Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13071/2020
CPV Kód:30213300-8
Ajánlatkérő:Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SERCO Informatika Kft.;SERCO Informatika Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:postai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czencz László
Telefon: +36 307722309
E-mail: czencz.laszlo@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: postai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Asztali gépek és monitorok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000132912020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213300-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. Rész: Irodai micro alapgépek és monitorok maximum összesen nettó 257.955.000 Ft keretösszeg erejéig.
2. Rész: IPH-s alapgépek és monitorok, fejlesztői alapgépek és monitorok beszerzése maximum összesen nettó 706.454.000 Ft keretösszeg erejéig.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 964409000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Irodai micro alapgépek és monitorok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213300-8
További tárgyak:30231310-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Posta Zrt. Informatikai Raktár, 1149 Budapest XIV., Egressy út 35-51.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő Irodai micro alapgépek és monitorok beszerzését kívánja megvalósítani jelen részajánlati kör keretein belül nettó 257.955.000 Ft keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
Irodai micro alapgépek és monitorok (microPC rögzítésére alkalmas tartó állvánnyal együtt) beszerzése
Főbb műszaki paraméterek: Intel i5 vPro processzor, legalább 8GB RAM, legalább 180GB SSD, monitor látható átmérő: legalább 21,5", legfeljebb 24", tartó állványhoz rögzítése szerszám nélkül biztosított legyen.
Az „Irodai micro konfiguráció” az alábbiakból áll:
- 1 db micro alapgép 1 db monitorral és microPC rögzítésére alkalmas tartó állvánnyal,
- Windows operációs rendszerrel,
- valamint vezetékes billentyűzettel és egérrel együtt.
Az eszközök részletes műszaki paramétereit az Ajánlati dokumentáció részét képező műszaki követelménytáblázat tartalmazza. Fix mennyiség: 737 darab konfiguráció, melynek teljesítési határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 45 nap.
Az első ütemben leszállított konfigurációk esetében amennyiben Ajánlatkérő élni kíván a Postai Image előtelepítésének opciós lehívási jogával, úgy ezt az első ütemben leszállítandó gépek esetében a szerződéskötés során jelzi. További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

Kiegészítés a felhívás II.2.5) pontjához:
Ajánlatkérő az ajánlatot a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint [Kbt. 76. § (2) bek. a) pont] bírálja el, mivel ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az EKR rendszerben a Felolvasólap „Képzett ajánlati ár” sorában az ajánlat részeként beadott, szakmai ajánlat részét képező „Ártáblázat” dokumentum azonos elnevezésű cellájában szereplő összeget szükséges feltüntetni, mely egy súlyozott, képzett, értéknek tekintendő.

Kiegészítés a felhívás IV.1.6) pontjához:
Ajánlatkérő a „Képzett ajánlati ár” tekintetében folytatja le az elektronikus árlejtést azzal, hogy ezen képzett érték alapját képző egységárak tekintetében a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja alapján előírja, hogy az 1. rész esetében az Irodai micro alapgép vonatkozásában megajánlott ár nem haladhatja meg a nettó 190.000 HUF/db összeget, a hozzá tartozó Monitor vonatkozásában megajánlott ár nem haladhatja meg a nettó 52.000 HUF/db összeget, a Postai image előtelepítésének díja vonatkozásában pedig a nettó 2.000 HUF/db összeget (Ajánlatkérő a jelen érvénytelenségi okot az elektronikus árlejtés lezárása után vizsgálja).

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4. pontjában meghatározott első ütemen felül Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt a fennmaradó keretösszeg terhére legkésőbb 2020.12.31-ig jogosult további konfigurációkat megrendelni, továbbá igény esetén Postai image előtelepítést rendelni a nyertes ajánlatban szereplő egységárakon.
Az Ajánlatkérő a vételi jogának gyakorlására legkésőbb 2020.12.31-ig jogosult.
Az opciós mennyiség teljesítési határideje: a megrendeléstől számított 30 napon belül. Helyettesítő kompatibilis termékkel történő teljesítés esetén a teljesítési határideje a helyettesítő termék tesztelésével: a megrendeléstől számított 45 napon belül.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban a kezdés dátuma a szerződés hatályba lépésének napja.

II.2.1)
Elnevezés: IPH; valamint Fejlesztői alapgépek és monitorok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213300-8
További tárgyak:30231310-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Posta Zrt. Informatikai Raktár, 1149 Budapest XIV., Egressy út 35-51.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő IPH-s alapgépek és monitorok, valamint fejlesztői alapgépek és monitorok beszerzését kívánja megvalósítani jelen közbeszerzés keretein belül nettó 706.454.000 Ft keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
1.) IPH-s alapgépek és monitorok beszerzése
Főbb műszaki paraméterek: Intel i5 vPro processzor, legalább összesen 8GB RAM, legalább 250GB SSD, monitor látható átmérő: legalább 20", legfeljebb 22,5".
Az „IPH-s konfiguráció” az alábbiakból áll:
- 1 db IPH-s alapgép 1 db monitorral,
- Windows operációs rendszerrel,
- valamint vezetékes billentyűzettel és egérrel együtt.
Az eszközök részletes műszaki paramétereit az Ajánlati dokumentáció részét képező műszaki követelménytáblázatok tartalmazzák. Fix mennyiség: 1.788 darab alapgép és 1.690 darab monitor, melynek teljesítési határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 45 nap.
2.) Fejlesztői alapgépek és monitorok beszerzése
Főbb műszaki paraméterek: Intel i7 vPro processzor, legalább összesen 16GB RAM, legalább 256GB SSD + 500GB HDD,
monitor látható átmérő legalább 26,5", legfeljebb 28".

A „Fejlesztői konfiguráció” az alábbiakból:
- 1 db fejlesztői alapgép 2 db monitorral,
- Windows operációs rendszerrel,
- valamint vezetékes billentyűzettel és egérrel együtt.
Az eszközök részletes műszaki paramétereit az Ajánlati dokumentáció részét képező műszaki követelménytáblázatok tartalmazzák. Fix mennyiség: 77 darab alapgép és 147 darab monitor, melynek teljesítési határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 45 nap.
Az első ütemben leszállított konfigurációk esetében amennyiben Ajánlatkérő élni kíván a Postai Image előtelepítésének opciós lehívási jogával, úgy ezt az első ütemben leszállítandó gépek esetében a szerződéskötés során jelzi. További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

Kiegészítés a felhívás II.2.5) pontjához:
Ajánlatkérő az ajánlatot a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint [Kbt. 76. § (2) bek. a) pont] bírálja el, mivel ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az EKR rendszerben a Felolvasólap „Képzett ajánlati ár” sorában az ajánlat részeként beadott, szakmai ajánlat részét képező „Ártáblázat” dokumentum azonos elnevezésű cellájában szereplő összeget szükséges feltüntetni, mely egy súlyozott, képzett, értéknek tekintendő.

Kiegészítés a felhívás IV.1.6) pontjához:

Ajánlatkérő a „Képzett ajánlati ár” tekintetében folytatja le az elektronikus árlejtést azzal, hogy ezen képzett érték alapját képző egységárak tekintetében a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja alapján előírja, hogy a 2. rész esetében az IPH alapgép vonatkozásában megajánlott ár nem haladhatja meg a nettó 198.000 HUF/db összeget, a hozzá tartozó Monitor vonatkozásában megajánlott ár nem haladhatja meg a nettó 45.000 HUF/db összeget; Fejlesztői alapgép vonatkozásában megajánlott ár nem haladhatja meg a nettó 598.000 HUF/db összeget, a hozzá tartozó Monitor vonatkozásában megajánlott ár nem haladhatja meg a nettó 100.000 HUF/db összeget; a Postai image előtelepítésének díja vonatkozásában pedig a nettó 2.000 HUF/db összeget (Ajánlatkérő a jelen érvénytelenségi okot az elektronikus árlejtés lezárása után vizsgálja).

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4. pontjában meghatározott első ütemen felül Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt a fennmaradó keretösszeg terhére legkésőbb 2020.12.31-ig jogosult további konfigurációkat (vagy külön gépet és monitort) megrendelni, továbbá igény esetén Postai image előtelepítést rendelni a nyertes ajánlatában szereplő egységárakon.
Az Ajánlatkérő a vételi jogának gyakorlására legkésőbb 2020.12.31-ig jogosult. Az opciós mennyiség teljesítési határideje: a megrendeléstől számított 30 napon belül. Helyettesítő kompatibilis termékkel történő teljesítés esetén a teljesítés határideje a helyettesítő termék tesztelésével: a megrendeléstől számított 45 napon belül.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban a kezdés dátuma a szerződés hatályba lépésének napja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 042 - 098775
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Irodai micro alapgépek és monitorok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SERCO Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85945450
Postai cím: Bécsi Út 314.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@serco.hu
Telefon: +36 12722140
Internetcím(ek): (URL) www.serco.hu
Fax: +36 12722150
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 257955000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 257955000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: IPH; valamint Fejlesztői alapgépek és monitorok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SERCO Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85945450
Postai cím: Bécsi Út 314.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@serco.hu
Telefon: +36 12722140
Internetcím(ek): (URL) www.serco.hu
Fax: +36 12722150
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 706454000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 706454000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest Váci Út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet, adószám: 10378144-2-41): 1. és 2. Ajánlati részek.
2. ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6726 Szeged Vellay Imre Utca 39., adószám: 24909707-2-06): 1. és 2. Ajánlati részek.
3. EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (székhely: 1145 Budapest Újvilág Utca 50-52., adószám: 10649297-2-44): 1. és 2. Ajánlati részek.
4. PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg Bozsoki út 3, adószám: 10217472-2-20): 1. Ajánlati rész.
5. R+R Periféria Kft. (székhely: 1106 Budapest Fehér Út 10. 12. ép., adószám: 12221402-2-42): 1. és 2. Ajánlati részek.
6. SERCO Informatika Kft. (székhely: 1037 Budapest Bécsi Út 314., adószám: 12906240-2-41): 1. és 2. Ajánlati részek.
7. Symmetria Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1139 Budapest Váci Út 91, adószám: 25798555-2-41): 1. Ajánlati rész.
8. T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36., adószám: 12928099-2-44): 1. és 2. Ajánlati részek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)