Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13310/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:HU332;HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.;UTIBER Közúti Beruházó Kft
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 17880856
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orosháza tervezés és műszaki ellenőr EFOP
Hivatkozási szám: EKR001163252019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Orosházi Kórházat érintő, „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítása során szükséges tervezési, tervezői művezetés és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 19730000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Orosháza tervezés, tervezői művezetés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház egészségügyi szakellátók szállója, 5900 Orosháza, Október 6. u. 33, Hrsz: 793
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezési feladattal érintett meglévő épület előregyártott vasbeton szerkezetű földszint+5 emeletes középfolyosós, a 6. emeleten a tetőn kialakított gázkazánnal, a hosszhomlokzaton végigfutó sávablak sorral.
Az épület teljes hasznos területe összesen 3134,6 m², azonban a teljes épületnek kizárólag egy része – a teljes épületből a Garzonbérlők Háza, Kazánház és gépészeti tér kivételével –, az összesen 1929 m² hasznos területű egészségügyi szakellátók szállója érintett a projekttel.
Fejlesztésre vonatkozó információk megadása:
• - 1 db lift cseréje, a korábbi javítás óta üzemel, de nem megbízhatóan, elavult
• - folyosóról nyíló bejárati ajtók cseréje vagy szigetelése, mivel meglehetősen szelelnek
• - fürdőszobák teljes felújítása
• - beltéri ajtók számos helyen meg vannak vetemedve, illetve a padlóburkoló lapok fel vannak púposodva, ezért az ajtók akadnak
• - falak, esővíz elvezető strang salétromos, ázik, csőrendszer felújítása
• - tűzhelyek, és konyhabútorok cseréje
• - nagy elektromos fogyasztók elé villamos biztonsági eszköz (fi relé) beépítése
• - közös helyiségekben, folyosókon részlegesen feltöredezett a padlóburkolólap, ez balesetveszélyes, ezért cserére szorul
• - lámpák LED-es változatra való lecserélése
• - falak, csövek festése
• - Jelenleg a felújítandó épületrészben 40 db szoba, 44 db vizesblokk van összesen 85 fő elszállásolás lehetőségével, tervező feladata a meglévőkkel együtt összesen 90 férőhely kialakítása.
Nyertes Ajánlattevő feladata a megvalósításhoz szükséges vázlattervek és kiviteli tervdokumentáció elkészítése és szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, tervezési szerződés, valamint a Nyertes Ajánlattevő által kidolgozott tervezési programban foglalt részletek szerint.
1. Részletes tervezési program kidolgozása az Ajánlatkérő és a Kórház részvételével.
2. Előkészítő műszaki vizsgálatok elvégzése.
3. A tervezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást el kell végezni
4. Felmérési és megrendelői jóváhagyásra alkalmas vázlatterv elkészítése.
5. Liftterv elkészítése és engedélyezés lefolytatása.
6. Komplett kiviteli tervdokumentáció (bontás és építés minden szakágban)
7. Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott, TERC ÖN költségvetés, árazott és árazatlan formában.
8. Szükség szerint hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat a fejlesztéssel érintett intézményt üzemeltető képviselőjével
9. amennyiben szükséges, a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.
10. Tervezői közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során. A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének díja magában foglalja (többek között, lásd Tervezői Szerződésben foglaltak) a tervezői közreműködés ellenértékét a kivitelezői kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során.
11. Nyertes Ajánlattevő a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint ajánlatevő az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végez. Nyertes Ajánlattevő a tervezői művezetést szükséges időközönként, Ajánlatkérő igényének megfelelően végzi. A tervezői művezetés elszámolható maximális időtartama: 25 mérnöknap.
12. Egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására.
13. A tervezési feladat adott költségkeretre történő tervezés.
Ajánlattevő feladatai teljes körűen, részletesen, és a beruházás paraméterei, valamint a pontos mennyiségi adatok részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben és műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.a) pontjában meghatározott É szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 36 hónap) (hónap) 10
2 A felhívás III.1.3) M/2.b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 36 hónap) (hónap) 10
3 A felhívás III.1.3) M/2.c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 36 hónap) (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 30
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00001
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Orosháza műszaki ellenőr
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház egészségügyi szakellátók szállója, 5900 Orosháza, Október 6. u. 33, Hrsz: 793
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A felújítással érintett meglévő épület előregyártott vasbeton szerkezetű földszint+5 emeletes középfolyosós, a 6. emeleten a tetőn kialakított gázkazánnal, a hosszhomlokzaton végigfutó sávablak sorral.
Az épület teljes hasznos területe összesen 3134,6 m², azonban a teljes épületnek kizárólag egy része – a teljes épületből a Garzonbérlők Háza, Kazánház és gépészeti tér kivételével –, az összesen 1929 m² hasznos területű egészségügyi szakellátók szállója érintett a projekttel.
Fejlesztésre vonatkozó információk megadása:
• - 1 db lift cseréje, a korábbi javítás óta üzemel, de nem megbízhatóan, elavult
• - folyosóról nyíló bejárati ajtók cseréje vagy szigetelése, mivel meglehetősen szelelnek
• - fürdőszobák teljes felújítása
• - beltéri ajtók számos helyen meg vannak vetemedve, illetve a padlóburkoló lapok fel vannak púposodva, ezért az ajtók akadnak
• - falak, esővíz elvezető strang salétromos, ázik, csőrendszer felújítása
• - tűzhelyek, és konyhabútorok cseréje
• - nagy elektromos fogyasztók elé villamos biztonsági eszköz (fi relé) beépítése
• - közös helyiségekben, folyosókon részlegesen feltöredezett a padlóburkolólap, ez balesetveszélyes, ezért cserére szorul
• - lámpák LED-es változatra való lecserélése
• - falak, csövek festése
• - Jelenleg a felújítandó épületrészben 40 db szoba, 44 db vizesblokk van összesen 85 fő elszállásolás lehetőségével, tervező feladata a meglévőkkel együtt összesen 90 férőhely kialakítása.
Nyertes Ajánlattevő tevékenysége a megbízás tartalma alapján az alábbi szakaszokat foglalja magában:
• a tervezési időszakban (kiviteli tervdokumentáció készítése) ellátandó konzultációs, szakmai értékelő feladatok;
• A kiviteli tervdokumentáció felülvizsgálata, írásos észrevételezése, véleményezése – a tervezői teljesítésigazolás alapja – mindhárom szakág (építész, épületgépész és épület elektromos) vonatkozásában, az Ajánlatkérő érdekében szakmai javaslattétel;
• a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában a közbeszerzési eljárás és a kivitelezés szempontjaiból releváns észrevételek jelzése Ajánlatkérőnek;
• a közbeszerzési eljárások (melynek tárgya kivitelezés) előkészítéseiben és lefolytatásukban műszaki-szakmai közreműködésre, észrevételezésre, az eljárásokban való részvételre vonatkozó feladatok;
• a kivitelezési munkák megvalósításával, teljesítésével kapcsolatos feladatok;
• a műszaki átadás-átvételi eljárásokkal és a szakhatósági hozzájárulások/használatba vételi engedély (használatba vételi engedély megszerzése építési engedély köteles kivitelezési munkák esetén releváns) megszerzésével kapcsolatos feladatok
• az utó-felülvizsgálati eljárásokkal kapcsolatos feladatok;
• a jótállással kapcsolatos feladatok.
AT feladatai teljes körűen, részletesen, és a beruházás paraméterei, a pontos mennyiségi adatok részletesen a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.d) pontjában meghatározott ME-É. (korlátozás nélküli) szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min:0, max.:36 hó) 10
2 A felhívás III.1.3) M/2.e) pontjában meghatározott ME-G szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 36 hónap) (hónap)  10
3 A felhívás III.1.3) M/2.f) pontjában meghatározott ME-V szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 36 hónap (hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 30
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00001
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 201 - 488836
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Orosháza tervezés, tervezői művezetés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu
Telefon: +36 302486210
Internetcím(ek): (URL) www.mgepitesz.hu
Fax: +36 12003450
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11201372
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14280000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépész Mérnöki Kft. - M/2.b) alkalmassági követelmény; KVINTERV Tervezőiroda Bt. - M/2.c) alkalmassági követelmény

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Orosháza műszaki ellenőr
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82347844
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Internetcím(ek): (URL) www.utiber.hu
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3936000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5450000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: "B" Dimenzió Kft. - adószám: 13419099-2-06; KATILLA Bt. - adószám: 20237828-2-06
műszaki ellenőri és szakértői feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
1. rész:
Nyertes ajánlattevő neve, adószáma:
- MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1.) Adószáma: 13079909243
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
- KREATÍV MAGYAR MÉRNÖK TANÁCSADÓ KFT. (1138 Budapest, Váci út 140.) Adószáma: 25090235241
- TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1.) Adószáma: 11474762211
- ABC Group Ingatlan Fejlesztő és - Üzemeltető Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.) Adószáma: 13098030213
- 3E International Beruházás-szervező Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.II. emelet) Adószáma: 13450027241 és Viador Átrium Stúdió Kft. (1143 Budapest, Gizella út 51-57.) Adószáma: 25427536242 közös ajánlattevők
- HR Építészstúdió Kft. (5600 Békéscsaba, Kossuth utca 19.) Adószáma: 24871389204
- Planet Energy Magyarország Kft. (1144 Budapest, Kőszeg u. 25.) Adószáma: 23129115242 és Planet Concept Kft. (1144 Budapest, Kőszeg u. 25.) Adószáma: 25095357242 közös ajánlattevők
- Ekho Építész Műterem Kft. (1118 Budapest, Zólyomi út 18/b.) Adószáma: 12938263243
- Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc Utca 2.) Adószáma: 26295464241
- VASSCOGENPLAN KFT. (4220 Hajdúböszörmény, Táncsics Mihály Körút 56.) Adószáma: 23563498209
- KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.) Adószáma: 22799894243
2. rész:
Nyertes ajánlattevő neve, adószáma:
- UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.) Adószáma: 10554885243
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
- FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. (1138 Budapest, Váci út 140.) Adószáma: 12037984241
- Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) Adószáma: 26295464241
- KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.) Adószáma: 22799894243
- 3E International Beruházás-szervező Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.II. emelet) Adószáma: 13450027241 és Viador Átrium Stúdió Kft. (1143 Budapest, Gizella út 51-57.) Adószáma: 25427536242 közös ajánlattevők
- Cívis Komplex Mérnök Kft. (4030 Debrecen, Gizella utca 13/D.) Adószáma: 23108800209
- Mecsek Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Barázda utca 17/2.) Adószáma: 13625438202
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § bekezdése alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)