Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13198/2020
CPV Kód:45232400-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.;Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kittka Dalma
Telefon: +36 13271656
E-mail: KittkaD@Budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna
Hivatkozási szám: EKR000847142019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111290-7
45231300-8
45232400-6
45232440-8
45233251-3
45240000-1
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) szerint.
Budapest XIII. kerület Béke téri projekt I. ütem Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna kiviteli tervezési és kivitelezési munkái, ami az alábbi feladatokra terjed ki:
a) kivitelezési dokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai, a vízjogi létesítési engedélyek, a Megrendelő követelmények és az átadott tendertervek, továbbá az üzemeltető (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.) által megfogalmazott követelmények szerint,
b) vízjogi létesítési engedélyes tervek szükség szerinti módosítása és a vízjogi létesítési engedély szükség szerinti módosítása, meghosszabbítása,
c) a kivitelezés megkezdéséhez szükséges valamennyi engedély beszerzése,
d) ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése és az abban foglalt munkák elvégzése,
e) közműkiváltási munkák elvégzése,
f) kivitelezési munkák elvégzése, az előírt vizsgálatok, dokumentálása,
g) a helyreállítási munkák elvégzése, beleértve az Európai Unió által nem támogatott munkákat is (nyomvonalas burkolat helyreállításon felüli burkolat helyreállítási munkák),
h) a vízjogi üzemeltetési engedély megkéréséhez szükséges hiánytalan dokumentáció elkészítése,
i) a befejezett létesítmény átadása,
j) a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása,
k) a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése.
A hálózatbővítés részeként a Béke utca meglévő DN 1700-1900 mm méretű főgyűjtővel részben párhuzamos új szennyvíz főgyűjtő csatorna építése szükséges a Béke tér és Rozsnyay utca között. Az új DN 1600 mm méretű csatorna az Angyalföldi Szivattyútelep közelében csatlakozna a Rozsnyay utcai DN 2300-3100 mm méretű befogadó főgyűjtő csatornára, mely így a Béke téren torlódó vizek gyorsabb leürítését teszi majd lehetővé, amellett hogy a városrész központi területén végbemenő ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó megnövekvő szennyvízelvezetési igényt is biztosítani tudja.
A projekt során megvalósítandó:
Csatornaépítés:
1216,9 fm DN 1600 mm új gravitációs csőcsatorna (ebből irányított sajtolással (feltárás nélküli technológiával) épül 1096,1 fm, melyből egy egybefüggő szakasz hossza 213 fm),
8 db. egyedi szennyvízcsatornához kapcsolódó vasbeton műtárgy létesítése,
43,3 fm ikervezeték (110 és 125 cm ÜPE) a szükséges közmű kiváltásokkal együtt,
továbbá két ponton a meglévő és új főgyűjtőcsatorna között üzemi kapcsolatok kialakítása DN 1000 mm, illetve DN 800 mm mérettel.
Vízvezeték kiváltás: Béke utca (Fáy utca - Frangepán utca között) DN 150 göv 196,0 fm, Béke utca - Petneházy utca keresztezésnél DN 150 göv 31,5 fm, Béke utca - Országbíró utca keresztezésnél DN 150 göv 22,5 fm, további ideiglenes kiváltás 50 fm DN 150 göv.
Távhővezeték kiváltás: Hajdú utcában Fv 2 DN 40/126 106,0 fm.
Gázvezeték kiváltás: Fáy utca - Hajdú utca sarkán 15,0 fm 200 PE.
Villamospálya és felsővezeték bontása, ideiglenes peron és megálló építése majd megszüntetése a Fáy utcánál, korábbi állapot helyreállítása, beszabályozások elvégzése csatornaépítést követően.
A fenti munkákhoz kapcsolódóan burkolat bontási és helyreállítási feladatok is nyertes ajánlattevő feladatát képezik.
A csatorna építése mellett a nyertes ajánlattevő feladata a járulékos munkák elvégzése is, a közbeszerzési dokumentumok feltételei szerint.
A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevő köteles a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére kiemelt hangsúlyt fektetni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal összhangban.
Amennyiben a kiadott közbeszerzési dokumentumok konkrét megjelölést tartalmaznak, az a beszerzés tárgyának egyértelmű azonosítása érdekében történt, azzal egyenértékű ajánlat is tehető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Budapest XIII. kerület, Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna építése című KEHOP - 2.2.2. projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 102 - 245336

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45671267
Postai cím: Szabadság Út 301
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sade.hu
Telefon: +36 23513930
Internetcím(ek): (URL) www.sade.hu
Fax: +36 23513931
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54362253
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon: +36 18831440
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831599
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2937742500 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bek-ben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111290-7
45231300-8
45232400-6
45232440-8
45233251-3
45240000-1
71322000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) szerint.
Budapest XIII. kerület Béke téri projekt I. ütem Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna kiviteli tervezési és kivitelezési munkái, ami az alábbi feladatokra terjed ki:
a) kivitelezési dokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai, a vízjogi létesítési engedélyek, a Megrendelő követelmények és az átadott tendertervek, továbbá az üzemeltető (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.) által megfogalmazott követelmények szerint,
b) vízjogi létesítési engedélyes tervek szükség szerinti módosítása és a vízjogi létesítési engedély szükség szerinti módosítása, meghosszabbítása,
c) a kivitelezés megkezdéséhez szükséges valamennyi engedély beszerzése,
d) ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése és az abban foglalt munkák elvégzése,
e) közműkiváltási munkák elvégzése,
f) kivitelezési munkák elvégzése, az előírt vizsgálatok, dokumentálása,
g) a helyreállítási munkák elvégzése, beleértve az Európai Unió által nem támogatott munkákat is (nyomvonalas burkolat helyreállításon felüli burkolat helyreállítási munkák),
h) a vízjogi üzemeltetési engedély megkéréséhez szükséges hiánytalan dokumentáció elkészítése,
i) a befejezett létesítmény átadása,
j) a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása,
k) a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése.
A hálózatbővítés részeként a Béke utca meglévő DN 1700-1900 mm méretű főgyűjtővel részben párhuzamos új szennyvíz főgyűjtő csatorna építése szükséges a Béke tér és Rozsnyay utca között. Az új DN 1600 mm méretű csatorna az Angyalföldi Szivattyútelep közelében csatlakozna a Rozsnyay utcai DN 2300-3100 mm méretű befogadó főgyűjtő csatornára, mely így a Béke téren torlódó vizek gyorsabb leürítését teszi majd lehetővé, amellett hogy a városrész központi területén végbemenő ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó megnövekvő szennyvízelvezetési igényt is biztosítani tudja.
A projekt során megvalósítandó:
Csatornaépítés:
1216,9 fm DN 1600 mm új gravitációs csőcsatorna (ebből irányított sajtolással (feltárás nélküli technológiával) épül 1096,1 fm, melyből egy egybefüggő szakasz hossza 213 fm),
8 db. egyedi szennyvízcsatornához kapcsolódó vasbeton műtárgy létesítése,
43,3 fm ikervezeték (110 és 125 cm ÜPE) a szükséges közmű kiváltásokkal együtt,
továbbá két ponton a meglévő és új főgyűjtőcsatorna között üzemi kapcsolatok kialakítása DN 1000 mm, illetve DN 800 mm mérettel.
Vízvezeték kiváltás: Béke utca (Fáy utca - Frangepán utca között) DN 150 göv 196,0 fm, Béke utca - Petneházy utca keresztezésnél DN 150 göv 31,5 fm, Béke utca - Országbíró utca keresztezésnél DN 150 göv 22,5 fm, további ideiglenes kiváltás 50 fm DN 150 göv.
Távhővezeték kiváltás: Hajdú utcában Fv 2 DN 40/126 106,0 fm.
Gázvezeték kiváltás: Fáy utca - Hajdú utca sarkán 15,0 fm 200 PE.
Villamospálya és felsővezeték bontása, ideiglenes peron és megálló építése majd megszüntetése a Fáy utcánál, korábbi állapot helyreállítása, beszabályozások elvégzése csatornaépítést követően.
A fenti munkákhoz kapcsolódóan burkolat bontási és helyreállítási feladatok is nyertes ajánlattevő feladatát képezik.
A csatorna építése mellett a nyertes ajánlattevő feladata a járulékos munkák elvégzése is, a közbeszerzési dokumentumok feltételei szerint.
A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevő köteles a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére kiemelt hangsúlyt fektetni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal összhangban.
Amennyiben a kiadott közbeszerzési dokumentumok konkrét megjelölést tartalmaznak, az a beszerzés tárgyának egyértelmű azonosítása érdekében történt, azzal egyenértékű ajánlat is tehető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2937742500
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45671267
Postai cím: Szabadság Út 301
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sade.hu
Telefon: +36 23513930
Internetcím(ek): (URL) www.sade.hu
Fax: +36 23513931
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54362253
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon: +36 18831440
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831599
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítás értelmében a szerződéssel érintett projektelem finanszírozási módja utófinanszírozási módról szállítói finanszírozási módra módosul, összhangban a támogatási szerződésben foglalt rendelkezésekkel. A finanszírozási mód változása következtében módosulnak a szerződés előleggel, előleg-visszafizetési biztosítékkal, ellenérték kifizetésével kapcsolatos rendelkezései is, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése. A szerződésmódosítás aláírásának időpontja 2020.07.09.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ajánlatkérő 2019.10.07-én adta fel a szerződés előzményeként a vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását. Az ajánlati felhívásban rögzítésre került, hogy ajánlatkérő támogatási kérelmet fog benyújtani, amely körülményre tekintettel a közbeszerzési eljárás feltételes, valamint az is, hogy az ajánlattevő számlái utófinanszírozással kerülnek kifizetésre.
Ajánlatkérő 2019.09.27-én támogatási kérelmet nyújtott be az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Irányító Hatóság) részére. A támogatási kérelemben utófinanszírozási mód került megjelölésre. Az ajánlatkérő és az Irányító Hatóság között 2020.03.13-án létrejött támogatási szerződésben azonban a közbeszerzési eljárás tárgyát képező projektelem vonatkozásában szállítói finanszírozási mód került rögzítésre. Emiatt a szerződés aláírását követően szükségessé vált - az Irányító Hatóság erre vonatkozó hiánypótlási felhívása értelmében is - a támogatási szerződés és a szerződés finanszírozási módra vonatkozó rendelkezései közti összhang megteremtése.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2937742500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2937742500 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben