Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13405/2020
CPV Kód:34100000-8
Ajánlatkérő:UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56943883
Postai cím: Munkásotthon Utca 66-68
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 16195285
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uvzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000577652020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000577652020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjármű flottabérlés és kapcsolódó szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000577652020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretszerződés keretében „Gépjármű flottabérlés és kapcsolódó szolgáltatások” nettó 537 000 000, - Ft keretösszeg erejéig
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 537000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gépjármű flottabérlés és kapcsolódó szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
További tárgyak:50111000-6
50111100-7
50111110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a keretszerződést (KSZ) 60 hónap időtartamra köti, amely 60 hónap első 24 hónapja alatt (aktív időszak) nagyságrendileg 69 db gépjárművet szeretne bérelni, amelyből 40 db gépjármű bérlésére vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő a KSZ aktív időszakában jogosult a fentieken túl további gépjárműveket is lehívni legfeljebb a KSZ keretösszegének, azaz nettó 537 000 000 HUF erejéig.
Ajánlatkérő a megrendelt gépkocsikat legfeljebb 60 hónapos időtartamra kívánja bérelni a KSZ hatálya alatt megkötött egyedi bérleti szerződések (EBSZ) szerint. Az egyes aktív időszak alatt megkötött EBSZ-k időbeli hatálya attól függ, hogy azt a felek az aktív időszak 24 hónapja alatt pontosan mikor kötötték, azzal, hogy az EBSZ időbeli hatálya sem nyúlhat túl a KSZ időbeli hatályán.
Ajánlatkérő operatív lízing – tartósbérlet - konstrukció keretében tervez beszerezni a KSZ hatályba lépését követően (tervezetten még 2020 évben) minimum 15 db 5 személyes, ötajtós belsőégésű személygépjármű és haszongépjárművet, továbbá 1db tisztán elektromos meghajtású zárt karosszériás kivitelű, ún. furgon típusú haszongépjárművet, továbbá a 2021-2022 közötti aktív időszakban (KSZ első 24 hónapja alatt) továbbá tervezetten minimum 24 db gépkocsit a műszaki leírásban - „Műszaki leírás_ajánlat.xls” - rögzítettek, mint minimum elvárás szerint.
Nyertes ajánlattevő kizárólag új gépjárművek szállítására tehet ajánlatot, azaz a nyertes ajánlattevő olyan gépjárművek szállítására köteles, amelynek forgalomba hozatalára nem került sor és a járművet tesztjárműként sem alkalmazták.
Kivétel ezen feltételek alól a tisztán elektromos meghajtású személy és haszongépjármű, melyek esetében megajánlható maximum 1 éves és maximum 10000 km futásteljesítményű elektromos meghajtású gépkocsi.
A nyertes ajánlattevő feladata a KSZ hatálya alatt megkötött egyedi bérleti szerződés időbeli hatálya alatt a gépjárművek bérbeadása, és a gépjárművek rendelkezésre állásához, javításához, karbantartásához és kezeléséhez kapcsolódó műszaki, pénzügyi és adminisztrációs szolgáltatások elvégzése, kötelező és casco biztosítás kötése.
Ajánlatkérő az egyes lehívandó járműkategóriákon belül hozzávetőlegesen az alábbiakban meghatározott számú járművet kíván bérelni a KSZ időtartama alatt, azzal, hogy az alábbiakban meghatározott mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és Ajánlatkérőt nem kötik:
- Alsó-közép kategória I.: 10 db
- Alsó-közép kategória II.:25 db
- Felsőközép kategória.: 7 db
- Személyszállító – 9 személyes - jármű: 5 db
- Áruszállító I: 4 db
- Áruszállító II: 4 db
- Áruszállító II: 4 db
- Elektromos személygépkocsi: 5 db
- Elektromos áruszállító: 5 db
A havi bérleti díj két elemből áll a finanszírozási költségrészből és a flottakezelési szolgáltatások díjából. Ajánlatkérő a kereskedelmi ajánlat elnevezésű dokumentumban kategóriánként meghatározta a teljes havi bérleti díj maximális mértékét, valamint kategóriánként meghatározásra került a teljes bérleti díjon belül a finanszírozási költségrész és a flottakezelési szolgáltatások díjának egymáshoz viszonyított aránya. A meghatározott aránytól csak a fix díj növekedése irányában lehet eltérni.
A havi bérleti díj finanszírozási költségrésze fix, a KSZ illetve az egyedi bérleti szerződések időtartama alatt nem módosítható.
A gépjármű bérleti díjában foglalt flottakezelési szolgáltatások díja, különös tekintettel az abban foglalt adók, biztosítási díjak hatósági emelésének mértékére, évente egy alkalommal (az adott gépkocsihoz tartozó EBSZ évfordulójával) a KSH által közölt infláció mértékével módosítható. Nagyobb mértékű módosítás csak a felek írásos, cégszerű aláírásával lehetséges, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések - szerződésmódsítás - figyelembevételével.
A flottakezelési szolgáltatások keretében az alábbi szolgáltatásokat kell nyújtani:
- gépjárművek okmányaival kapcsolatos teljes ügyintézés (forgalomba helyezése, átadása,
használathoz szükséges okmányok, dokumentumok elkészítése, elveszett, megsemmisült okmányok pótlása
- gépjárművek gyári előírás szerinti, szervizkönyvben vezetett, időszakonként visszatérő (előírt szervizintervallum: km alapján vagy évente) kötelező átvizsgálása, karbantartások, műszaki meghibásodások javításának elvégzése és költségeinek viselése;
- karbantartások, műszaki meghibásodások javításának megszervezése (igény szerint hozom-viszem szolgáltatás biztosítása)
- új gépjármű átadása esetén kiszállítás, lejáró bérlet esetén visszaszállítás
- ajánlattevő vállalja, hogy a karbantartásokat követően a gépjárműveket lemosott, kitakarított állapotban adja át, illetve, ha az Ajánlatkérő nem él a hozom-viszem szolgáltatással, biztosítja a gépjárművek ezen állapotban történő átvételét az Ajánlatkérő részére;
- szezonális prémium minőségű, nyári, téli gumi és ehhez tartozó igény szerinti hozom-viszem szolgáltatás biztosítása és az abroncsok tárolása;
- gumiabroncs és felni javítás teljes körű ügyintézéssel, gumiabroncsok állapotának nyilvántartása,
- biztosítási szolgáltatás közvetítése (KGFB, casco biztosítás), mely részét képezi a flottakezelési díjnak
- szabálysértési bírságok teljes körű ügyintézése, díjmentes tovább számlázással
- csereautó biztosítása az időszaki kötelező szervizek időtartamára, amennyiben a jármű szervizelése a szerviz aznapi nyitvatartási idejében nem végezhető el;
- csereautó biztosítása a műszaki meghibásodások, káresemények (saját és nem saját hibás) javításának esetére az assistance szolgáltatás (a gépjárművek 24 órás országúti segélyszolgálata) keretében, az Európai Unió összes országára vonatkozóan.
- teljesítményadó, cégautóadó, iparűzési adó, illetve egyéb felmerülő illetékek viselése, mely részét képezi a flottakezelési díjnak
A gépjárművek átadása minden esetben Ajánlatkérő által megjelölt (jellemzően Ajánlatkérő székhelye) kell, hogy történjen. A gépjárművek díjmentes kiszállításáról minden esetben az Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
Szállítási határidő az egyedi bérleti szerződés aláírását (EBSZ aláírását) követően a hagyományos üzemanyagú gépjárművek esetében maximum 6 hónap, alternatív hajtású (elektromos) gépjárművek esetében maximum 10 hónap.
A tervezett megrendelések ütemezése: Ajánlatkérő a szerződéskötést követő legfeljebb 30. munkanapon belül 15 db gépjárművet fog megrendelni (tervezetten 2020. évben), továbbá 2021-2022 években (első 24 hónapban, aktív időszak) kötelezettséget vállal további összesen 25 gépjármű megrendelésére. Ajánlatkérő a kötelezően vállalt 40 db gépjármű bérletén kívül, a KSZ aktív időszakában jogosult további gépjárművek bérletére a keretösszeg erejéig.
A gépjárművekkel kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a mellékletben található műszaki leírás_ajánlat.xls tartalmazza. A részletes műszaki specifikációt, azaz a gépjárművek műszaki minimumkövetelményeit és a bérleti díjban foglalt minimum szolg. megnevezését a Közbeszerzési dokumentáció mellékleteként - „Műszaki leírás_ajánlat.xls” - és „kereskedelmi ajánlat.xls” elnevezéssel az EKR rendszerbe feltöltött dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Indoklás nélkül futamidő előtt 15 napos felmondási idővel történő leadás esetén fizetendő bérleti díj (Kbt. 77. § (1) bek. alapján maximum 6 havi bérleti díj) 5
2 Egyéb nem kötelező szolgáltatások vállalása (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 db, max. 3 db) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 537000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
Az "Ár" szempont az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:
1.1. Összesített nettó gépjármű bérleti díj (HUF/hó) – 80 – Fordított arányosítás
1.2. Túlfutás nettó díja (nettó Ft/km) – 5 – Fordított arányosítás
1.3. Alulfutás nettó díja (nettó Ft/km) – 5 – Fordított arányosítás
2. Indoklás nélkül futamidő előtt 15 napos felmondási idővel történő leadás esetén fizetendő bérleti díj (Kbt. 77. § (1) bek. alapján maximum 6 havi bérleti díj) – 5 – Egyenes arányosítás
3. Egyéb nem kötelező szolgáltatások vállalása (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 db, max. 3 db) – 5 – Egyenes arányosítás

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. § irányadó.
AT-nek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) és (11a) bek., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. és III. Fejezet.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§-14.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó igazolások keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
Öntisztázás: Kbt. 64. §
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: P.1
P.1.: Ajánlattevőnek csatolni kell, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évi teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint köteles eljárni.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése, valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes nettó árbevétele nem éri el a 300.000.000 forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1
M.1.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján és 22. § (1)-(2) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1 pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő év/hónap/nap bontásban) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
A szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, , amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.
AT-nek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21-22.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül (72 hónap) megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti (gépjármű flotta bérbeadása), a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amely magában foglalt legalább összesen 25 db gépjármű bérbeadást.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Az előírt követelmény legfeljebb 2 db referenciával igazolható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A számlák havonta, az Ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerinti kiállított teljesítés igazolását követően kerülhetnek benyújtásra. A számlák kiegyenlítése átutalással, a benyújtott számlák ellenében, magyar forintban (HUF) történik a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírások szerint.
A Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében, valamint a 136. §-ban meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek ezekről nem, vagy ezektől eltérően állapodtak meg. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).
Kötbérek: Ptk. 6:186. § (1) bek.
Irányadó a Ptk. 6:155. §
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési és kötbérfeltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68.§ (1)-(4) és (6) bekezdése és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő számára gazdasági és munkaszervezési szempontból a legelőnyösebb, ha az általa használt gépjárművek egy flottakezelő szervezet kezelésében állnak. Az egységes flottaállomány mellett szól a volumenből adódó árelőny, az egységes kapcsolattartás, és karbantartás lehetősége. Az egységes járműpark kezelése, vezénylése, Társaságon belüli átszervezése, cseréje sokkal könnyebben valósítható meg.
1. További információk részletesen az ajánlati dokumentációban (AD)
2. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.
3. Az AD az EKR rendszerében érhető el.
4. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit az AD tartalmazza.
5. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. § és 57. § (1) bek. b) pontja, 69. § (11a) bek.
6. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
7. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
8. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek.
10. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
12. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.
13. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
14. AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni.
15. A „Kereskedelmi ajánlat” elnevezésű táblázat szerkeszthető Excel formátumban kerül feltöltésre az EKR rendszerbe, AT-nek a kitöltött táblázatot mind cégszerűen aláírt PDF, mind pedig szerkeszthető Excel formátumban csatolniuk kell ajánlatukhoz. A „Kereskedelmi ajánlat” elnevezésű táblázat a szakmai ajánlat részét képezi.
16. Az ajánlathoz szakmai ajánlatot kell csatolni, amely megfeleltethető a „Műszaki leírás_ajánlat.xls” táblázatnak, amely tartalmazza a megajánlott járművek részletes műszaki paramétereit, melyből a minimális műszaki elvárásoknak való megfelelés egyértelműen megállapítható. Csatolni szükséges a gépjárművekre vonatkozóan, az NKH által kiállított Általános Forgalomba Helyezési Engedély vagy az EK jóváhagyás [2007/46/EC direktíva és annak mindenkori módosítása szerint] azon oldalainak egyszerű másolatát, melyeken a gépjárművek üzemanyag fogyasztására és káros anyag kibocsátására [szennyező anyag tartalom] vonatkozó mérési adatai szerepelnek; [Kbt. 60. § (1) bekezdés] A szakmai ajánlattal kapcsolatos követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
17. Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: AD):
- felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint;
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok;
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok;
- kereskedelmi ajánlat
- nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás (adott esetben);
- szakmai ajánlat;
- aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok)
- kitöltött EEKD
18. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.
19. AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. A referenciák tekintetétében a szerződés teljesítésének időpontjában érvényes hivatalos deviza középárfolyam az irányadó. Az árbevételek tekintetében az adott üzleti év utolsó napján érvényes deviza középárfolyam az irányadó.
20. A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 30 nap.
21. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
AK az AD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
22. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak.
23. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
24. FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Varga Dóra Katalin 00155
25. A keretszerződés aktív időtartama alatt van lehetőség EBSZ-ek keretében gépjárműveket lehívni. Az úgynevezett aktív időszak a keretszerződés megkötését követő 24. hónap végéig tart. A 25. hónaptól a 60. hónap végéig tartó időszakot passzív időszaknak nevezzük, mely alatt további EBSZ-ek nem köthetőek. Az EBSZ időbeli hatálya nem nyúlhat túl a keretszerződés időbeli hatályán (60 hónap).
26. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdés utolsó mondata alapján („Az ajánlatkérő bármely szempont tekintetében jogosult meghatározni olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet”) Ajánlatkérő a
- Túlfutás nettó díja (nettó Ft/km);
- az Alulfutás nettó díja (nettó Ft/km);
- a Maximum teljes bérleti díj / hó (ezen belül a finanszírozási költségrész és a flottakezelési szolgáltatások díjának aránya) valamint
- az indoklás nélkül futamidő előtt 15 napos felmondási idővel történő leadás esetén fizetendő bérleti díj
szempontok vonatkozásában az ajánlati dokumentációban meghatározott olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, különben az Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Karakterkorlátozás miatt részletesen az ajánlati dokumentációban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák