Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13388/2020
CPV Kód:71250000-5
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU;HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Centrál Kommunál Kft;Centrál Kommunál Kft
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyorsforgalmi út átereszek karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000333472020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71250000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen közbeszerzés tárgya gyorsforgalmi utak átereszeinek karbantartása az M3 autópálya (1. rész) és az M7 autópálya (2. rész) meghatározott szakaszain, vállalkozási keretszerződés alapján az egyes részek szerinti keretösszeg (alap- és opciós összeg együtt) kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjáig tartó - adott esetben további legfeljebb 12 hónappal megnövelt - határozott időtartam lejártáig. Az átereszek karbantartása magába foglalja az állapotfelmérést (tisztítás, kamerázás) és a rövidszakaszos csatornarekonstrukciót.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 150000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: M3 autópálya
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71250000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az M3 autópálya 80+650 - 190+000 és 10+100 - 190+000 km szelvénye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 3.5.7. pontja szerint „Az átereszek rendeltetésszerű működését és állapotát évente legalább egyszer ellenőrizni kell.” Ezen jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez a tárgyi, illetve a "Vízelvezető rendszerek állapotfelmérése” (EKR001083592019) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során feltárt és szükséges rekonstrukciós munkák elvégzéséhez AK külső vállalkozót kíván igénybe venni, amelynek érdekében jelen közbeszerzési eljárást bonyolítja le. Jelen közbeszerzés 1. részében az M3 autópálya 80+650 - 190+000 km szelvények közötti szakaszán található átereszek állapotfelmérése (tisztítás, kamerázás), továbbá a 10+100 - 190+000 km szelvények közötti szakaszán található átereszek rövidszakaszos csatornarekonstrukciója kerül kerül beszerzésre, vállalkozási keretszerződés alapján a rendelkezésre álló nettó 75 000 000 Ft keretösszeg (nettó 52 500 000 Ft alapösszeg és nettó 22 500 000 Ft opciós összeg együtt) kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjáig tartó - adott esetben további legfeljebb 12 hónappal megnövelt - határozott időtartam lejártáig. Jelen részben összesen 48 db 200-2000 mm átmérőjű áteresz állapotfelmérése (tisztítás, kamerázás) kerül beszerzésre összesen 2201 m hosszúságban, valamint összesen 18 db 200-2000 mm közötti átmérőjű áteresz rövidszakaszos csatornarekonstrukciója kerül beszerzésre összesen 23 m hosszúságban. Nyertes AT-nek a teljesítés során az alábbi főbb feladatokat kell elvégeznie: 1.) Állapotfelmérés (tisztítás, kamerázás): AK által meghatározott szelvényekben lévő átereszek kamerás állapotfelmérése. A 200 – 1200 mm közötti átmérőjű átereszek esetén a kamerázás előtt a teljes vizsgálandó szakaszt tisztítani kell (WOMA vagy azzal egyenértékű géppel). Az 1200 mm-től nagyobb átmérőjű csatorna esetében, amennyiben a szemrevételezés során egyértelműen a csatorna a kamerával nem átjárható, illetve a kamerakép nem ad átfogó képet a csatorna állapotáról, abban az esetben a nyertes AT-nek gondoskodnia kell a kézi tisztításról. Nyertes AT-nek csatorna adatbázis készítő és kezelő szoftverrel, az MSZ EN 13508-2 szabvány szerinti kiértékelést kell elvégeznie, ami alapján 14 napon belül Záró dokumentációt kell készítenie. 2.) Rövidszakaszos csatornarekonstrukció: AK által meghatározott szelvényekben lévő átereszeknek a tárgyi, valamint a "Vízelvezető rendszerek állapotfelmérése” (EKR001083592019) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során feltárt és szükséges, a Záró dokumentációban rögzített csatornahibák rekonstrukciója. Minden rekonstrukciónak feltárás nélkül kell történnie. Rövid szakaszos rekonstrukciós módszerekkel kell helyreállítani a csatornát. A munka elvégzését követően a nyertes AT-nek ismételten felvételt kell készítenie, amit szintén a csatorna adatbázis készítő és kezelő szoftverrel az MSZ EN 13508-2 szabvány szerint kell kiértékelnie és azt követő 14 napon belül Záró dokumentáció kell készítenie. AK felhívja a figyelmet, hogy a fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, a munka volumenének a bemutatására szolgálnak, ezektől eltérés a nyertes ajánlati árelemek függvényében lehetséges. AK a jelen pontban alapösszegként meghatározott értéknek megfelelő munka megrendelésére vállal kötelezettséget, a nyertes ajánlati árelemek függvényében dönt arról, hogy a jelen pontban opciós összegként meghatározott értéknek megfelelő munkákat megrendeli-e. Az alap- és opciós összeg együttese az AK által keretösszegként definiált érték. AK fenntartja a jogot, hogy a tárgyi szolgáltatásokat az autópálya más szelvényeiben is megrendelje. A munkavégzéshez szükséges forgalomterelést AK díjmentesen biztosítja kivéve akkor, ha azt a nyertes AT hibájára visszavezethető okból szükséges ismételten biztosítani. A részletes feladatmeghatározást és műszaki követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2 követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata gyorsforgalmi és/vagy főúton végzett csatorna tisztítás és kamerázás terén (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AK tájékoztatja az AT-ket, hogy a felhívás jelen részre vonatkozó II.2.4) pontjában ismertetett, a szerződés teljesítéséhez
rendelkezésére álló keretösszegből legfeljebb nettó 22 500 000 Ft összeget, illetőleg a szolgáltatások azon részét, amely a nyertes AT ajánlati egységárai alapján ezen összegből megrendelhető, a Kbt. 58.§ (1) bekezdése alapján a beszerzés opciós részének tekint. Az opció AK számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért AK nem vállal kötelezettséget arra, hogy lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre az opciós rész tekintetében. Opciós jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni, tetszőleges számú egyedi megrendelés alapján, bármely munkatételre. AK opciós jogát a szerződés időbeli hatálya alatt, annak lejártát megelőzően gyakorolhatja azzal, hogy az opciós rész tekintetében adott megrendelés teljesítésének is a szerződés lejártát megelőzően kell megtörténnie. Nyertes AT az opciós rész tekintetében adott megrendelés teljesítése vonatkozásában is köteles a feladatainak szerződésszerű ellátására. Az opció keretében megrendelt szolgáltatásokat is a megajánlott egységáron kell teljesíteni.
AK egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa lehívni (megrendelni) kívánt mennyiséget és szolgáltatásfajtát, tehát a teljes opciós összeg megrendelésére nem köteles.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban írt ár kritériumot a kiadott Ajánlati ártáblázat "Képzett nettó ajánlati ár (Ft)" sorában szereplő értékkel megegyezően kérjük feltüntetni a felolvasólapon.

II.2.1)
Elnevezés: M7 autópálya
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71250000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az M7 autópálya 106+000 - 190+000 és 7+680 - 190+000 km szelvénye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 3.5.7. pontja szerint „Az átereszek rendeltetésszerű működését és állapotát évente legalább egyszer ellenőrizni kell.” Ezen jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez a tárgyi, illetve a "Vízelvezető rendszerek állapotfelmérése” (EKR001083592019) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során feltárt és szükséges rekonstrukciós munkák elvégzéséhez AK külső vállalkozót kíván igénybe venni, amelynek érdekében jelen közbeszerzési eljárást bonyolítja le. Jelen közbeszerzés 2. részében az M7 autópálya 106+000 - 190+000 km szelvények közötti szakaszán található átereszek állapotfelmérése (tisztítás, kamerázás), továbbá a 7+680 - 190+000 km szelvények közötti szakaszán található átereszek rövidszakaszos csatornarekonstrukciója kerül kerül beszerzésre, vállalkozási keretszerződés alapján a rendelkezésre álló nettó 75 000 000 Ft keretösszeg (nettó 52 500 000 Ft alapösszeg és nettó 22 500 000 Ft opciós összeg együtt) kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjáig tartó - adott esetben további legfeljebb 12 hónappal megnövelt - határozott időtartam lejártáig. Jelen részben összesen 34 db 200-2000 mm átmérőjű áteresz állapotfelmérése (tisztítás, kamerázás) kerül beszerzésre összesen 1521 m hosszúságban, valamint összesen 22 db 200-2000 mm közötti átmérőjű áteresz rövidszakaszos csatornarekonstrukciója kerül beszerzésre összesen 26 m hosszúságban. Nyertes AT-nek a teljesítés során az alábbi főbb feladatokat kell elvégeznie: 1.) Állapotfelmérés (tisztítás, kamerázás): AK által meghatározott szelvényekben lévő átereszek kamerás állapotfelmérése. A 200 – 1200 mm közötti átmérőjű átereszek esetén a kamerázás előtt a teljes vizsgálandó szakaszt tisztítani kell (WOMA vagy azzal egyenértékű géppel). Az 1200 mm-től nagyobb átmérőjű csatorna esetében, amennyiben a szemrevételezés során egyértelműen a csatorna a kamerával nem átjárható, illetve a kamerakép nem ad átfogó képet a csatorna állapotáról, abban az esetben a nyertes AT-nek gondoskodnia kell a kézi tisztításról. Nyertes AT-nek csatorna adatbázis készítő és kezelő szoftverrel, az MSZ EN 13508-2 szabvány szerinti kiértékelést kell elvégeznie, ami alapján 14 napon belül Záró dokumentációt kell készítenie. 2.) Rövidszakaszos csatornarekonstrukció: AK által meghatározott szelvényekben lévő átereszeknek a tárgyi, valamint a "Vízelvezető rendszerek állapotfelmérése” (EKR001083592019) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során feltárt és szükséges, a Záró dokumentációban rögzített csatornahibák rekonstrukciója. Minden rekonstrukciónak feltárás nélkül kell történnie. Rövid szakaszos rekonstrukciós módszerekkel kell helyreállítani a csatornát. A munka elvégzését követően a nyertes AT-nek ismételten felvételt kell készítenie, amit szintén a csatorna adatbázis készítő és kezelő szoftverrel az MSZ EN 13508-2 szabvány szerint kell kiértékelnie és azt követő 14 napon belül Záró dokumentáció kell készítenie. AK felhívja a figyelmet, hogy a fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, a munka volumenének a bemutatására szolgálnak, ezektől eltérés a nyertes ajánlati árelemek függvényében lehetséges. AK a jelen pontban alapösszegként meghatározott értéknek megfelelő munka megrendelésére vállal kötelezettséget, a nyertes ajánlati árelemek függvényében dönt arról, hogy a jelen pontban opciós összegként meghatározott értéknek megfelelő munkákat megrendeli-e. Az alap- és opciós összeg együttese az AK által keretösszegként definiált érték. AK fenntartja a jogot, hogy a tárgyi szolgáltatásokat az autópálya más szelvényeiben is megrendelje. A munkavégzéshez szükséges forgalomterelést AK díjmentesen biztosítja kivéve akkor, ha azt a nyertes AT hibájára visszavezethető okból szükséges ismételten biztosítani. A részletes feladatmeghatározást és műszaki követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2 követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata gyorsforgalmi és/vagy főúton végzett csatorna tisztítás és kamerázás terén (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AK tájékoztatja az AT-ket, hogy a felhívás jelen részre vonatkozó II.2.4) pontjában ismertetett, a szerződés teljesítéséhez
rendelkezésére álló keretösszegből legfeljebb nettó 22 500 000 Ft összeget, illetőleg a szolgáltatások azon részét, amely a nyertes AT ajánlati egységárai alapján ezen összegből megrendelhető, a Kbt. 58.§ (1) bekezdése alapján a beszerzés opciós részének tekint. Az opció AK számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért AK nem vállal kötelezettséget arra, hogy lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre az opciós rész tekintetében. Opciós jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni, tetszőleges számú egyedi megrendelés alapján, bármely munkatételre. AK opciós jogát a szerződés időbeli hatálya alatt, annak lejártát megelőzően gyakorolhatja azzal, hogy az opciós rész tekintetében adott megrendelés teljesítésének is a szerződés lejártát megelőzően kell megtörténnie. Nyertes AT az opciós rész tekintetében adott megrendelés teljesítése vonatkozásában is köteles a feladatainak szerződésszerű ellátására. Az opció keretében megrendelt szolgáltatásokat is a megajánlott egységáron kell teljesíteni.
AK egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa lehívni (megrendelni) kívánt mennyiséget és szolgáltatásfajtát, tehát a teljes opciós összeg megrendelésére nem köteles.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban írt ár kritériumot a kiadott Ajánlati ártáblázat "Képzett nettó ajánlati ár (Ft)" sorában szereplő értékkel megegyezően kérjük feltüntetni a felolvasólapon.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 087 - 207620
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: M3 autópálya
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Centrál Kommunál Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66953030
Postai cím: Egyetem Sugárút Sugárút 24
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
E-mail: loosimre@gmail.com
Telefon: +36 305780203
Internetcím(ek): (URL) www.centralkommunal.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 75000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: M7 autópálya
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Centrál Kommunál Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66953030
Postai cím: Egyetem Sugárút Sugárút 24
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
E-mail: loosimre@gmail.com
Telefon: +36 305780203
Internetcím(ek): (URL) www.centralkommunal.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 75000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Képzett nettó ajánlati ár (Ft):
1. rész: 25 878 726 HUF
2. rész: 29 071 528 HUF
Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:
1. és 2. rész:
Centrál Kommunál Kft, 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 24., 14303887-2-09
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)