Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0132/2020
CPV Kód:71322000-1
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86128665
Postai cím: Böszörményi Út 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hegyvidek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Jagelló út: Parkolóház és Rendezvényterem tervezés
Hivatkozási szám: EKR001063192019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A nyertes ajánlattevő feladata: Két szintes mélygarázs és Rendezvényterem tervezési munkálatai.
Az övezeti előírás és a Szabályozási terv alapján a Jagelló út mellett maximum 600 férőhelyes két szintes mélygarázs, egy szintes rendezvényterem (minimum 1000 fő, és kiegészítő funkciói) kerül kialakításra, melyet új közlekedési kapcsolatokkal és az épületet a környezetbe illesztő elrendezéssel kell megalkotni. A létesítmény egy szintre vonatkoztatott alapterületének becsült felülete 8500 m2 méretű. A zárt mélygarázs tervezésénél, a terepszint alatti beépítés a teljes park területén nem haladhatja meg a 10%-ot.
A tervezési munka során a beruházást érintő szabályozási (HESZ) környezetet is el kell készíteni, az engedélyeztetési ügymenet lefolytatásához.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezés, megvalósítás során a tervezői művezetési feladatok ellátása 250 mérnöknap erejéig.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Jagelló út: Parkolóház és Rendezvényterem tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1124 Budapest, Csörsz utca 14. hrsz. 7911/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata: Két szintes mélygarázs és Rendezvényterem tervezési munkálatai.
Az övezeti előírás és a Szabályozási terv alapján a Jagelló út mellett maximum 600 férőhelyes két szintes mélygarázs, egy szintes rendezvényterem (minimum 1000 fő, és kiegészítő funkciói) kerül kialakításra, melyet új közlekedési kapcsolatokkal és az épületet a környezetbe illesztő elrendezéssel kell megalkotni. A létesítmény egy szintre vonatkoztatott alapterületének becsült felülete a mélygarázs esetében 8500 m2/szint, a rendezvényterem esetében 6500 m2 méretű, azaz az épület teljes hasznos alapterülete 23500 m2. A zárt mélygarázs tervezésénél, a terepszint alatti beépítés a teljes park területén nem haladhatja meg a 10%-ot. A tervezési feladat része a hozzávetőlegesen 8500 m2 alapterületű munkatérhatárolás tervezése, a helyszíni adottságok figyelembevételével (Tervező feladata az előkészítő munkarészben a helyi adottságok begyűjtése). A tervezési feladat része nettó 6000 m2 alapterületet elérő, mélyalapozás szerkezet tervezése. A kialakítandó épület tervezésénél kiemelt szempontként kezeli Megrendelő a legnagyobb arányú zöldfelület kialakítását.
A tervezési munka során a beruházást érintő szabályozási (HESZ) környezetet is el kell készíteni, az engedélyeztetési ügymenet lefolytatásához.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezés, megvalósítás során a tervezői művezetési feladatok ellátása 250 mérnöknap erejéig.
A nyertes ajánlattevő feladatait 1997. évi LXXVIII. törvény, 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a részfeladatokra vonatkozó speciális jogszabályi környezet alapján kell teljesítenie.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Kialakításra kerülő parkoló darabszám (db) 20
2 3.Személyi állomány alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata  30
3 3.1.M.2.1.alk.min.köv. keretében bemutatottak közül 1 fő szakember további generáltervezői tervezői területen szerzett szakmai tapasztalata (db) 10
4 3.2. M.2.2.alk.min.köv. keretében bemutatott 1 fő szakember további tartósszerkezeti tervezői feladatok ellátására vonatkozó szakmai tapasztalata (db)  10
5 3.3. M.2.3.alk.min.köv. keretében bemutatott 1 fő szakember további geotechnikai tervezői feladatok ellátására vonatkozó szakmai tapasztalata (db)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7)pontban szereplő 550munkanap alatt következőt érti: 1.Tervezési munka szakasza:300munkanap 2.Tervezői művezetés szakasza:250mérnöknap a szerződés ütemezése szerint AK 1mérnöknap alatt következőt érti:1alkalommal(1napon) nyújtott generál tervezőiművezetés 1mérnöknap. 1alkalommal nyújtott szakági tervezői művezetés(1nap/fő) fél mérnöknapnak minősül adott alkalommal megjelent személyenként.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 163 - 400729
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Jagelló út: Parkolóház és Rendezvényterem tervezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 015751 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § -a alapján:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát:
Az ajánlatok bontásakor ismertetett, a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet összegét a nyertes ajánlattevő megajánlása meghaladja, ennek következtében Ajánlatkérő a tárgyi eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésének b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét); -
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 1024 Budapest Lövőház Utca 37. 13842217-2-41, és UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1119 Budapest Bornemissza Tér 12. 12108129-2-43
Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság 1023 Budapest Lublói Utca 2. 10569731-2-41
Value4Real Projektmenedzsement és Mérnöki Kft. 1027 Budapest Kapás Utca 6-12 24785213-2-41
Firka Építész Stúdió Kft. 1066 Budapest Teréz Körút 46. V. em. 12365595-2-42
DPi Design Kft. 1111 Budapest Karinthy Frigyes Út 12. 13314949-2-43
Konstruma Mérnöki Iroda Kft. 1078 Budapest Murányi Utca 1. 10259470-2-42
STÚDIÓ'100 Építészeti Kft. 1012 Budapest Logodi Utca 54 12281107-2-41
Viador Átrium Stúdió Kft. 1143 Budapest Gizella Út 51-57. 25427536-2-42
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezését: -
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)