Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:12976/2020
CPV Kód:39100000-3
Ajánlatkérő:Zirc Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:8420 Zirc, Rákóczi tér 10., 1125/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zirc Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61779820
Postai cím: Március 15. Tér 1.
Város: Zirc
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Gábor
Telefon: +36 88593705
E-mail: palyazat@zirc.hu
Fax: +36 88414475
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zirc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000688992020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000688992020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
TOP-1.2.1, mobiliák beszerzése a Reguly Múzeumhoz
Hivatkozási szám: EKR000688992020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés a „„Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” című, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 azonosítószámú projekt keretében a Reguly Múzeumhoz kapcsolódó mobiliák beszerzése” a II.2.4) pontban részletezettek szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és a gazdasági, műszaki és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen lenne annak biztosítása, figyelemmel a Kbt. 2. § (4) bekezdésében rögzített alapelvre. A beszerzés olyan egységet képez, aminek egyes munkanemei kiegészítik egymást. Az épület országos műemlékvédelem alatt áll, így műemléki szempontoknak való megfelelés elsődleges. E szempontok alapján, az Ajánlatkérő (és a műemléki hatóság) által elvárt műszaki színvonal nem teszi lehetővé, hogy ne egységes felületi megjelenésű berendezések kerüljenek beszerzésre. Mindezek által a beszerzés olyan műszaki egységet alkot, melynek megbontása az elvárt színvonalú kiállítás és bútorzata megvalósításának sikerességét kockáztatná.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-1.2.1, mobiliák beszerzése a Reguly Múzeumhoz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8420 Zirc, Rákóczi tér 10., 1125/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „„Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” című, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 azonosítószámú projekt keretében a Reguly Múzeumhoz kapcsolódó mobiliák beszerzése” az alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
Földszintes épületrész
- Utcai szárny: 42,65 m2-es belső tér időszakos kiállítótér és előadóterem funkcióra történő kialakítása.
Kétszintes épületrész
- Földszint: Előtér-ruhatár, múzeumshop összesen 47,35 m2 alapterületű helyiségbe egyedi recepciós pult kerül elhelyezésre, a Teázó-fogyasztótér összesen 33,89 m2 alapterületű helyiségeibe egyedi konyhaberendezés kerül. A Bér Júlia emlékszoba enteriőr berendezés nem része a feladatnak.
- Emelet: 6 kiállítótér tervezett, összesen 126,92 m2 alapterületen, tematikusan egymáshoz kapcsolódó, ugyanakkor önálló tartalommal. Információt tartalmazó 7 db vitrin és 187 m2 fali tapétázott grafika készül. Egyedi elemek az 1 db kötélből készült, a mennyezethez rögzített álmennyezetből induló, Finnugor nyelvcsalád nyelvi családfa, a finnugor népek bemutató interaktív felület 20 db nyitható ajtóval, fotókkal, a 8 db bemutató plexitábla acélsodronyra rögzítve, az 1 db 1,00 x 3,00 m befoglaló méretű szabálytalan alaprajzú Finnország kontúrja asztal valamint az 1 db makett bemutató bútor.
- Tetőtérben két kiállítótér készül Szibériai életképek kialakításával, bemutatásával összesen 137, 45 m2-en.
Elhelyezésre kerül: 1 db egyedi kialakítású Hanti-ház makett, 1 db Ural makettasztal (a makett nem része a feladatnak), 36 db nyírfaligetet imitáló papírcső henger, 1 db egyedi kialakítású Medvekultusz bemutató tér, 2 db többcélú bútor, valamint 46 m2 fali tapétázott grafikai felület.
A Reguly Antal Múzeum műemlék, műemléki törzsszáma: 5662.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelező jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama egész hónapban megadva (min. 0 hónap; max. 24 hónap, előny a nagyobb) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 9
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: - Földszint: Múzeumshop 6 db polcos szekrény, Teázó-fogyasztótér 15 db kereskedelmi forgalomban kapható szék
- Tetőtér: 1 db hanti sátor váza 10 cm átmérőjű gömbfa rudakból, valamint 189 m2 fali tapétázott grafika.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlat az opcionális csomaggal együtt, annak figyelembevételével tehető. Erre tekintettel az opcionális csomagra vonatkozó megajánlás elmaradása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Az Opcionális tételek lehívásáról ajánlatkérő a rendelkezésére álló fedezetre való tekintettel a lehívási időn belül mérlegelési jogkörében dönt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérőt az opcionális mennyiség tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli, továbbá az ajánlattevő annak tudatában nyújtsa be ajánlatát, készítse el az árazott eszközlistát, hogy az opcionális mennyiség bármely tételsora elhagyható vagy megrendelhető.
Az opcionális tételek lehívása az ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tételek körébe tartozó lehívás elmaradása esetén ajánlattevő ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat.
Az opcionális tételek lehívásával kapcsolatos konkrét szabályozást a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032
II.2.13) További információ
Jelen felhívás II.2.7) pontjához kapcsolódó kiegészítés:
A szerződés teljesítésének megkezdése a teljesítési helyszín átadásával, a szerződéskötést követő munkanapon történik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nyilatkozni köteles a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8) bekezdéseire.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év időszakában teljesített referenciáit cégszerű nyilatkozat formájában. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A nyilatkozatnak, vagy az igazolásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- szállítást végző megnevezése,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége, a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
- a szállítás tárgya, mennyisége,
- a szállítás rövid leírása, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható,
- a teljesítés ideje és helye (a kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megjelölésével),
- konzorciumban történő teljesítés esetén a teljesítési hányad megjelölése,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati/részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket) melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az M1. pontban meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az M1. pontban meghatározott alkalmassági követelmény tekintetében előírt nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő előírásokhoz képest szigorúbban határozta meg az M.1. pont tekintetében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8) bekezdéseire.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő,
- ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben szerződésszerűen teljesített, legalább 60 m2-es tér egyedi, gyártott berendezésekkel történő belsőépítészeti kialakítására vonatkozó referenciával.
Az előírt referencia több szerződéssel is igazolható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a szerződés szerint nettó ellenszolgáltatás 1%-a/nap minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptári nap után, de maximum a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 15%-a.
Amennyiben nyertes ajánlattevő 15 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, és a nyertes ajánlattevőt megillető, az elállásig végzett munka szerződés szerinti ellenértékéből a meghiúsulás miatti kárát és többletköltségét levonni.
Hibás teljesítési kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 10%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a vállalkozással vegyes adásvételi szerződés szerinti nettó, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a.
Jótállás időtartama: a kötelező jótállások vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadóak.
A jótállás kezdő időpontja: valamennyi termék végleges helyére szállítása, illetve adott esetben beépítése és az Ajánlatkérő által igazolt hiánytalan és szerződésszerű teljesítés igazolásának napja.
A részletes szabályokat lásd a vállalkozással vegyes adásvételi szerződés-tervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Nyertes ajánlattevő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
• 1. rész-számla: az opció nélküli teljes vételár 25%-a, minimum 25 %-os teljesítés esetén,
• 2. rész-számla: az opció nélküli teljes vételár 25%-a, minimum 50 %-os teljesítés esetén,
• 3. rész-számla: az opció nélküli teljes vételár 25%-a, minimum 75 %-os teljesítés esetén.
Végszámla: Valamennyi eszköz végleges beépítését és Ajánlatkérő által igazolt hiánytalan és szerződésszerű teljesítést követően – figyelemmel a rész-számlákra - az opció nélküli teljes vételár maximum 25 %-a.
Az opciós tételek lehívása esetén nyertes ajánlattevő opciónként 1 db végszámlát nyújthat be a lehívott opciós termék(ek) végleges helyére szállítását, illetve adott esetben beépítését és az Ajánlatkérő által igazolt hiánytalan és szerződésszerű teljesítést követően. A végszámla összege a lehívott opciós termék(ek) nettó vételára + 27% ÁFA.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –áfa nélkül számított – opció nélküli ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
Jelen beszerzés EU-s támogatással, támogatási szerződés alapján valósul meg. Ajánlatkérő a számlák kifizetésénél a Támogatási Szerződés szerinti utófinanszírozást alkalmaz, figyelemmel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, valamint a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire.
A részletes szabályokat lásd a kiegészítő dokumentumokban és vállalkozással vegyes adásvételi szerződés-tervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozására nincs lehetőség.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a szerint a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni, és az ajánlatban csatolni kell azt.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:
• tartalmazza az ajánlattevők adatait (név, székhely),
• a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös ajánlattevők képviseletére (a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését),
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak,
• nyertesség esetén a szerződés aláírására jogosult felet/feleket,
• az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének százalékos megoszlását, az egymás közötti pénzügyi elszámolás módját,
• meghatalmazást, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR—ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat, figyelemmel a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltakra.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. §-át és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. §-át és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Lásd: VI.3.12) További információk pont 1. alpontja.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, a kötelező jótálláson felül vállalt többlet-jótállás
időtartama egész hónapban megadva (min. 0 hónap; max. 24 hónap, előny a nagyobb): egyenes arányosítás.
Ajánlatkérő a KH 2020. március 25. napján közzétett (a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló) útmutatójában foglaltakat alkalmazza. Lásd még: Kiegészítő dokumentumok III/1. pontja.
2. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
3. Az ajánlat részeként kötelezően, vagy adott esetben csatolandó nyilatkozatok/dokumentumok listáját a Kiegészítő dokumentumok IV. pontjának 1. része tartalmazza. Az utólagos igazolási kötelezettség keretében kötelezően, vagy adott esetben csatolandó nyilatkozatok/dokumentumok listáját a Kiegészítő dokumentumok IV. pontjának 2. része tartalmazza.
4. Kérjük az ajánlati ár ellenőrzéséhez a tételesen beárazott eszközlistát excel és pdf formátumban, cégszerűen aláírva feltölteni az EKR-be.
5. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját (a Kiegészítő dokumentumok III/10.) pontjában részletezettek szerint). Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot meghatalmazással kell igazolni.
6. A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
7. A Kbt. 27. § (3) bekezdése értelmében az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásba Ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. Jelen eljárásban Kisné Fehérváry Katalin felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszáma: 00415) működik közre.
8. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
9. A teljesítés helyszíne országos örökségvédelem alatt áll. A dokumentáció szerinti megvalósításra Ajánlatkérő örökségvédelmi engedéllyel rendelkezik.
10. A tervdokumentáció szerint szükséges IT berendezések önálló beszerzésben kerülnek leszállításra.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
12. További információkat lásd a Kiegészítő dokumentumokban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges