Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13396/2020
CPV Kód:50411000-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SVALE Technology Távközléstechnikai és Informatikai Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14680866
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Monitoring mérőállomások hálózatának bővítése
Hivatkozási szám: EKR000092122020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50411000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Monitoring mérőállomások hálózatának bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34966100-7
További tárgyak:50411000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: AK telephelye (1133 Budapest, Visegrádi utca 106.) ill. mérőállomások telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés Monitoring mérőállomások hálózatának bővítése tárgyában
Ajánlatkérő földfelszíni, vezetéknélküli rádiórendszerek megfigyelésére szolgáló Országos Rádiómonitoring Hálózatának (a továbbiakban: mérőhálózat) részét képezik az SV-MST1 és az UMS100 mérőállomások (a továbbiakban: kiegészítő mérőállomások). A kiegészítő mérőállomások feladata a földfelszíni rádiófrekvenciás szolgálatok vizsgálata a 20 MHz – 6 GHz frekvenciatartományban és ezáltal a városi frekvenciahasználat folyamatos megfigyelése, az engedélyes rádiós szolgálatok ellenőrzése valamint az engedély nélküli, illegális sugárzások felderítése.
Ajánlatkérő a kiegészítő mérőállomások területi lefedettségének növelése érdekében mérőhálózatának bővítése mellett döntött.
Ajánlattevő feladatai:
• 9 darab új kiegészítő mérőállomás szállítása és telepítése;
A mérőállomással szemben támasztott minimális elvárások, funkcionalitásokat továbbá a mérőállomás integrálására vonatkozó követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevő feladata a telepítési helyszínek kiválasztására vonatkozó javaslat bemutatása. Ajánlattevőnek a helyszínkiválasztás során körzetenként legalább két telephelyet kell javasolnia a műszaki leírásban található táblázatban megadott középponti koordinátákhoz képest 5 km sugarú körben, amelyet Ajánlatkérő saját mérőeszközeivel ellenőriz és az eredmények alapján kiválasztja a számára leginkább megfelelőt.
Ajánlattevő feladata továbbá a telephelyek tulajdonosaitól a hozzájárulási nyilatkozat beszerzése (a szerződéskötést követő 120 napon belül), a telepítéssel kapcsolatos ügyintézés (egyeztetés az érintett tulajdonosokkal, esetleges építési engedélyek intézése) lefolytatása, majd ezt követően a mérőállomások telepítése.
A nyertes AT által beszerzett hozzájárulási nyilatkozatok nyomán az egyes telephelyek tulajdonosaival AK bérleti szerződéseket köt 45 napon belül - a műszaki leírásban részletezettek szerint – azzal, hogy a bérleti szerződések megkötésére rendelkezésre álló 45 nap időtartamnak a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződéskötést követő 120 nap időtartam alatt kell megvalósulnia.
A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
• Ajánlatkérő meglévő 1 darab UMS100 mérőállomásának telepítése;
• Ajánlatkérő meglévő 20 darab SV-MST1 mérőállomás tartószerkezetének egyszeri felülvizsgálata, karbantartása.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra, vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A beszerzéssel összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 100 - 241807

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Monitoring mérőállomások hálózatának bővítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SVALE Technology Távközléstechnikai és Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40842161
Postai cím: Virágos Sétány 86
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
E-mail: svale@svale.hu
Telefon: +36 302764558
Internetcím(ek): (URL) www.svale.hu
Fax: +36 18088961
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 149144000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen tájékoztató VII.1.5.) pontjában 233 munkanap került megjelölésre, ugyanakkor a szerződésmódosítás szerint a teljesítési határidő 326 naptári nap, amely időtartam technikailag nem jelölhető meg a jelen hirdetményben.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50411000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34966100-7
További tárgyak:50411000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: AK telephelye (1133 Budapest, Visegrádi utca 106.) ill. mérőállomások telephelyei
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés Monitoring mérőállomások hálózatának bővítése tárgyában
Ajánlatkérő földfelszíni, vezetéknélküli rádiórendszerek megfigyelésére szolgáló Országos Rádiómonitoring Hálózatának (a továbbiakban: mérőhálózat) részét képezik az SV-MST1 és az UMS100 mérőállomások (a továbbiakban: kiegészítő mérőállomások). A kiegészítő mérőállomások feladata a földfelszíni rádiófrekvenciás szolgálatok vizsgálata a 20 MHz – 6 GHz frekvenciatartományban és ezáltal a városi frekvenciahasználat folyamatos megfigyelése, az engedélyes rádiós szolgálatok ellenőrzése valamint az engedély nélküli, illegális sugárzások felderítése.
Ajánlatkérő a kiegészítő mérőállomások területi lefedettségének növelése érdekében mérőhálózatának bővítése mellett döntött.
Ajánlattevő feladatai:
• 9 darab új kiegészítő mérőállomás szállítása és telepítése;
A mérőállomással szemben támasztott minimális elvárások, funkcionalitásokat továbbá a mérőállomás integrálására vonatkozó követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevő feladata a telepítési helyszínek kiválasztására vonatkozó javaslat bemutatása. Ajánlattevőnek a helyszínkiválasztás során körzetenként legalább két telephelyet kell javasolnia a műszaki leírásban található táblázatban megadott középponti koordinátákhoz képest 5 km sugarú körben, amelyet Ajánlatkérő saját mérőeszközeivel ellenőriz és az eredmények alapján kiválasztja a számára leginkább megfelelőt.
Ajánlattevő feladata továbbá a telephelyek tulajdonosaitól a hozzájárulási nyilatkozat beszerzése (a szerződéskötést követő 120 napon belül), a telepítéssel kapcsolatos ügyintézés (egyeztetés az érintett tulajdonosokkal, esetleges építési engedélyek intézése) lefolytatása, majd ezt követően a mérőállomások telepítése.
A nyertes AT által beszerzett hozzájárulási nyilatkozatok nyomán az egyes telephelyek tulajdonosaival AK bérleti szerződéseket köt 45 napon belül - a műszaki leírásban részletezettek szerint – azzal, hogy a bérleti szerződések megkötésére rendelkezésre álló 45 nap időtartamnak a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződéskötést követő 120 nap időtartam alatt kell megvalósulnia.
A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
• Ajánlatkérő meglévő 1 darab UMS100 mérőállomásának telepítése;
• Ajánlatkérő meglévő 20 darab SV-MST1 mérőállomás tartószerkezetének egyszeri felülvizsgálata, karbantartása.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra, vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A beszerzéssel összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 233
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 149144000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SVALE Technology Távközléstechnikai és Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40842161
Postai cím: Virágos Sétány 86
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
E-mail: svale@svale.hu
Telefon: +36 302764558
Internetcím(ek): (URL) www.svale.hu
Fax: +36 18088961
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az eredeti szerződés 1.2.) pontja:
1.2 Jelen szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba. Az 1.1.a.) pontban meghatározott 1. számú részfeladat teljesítésének határideje a szerződés aláírásától számított 270 (kettőszázhetven) nap azzal, hogy az ott meghatározott eszközök szállítási határideje és az egyes telephelyek tulajdonosaitól a hozzájárulási nyilatkozatok beszerzésének a határideje a szerződés aláírásától számított 120 (egyszázhúsz) nap, amely 120 nap a Megrendelő által egyes bérleti szerződések megkötésére rendelkezésre álló 45 nap időtartamát is tartalmazza, az eszközök telepítésének teljesítési határideje pedig az egyes telephelyekkel történt (bérleti) szerződéskötést követő Megrendelői értesítéstől számított 150 (egyszázötven) nap. Az 1.1.b.) pontban meghatározott 2. számú részfeladat teljesítési határideje a szerződés aláírásától számított 180 (egyszáznyolcvan) nap.

Az eredeti szerződés 1.2.) pontja az alábbiak szerint módosul:
1.2 Jelen szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba. Az 1.1.a.) pontban meghatározott 1. számú részfeladat teljesítésének határideje a szerződés aláírásától számított 326 (háromszázhuszonhat) nap azzal, hogy az ott meghatározott eszközök szállítási határideje és az egyes telephelyek tulajdonosaitól a hozzájárulási nyilatkozatok beszerzésének a határideje a szerződés aláírásától számított 176 (egyszázhetvenhat) nap, amely 176 nap a Megrendelő által egyes bérleti szerződések megkötésére rendelkezésre álló 45 nap időtartamát is tartalmazza, az eszközök telepítésének teljesítési határideje pedig az egyes telephelyekkel történt (bérleti) szerződéskötést követő Megrendelői értesítéstől számított 150 (egyszázötven) nap. Az 1.1.b.) pontban meghatározott 2. számú részfeladat teljesítési határideje a szerződés aláírásától számított 180 (egyszáznyolcvan) nap.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás aláírásának a napja: 2020. 07. 17.
A módosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján került sor, ugyanis a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A módosítás eredményeként a szerződés 1.2. pontja ill. az azzal összefüggő 1. számú melléklet módosul.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 149144000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 149144000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben