKR rendszerben. A KR. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az AT-nek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. A KR. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével. Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó): AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett AT esetén a KR. 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett AT esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a KR. 12-13. §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is. A KR. 15. § (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet Vonatkozásában csak az EEKD űrlapot köteles kitölteni a Kbt.62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. AK kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. b) pont]. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján AT nyilatkozhat AK egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembevételéről. AK felhívja az AT figyelmét a KR. 18. §-ában foglaltakra. Az ajánlatban AT-nek nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (EKR űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD (egységes európai közbeszerzési dokumentum) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott pénzügyi, illetve gazdasági alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz EEKD-t az AT nyújtja be. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-t a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az AK által
meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P1) Az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentumbenyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmasságikövetelményeknek.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése alapjáni igazolási módot kell használja.
Ajánlatkérő saját vagy jogelődjének az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából - származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni az alkalmasságát.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezetkapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetetés az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelménytvagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagyarra is támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasságigazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevőteljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
P.2./ A 321/2015 (X. 30.) Korm. Rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvényes szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás (kötvény) egyszerű másolat formájában történő benyújtásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1 Az eljárást megindító hirdetmény megküldését megelőzően lezárt 3 üzleti évből az adózott eredménye legalább az egyik évben nem negatív.
Amennyiben ajánlattevő a P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy az ajánlattevő akkor alkalmas, ha a nyilatkozatából megállapítható, hogy a beszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a működési ideje alatt eléri a
90 000 000,- Ft-ot.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes, 20 000 000 HUF, azazhúszmillió forint/év és 5 000 000 HUF, azaz ötmillió forint/káresemény összegű szakmai felelősségbiztosítással.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján AK az
Alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz az EEKD-ot az AT nyújtja be. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M1) Az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogymegfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§ (4)–(8) bek. alapján felhívott gazdasági szereplőnek csatolnia kell a Kr. 21. § (3) bek. c) pont alapján aközbeszerzés tárgyához illeszkedő biztonságtechnikai tevékenységére vonatkozó ISO 9001:2008 vagy azzalegyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítványát, vagy aminőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékát.
M2) Az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogymegfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §(4)–(8) bek. alapján felhívott gazdasági szereplőnek csatolnia kell a Kr. 21. § (3) bek. b) pont alapján azoknak aszakembereknek – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, képzettségük, szakmaitapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell a szakemberek tapasztalatát,gyakorlatát bemutató saját kezűleg aláírt önéletrajzait és a szakemberek végzettséget/képzettségét igazolóoklevél másolati példányát, valamint ajánlattevő által kiállított nyilatkozatot, hogy mely szakembert melypozícióra kívánja igénybe venni. Csatolni kell a szakemberek saját kezűleg aláírt szándéknyilatkozatát arravonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben.
M3) Az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogymegfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §(4)–(8) bek. alapján felhívott gazdasági szereplőnek csatolnia kell a Kr. 21. § (3) bek. i) pont alapján azoknaka teljesítéshez rendelkezésre álló, a teljesítéshez használt irányítási rendszer, vagy szoftver megnevezésével,rövid ismertetésével.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:
M/1. Ha nem rendelkezik biztonságtechnikai tevékenységre vonatkozó, érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001, vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával
M/2. nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
-M/2.1. 1 fő, minimum 2 éves (biztonságtechnikai eszközök/berendezések/rendszerek javítása, és/vagy karbantartása terén szerzett) szakmai gyakorlattal és érvényes rendőr hatósági engedéllyel rendelkező biztonságtechnikai szerelő szakemberrel, és
-M/2.2. 1 fő, minimum 2 éves (biztonságtechnikai eszközök/berendezések/rendszerek tervezése terén szerzett) szakmai gyakorlattal és érvényes rendőr hatósági engedéllyel rendelkező biztonságtechnikai tervező szakemberrel, és
-M/2.3. 1 fő, minimum 2 éves (beépített tűzjelző és oltó berendezések kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata terén szerzett) szakmai gyakorlattal rendelkező, OKF által nyilvántartott és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező szakemberrel, és
-M/2.4. 1 fő, minimum 2 éves (beépített tűzjelző és oltó berendezések tervezése, a kivitelezésért felelős műszaki vezetése, valamint üzembe helyezése terén szerzett) szakmai gyakorlattal rendelkező, OKF által nyilvántartott és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező mérnök szakemberrel.
Egy szakember egyedül is megfelelhet az M/2.1. - M/2.4. alkalmassági minimumkövetelménynek
M/3. nem rendelkezik a karbantartási és hibaelhárítási tevékenység elektronikus dokumentálását végző irányítási rendszerrel vagy szoftverrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. AK a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés és a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza.
AK késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbéreket ír elő a szerződés biztosítékaként.
Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során vállalnia kell a karbantartási és hibaelhárítási tevékenységelektronikus dokumentálását végző irányítási rendszer alkalmazását, üzemeltetését és fenntartását.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő az eseti megrendelések teljesítési igazolása alapján jogosultszámláit kiállítani. A számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6), a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., valamint aszerződéstervezet szerint, 30 napos fizetési határidővel történik.
A késedelmi kamat a Ptk. 6:155. § szerint.
A vonatkozó jogszabályok:
— 2015. évi CXLIII. tv;
— 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről,
— 2013. évi V. törvény Ptk.,
— 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.
— 2007. évi CXXVII. tv;
— 2013. évi V. tv;
— 424/2017 (XII.19.) Kr.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. §-t alkalmazza

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (www.ekr.gov.hu) történik figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek.-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti regisztráció szükséges. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
2. A IV.2.6) pontban megadott időtartam alatt a Kbt. 84. § (2) bekezdése alapján 30 napot kell érteni.
3. A KR 30. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában.
4. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az ajánlat elkészítéséhez szükséges információk a közbeszerzési dokumentumokban (KD) és az AF feladásának napján hatályos vonatkozó jogszabályokban előírásra kerültek.
5. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján vizsgálja.
6. Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján: AK AT-től és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.
7. Az ajánlatba a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. §(5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
8. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjai alapján az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Nemleges esetben is.) Ajánlattevő továbbá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban - az előzők szerint kitöltött űrlapnak megfelelően - tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert azon alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
10. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat csatolandó a dokumentációban előírt formában (abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más szervezetet).
11. A Kbt. 41/A.-41/B. § alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi
És formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
12. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
13. Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eljárás eredménytelenségét eredményező okot.
15. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
16. Az ajánlatok értékelési módszertana: Az értékelés módszere az ár tekintetében a fordított arányosítás a jótállási idő tekintetében egyenes arányosítás. Adható pontszámok az ajánlatok értékelése során 1-10 pont. A részletes értékelési módszert a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
17. AK a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg, mely összesen
nettó 120.000.000,- Ft. Az árazatlan mintaköltségvetéssel érintett tájékoztató mennyiséget a vonatkozó II.2.4) pont valamint a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folyt.:
18. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bek. megfelelően jár el.
19. Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját vagy adott esetben meghatalmazást.
20. Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevői adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat-ot
21. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
22. Ajánlattevő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
23. A felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók.
24. Eljáró FAKSZ neve és lajstromszáma: Dr. Katula Bence Ádám(01155).
25. Ajánlatkérő az eljárásban ajánlati biztosítékot nem ír elő.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák