Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13381/2020
CPV Kód:45233223-8
Ajánlatkérő:Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2310 Szigetszentmiklós, a Massányi Károly út az 5101 j. (II.Rákóczi Ferenc út) és 5102 j. (Csepeli gerincút) utak között helyezkedik el a szigetszentmiklósi 0250/2, 12157 és 12156/2 hrsz-ú ingatlanokon (Massányi út 0+000-0+285 szelvény között)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Önkormányzati feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30384835
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pál Hajós Zsófia
Telefon: +36 24505533
E-mail: hajos.zsofia@szigetszentmiklos.hu
Fax: +36 24505500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigetszentmiklos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Önkormányzati feladatok
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Massányi Károly út „B” ütem – Útfelújítási munka 2
Hivatkozási szám: EKR000627692020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233223-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében „Szigetszentmiklós, Massányi Károly út felújítása ”B ütem” A Massányi Károly út az 5101 j. (II.Rákóczi Ferenc út) és 5102 j. (Csepeli gerincút) utak között helyezkedik el a szigetszentmiklósi 0250/2; 12157 és 12156/2 hrsz-ú ingatlanokon. A kivitelezés a Massányi út 0+000-0+285 szelvény között történik, a szakági tervdokumentációk szerint. Az elvégzendő munka összesen kb. 2010 m2 útfelújítás elvégzése, ebből kb. 1601,3 m2 szilárd burkolatú teljes pályaszerkezet kiépítésére vonatkozó felújítás. A vízelvezetésre vonatkozó tervcsomag része a teljes kivitelezési tervdokumentációnak. A nyertes Ajánlattevő köteles a munkaterület átadást követően 8 munkanapon belül – az általa végzendő munkákról heti bontású ütemtervet készít, és azt az Ajánlatkérővel jóváhagyatja. Az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése és a tömegközlekedés üzemeltetőjével (Volánbusz Zrt-vel), valamint a közútkezelővel való egyeztetése, jóváhagyatása a nyertes vállalkozó feladata. A végleges és ideiglenes
forgalmi rendet a közútkezelői hozzájárulásban leírtaknak megfelelően (félpályás útlezárás és a forgalom folyamatos biztosítása) kell kialakítani, amely eltérhet a műszaki tartalomban szereplő forgalmi rendtől. Minden esetben a közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat kell véglegesnek tekinteni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 40997049 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Massányi Károly út „B” ütem – Útfelújítási munka 2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós, a Massányi Károly út az 5101 j. (II.Rákóczi Ferenc út) és 5102 j. (Csepeli gerincút) utak között helyezkedik el a szigetszentmiklósi 0250/2, 12157 és 12156/2 hrsz-ú ingatlanokon (Massányi út 0+000-0+285 szelvény között)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében „Szigetszentmiklós, Massányi Károly út felújítása ”B ütem” A Massányi Károly út az 5101 j. (II.Rákóczi Ferenc út) és 5102 j. (Csepeli gerincút) utak között helyezkedik el a szigetszentmiklósi 0250/2; 12157 és 12156/2 hrsz-ú ingatlanokon. A kivitelezés a Massányi út 0+000-0+285 szelvény között történik, a szakági tervdokumentációk szerint. Az elvégzendő munka összesen kb. 2010 m2 útfelújítás elvégzése, ebből kb. 1601,3 m2 szilárd burkolatú teljes pályaszerkezet kiépítésére vonatkozó felújítás. A vízelvezetésre vonatkozó tervcsomag része a teljes kivitelezési tervdokumentációnak. A nyertes Ajánlattevő köteles a munkaterület átadást követően 8 munkanapon belül – az általa végzendő munkákról heti bontású ütemtervet készít, és azt az Ajánlatkérővel jóváhagyatja. Az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése és a tömegközlekedés üzemeltetőjével (Volánbusz Zrt-vel), valamint a közútkezelővel való egyeztetése, jóváhagyatása a nyertes vállalkozó feladata. A végleges és ideiglenes
forgalmi rendet a közútkezelői hozzájárulásban leírtaknak megfelelően (félpályás útlezárás és a forgalom folyamatos biztosítása) kell kialakítani, amely eltérhet a műszaki tartalomban szereplő forgalmi rendtől. Minden esetben a közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat kell véglegesnek tekinteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1  1.Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 36 hónap felett (min. 0 hónapban max. 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónapban ajánlható meg) 10
2 2. M/2 alapján a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember többlet gyakorlati ideje közlekedési létesítmények szakterületen tárgyú beruházások megvalósítása területén ( minimum 0 – maximum 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Egyösszegű nettó átalányár összege Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1.Az ajánlatkérő a beruházás megvalósításához vissza nem térítendő hazai költségvetési támogatásban (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázati felhívás keretében megkötött BMÖFT/5-20/2019 iktatószámú, és 449558 azonosítószámú Massányi Károly út felújításának „B” üteme című pályázati támogatás) részesül, melynek finanszírozására a Magyarország költségvetése finanszírozásából kerül sor, előfinanszírozással. 2.A II.1.5) pontban meghatározott teljesítési időtartam:a szerződés aláírásának napjától számított 45 nap. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama a szerződés teljesítésének időtartamába nem számít bele.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Massányi Károly út „B” ütem – Útfelújítási munka 2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77331052
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
E-mail: borosz@puhitarn.hu
Telefon: +36 23389784
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23389984
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41340580
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40997049
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: burkolati jelek készítése, szegélyépítés, aszfaltburkolat marása, csatornaépítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Virabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86182643
Postai cím: Szent Imre Út 8
Város: Taksony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2335
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13873291213

Hivatalos név: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77331052
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges