Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13139/2020
CPV Kód:34144511-3
Ajánlatkérő:Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:6728 Szeged, Városgazda sor 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84614234
Postai cím: Városgazda Sor 1
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koltainé Farkas Gabriella
Telefon: +36 62777177
E-mail: hulladek@szegedihulladek.hu
Fax: +36 62777178
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedihulladek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000732332020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000732332020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 3 db új hulladékgyűjtő és száll. célgépjármű besz
Hivatkozási szám: EKR000732332020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144511-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
3 db egyforma, új MSZ EN 1501-1:2011+A1:2015 szabványnak megfelelő háromtengelyes tolólapos hulladéktömörítő rendszerrel felszerelt, minimum 10 tonna hasznos terhelhetőségű, minimum 22 m3 hasznos tartály térfogatú (töltővályú nélkül), települési és elkülönített hulladékok gyűjtésére és ürítésére alkalmas hulladékgyűjtő és szállító gépjármű a beürítő szerkezetnek az MSZ EN 1501-5:2012 szabvány szerint alkalmasnak kell lennie az MSZ EN 840-1,-2,-3 szabványnak megfelelő 60, 80, 120, 240, 770 és 1100 l-es, valamint a DIN 6629 szabvány szerinti 110 literes edények ürítésére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 3 db új hulladékgyűjtő és száll. célgépjármű besz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144511-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 db egyforma, új MSZ EN 1501-1:2011+A1:2015 szabványnak megfelelő háromtengelyes tolólapos hulladéktömörítő rendszerrel felszerelt, minimum 10 tonna hasznos terhelhetőségű, minimum 22 m3 hasznos tartály térfogatú (töltővályú nélkül), települési és elkülönített hulladékok gyűjtésére és ürítésére alkalmas hulladékgyűjtő és szállító gépjármű beszerzése, beüzemelése és legfeljebb 5 fő kezelőszemélyzet betanítása a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
A beürítő szerkezetnek az MSZ EN 1501-5:2012 szabvány szerint alkalmasnak kell lennie az MSZ EN 840-1,-2,-3 szabványnak megfelelő 60, 80, 120, 240, 770 és 1100 l-es, valamint a DIN 6629 szabvány szerinti 110 literes edények ürítésére.
Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező járművek szállítása tekintetében úgy tekinti oszthatónak a szerződést, hogy az egyes tételeket, az adott tételen belül meghatározott mennyiségi és minőségi előírások teljesítése esetén, részteljesítésként elfogadja, annak ellenértéke külön kerülhet megfizetésre.

Részletes leírás a csatolt dokumentumokban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás ideje az alváz és a felépítmény tekintetében együttesen 12 hó + …. hó (min. 0 hó max. 12 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyangazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.Igazolási mód, a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1-4., 6-8. §, 10.§, 12-16. § alapján: Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet1.-4. §-aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k),valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű
Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X
.30.) Korm.rendelet 10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a
kizáró okok fenn nem állását. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek képviseletében
az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg, a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján, a 35. § (2a) és a 65. § (12) bekezdéseire is
figyelemmel. A Kbt. 67. §(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás
során következnek be. Adott esetben a Kbt. 64.§ szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata
benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására. Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt azajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani,
illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Alkalmatlan
az ajánlattevő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba (321/
2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja);
Részletes leírás a csatolt Dokumentációban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Az ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított három év legjelentősebb szerződéseinek a bemutatását (legalább a teljesítés idejének (kezdő és befejező időpontja év, hó), a szerződés tárgyának, mennyiségének megadásával és a szerződést kötő másik félnek és a referenciát igazoló személynek és elérhetőségének (telefon vagy e-mail) megadásával, valamint az arról szóló nyilatkozattal, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Az igazolás módja lehet a 321/2015. X.30.) Korm. r. 22. § alapján.
M/2. Csatolja az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer, vagy azzal - 321/2015. (X. 30.) Korm. 24. § (3) bekezdés szerinti - egyenértékű tanúsítványát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 6 éven belül megkezdett és az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben egy szerződés keretében teljesített, legalább 2 db tömörítőlapos MSZ EN 1501-1:2011+A1:2015 szabványnak megfelelő, minimum 10 tonna hasznos terhelhetőségű, minimum 22 m3 hasznos tartály térfogatú hulladékgyűjtő jármű értékesítéséről szóló referenciával.
M/2. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer tanúsítványával vagy azzal - a Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti - egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerek egyéb bizonyítékaival.

- A fenti igazolások tekintetében adott esetben alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (4)-(5), 24. § (1)-(2) bekezdése is.
- Ajánlattevőnek és a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezeteknek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bekezdésének és II. Fejezetében (5. § (1) bekezdés) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolniuk, hogy megfelelnek az alkalmassági követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán az EEKD IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltésével.
- Az alkalmasság körében esetlegesen már az ajánlatban benyújtott igazolásokat a 69. § (2) bekezdés szerinti bírálat során figyelmen kívül hagyja ajánlatkérő, azok bírálata a 69. § (4) bekezdés szerint felhívott ajánlattevő esetében fog megtörténni a 69. § (5)-(14) bekezdések szerint. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
- Késedelmi kötbér:
Az Eladó, amennyiben késedelmesen teljesít olyan okból, amelyért felelős (2013. évi V. Törvény 6:186.§), a késedelemmel érintett hulladékgyűjtő gépjármű teljes nettó vételárának 0,5%-a/nap, de legfeljebb a késedelmesen leszállított hulladékgyűjtő gépjármű teljes nettó vételára 20 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. Késedelmes teljesítés esetén a késedelem minden megkezdett napjára vonatkozóan kell a kötbért számítani.
- Amennyiben a szerződés az Eladó érdekkörébe tartozó okból meghiúsulás, avagy ha a teljesítést egyéb, érdekkörében felmerülő okból megtagadja, avagy a késedelme esetén a késedelem időtartama elérte a 40 napot és a Vevő elállási vagy felmondási jogát gyakorolja, az Eladó a teljes nettó vételár 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A késedelmi és meghiúsulási kötbér egymás mellett nem érvényesíthető.
- Az Eladó a szerződéskötéskor a szerződés szerinti végső teljesítési határidőig érvényes, a nettó szerződéses ellenérték 2 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot ad Vevőnek a
- Az Eladó a végszámla benyújtásakor a jótállási időt követő 45 napig érvényes, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos garanciális igények biztosítékaként a nettó szerződéses ellenérték 2 %-ának megfelelő összegű garanciális biztosítékot ad Vevőnek
- Eladó igénye esetén, a szerződéskötést követő 3 hónapon belül Vevő előleget fizet. Az előleg összege legfeljebb a szerződésben foglalt nettó vételár 40 %-a, az előlegbekérő kiállításának napján érvényes MNB középárfolyamon Forintra átszámítva.
- Az Eladó az EUR devizanemben meghatározott vételárról Forintban állítja ki a számlá(ka)t a teljesítés napján érvényes MNB középárfolyamon átszámítva, amelye(ke)t a Vevő végszámla(számlák) keltét követő 30 napon belül egyenlít ki átutalással, Forintban. Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező járművek szállítása tekintetében úgy tekinti oszthatónak a szerződést, hogy az egyes tételeket, az adott tételen belül meghatározott mennyiségi és minőségi előírások teljesítése esetén, részteljesítésként elfogadja, annak ellenértéke külön kerülhet megfizetésre.
- Előgefizetés az igényléstől számított 15 napon belül, a végszámlaesetében annak keltét követő 30 napon belül.
Az eljárásban irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdée, valamint a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései is.


A teljesítés részletes szabályait a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. §
rendelkezéseiszerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő térítésmentesen, teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat az
Ajánlattevők rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu/ címen. Az eljárásban részvétel feltétele, az
oldalon történő regisztráció és a közbeszerzési anyag letöltése, továbbá az ajánlat EKR rendszerben történő összeállítása és
benyújtása. 2. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány a II.2.5.) pontban leírt szempontok alapján. Értékelési módszer: Az ár esetében fordított arányosítás, a jótállás esetében arányosítás. A értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszerek részletes
leírását a Dokumentáció tartalmazza.
3. Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított 4. Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) szerinti
aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm.rend. 13. §-a is
irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező adott esetben. Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők
esetében kérjük csatolni az Ajánlattevő cégkivonatát és annak magyar nyelvű fordítását, mivel esetükben ajánlatkérő nem tudja
ellenőrizni a cégjegyzék-adatokat a céginformációs szolgálattól lekérhető cégkivonatból. 5. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt
be ajánlatot (közös ajánlattevők), akkor ezt az EEKD-ban (formanyomtatvány) jelezni szükséges, továbbá az EKR-ben elektronikus
űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé
egyetemlegesen felelnek. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) a) és b) pontja szerinti, nyilatkozatát, nemleges
tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4), és Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatokat. 7. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely
nyilatkozatminta az EKR-ben eletronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az
ajánlat részeként megtenni. Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap
vagy nem a kiírás szerinti tartalommal,ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf vagy jpg formátumú másolatának
csatolását írja elő. 8. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak 9. Az eljárásban Dr. Nagymihály Tamás FAKSZ jár el,lajstromszám:
00014, cím: 6722 Szeged, Gogol u. 6., tel:+36 209648886, e-mail: nagymihaly.tamas@gmail.com Az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárásban érdekelt gazdasági
szereplők az EKR rendszeren keresztül kérhetnek kiegészítő tájékoztatást. 10. A IV.2.6) pontban az "1 hónap" a Kbt. 81. § (11)
bekezdése alapján 30 napnak felel meg. 11.A fenti II.1.5). és a II.2.6) pontokban a becsült érték megadása csak a TED felé való
továbbítás érdekébentörtént. 12. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását az eljárásban. 13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését is. 14. Részajánlat kizárása: Ajánlatkérő egységes flottaként kívánja a járműveket üzemeltetni, egyrészt a bevont humánerőforrás mobilitása, másrészt az egységes szerviz és alkatrészellátás biztonsága érdekében
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. Hatodik Rész szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák