Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13224/2020
CPV Kód:24310000-0
Ajánlatkérő:Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU232;HU232;HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67931183
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Komolai-Illés Ágnes
Telefon: +36 202648238
E-mail: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.univerzalbeszerzo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.univerzalbeszerzo.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000650232020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000650232020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kálium-permanganát, Klór, Nátrium-hipoklorit
Hivatkozási szám: EKR000650232020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24310000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés keretében Cseppfolyós klór, Nátrium-hipoklorit, Kálium-permanganát szállítása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kálium-permanganát szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24314100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: DRV Zrt. teljes működési területén, tervezetten a „KMnO4 beszállítási helyek” táblázat szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Dunántúli Regionális Vízmű részére adásvételi keretszerződés keretében kálium-permanganát szállítása 24.700 kilogramm mennyiségben a közbeszerzési dokumentumokban szereplő valamennyi előírásnak és feltételnek megfelelően.
Ajánlatkérő kálium-permanganát vonatkozásában 19.000 kilogramm mennyiség lehívására vállal kötelezettséget (alapmennyiség), mely mennyiségen felül Ajánlatkérő opcionálisan jogosult további 5.700 kilogramm mennyiség lehívására.
A teljesítés részletes feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, valamint a keretszerződés tervezet tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: AK jogosult a keretszerződést változatlan feltételekkel, egyoldalú nyilatkozatával, további 12 hónappal meghosszabbítani, amennyiben a keretmennyiség kimerülésére nem került sor. Megrendelő a szerződésmeghosszabbítására vonatkozó igényét tartalmazó nyilatkozatát legkésőbb a szerződés lejártát megelőző 30.napig írásban eljuttatja Eladó részére.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A becsült alapmennyiségen felül további 5700 kilogramm mennyiség megrendelése opcionális. Az opcionális mennyiségre az alapmennyiségre irányadó szabályok vonatkoznak. AK nem köteles az opció lehívására és jogosult az opciót csak részben lehívni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.7. pontjában írt 24 hónapos teljesítési határidő alatt AK a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot ért.

II.2.1)
Elnevezés: Cseppfolyós klór szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24311900-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: DRV Zrt. teljes működési területén, tervezetten a „klór beszállítási helyek” táblázat szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Dunántúli Regionális Vízmű részére adásvételi keretszerződés keretében palackos klór szállítása 10.400 kilogramm mennyiségben és hordós klór szállítása 96.200 kilogramm mennyiségben, a közbeszerzési dokumentumokban szereplő valamennyi előírásnak és feltételnek megfelelően.
Ajánlatkérő palackos klór vonatkozásában 8.000 kilogramm, míg hordós klór vonatkozásában 74.000 kilogramm mennyiség lehívására vállal kötelezettséget (alapmennyiség), mely mennyiségen felül Ajánlatkérő opcionálisan jogosult palackos klór vonatkozásában további 2.400 kilogramm, míg hordós klór vonatkozásában további 22.200 kilogramm mennyiség lehívására.
A teljesítés részletes feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, valamint a keretszerződés tervezet tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: AK jogosult a keretszerződést változatlan feltételekkel, egyoldalú nyilatkozatával, további 12 hónappal meghosszabbítani, amennyiben a keretmennyiség kimerülésére nem került sor. Megrendelő a szerződésmeghosszabbítására vonatkozó igényét tartalmazó nyilatkozatát legkésőbb a szerződés lejártát megelőző 30 napig írásban eljuttatja Eladó részére.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Az alapmennyiségen felül palackos klór vonatkozásában további 2.400 kilogramm, míg hordós klór vonatkozásában további 22.200 kilogramm mennyiség megrendelése opcionális. Az opcionális mennyiségre az alapmennyiségre irányadó szabályok vonatkoznak. AK nem köteles az opció teljes vagy részleges lehívására.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.7. pontjában írt 24 hónapos teljesítési határidő alatt AK a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot ért.

II.2.1)
Elnevezés: Nátrium-hipoklorit szállítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24312220-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: DRV Zrt. teljes működési területén, tervezetten a „nátrium hipoklorit beszállítási helyek” táblázat szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Dunántúli Regionális Vízmű részére adásvételi keretszerződés keretében 90 g/l aktív klórtartalommal rendelkező nátrium-hipoklorit szállítása 1.265.000 kilogramm mennyiségben és 150 g/l aktív klórtartalommal rendelkező nátrium-hipoklorit szállítása 418.000 kilogramm mennyiségben a közbeszerzési dokumentumokban szereplő valamennyi előírásnak és feltételnek megfelelően.
Ajánlatkérő 90 g/l aktív klórtartalommal rendelkező nátrium-hipoklorit vonatkozásában 1.150.000 kilogramm, míg 150 g/l aktív klórtartalommal rendelkező nátrium-hipoklorit vonatkozásában 380.000 kilogramm mennyiség lehívására vállal kötelezettséget (alapmennyiség), mely mennyiségen felül Ajánlatkérő opcionálisan jogosult 90 g/l aktív klórtartalommal rendelkező nátrium-hipoklorit vonatkozásában további 115.000 kilogramm, míg 150 g/l aktív klórtartalommal rendelkező nátrium-hipoklorit vonatkozásában további 38.000 kilogramm mennyiség lehívására.
A teljesítés részletes feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, valamint a keretszerződés tervezet tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: AK jogosult a keretszerződést változatlan feltételekkel, egyoldalú nyilatkozatával, további 12 hónappal meghosszabbítani, amennyiben a keretmennyiség kimerülésére nem került sor. Megrendelő a szerződésmeghosszabbítására vonatkozó igényét tartalmazó nyilatkozatát legkésőbb a szerződés lejártát megelőző 30. napig írásban eljuttatja Eladó részére.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A becsült alapmennyiségen felül 90 g/l aktív klórtartalommal rendelkező nátrium-hipoklorit 115.000 kilogramm mennyiség, valamint 150 g/l klórtartalommal rendelkező nátrium-hipoklorit 38.000 kilogramm mennyiség megrendelése opcionális. Az opcionális mennyiségre az alapmennyiségre irányadó szabályok vonatkoznak. AK nem köteles az opció lehívására.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.7. pontjában írt 24 hónapos teljesítési határidő alatt AK a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), vagy alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §, 8–16. § rendelkezése szerint kell igazolni.
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. AK az EEKD-t elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis Ajánlattevő csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását (VI. 5. pont szerinti dátum) megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015.(X.30.) Kr.19.§(3)bek. alapján, ha a AT a P1 szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben az – általános forgalmi adó nélkül számított –teljes árbevétele az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen elérte
Az 1. rész kálium-permanganát szállítása vonatkozásában a nettó 26 000 000,- Ft-ot.
a 2. rész cseppfolyós klór vonatkozásában a nettó 48 000 000,- Ft-ot
a 3. rész Nátrium-hipoklorit vonatkozásában a nettó 120 000 000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) K.r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M1) Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, közbeszerzés tárgya szerinti szállításairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon nyilatkozatot vagy referenciaigazolást kell csatolni, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:- a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme)
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail);
- a szállított termék megnevezése, leírása (olyan tartalommal, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági minimum követelmény(ek) teljesülése)
- a szállítás mennyisége (kg mennyiségben kifejezve)
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.
Amennyiben a teljesítés ideje egy nap, a teljesítés kezdő és befejező időpontjaként is ezt a napot kell feltüntetni.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi szállítást kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciakent a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.
Karakterkorlát miatt folytatás III.1.4 pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, átadás-átvétellel lezárt,
az 1. rész esetében legalább mindösszesen 14.000 kilogramm kálium-permanganát szállításáról
a 2. rész esetében legalább mindösszesen 60.000 kilogramm palackos klór és/vagy hordós klór szállításáról
a 3. rész esetében legalább mindösszesen 1.000.000 kilogramm 90 g/l-es aktív klórtartalommal rendelkező nátrium-hipoklorit és/vagy 150 g/l aktív klórtartalommal rendelkező nátrium-hipoklorit szállítására szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával. A referencia több szerződés bemutatásával teljesíthető.
A bemutatandó referencia teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1b) bekezdését.
A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül megvalósítottnak, ha a sikeres átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik.
M.2. Mindhárom részben alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik érvényes ISO 9001 minőségirányítási rendszer és ISO14001 környezetközpontú irányítási rendszerről szóló tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségirányítási és környezetközpontú irányítási intézkedések leírásával.
Az alkalmasság igazolása során a K.r. 24.§ (1) bek.ben, valamint a Kbt. 65.§ (6) és (11) bek. foglaltak is megfelelően alkalmazandóak. AT-k a Kbt.65.§ (7), (8) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.3 folytatás: M.2. AT csatolja a K.r.21.§ (1) bek. g) pontja alapján ISO 9001 minőségirányítási rendszer és ISO14001 környezetközpontú irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány másolatát, vagy az EU más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségirányítási és környezetközpontú irányítási intézkedések leírását.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 21/A. § rendelkezésére. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
VI.3 folytatás:
15. 2. és 3. esetében azonosan csatolandó a gyártó nyilatkozata arról, hogy a megajánlott termék esetében az új biocid engedélyezést 2019.01.01. előtt elindította, minden szükséges adatszolgáltatást elvégzett, az engedélyezési folyamat zajlik. A nyilatkozatban kérjük a benyújtott kérelem regisztrációs számát („BC-számát”) is megadni, valamint az engedélyeztetési folyamat megindításának a napját.
16. A 2. és 3. rész esetében amennyiben a megajánlott termék (gyártó megjelölésével) szerepel az NNK honlapján (www.antsz.hu) található „Jogszerűen forgalmazott, engedélyezés alatt álló termékek” listájában, úgy az ajánlatban Ajánlattevőnek meg kell jelölnie, hogy a termék hányadik sorban szerepel a táblázatban.
17. A 2. és 3. rész esetében a megajánlott terméknek rendelkeznie kell a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet vagy a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti OTH/NNK által kiadott biocid-engedéllyel. Az engedélynek azt is tartalmaznia kell, hogy a termék az ivóvízellátásban felhasználható. Az engedély másolatát az ajánlat részeként csatolni szükséges.
18. AK a jelen felhívás II.2.5 pontban írtak alapján értékelési szempontjaként kizárólag az ajánlati árat határozta meg tekintettel arra, hogy a beszerzendő áru jogszabályok és szabványok által szigorúan meghatározott minőségi paraméterek teljesítését követően hozható forgalomba, ezen paraméterektől sem negatív, sem pozitív irányban nem lehet eltérni minőségi szempontból, így a közbeszerzési eljárásban a teljesítés minőségét növelő szempont előírása sem lehetséges.
19. AT-nek az általa megajánlott termékekre 1. és 2. rész vonatkozásában 12 hónap jótállást kell vállalnia. A 3. rész esetében 90 g/l-es nátrium-hipoklorit oldat vonatkozásában az anyag eltarthatóságára a gyártástól számítottan 90 nap, míg a felhasználásra az ajánlatkérőnek történő átadásától számítottan 60 nap jótállást kell vállalnia. 150/g-es nátrium hipoklorit oldat vonatkozásában az anyag eltarthatóságára a gyártásától számított 30 nap, míg a felhasználásra az ajánlatkérőnek történő átadásától számítottan 20 nap jótállást kell vállalnia.
20. AK az eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlattevő nem teljesítése és késedelmes teljesítése esetére kötbérfizetést köteles vállalni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő sem jótállási, sem teljesítési biztosítékot.
A részletes előírások a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1. Az ajánlatkérő előleget nem fizet, előleg számlát nem fogad be.
2. Az ellenérték a Kbt. 135. § (1) és (5), (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-re figyelemmel, kerül kifizetésre, a Ptk. 6:155. (1) bek. figyelembevételével. AK az elektronikus számla benyújtása vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ára.
3. Fizetési ütemezés: A díj számlázása tételes elszámolással szállításonkénti rendszerességgel.
4. Az ajánlattétel, az elszámolás, és a kifizetés pénzneme: HUF.
A részletes fizetési és finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén, hogy a közös AT-k a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az árlejtés részletes leírását a KD tartalmazza. Ajánlatkérő fenntartja a Kbt. 108. § (8a) bekezdésében foglaltak szerinti lehetőséget, azaz ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, AK dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatot elektronikus úton szükséges benyújtani a www.ekr.gov.hu oldalon.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a www.ekr.gov.hu oldalon történik.
Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik.
Az elektronikus bontási eljárásra az EKR rendelet 15. § (1)-(3) bekezdéseinek, és – üzemzavar esetén – 16. §-ának rendelkezései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas
2. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatában köteles megjelölni:
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Az ajánlatban a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.
3. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban az alkalmassági feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
4. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: Komolai-Illés Ágnes (lajstromszám: 00401).
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
6. AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az eljárásból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
8. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. (A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.)
9. A IV.2.6) pontban írt 2 hónap alatt AK 60 napot ért.
10. Az 1. rész esetében Biztonsági adatlap benyújtásával kell igazolni, hogy a megajánlott termék hatóanyag tartalma megfelel az alábbiaknak: Finom frakciójú kristályos (szemcseméret: a szemcsék legalább 70%-a 50 és 1000 mikrométer közötti), vízben való jó oldhatóság (>5 g/100 ml 20 °C-on), hatóanyag tartalom minimum 97,5 %-os. Amennyiben ezen információk valamelyikét a Biztonsági adatlap nem tartalmazza úgy gyártói nyilatkozattal szükséges alátámasztani, hogy a megajánlott termék hatóanyag tartalma megfelel a fenti követelményeknek.
11. Az 1. rész esetében gyártói nyilatkozattal kell alátámasztani, hogy a megajánlott termék megfelel az MSZ EN 12672:2016 szabványban foglaltaknak.
12. A 2. rész esetében gyártói nyilatkozattal kell alátámasztani, hogy a megajánlott termék megfelel az MSZ EN 937:2016 Vegyi anyagok az emberi fogyasztásra szánt víz kezeléséhez. Klór” megnevezésű szabványban foglaltaknak.
13. A 2. rész esetében az Ajánlattevőnek vagy ajánlattevő alvállalkozójának rendelkeznie kell a szerződés időtartama alatt folyamatosan, és az ajánlatban csatolni szükséges a következő engedélyt másolatban:
Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által kiadott Töltő–létesítmény használatbavételi engedély (elegendő csak a címlap másolatát benyújtani)
14. A 3. rész esetében gyártói nyilatkozattal kell alátámasztani, hogy a megajánlott termék (mind a 90 g/l mind a 150 g/l hatóanyag-tartalmú) minősége megfelel a „MSZ EN 901:2013 Vegyi anyagok az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez. Nátrium-hipoklorit” szabvány előírásainak.
Karakterkorlát miatt folytatás III.1.4 pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák