Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13380/2020
CPV Kód:77300000-3
Ajánlatkérő:Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Miskolc közigazgatási határain belül, a II.2.13 pontban meghatározottak szerint.;Miskolc közigazgatási határain belül, a II.2.13 pontban meghatározottak szerint.;Miskolc közigazgatási határain belül, a II.2.13 pontban meghatározottak szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Takarítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13176936
Postai cím: Győri Kapu 48-50.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csorba Zoltán
Telefon: +36 46412611
E-mail: varosgazda@varosgazda.hu
Fax: +36 46412611
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varosgazda.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varosgazda.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087782020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087782020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Takarítás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Miskolc-Faállomány gondozási tevékenység ellátása
Hivatkozási szám: EKR000087782020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77300000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Miskolc Megyei Jogú Város közterületein és köztemetőiben található faállomány gondozási tevékenységeinek (gallyazás, fakivágás), illetve az ehhez kapcsolódó kiegészítő feladatok (tuskómaratás) ellátása részajánlattételi lehetőséggel, keretszerződés keretében, 24 hónap időtartamra a kiadott műszaki dokumentáció szerint. A részletes szakmai tartalmat és a területi felosztást részenként a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
1. Körzet (rész): A Szinva patak folyásirány szerinti jobb oldal a Miskolc várostáblától. (Déli irányba határolva a Bükkszentlászló, Mexikóvölgy, Gózon L. u., Batthyányi sor, Csermőkei úttal). Lillafüredtől (Lillafüred és Felső-alsóhámor egész terület és Ómassa) a Szinva teraszig. A Szinva terasztól a Szemere u. páros oldalán, tovább a Görgey u. páros oldala. Tovább a Csabai kapu páros oldala az Ifjúság u. kereszteződésig. Innen a Miskolctapolcai úttól nyugati irányba elhelyezkedő Avasi területek a Csermőkei u. kereszteződésig. Innen nyugati irányba haladva a Csermőkei u., Batthyány sor, a Gózon L. u. kereszteződéséig az északi irányba levő utcák. Tovább a Gózon L. u., Mexikóvölgy és Bükkszentlászló teljes területével bezárólag.
2. Körzet (rész): A Szinva patak folyásirány szerinti bal oldala a Miskolc várostáblától. Lillafüredtől a Szinva teraszig. (Ezen területi egységen belül a Csanyik, Pereces és Lyukó- völgy is). A Szinva terasz- Arany J. u kereszteződésétől a Széchenyi u. páratlan számozású oldalán végig az Ady hídig. Innen északi irányba az Ady híd, Arany J. tér kifelé menő szakaszának( 26. sz. főút) bal oldala. Tovább a közigazgatási határig a Szentpéteri kapu páratlan számozású oldala, és az ebbe az irányba eső területek és utcák.
3. Körzet (rész): A Szinva terasz- Arany J. u kereszteződésétől a Széchenyi I. u páros számozású oldala végig az Ady hídig. Innen északi irányba az Ady híd, Szentpéteri kapu páros számozású oldala és az ebbe az irányba eső területek. A Szinva terasz-Arany J. u. kereszteződésétől haladva Szemere B. u. páratlan oldala, tovább a Görgey u. páratlan oldala. Tovább a Csabai kapu páratlan oldala a vasúti pályákig az Ifjúság u. kereszteződésig. Tovább a Miskolctapolcai u.- Csermőkei u. elágazásától Tapolcáig az egész terület.(Természetesen ez északról behatárolva a Csermőkei úttal és annak folytatásával). Így a már részletezett észak-déli határvonaltól keletre eső területek (József A. u., Selyemrét, Martin kertváros, Népkert, Hejőcsaba, Hejő park, Görömböly és Szirma), továbbá a területi egységen belül levő Komlós tető, Egyetemváros és Tapolca.
Az elvégzendő feladatok tartalma az összes rész tekintetében az alábbiak szerint.
Fakivágási munka tartalma:
Különböző technológiájú fakivágási munkák a megjelölt helyszíneken, tuskómarással és tuskómarás nélkül, a képződött és hasznosítható vastagfa elszállítása.
Gallyazási munka tartalma:
- Száraz ágak és ágrészek eltávolítása
- Épületekre hajló ágak eltávolítása (a fa habitusának figyelembevételével)
- Közúti űrszelvénybe behajló ágrészek eltávolítása
- Vízhajtások eltávolítása
- Odúkezelés
- Elektromos vezetékek biztonságát veszélyeztető ágak, ágrészek levágása
- Koronaalakító gallyazás.
A fenti fakivágási és gallyazási munkáknál előírt
- Nyesedék 48 órán belüli elszállítása
- Munkavégzés során felmerülő forgalom-korlátozások és az érintett területen a lakosság értesítése a vállalkozó feladata
- Munkanapokon 08:00 – 16:00 óra között balesetveszély elhárítása az értesítéstől számított 4 órán belül.
- A vállalkozó kötelessége más szolgáltatókkal egyeztetni a munkavégzéssel összefüggésben levő hálózat lekapcsolási feladatokat.
Idős fák ápolása, ifjítása, gallyazással:
Ifjítási munka, a lombkorona jelentős hányadának csökkentésével, illetve az ágrendszerben található fagyöngy eltávolítása.
Az egyes szolgáltatási munkanemek végzése során keletkező nyesedék és további felhasználásra nem alkalmas növényi részek elszállítása, megsemmisítése vagy ártalmatlanítása a nyertes ajánlattevő feladata. A megadott tevékenységre vonatkozó egységárnak minden esetben tartalmaznia kell a szállítás költségét a kijelölt helyszínre 20 km-en belül.
A keretszerződés az alap keretösszeg kimerüléséig jön létre, azaz addig, amíg a közvetlen megrendelések ezt az összeget ki nem merítik, vagy jelen felhívás II.2.7 pontja szerinti befejező napjáig, attól függően, hogy melyik körülmény következik be előbb.
II.1.5) Becsült érték:
45000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1. Körzet
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc közigazgatási határain belül, a II.2.13 pontban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A faállomány gondozási szolgáltatás elemei:
- Fakivágási munkák, átmérő alapján emelőkosaras gépjármű használatával, tuskómarás nélkül 82 db/év
- Fakivágási munkák kézi döntéssel, átmérő alapján tuskómarás nélkül 62 db/év
- Fakivágási munkák alpinista technikával, tuskómarás nélkül 56 db/év
- Tuskómaratás 20 db/év
- Gallyazási munkák magasság szerint a fa lombkoronájának egy vagy két oldalán 420 db/év
- Ifjítási munkák a fa átmérője alapján, a fa egész lombkoronájának csökkentésével, emelőkosaras gépjárművel vagy alpinista technikával 67 db/év
Az elvégzendő egyes munkanemekhez erdészeti daruval felszerelt szállítójármű és emelőmagasságú emelőkosaras gépjármű szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás index összesen (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 15000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Teljesítés helye: A Szinva patak folyásirány szerinti jobb oldal a Miskolc várostáblától. (Déli irányba határolva a Bükkszentlászló, Mexikóvölgy, Gózon L. u., Batthyányi sor, Csermőkei úttal). Lillafüredtől (Lillafüred és Felső-alsóhámor egész terület és Ómassa) a Szinva teraszig. A Szinva terasztól a Szemere u. páros oldalán, tovább a Görgey u. páros oldala. Tovább a Csabai kapu páros oldala az Ifjúság u. kereszteződésig. Innen a Miskolctapolcai úttól nyugati irányba elhelyezkedő Avasi területek a Csermőkei u. kereszteződésig. Innen nyugati irányba haladva a Csermőkei u., Batthyány sor, a Gózon L. u. kereszteződéséig az északi irányba levő utcák. Tovább a Gózon L. u., Mexikóvölgy és Bükkszentlászló teljes területével bezárólag.

II.2.1) Elnevezés:
2. Körzet
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc közigazgatási határain belül, a II.2.13 pontban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A faállomány gondozási szolgáltatás elemei:
- Fakivágási munkák, átmérő alapján emelőkosaras gépjármű használatával, tuskómarás nélkül 82 db/év
- Fakivágási munkák kézi döntéssel, átmérő alapján tuskómarás nélkül 62 db/év
- Fakivágási munkák alpinista technikával, tuskómarás nélkül 56 db/év
- Tuskómaratás 20 db/év
- Gallyazási munkák magasság szerint a fa lombkoronájának egy vagy két oldalán 420 db/év
- Ifjítási munkák a fa átmérője alapján, a fa egész lombkoronájának csökkentésével, emelőkosaras gépjárművel vagy alpinista technikával 67 db/év
Az elvégzendő egyes munkanemekhez erdészeti daruval felszerelt szállítójármű és emelőmagasságú emelőkosaras gépjármű szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás index összesen (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 15000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A Szinva patak folyásirány szerinti bal oldala a Miskolc várostáblától. Lillafüredtől a Szinva teraszig. (Ezen területi egységen belül a Csanyik, Pereces és Lyukó- völgy is). A Szinva terasz- Arany J. u kereszteződésétől a Széchenyi u. páratlan számozású oldalán végig az Ady hídig. Innen északi irányba az Ady híd, Arany J. tér kifelé menő szakaszának( 26. sz. főút) bal oldala. Tovább a közigazgatási határig a Szentpéteri kapu páratlan számozású oldala, és az ebbe az irányba eső területek és utcák.

II.2.1) Elnevezés:
3. Körzet
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc közigazgatási határain belül, a II.2.13 pontban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A faállomány gondozási szolgáltatás elemei:
- Fakivágási munkák, átmérő alapján emelőkosaras gépjármű használatával, tuskómarás nélkül 82 db/év
- Fakivágási munkák kézi döntéssel, átmérő alapján tuskómarás nélkül 62 db/év
- Fakivágási munkák alpinista technikával, tuskómarás nélkül 56 db/év
- Tuskómaratás 20 db/év
- Gallyazási munkák magasság szerint a fa lombkoronájának egy vagy két oldalán 420 db/év
- Ifjítási munkák a fa átmérője alapján, a fa egész lombkoronájának csökkentésével, emelőkosaras gépjárművel vagy alpinista technikával 67 db/év
Az elvégzendő egyes munkanemekhez erdészeti daruval felszerelt szállítójármű és emelőmagasságú emelőkosaras gépjármű szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás index összesen (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 15000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A Szinva terasz- Arany J. u kereszteződésétől a Széchenyi I. u páros számozású oldala végig az Ady hídig. Innen északi irányba az Ady híd, Szentpéteri kapu páros számozású oldala és az ebbe az irányba eső területek. A Szinva terasz-Arany J. u. kereszteződésétől haladva Szemere B. u. páratlan oldala, tovább a Görgey u. páratlan oldala. Tovább a Csabai kapu páratlan oldala a vasúti pályákig az Ifjúság u. kereszteződésig. Tovább a Miskolctapolcai u.- Csermőkei u. elágazásától Tapolcáig az egész terület.(Természetesen ez északról behatárolva a Csermőkei úttal és annak folytatásával). Így a már részletezett észak-déli határvonaltól keletre eső területek (József A. u., Selyemrét, Martin kertváros, Népkert, Hejőcsaba, Hejő park, Görömböly és Szirma), továbbá a területi egységen belül levő Komlós tető, Egyetemváros és Tapolca.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel kapcsolatban a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban leírt feltételek valamelyike megvalósul.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 67.§ (1) bekezdés, Kbt. 114.§ (2) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) – (2) bekezdései szerint. Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontjában foglalt kizárási okra. Öntisztázás: ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdéseiben előírtakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1: az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése legalább a következő tartalommal: szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás mennyisége a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel), a referenciát igazolni tudó megrendelő elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmassági feltételnek való megfelelést, az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§-a szerint]. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a szerint]
M2: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja szerint a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése. Csatolni kell aláírt önéletrajzot, a végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolatát és rendelkezésre állási-közreműködői nyilatkozatot.
M3: az ajánlattevő nyilatkozata a speciális gépjárművek rendelkezésre állásáról a típus, forgalmi rendszám és a forgalmi engedély szám feltüntetésével.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az 1-3. részek tekintetében:
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik
M1: az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban), legalább összességében 200 db fát érintően végzett faállomány gondozásra vonatkozó (referencia munkával/munkákkal).
M2: a teljesítésbe bevont
- 2 fő alpintechnikai, lakott területi munkavégzéshez szükséges szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberrel
- 1 fő motorfűrész kezelésére szóló végzettséggel rendelkező szakemberrel
- 1 fő legalább középfokú szakirányú (erdőművelő, fakitermelő) végzettségű szakmunkással
M3: az alábbi eszközökkel:
- legalább 1 db legalább 5 méter platóhosszú, erdészeti daruval felszerelt szállítójárművel
- legalább 1 db 20 méter emelőmagasságú emelőkosaras gépjárművel
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a megrendelésben szereplő feladatokra jelen szerződés szerint szerződésszerű teljesítés esetén fizetendő nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naptári naponta (minden megkezdett naptári napra), maximális mértéke az adott megrendelésre a fentiek szerint meghatározott nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összeg. Több megrendelés egyidejű késedelme esetén a késedelmi kötbért minden késedelmesen teljesített megrendelés vonatkozásában meg kell fizetni.
Meghiúsulási kötbér: a kötbér alapja a teljes nettó keretösszeg. a meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulási kötbéralap 5 %-a.
Megrendelő követelheti a Vállalkozótól a kötbéren felül felmerült valamennyi kárát is.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A fedezetet Ajánlatkérő Közszolgáltatási Szerződésből finanszírozza. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF. Ajánlatkérő részszámlázást biztosít a tárgyhónapban elvégzett, Ajánlatkérő által leigazolt munkák ellenértékéről. A teljesítésigazolás feltétele Ajánlatkérő megrendelései alapján az elvégzett munkákról készült Építési napló megléte. Ez tételesen, napra és helyszínre pontosan tartalmazza az elvégzett tevékenységet. Fakivágások és ifjítások esetén az alkalmazott technológiát, illetve a kivágott (vagy ifjított) fák tőátmérőjét és darabszámát. Gallyazások esetében az alkalmazott technológiát és darabszámot. Tuskómaratás esetén az eltávolított tuskó tőátmérőjét, szükség szerint a földfelszíni gyökerekkel együtt. Az ellenérték az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban teljesül a Kbt. 135. § (1),(5), (6), és a Ptk. 6:130.§ (1),(2) bek. szerint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi felhívás IV. 2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1./ Nyertes ajánlattevőnek szerződéskötéskor az elnyert részek szerint részenként rendelkeznie kell a jelen beszerzés tárgyával összefüggő tevékenységi körre vonatkozó, legalább bruttó 15 millió Ft éves összegű összes kárértékű, és legalább bruttó 5 millió Ft éves összegű egyedi kárértékű felelősségbiztosítással, melyet a szerződés teljes időtartalma alatt megtart. Az érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában át kell adni a Megrendelő részére.
2./ Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakat.
3./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (2) bekezdés].
4./ Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62.§ (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt . 67.§ (4) bekezdés].
5./ Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevőknek történő megküldését követő 10. napot követően; amennyiben ez a nap nem munkanapra esik az ezt a napot követő (első) munkanapon.
6./ Az ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
7./ Ajánlatkérő a jelen felhívásban rögzített alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontja esetében. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés].
8./ Az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
9./ Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
10./ Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződés megkötésekor a nyertes ajánlattevő mutassa be az ajánlatában megjelölt motofűrész-kezelő szakembernek a tevékenység végzéséhez szükséges érvényes orvosi igazolását és az emelőkosaras tehergépjármű kezelőjének a jármű kezelésére szóló orvosilag is érvényes jogosítványát.
11./ FAKSZ: dr. Kormos Sándor (00274)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges