Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13061/2020
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szent László Kórház telephely 1097 Budapest, Albert Flórián út 5.;Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szent István Kórház telephely 1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.aeek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.aeek.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000726892020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000726892020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DPC Laborautomatizációs rendszer és CT beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000726892020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Laboratóriumi automatizációs rendszer és CT készülékek beszerzése a DPC- Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet számára az alábbiak szerint:
1 darab laborautomatizációs rendszer beszerzése a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szent László Kórház telephely Központi Klinikai Laboratóriuma részére;
1 darab CT készülék beszerzése Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szent István Kórház telephely részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Laboratóriumi automatizációs rendszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szent László Kórház telephely 1097 Budapest, Albert Flórián út 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 darab laborautomatizációs rendszer beszerzése a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szent László Kórház telephely Központi Klinikai Laboratóriuma részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A beszerezni kívánt laboratóriumi automatizációs rendszer olyan automatizációs laborberendezés, amely a laboratóriumi analizátorok közötti mintatovábbítást, valamint a pre- és posztanalitikai mintakezelést elvégzi manuális beavatkozás nélkül, a centrifugálatlan minták bevitelétől egészen az archiválásig, beleértve a centrifugálást, a kupakeltávolítást, a szükség szerinti minta-aliquotozást és a mintacsövek lezárását és hűtött tárolását.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülékek helyszínre szállítása, működőképes üzembe helyezése (amely magában foglalja a szükséges időtartamú próbaüzemet), valamint szükség szerint a kezelő személyzet oktatása is.
Ajánlattevő valamennyi eszköz esetében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva minimum 12 hónap jótállás vállalására köteles. Ajánlattevő feladata a jótállási időszak alatt a szállított eszközökkel kapcsolatosan a gyártó által előírt kötelező karbantartási feladatok gyártói előírás szerinti időben történő ellátása, a javítandó, valamint a kopóalkatrészek biztosításával együtt.
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az ajánlatban csak új termék ajánlható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.2. A készülék szerződéskötéstől számított szállítási ideje naptári napban megadva min. 60 nap max. 120 nap (csak egész nap adható) Előny a kevesebb! 15
2 1.3. A már vizsgált minta hűtőtárolóból történő automatikus visszakeresése és továbbítása az analizátorokhoz újramérés céljából (Igen/Nem) Előny a megléte!  5
3 1.4. Egyenkénti mintaszállítás a sürgős minta prioritásával (Igen/Nem) Előny a megléte!  5
4 1.5. A felhasználó tulajdonában lévő Siemens Advia 2400 klinikai kémiai automata csatlakoztatható (Igen/Nem) Előny a megléte!  5
5 1.6. Kapcsolható analizátor típusok száma min. 1db, max 15 db Előny a több! 5
6 1.7. Hűtő és tároló egység kapacitása min. 9000 db, max. 40000 Előny a több! 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban meghatározott 4 hónapon 120 naptári napot ért, amely az 1.2. értékelési szempont alapján a legkedvezőtlenebb még érvényes megajánlás.

II.2.1)
Elnevezés: CT készülék
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szent István Kórház telephely 1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 darab CT készülék beszerzése a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szent István Kórház telephely részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülékek helyszínre szállítása, működőképes üzembe helyezése (amely magában foglalja a szükséges időtartamú próbaüzemet), valamint szükség szerint kezelő személyzet oktatása is. Nyertes ajánlattevő feladata a berendezés helyszínének kialakítása. A nyertes ajánlattevő feladata a régi CT berendezés leszerelése elszállítása és a jogszabályoknak megfelelően a hulladék gazdálkodási befogadó nyilatkozat megszerzése is.
Ajánlattevő valamennyi eszköz esetében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva 24 hónap jótállás vállalására köteles. Ajánlattevő feladata a jótállási időszak alatt a szállított eszközökkel kapcsolatosan a gyártó által előírt kötelező karbantartási feladatok gyártói előírás szerinti időben történő ellátása, a javítandó, valamint a kopóalkatrészek biztosításával együtt.
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az ajánlatban csak új termék ajánlható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.2. A készülék szerződéskötéstől számított szállítási ideje naptári napban megadva min. 10 nap max. 60 nap (csak egész nap adható) Előny a kevesebb! 15
2 2.3. Az egy detektorkoszorú-mátrix soraiban lévő detektorok legnagyobb soronkénti száma (min.650 db/sor max. 900 db/sor) Előny a több! 5
3 2.4. Max. X-Y(axiális)síkbeli térfelbont. 50 cm scan FOV, 64 detektorról szárm. axiális módú mérés, fémrács nélk. telj. detektor felületi hat.fok, MTF10% mell. (min.12 max.18 vonalpár/cm) Előny a több 5
4 2.5. Helikális kis kontrasztú felbontáshoz tartozó páciens dózis (5 – 13,5 mGy) (Peremfeltételek: 5 mm objektum, 0,3% kontraszt, 20 cm Catphan fantom, 120 kV, 10 mm szeletvastagság) Előny a kevesebb! 5
5 2.6. Iteratív rekonstrukció alkalmazható a kettős energiás leképzés során is, így a kettős energiás leképzés nem jár a dózis növekedésével a single energy scan-hez képest (Igen/Nem) Előny a megléte! 5
6 2.7. Temp. regisztráció kettős energiájú leképzés során axiális üzemmódban, bármely(a FOV-ba eső) voxel azonos irányú projekcióval tört. a 2 kül. energiával történő lekép. között eltelt idő(1ms–280ms) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban meghatározott 2 hónapon 60 naptári napot ért, amely a 2.2. értékelési szempont alapján a legkedvezőtlenebb még érvényes megajánlás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2), valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5)-(6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§-12.§, 14.§ és 16.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62-63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be (EKR űrlap).
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő (AK) az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz elegendő az EEKD IV. rész ALFA pont kitöltése, AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésbe, előszerződésben, más formába vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés telj. időtartama alatt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az EEKD formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján az igazolások benyújtásának előírásakor e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Irányadó a Kbt. 65.§ (9); (11)-(12)
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti igazolva. Az igazolásnak tartalmaznia kell:
A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja legalább év és hónap szerint), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége , továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rend.21 § (1a) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) ben foglalt egyéb igazolási módok helyett
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész: Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1db laboratóriumi automatizációs rendszer értékesítésére vonatkozó referenciával.
2. rész: Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 darab CT készülék értékesítésére vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként a 321/2015.(X.30.) Kr. 21/A. §-a alapján elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleg igénylésének lehetőségét egyetlen rész esetében sem biztosítja.
Ajánlattevő részenként egy darab számla benyújtására jogosult az adott részhez tartozó valamennyi eszköz leszállítását és a kapcsolódó szolgáltatások elvégzését követően a sikeres átadás-átvétel eredményeként kiállított teljesítés-igazolás birtokában. Az ellenérték az igazolt teljesítést követően a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapján a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően kerül kiegyenlítésre átutalással forintban a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt határidőben. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A nyertes ajánlattevő valamennyi rész esetében az adott részre vonatkozó nettó vételár 2%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően a szerződés hatályba lépésének időpontjára.
A nyertes ajánlattevő valamennyi rész esetében az adott részre vonatkozó nettó vételár 2%-ának megfelelő mértékű jótállási biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően a jótállás kezdetéig (sikeres műszaki átadás-átvétel). A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell (EKR űrlap)!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A Dél-Pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (DPC), a koronavírus járvány elleni védekezésben központi szerepet betöltő Intézmény. A járvány visszaszorítása és a higiénés feltételek biztosítása érdekében szükséges a CT berendezés és a laboratóriumi automatizációs készülék beszerzése.
A Szent István telephelyen jelenleg működő CT készülék folyamatos meghibásodása mellett már az alkatrész utánpótlása sem biztosított. Az akut, nem COVID-os (onkológiai, hematológia, stb.) betegellátáshoz elengedhetetlenül szükséges a stabilan működő CT berendezés. A Szent László telephelyen működő CT készüléken csak covidos betegek vizsgálata folyik a fertőzés veszélye miatt.
A Szent László telephelyre beszerzésre kerülő laboratóriumi automatizációs rendszer a COVID 19 járvány 2. hullámára való felkészülést szolgálja. Az általánosan alkalmazott labordiagnosztikai tesztelés mellett szükségessé vált egyes megnövekedett jelentőségű immunkémia tesztek futtatása.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt 68.§ és 424/2017 Korm. rendelet 15.§ szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevőnek az ajánlatba csatolnia kell a megajánlott termék – ajánlattétel napján érvényes - gyártói megfelelőségi nyilatkozatát, és – ha az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III. 17.) EÜM rendelet alapján szükséges – bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány(oka)t.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyártói megfelelőségi nyilatkozatnak és a CE tanúsítványnak a konkrétan megajánlott termékre kell vonatkoznia. Amennyiben az ajánlattevő egyedi gyártású (azaz a sorozatgyártástól akár csak egyetlen paraméterben is eltérő) terméket ajánl meg, abban az esetben be kell nyújtania a CE engedély módosításához benyújtott igazolásokat is, és egyértelműen igazolnia kell, hogy a gyártói megfelelőségi nyilatkozat és a CE tanúsítvány a sorozatgyártástól eltérő, a konkrétan megajánlott egyedi gyártású termékre vonatkozik.
Amennyiben az ajánlattétel és a szerződéskötés időpontja között a gyártói megfelelőségi nyilatkozat vagy a CE megfelelőség értékelési tanúsítvány érvényességi ideje lejár, úgy a nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjáig igazolni, hogy annak megújítása folyamatban van.
2. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány. Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont. Az értékelés módszere: fordított arányosítás, arányosítás illetve pontkiosztás, ismertetését a KD tartalmazza. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az egyes ajánlati elemekre meghatározott legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő értéket tartalmazó) vállalásokra, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező; a legkedvezőbb szintet elérő, vagy a legkedvezőbb szintnél még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
3. Ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta). A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű írásos meghatalmazás csatolása szükséges.
4. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
5. Az III.1.3) M1.pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest valamennyi rész esetében szigorúbbak.
6. Ajánlattevő EKR űrlapon nyilatkozni köteles, hogy cégügyében van-e folyamatban el nem bírált változásbejegyzés. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást kell csatolni.
7. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar nyelvű, ajánlattevő általi fordítás esetébencégszerűen aláírt fordítását. Az ajánlattevőnek az EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy az idegen nyelvű iratok fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik.
8. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt megállapodást, egyebekben a Kbt. 35.§ az irányadó.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap) nemleges tartalommal is; a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap), a Kbt. 65.§ (7) szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap), a Kbt. 66. § (5) bek alapján a felolvasólapot (EKR űrlap); az ajánlattevő adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatát a mellékelt minta szerint; Ajánlattevő nyilatkozatát a nyertesség esetén a Szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról, valamint a hivatalos belföldi szervizpartnerről szóló nyilatkozatot a mellékelt minta szerint.
10. AK az eljárásban való részvételt egyik rész esetében sem köti ajánlati biztosíték adásához.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek/közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
13. Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni. (A kitöltött ártáblázat, a kitöltött tenderlapok, a magyar nyelvű, a gyártó által hitelesített ábrás termékismertető/műszaki leírás/műszaki adatlap vagy gyártói katalógus, a gyártói megfelelőségi nyilatkozat és a CE tanúsítvány a szakmai ajánlat részét képezik. A magyar nyelvű, gyártó által hitelesített ábrás termékismertető/műszaki leírás/műszaki adatlap benyújtását abban az esetben várja el Ajánlatkérő, ha a tenderlapon az adott eszköz kapcsán minimumkövetelményként megjelölt előírás nem szerepel a gyártó által kiadott magyar nyelvű katalógusban.) A hivatalos belföldi szervizpartnerről szóló nyilatkozat nem képezi a szakmai ajánlat részét.
14. A IV.2.6. pont szerinti kötöttség alatt 60 nap értendő.
15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően, elkülönítve lehetséges. Az üzleti titokká nyilvánításról és annak részletes indokáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
17. A leszállított eszközök működési környezetének kialakítására, üzembe helyezésére, próbaüzemére, a kezelő személyzet betanítására működő kórházi környezetben kerül sor.
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését.
19. Ajánlatkérő a 2. rész esetében a működési környezet kialakításához szükséges munkálatok felmérése érdekében helyszíni bejárást biztosít 2020.07.28. 14:00 óra Találkozó helye: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.
20. FAKSZ: Biróné dr. Czeininger Mariann (00051), Dr. Gondos Kitti (01136)
21. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi eljárás a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján feltételes eljárás. Tekintettel arra, hogy a forrás csak részben áll rendelkezésre. A szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon AK hivatalosan értesíti nyertes ajánlattevőt arról, hogy a szerződés fedezete rendelkezésre áll (felfüggesztő feltétel). Amennyiben ezen feltétel a szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül sem valósul meg, e tény Megrendelő részéről érdekmúlásnak minősül, melyre tekintettel a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik. Nyertes ajánlattevő erre alapozottan AK-val szemben követeléssel nem élhet.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák