Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13368/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Teljesítés helye:Budapest IX. kerület közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83008025
Postai cím: Bakáts Tér 14. 36928
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Helyes János
Telefon: +36 304847329
E-mail: kozbesz@fevix.hu
Fax: +36 17002490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ferencvaros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000516732020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000516732020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Veszélyes kémények és tűzfalak helyreállítása
Hivatkozási szám: EKR000516732020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Keretszerződés alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kezelésében lévő lakóépületek és intézmények
veszélyes kéményeinek és tűzfalainak helyreállítása 2020.12.31-ig az alábbiak szerint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen
meghatározottaknak megfelelően: Ajánlatkérő a keretszerződés alapján összesen legalább 50 db (továbbiakban: Alapmennyiség) járat
helyreállításának megrendelésére vállal kötelezettséget. Az Alapmennyiségen felüli további járat helyreállítások megrendelésre a
keretösszeg fennmaradó részének kimerüléséig kerülhet sor . A keretszerződés szerinti megrendelések teljesítéséhez Ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet összege: nettó 78.740.157.- HUF. Megrendelő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg
erejéig, illetőleg kimerüléséig történő megrendelésre.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét. A részekre bontás a közbeszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná, illetve kihatással lenne az építési beruházás minőségére is
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Veszélyes kémények és tűzfalak helyreállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest IX. kerület közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretszerződés alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kezelésében lévő lakóépületek és intézmények
veszélyes kéményeinek és tűzfalainak helyreállítása 2020.12.31-ig az alábbiak szerint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen
meghatározottaknak megfelelően: Ajánlatkérő a keretszerződés alapján összesen legalább 50 db (továbbiakban: Alapmennyiség) járat
helyreállításának megrendelésére vállal kötelezettséget. Az Alapmennyiségen felüli további járat helyreállítások megrendelésre a
keretösszeg fennmaradó részének kimerüléséig kerülhet sor . A keretszerződés szerinti megrendelések teljesítéséhez Ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet összege: nettó 78.740.157.- HUF. Megrendelő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg
erejéig, illetőleg kimerüléséig történő megrendelésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartam (hónap, minimum 12 hó, maximum 36 hónap) 15
2 Késedelmes teljesítés esetére vállalt késedelmi kötbér (min. 50.000 HUF/ nap, max. 150.000 HUF/nap) 10
3 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő fenntartja a jogot a szerződött mennyiségen felül, annak 25%-ának megfelelő mennyiségű további járat helyreállítások megrendelésre is a keretösszeg kimerüléséig.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell
igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles (EKR-ben benyújtani), hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezetet. Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 188. § (4)
bekezdése szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5)
bekezdése szerinti jogerős határozatát ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az
EKR-ben benyújtani. Az ajánlattevőknek a Kbt. 114. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § szerint ajánlatában
nyilatkozatot kell benyújtani arról (EKR-ben benyújtani), hogy nem tartozik az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetőleg a 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb)
pontja hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Ptv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy
erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni {Korm. rendelet 17. § (1) bek.}. Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti,
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi
keltezésűnek kell lenniük és tárgyi eljárásra kell vonatkozniuk.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő (AK) 2 körben végzi: 1. körben: a Kbt. 114. § (2) bekezdése
alapján az ajánlatban benyújtandó, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban (EKR-ben benyújtandó) az ajánlattevő (AT),
érdekelt gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. 2. körben: az AT, érdekelt gazdasági
szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani az EKR-ben.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, ennek igazolása
tekintetében a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint kell eljárni, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésében, továbbá 65. § (7) bekezdésében
foglaltakra. Az alkalmasság igazolására a Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.
P1. AT csatolja
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődjének az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző lezárt üzleti évre vonatkozó a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági
szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező). Ha az
ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (kémény felújítás/helyreállítás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerint. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása
nem szükséges. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (5) bekezdése alapján jár el. A Kbt. 65. §
(7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (8) bekezdés
irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1.
Alkalmatlan
az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha saját vagy jogelődjének a beszámolója alapján adózott eredménye az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző lezárt üzleti évben negatív. Az időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt
a közbeszerzés tárgyából (kémény felújítás/helyreállítás) származó árbevétele nem éri el a nettó 50.000.000.- forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A megfelelést AK két körben végzi: 1. körben: a Kbt. 114. § (2) bek. alapján az ajánlatban benyújtandó, a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti
nyilatkozatban (EKR-ben benyújtandó) az AT, érdekelt gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni. 2. körben: az AT, érdekelt gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, a felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására
köteles benyújtani az EKR-ben. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, ennek igazolása tekintetében a Kbt. 67. § (3) bek. szerint kell eljárni, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bek-ben, továbbá 65. § (7)
bek-ben foglaltakra.
M1. Az AT a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján mutassa be a referenciáit a felhívás feladásától visszafelé
számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével. Az alkalmassági követelménynek való megfelelést a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Abban meg kell adni az igazolást nyújtó nevét, címét/székhelyét, kapcsolattartójának
nevét, telefonszámát és e-mail címét, az építési beruházás tárgyát, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés szempontjából
releváns mennyiségét/mennyiségeit, a teljesítés idejét (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum, továbbá a
sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának dátuma), teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolásból az M1 alkalmassági követelménynek való megfelelés ki kell,
hogy derüljön. Amennyiben AT a referenciát konzorciumban (közös ajánlatteőként) teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie,
hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit/hányadát teljesítette. A Kr. 22. § (5) bek. és a 21. § (2a) bek. a) pontja irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónap) a közbeszerzés tárgya szerinti, összesen legalább 35 db kémény felújítása/helyreállítása tárgyú referenciával.
Ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, így az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kivitelezőnek a jótállási időtartamra + harminc napos időtartamra a nettó tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított (
amennyiben van tartalékkeret) eseti megrendelés összegére vetített 3 %-os mértékű jóteljesítési biztosítékot nyújtani. A biztosíték
rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell. Alkalmazott kötbértípusok: - késedelmi kötbér: min. 50.000 HUF/nap, max.
150.000 HUF/nap, a késedelmi kötbér értékelési részszempont, meghiúsulási kötbér: nettó 5.000.000 HUF. A hibás teljesítési kötbér
mértéke a hiba kijavításának időtartamára 1 %/nap, alapja az adott eseti megrendelés Kivitelezői díja. Részletek a
szerződés-tervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Amennyiben az eseti megrendelés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az Ajánlatkérő köteles az eseti megrendelésben
foglalt- tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított- teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb
hetvenötmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítani. Az előleg elszámolása a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
Számlázás: a keretszerződés terhére esetileg megrendelt munkák szerződésszerű teljesítését követően számla benyújtása biztosított a
szerződés-tervezetben foglaltak szerint. Kifizetés: a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján,
alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. – 32/ B. §
szerint
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
VI.3.12) További információk folytatása:
Az AT (közös ajánlattétel esetén valamennyi AT, adott esetben AV) az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és az
ajánlatban – az ajánlatra való tekintettel – bármilyen nyilatkozatot tett jogi személy képviseletére (cégjegyzésre) jogosult személy
(ek) és/vagy egyéni vállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített
aláírás mintáját, illetve egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában
elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot). Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a
részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldánya (vagy a fenti dokumentumok közül a megfelelő) egyszerű
másolatban. Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a képviseletre feljogosított
tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírás-mintáját is. Magánszemély aláírásának igazolására vonatkozóan aláírást tartalmazó okmányának
egyszerű másolati példányát (pl: személyi igazolvány) vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírást tartalmazó
dokumentum benyújtását is elfogadja AK. Az AT-nek
nyilatkoznia kell a Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a)-b) pontjai tekintetében. A nyilatkozatokat
nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. Közös
ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében eljárni
jogosult és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője
a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a
közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési
megállapodását, részletek a Közbeszerzési Dokumentumban (KD). A nyertes AT a
megkötendő kivitelezési szerződés tárgyát képező építési beruházásra szóló C.A.R. vagy E.A.R. rendszerű összkockázatú vagyon és felelősségbiztosítási szerződést köteles kötni vagy meglévő ilyen biztosítását kiterjeszteni. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a biztosítási szerződés megkötéséről, vagy meglévő biztosítása
kiterjesztéséről. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más
dokumentumokat, melyeket a KD előír. A KD-ban szereplő szerződés-tervezetet nem kell kitölteni, sem az ajánlathoz csatolni.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszerben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint és a a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1500000
A befizetés helye: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormány
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10401196-00029001-00000006
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
- az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével,
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, készfizető kezesség, vagy a kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányát az ajánlathoz csatolni kell.
Közlemény: "Veszélyes kémények és tűzfalak helyreállítása"
Egyéb részletek a közbeszerzési dokumentumban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány. Folytatás VI.3.12. További információk 1. pontban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Értékelés módszere: árnál fordított arányosítás, jótállásnál és késedelmi kötbérnél
egyenes arányosítás, illetve hátrányos helyzetű munkavállaló(k) alkalmazása esetében pontkiosztás módszere kerül alkalmazásra a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint, illetve a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján.
2. AK=Ajánlatkérő, AT= Ajánlattevő.3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. 4. Irányadó Jog: a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 5. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy nem alkalmazza tárgyi eljárás során a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)pontját. 6.Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételéhez képest szigorúbbak az alkalmassági követelmények (P1., M1.). 7.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Helyes János, Lajstromszám: 00759. 8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott Dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés). 9. Az ajánlatok benyújtásával és összeállításával kapcsolatban felmerülő összes költség az AT-t terheli 11. A nyertes AT a megkötendő kivitelezési szerződés tárgyát képező építési beruházásra szóló C.A.R. vagy E.A.R. rendszerű összkockázatú vagyon és felelősségbiztosítási szerződést köteles kötni vagy meglévő ilyen biztosítását kiterjeszteni. Az elvárt felelősségbiztosítás min. 10 000 000 HUF/kár és min. 20 000 000 HUF/év. Részletek a szerződés-tervezetben. 12. Az ajánlat érvénytelen, ha többváltozatú ajánlatot tesz. AK többváltozatú ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, amely a megvalósítás tekintetében több javaslatot tartalmaz. 13. Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alk. igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban. 14. A nyertes AT a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfeleléséről. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése alapján a szerződéskötésnek és a szerződésen alapuló kifizetésnek feltétele, hogy a nyertes AT a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti átlátható
szervezetnek minősül. A nyilatkozat aláírásának megtagadását AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti. 15. Az ajánlatban esetlegesen szereplő különböző devizák forintra történő átszámításánál AK az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján, egyéb esetekben az AF feladása napján érvényes MNB által
meghatározott devizaárfolyamokat alkalmazza. Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyez, az adott devizára az AT saját központi bankja által a teljesítés napján érvényes árfolyam az irányadó. Ebben az esetben az AT-nek az alkalmazott átszámítási árfolyamot meg kell adnia az ajánlatban akként, hogy feltünteti az általa irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követően feltünteti az átszámításnak megfelelő értéket és devizát. 16. Nyertes
ajánlattevőnek szerződéskötéskor rendelkeznie kell a 266/2013(VII.11.)Korm.rendelet szerinti „ MV-É"
jogosultsággal rendelkező szakemberrel.18. II.2.7) pontban lévő kezdési időpont a szerződéskötés tervezett időpontja. Szerződő Felek a szerződést annak megkötésétől a keretösszeg (nettó 78.740.157,- Ft + 27% ÁFA) felhasználásáig, de legkésőbb a keretösszeg kimerülésének hiányában is 2020.12.31.-ig terjedő határozott időtartamra kötik. 19. AK a Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján felhívja az AT-k
figyelmét, hogy érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek,
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. számú mellékletében felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az AK a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként
közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. AT-nek e feltételekről külön nyilatkoznia nem kell. 20. A késedelmi kötbérhez kapcsolódó értékelési részszempont esetében AK a 150.000 HUF/nap vagy annál kedvezőbb (magasabb összegű) megajánlásokra egyaránt a max. pontszámot adja, A Min. 50.000 HUF/nap kötelezően vállalandó. 21. A jótálláshoz kapcsolódó értékelési részszempont esetében AK a 36 hónap vagy annál kedvezőbb (magasabb) megajánlásokra egyaránt a max. pontszámot adja, a min.12 hónap kötelezően vállalandó. 22. Az ajánlatban csatolni kell: EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat, az űrlap kitöltésével az ajánlat részeként kell megtenni: - Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap a 68. § (4) bek. szerinti adatokkal, - AT nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bek. szerint, - Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is), - Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról, - Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja alapján, - Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésének megfelelően. A beárazott költségvetést pdf. és excel formátumban is (a beárazott költségvetés képezi a szakmai ajánlatot). A pdf formátum tartalmazza AT képviselőjének előírás szerinti cégszerű aláírását., • Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum
Folytatás a III.1.8) pontban
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges