Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0133/2020
CPV Kód:50600000-1
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:Semmelweis Egyetem több telephelye, a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ATS Biztonságtechnika Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Ágnes
Telefon: +36 206701093
E-mail: szekely.agnes@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.semmelweis.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Biztonságtechnikai eszközök karbantartása,javítása
Hivatkozási szám: EKR000945862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50600000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
3 évre vonatkozó biztonságtechnikai rendszerek negyedéves teljes körű karbantartása, felmerülő hibák javítása vállalkozási keretszerződés keretében.
A Semmelweis Egyetem üzemeltetésében lévő területek biztonságtechnikai rendszereinek negyedéves teljes körű karbantartása, valamint az eseti jellegű hibajavítások elvégzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47995337 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Biztonságtechnikai eszközök karbantartása,javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50600000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem több telephelye, a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Semmelweis Egyetem üzemeltetésében lévő területek biztonságtechnikai rendszereinek negyedéves teljes körű karbantartása, valamint az eseti jellegű hibajavítások elvégzése.
A vállalkozási keretszerződés 36 hónapra vagy nettó 47.995.337,- Ft keretösszegre kerül megkötésre. A szerződés hatálya a keretösszeg kimerüléséig, vagy a 36 hónapos időtartam lejártáig, illetve amelyik feltétel előbb bekövetkezik, addig az időpontig hatályos.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
A negyedéves karbantartási és hibajavítási feladatokat az alábbi eszközök tekintetében kell elvégezni:
Videomegfigyelő rendszer
- 90 db videórögzítő
- 1014 db kamera
Behatolásjelző rendszer:
- 2 db ujjnyomat olvasó
- 299 db beléptető
- 7 db behatolásjelző
- 53 db kaputelefon
Beléptető rendszer
- 10 db sorompó
- 2 db kapumozgatás
- 14 db riasztó
- 1 db pánikjelző
- 1 db kulcskiadó
- 7 db forgóvilla
- 3 db lengőkapu
A karbantartási tevékenység célja – a rendszeres, negyedévente esedékes karbantartási faladatok elvégzésével – a használatban lévő biztonságtechnikai rendszerek, eszközök zavartalan, biztonságos üzemeltetésének biztosítása, valamint a karbantartási folyamatok végső részelemeként az eszközök funkcionális működésének ellenőrzése.
A karbantartás során nyertes ajánlattevőnek el kell végeznie a karbantartás során feltárt hibákat a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A karbantartási feladatok további részletezése a közbeszerzési dokumentum műszaki leírás részében kerül meghatározásra.
Az eseti hibajavításokat a bejelentéstől számított
- kiemelt fontosságú hiba esetén ajánlattevő által megajánlott időn belül, de max. 24 órán
- átlagon felüli hiba esetén max. 48 órán
- átlagos hiba esetén max.2 munkanapon
kell elvégezni. A hibajavítások során a karbantartási ciklusok között váratlanul, előre nem látható módon előforduló meghibásodások elhárítását kell elvégezni.
A hibajavítási feladatok további részletezése a közbeszerzési dokumentum műszaki leírás részében kerül meghatározásra.
Nyertes Ajánlattevőnek a karbantartás és hibajavítás során leszerelt veszélyes hulladéknak számító alkatrészeket – amennyiben van ilyen – díjmentesen el kell szállítania, tárolásukról a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VII.7.) Korm. r. előírásai szerint kell gondoskodnia.
Fenti feladatokon túl nyertes Ajánlattevő feladata az első éves karbantartási terv elkészítése a karbantartással érintett eszközök tekintetében a szerződéskötéstől számított 30 napon belül
Nyertes Ajánlattevőnek az év minden napján, napi 24 órában működő folyamatos műszaki ügyeletet kell fenntartania, amely biztosítja a beérkező hibabejelentések fogadását, és a munkafolyamatok koordinálását.
Kiemelt fontosságú javítási feladatok:
- az egészségügyi ellátást biztonságát közvetlenül veszélyeztető hibák elhárítása, pl. műtők, poszt operatív terek ki/bejutásának akadályozása, vagy pszichiátriai osztály folyamatos zártságának biztosítása
- speciális, kiemelt helyiségek üzemelését biztosító rendszerek hibaelhárítási munkái
- közvetlen élet- és vagy súlyos balesetveszélyt jelent;
- más rendszerek (elektromos, klíma, gáz, szennyvíz, gyengeáram, informatikai stb.) működését kiemelten veszélyezteti;
- közvetve vagy közvetlenül nagy anyagi kárral járó műszaki balesetveszélyt jelent;
- a létesítmény működését veszélyezteti;
- a szolgáltatás színvonalára érzékeny, „kényes” helyszíneket ellátó berendezések (pl. tüzivíz nyomásfokozó), illetve a komfort terek ellátó rendszereinek hibája, az előidéző ok értelmezése nélkül.
Átlagon felüli fontosságú javítási feladatok:
Azon feladatok tartoznak ide, mely az egészségügyi ellátás biztonságát közvetve veszélyezteti, illetve az oktatási kutatási feladatokat akadályozza. (pl. laboratóriumi-, oktatási területek ki / bejutásának akadályozása)
Átlagos fontosságú feladatok:
Az egyetem vagyonbiztonságát veszélyeztető hibák elhárítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Teljesítésbe bevonni kívánt biztonságtechnikai szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max. 4 év – súlyszám 2
2 3. Kiemelt fontosságú hibajavítások elhárítására vállalt, a maximálisan meghatározott 24 órához képesti negatív irányú eltérés mértéke (0 és 12 óra között) óra 8
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ár (részletezve a II.2.13. pontban) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1.1. Rendszeres, negyedéves karbantartás összesített (36 hónapra vonatkozó) nettó díja (HUF) 40
1.2. Hibajavítások összesített nettó ajánlati ára 20
1.3. Kiemelt fontosságú hibajavítások nettó rezsióra díja 5
1.4. Kiemelt fontosságú hibajavítások nettó kiszállási díja 5
1.5. Átlagon felüli fontosságú hibajavítások nettó rezsióra díja 5
1.6. Átlagon felüli fontosságú hibajavítások nettó kiszállási díja 5
1.7. Átlagos fontosságú hibajavítások nettó rezsióra díja 5
1.8. Átlagos fontosságú hibajavítások kiszállási díja 5
Az értékelés módszere az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, a 2. és 3. részszempont esetében pedig az egyenes arányosítás módszere
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania min. 3.000.000 Ft/kár és legalább 6.000.000 Ft/év mértékű, villamosberendezések karbantartási és/vagy javítási tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási kötvényt/biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum egy eredeti, vagy hiteles másolati példányát. A felelősségbiztosításnak a szerződéskötést követő 36 hónapig kell folyamatosan fennállnia, melyet szerződéshosszabbítás esetén további 6 hónappal meg kell hosszabbítani. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik a felelősségbiztosítással.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:
1. Helyszíni bejárás időpontja: 2019.szeptember 17. 9:00 óra
Helye: 1083 Budapest, Üllői út 78/A (II-es sz. Nőgyógyászati és Szülészeti Klinika) bejárat
2. Helyszíni bejárás időpontja: 2019. szeptember 18. 09:00 óra
Helye: 1085 Budapest, Üllői út 26. (Központi Igazgatási Épület) porta

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Biztonságtechnikai eszközök karbantartása,javítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ATS Biztonságtechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19061102
Postai cím: Határ Út 12.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: bori.krisztian@atsgroup.hu
Telefon: +36 209227541
Internetcím(ek): (URL) www.atsgroup.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24817790213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 47995337
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47995337
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: T-TECH 2000 Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87783496
Postai cím: Szilágyi Utca 8.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6721
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12567962206

Hivatalos név: ATS Biztonságtechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19061102
Postai cím: Határ Út 12.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24817790213

Hivatalos név: Kirefta Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87104390
Postai cím: Füredi Utca 9. A. lház. 10. em. 40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14922594242

Hivatalos név: Alarm Team Vagyonvédelmi és Szerelési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85952896
Postai cím: Zsombor Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25332825243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges