Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13359/2020
CPV Kód:33696000-5
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyiné Dr. Szabó Dorottya
Telefon: +36 52512700-73066
E-mail: szabo.dorottya@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kancellaria.unideb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000570642020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000570642020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-918 Genet. eltérések kimut.sz. reagensek besz.
Hivatkozási szám: EKR000570642020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-918 DE KK Laboratóriumi Medicina részére veleszületett és szerzett genetikai eltérések kimutatására szolgáló reagensek beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: DEK-918 Genet. eltérések kimut.sz. reagensek besz.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Veleszületett és szerzett genetikai eltérések kimutatására szolgáló reagensek beszerzése 10 tételben összesen 32 db kit.
A rendelni kívánt kitek keretmennyisége darabban kifejezve tételenként:
1. MenType - AMLplex 2, 2. MenType - For multi-capillary instruments AMLplex kiegészítő 2, 3. Devyser CFTR Core kit, 48 tests, CE IVD 3, 4. Devyser BRCA, 24 tests, CE IVD 9, 5. Devyser FH v2, 24 test (for illumina) RUO 2, 6. Devyser Library Clean 6, 7. Devyser DEV-5 Dye Set, MultiCap +2/+8 1, 8. Devyser 560 SIZER ORANGE 500 loadin+2/+8 1, 9. Devyser AZF Y del 14 kromoszóma (25 teszt/ csom) 3, 10. Devyser AZF Y del extension kit 3.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-áig lehívási kötelezettséget vállal, ezen lehívási kötelezettségen túlmenően Ajánlatkérő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni, illetve a lehívási kötelezettségen túl a fel nem használt keretmennyiséget Ajánlattevő kárként nem érvényesítheti Vevővel szemben. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
A megrendeléstől számított szállítási határidő legfeljebb 21 nap lehet.
Jótállás időtartama: 12 hónap.
Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási helyét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű ” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető ajánlat. Értékelés: a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint. Csak gyári új, korábban használatban nem volt termékek ajánlhatóak meg. A részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés nem osztható.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésekben felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következettbe.
Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § -a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD-t) köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az EEKD-t az ajánlatot benyújtógazdasági szereplő nyújtja be. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján az előírt alkalmasságot igazoló szervezetek vagy személyek képviseletében az EEKD-t az ajánlattevő nyújtja be. Ilyen esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A Kbt. 65. § (12) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-16. §-ai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. A Kbt. 69. § (11a) bekezdés értelmében az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a Kbt. 67.§ (1)-(2) bek., valamint a 321/2015.(X. 30.) Korm. r. 1.§ (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalm. felt.-nek megfelel. Ajánlatkérő (AK) az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolássorán elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyil.-át részletes információk (azaz az A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. AK által a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek.-ei alapján az alkalm. köv.-ekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-k az alkalm. felt.-nek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: M.1) AT-nek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21.§ (1) bek. a) pont alapján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését, az ismertetett szállításra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22.§ (1)-(2) bek. szerint. Az igazolásnak/ nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés kezdő és záró időpontja (nap-hónap-név), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy abból az alkalm. minimum köv.-eknek történő megfelelés megállapítható legyen), a szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igaz./nyil. tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalm. megítéléséhez a minimum köv.-ekben megfogalmazásra került. AK a Kbt. 65.§ (1) bek. b) pont szerint megállapított alkalm. felt. igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24.§ (1) bek.-ben foglaltakat is. Az AT-nek elegendő az EEKD IV. rész α) pont szerinti nyil.-ot kitölteni és csak AK Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívása esetén kell benyújtania az alkalm. felt.-nek való megfelelés igazolását. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21.§ (1a) bek.-re, mely szerint amennyiben az (1) bek. alkalmazása során az AK három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figy.-be. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21/A.§-ra,mely szerint AK a telj.igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredm. vagy tev. a szerz. részteljesítéseként valósult meg. A Kbt. 65.§ (6) bek.-re figyelemmel az előírt alkalm. köv.-nek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalm. követ.-nek az AT-k bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben AT-nek a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) bek. és a Kbt. 67.§ (3) bek. alapján kell eljárnia. AK felhívja a figyelmet a 321/2015 . (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek-re, mely szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére. Ajánlatkérő a műszakilag egyenértékű megajánlást elfogadja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha M.1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 15 db laboratóriumi reagens szállítására vonatkozó referenciával. A teljesítés kezdő és befejező idejét nap-hónap-év pontossággal kéri az Ajánlatkérő megadni. Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető. A fenti M.1) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem fizet. Az ajánlattétel,az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF. AT megrendelésenként a telj.ig. alapján jogosult számlát kiállítani, melynek kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű telj. ig.-t követően. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1),(5),(6) és Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a szerződéstervezetben foglaltak alapján kerül sor, 60 napos fizetési határidővel (1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §).
Az alkalmankénti minimum rendelési összeg: 100.000 Ft.
A szerződést biztosító mellékköt.-ek:
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett termék nettó ellenértékének 1 %-a/nap, max. 15 egybefüggő nap. Hibás teljesítés: a kötbér mértéke a hibásan teljesített áruk nettó ellenértékének 15 %-a. Max. összege a közbeszerzés teljes értékének 10 %-a. AT nem teljesítése esetén AK a keretmennyiség még meg nem rendelt értékének 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. Késedelmi kamat: Ptk.6:155.§ szerint. Részletek: szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlati határidő lejártát követően, kettő órával később végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4)-(5) szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat elkészítésére a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt [EKRr. 6.§ (1) bek.] követően nyújthatóak be. AT-ktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektr. hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg. 2. AK felhívja az AT-k figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A.§(1), (3) bek.-ben foglaltakra. 3. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-kre von. képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35.§ és a 65.§ (12) bek. alapján vizsgálja. 4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megáll.-t és meghatalm.-t (Kbt. 35.§). 5. Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13.§ szerint kell eljárni. 6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók és alkalm. ig.-ában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát, v. aláírás mintáját. 7. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. 8. A különböző devizák HUF-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghat. devizaárfolyamokat kell alkalm. 9. AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalm. követ.-ek előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyil.-át. 10. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 11.§-ának (1) bek.-e alapján az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. 11. AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.-re az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul alacsony árvizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el. 12. AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell az ártáblázatot (kitöltve, cégszerűen aláírva, a kiadott minta szerint, papír alapon cégszerű aláírással ellátva ÉS Excel formátumban). A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 71.§ (8) bek. b) pontjára. 13. AT-nek az ajánlat részeként csatolnia kell a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó termékleírását (gyártói/forgalmazói katalógus magyar nyelvű fordítása vagy ennek hiányában AT által a termékről összeállított ismertető) vagy magyar nyelvű termékkatalógusát, amelyből AK meg tudja állapítani, hogy az AT mely termékeket ajánlotta meg és azok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék a becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki leírásban szereplő műszaki követelményeknek. 14. A beszerzendő termék minőségét és szállításának jellemzőit AK részletesen meghatározta, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja a Kbt. 76. § (5) bek. alapján. 15. AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocs.-ával kapcsolatos követ.-t. 16. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k von.-ában. 17. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 18. AK az ajánlati kötöttség időtartamát 2 hónapban határozta meg, mely alatt 60 nap értendő. 19. Kieg. táj. nyújtására Kbt. 56. § az irányadó. 20. AK Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. 21. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. 22. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 27/A. § szerinti számlákat. 23. FAKSZ: Hamvasné Homonnai Emese (lsz.: 00717).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák